Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.

Izihlabani zeSilo uShaka

Izihlabani zeSilo uShaka

Image result for shaka zulu

Lawa amaqhawe ayehlabana ngempela ezimpini zalo iLembe. Yiwo enza kufezeke iphupho lesilo uShaka lokubumba nonke abeNguni ababephakathi komfula uPhongolo noMzimvubu ukuba bakhonze ngaphansi kombuso wakhe. 

Kuqala ngoShaka emakhosini akwaZulu ukuthi kube neNgonyama/isilo. Kanti ubuNgonyama baqalwa uNgwane 3 kaSidwabasiluthuli/Landzandzalukane/Dlamini 3 waseSwazini, owayebusa ngezikhathi zoLanga kaXaba wamaNdwandwe, kwaZulu kwakubusa uJama kaNdaba, kwaMthethwa kwakubusa uJobe ka Khayi.

Nawa ke lamaqhawe eLembe:

-uMgobhozi “ovelentabeni’ Msane
-uMdlaka kaNcidi Ntshangase
-uNqoboka wakwaSokhulu

-uNtshiphi kaShangane Mthethwa
-uNdlela kaSompisi Ntuli
-uNzobo kaSobandli Ntombela
-uManyosi kaDlekezela Mbatha
-uMaphitha kaSojiyisa Zulu
-uMenziwa kaXhoko Biyela

-uMbopha kaSithayi Ntshangase
-uHlathi kaNcidi Ntshangase
-uMzilikazi kaMashobane Khumalo
-uMagidi kaMenziwa Biyela
-uMvudlana kaMenziwa Biyela
-uNgubhane kaNgomane Mdletshe
-uMapholoba kaNgomane
-uManqondo wakwaMagwaza
-uKlwana kaKhoboyela Buthelezi
-uJeqe kaSilwane Buthelezi
-uNdosi kaNondumo Nzuza

Bhambatha kaMancinza Zondi

Bhambatha kaMancinza Zondi

Image may contain: one or more people

Inkosi eyalwa nabelungu iphikisana nokukhokha intela ezweni loyisemkhulu bayo. Wajaka uMbambatha kaMancinza isilo uDinuzulu sisazoyihlela impi. Kuthiwa impi yaMakhada kuliwa kubangwa ukhandampondo, okwakuyimali eyayikhokhwa umuntu nomuntu ibhalwa kubelungu. Kunamakhosi amesekayo ubabaza okubalwa inkosi yakwaNgobese uMehlokazulu owakhipha amabutho naye.

Impi yaseSandlwane

Impi yaseSandlwane kwakulwa uZulu namaNgisi. Isilo esasibusa kwabe kunguCetshwayo,uJininindi omnyama uzitho simagwegwe kubakayise, ubhulumlilo eNdulinde!

Image may contain: outdoor

Amaqhawe ayekhona:

Mkhosana kaMvundlane Biyela
Ntshingwayo kaMahole Khona
Godide kaNdlela Ntuli
Sihayo wakwa Ngabese
Zibhebhu kaMaphitha Zulu
Mehlokazulu kaSihayo
Mkhumbikazulu kaSihayo
Mbopha kaWolizibi Hlabisa
Hayiyane kaMaphitha Zulu

Shingana kaMpande

Shingana kaMpande

Image may contain: 1 person

Lona umntwana uShingana kaMpande. Wayethembeke kakhulu kumfowabo uCetshwayo kusukela empini yabantwana eNdondakusuka emeseke njalo.

Nasempini yaseSandlwana wayehola ibutho elaliphethe umjojantana. Kwala noma esekhotheme uCetshwayo wethembeka nakundodana uDinuzulu waze wayoboshwa abamhlophe ngenxa yokususa udushe empini yaseSandlwana. Wethembeka waze wakhothama ngo 1904, ekhothamela ekudingisweni eMntshezi abamhlophe. Wathi esegula wacela ukuthunwa lapho kwawela inkaba yakhe khona,eNdulinde kwelaseMandeni. Shingana kaMpande.

Imvelaphi yamaZizi

Imvelaphi yamaZizi

Molweni maqhawe amahle. Nanku uKawa iZizi lakwaShweme/
Limakhwe kwincwadi yakhe yango 1929 ethi, “Ibali lamaMfengu”, ulanda imvelaphi
yamaZizi uthi azalwa eSwatini nguMatalatala (uDlamini wokuqala) aza wona aphuma
ngaphasi kombuso kayise ngokumka kukaSongolo kaDlamini 1. Azinze eluThukela
ixesha elide kakhulu amaZizi, ehlalelene nesizwe samaHlubi, esamaBhele, amaKhuze neNtlangwini.

Ngokwabanye ababhali umhlaba wamaZizi kususela ngeminyaka yo 1495 kuya ko 1845 wawusuka eKlip River uye apho kuqala khona umlambo uluThukela, uhambe njalo ngeentaba zoKhahlamba (Dragensberg) ukuya ku Bushman’s river, ujikeleze
eMtshezi (Escourt) ukuya a endaweni ekwakuthiwa yi Doorn-kop apho kuqala khona owamaKhuze umhlaba, ube sewuya kwa Hamilton’s farm.


Ngaphambi kokuba bachitheke bechithwa nguMatiwane kaMasumpa, iNkosi yamaNgwane kaNgwadi, abekhona amaZizi afudukileyo andulukela eLesotho
kwiminyaka ephambili. Ngokwemibhalo yaseLesotho (History of Basotho), amaZizi
akwaTendza ngawo awokuqala ukungena kulomhlaba waziwa ngeLesotho lomhlanje. LamaZizi ayesebenzisa izikhumba zemfene
aphetha sele ebizwa ngamaMfene lawa angoHlathi, Malukazi, Lisa, Jambase. Kanti ayebizwa ngaMaphetla okuchaza ukuba
ngabo abokuqala kulamhlaba.

AmaTendza alandelwa ngamaZizi akwaMafu anduluka ebizwa ngabakwaLanga (Bahalanga), aphetha sewebizwa ngokuba
ngamaBholani/Polane emveni kokuduma kuka Polane unyana kaMakhwele kaKakene.

Emva kwethuba elingangeminyaka engamashumi amahlanu kwalandela amaZizi
akwaDlamini (uDlamini wesibini)
awayekhokhelwa ngoTiti noKobo unyana nomzukulwana kaLanga
owayengumntakwabo kaLamyeni, Ndlovu, Tenya noJama.

LamaZizi akwaDlamini adibana nesizwe saBaphothing, bendiselana banduluka bonke, kodwa aBaphothing bashiyeka, wona amaZizi athatha igama
elithi Phuthi, abangaBaphuthi, ayokuwa eLesotho afika abaziiKumkani zamaZizi ayenduluke ngaphambili. LamaZizi asaligcinile ulwimi lwemveli elifana neSiswati, neselibizwa ngeSephuthi lomhla.

Amanye amaZizi afuduka eluThukela ekuqaleni kweemfazwe zemfecane,
alibangisa eMpumakoloni ekhokhelwe ngooNjokweni kaMrhawu (abanye bathi
ngokaMtshibe), noNzila kaDweba uyisemkhulu kaBikitsha. LamaZizi sele aziwa ngokuthi ziiMfengu.

Afikela kwikumkani yamaGcaleka, uHintsa, ah Zanzolo! Kodwa ekubhubheni kukaHintsa, kuye kwavela ukungavani phakathi kwamaXhosa nabaMbo abangamaMfengu, aquka nezizwe zamaHlubi namaBhele nezinye.
AmaMfengu ke agqibele sewesilwa kwicala lamaNgisi ekhokhelwe nguVeldtman kaBikitsha kaMabidlili kaNzila kaDweba, inkosi eyayudume ngokubuza isizwe sakhe ngelihlobo, “Nidze natsi yintsaba ni na leya maTiti (maZizi), yintsaba ni na le?”, baphendule bathi, “yiSandlulube, Dlamini!”

Amanye wamaZizi adumileyo ngoGovan Mbeki noonyana bakhe ooThabo no Moeletsi Mbeki.

IZIBONGO ZENKOSI UBHAMBHATHA KAMANCINZA ZONDI

IZIBONGO ZENKOSI UBHAMBHATHA KAMANCINZA ZONDI

Image may contain: one or more people

Ake simusho okaMancinza kaJangeni kaMagenge kaNomashumi kaNondaba…

UBhambatha imihlane yamadoda.

ULanga libomvu phuma sikothe, kade sikothela kude emafini.

Ubuhwanqa obudabuka nenhliziyo, obunye ubuhwanqa budake nemizimba.

Usephula imithi iphekiwe endlini kwabo kwaMaPhakade.

UMdludli odle izinkomo zikaVoyizana eMgunundlovana.

UMagaduzela owabonela empunzini.

USibhekuza siliqhina.

Sibhekuzele uDlovunga eMgungundlovana.

UMdabu zehla ngamasamaniso kuMakhalana eMgungundlovana.

UMagadu kaMancinza.

UBheshu libomvu liyazenza izindaba.

Kade liwenzela amabandla namabandlana.

NoNyoniyezwe limenzele,

NoGayedwa limenzele,

NoDlovunga Mhlophe limenzele.

USifukufuku silukhakhayi lwengane yakwaMfofelwayo.

Ethe izalwa kwakubikwa, bayifunela amaqanda eziNtshe.

NoNhlangumhloshane.

UMakhathakatha emgugudu.

UManzi amnyama elangeni, phuma langa sikothe, kade sikothela kude.

USidludlulu singankomo ithwele amanzi ekhanda…

Uyibindanda! Nondaba!…

Nkwelo Major Zulu

UHlahla loMnqawe neloMqokolo

UHlahla loMnqawe neloMqokolo.

Abathe ukulivuna kwabo balihlohloza.

UMsontane ongambobo yomnxeba,

ngisho ngamazwi abakusontela wona abakwaZulu.

UPhondo olumyama lwakoKhubazi.

Lwadla uNomxhamana eziBisini,

lwadla uNtendeka kwaDlangezwa.

USilwane vukela abantu ekweneni.

USilwane ubeyiNduna kwaGibixhegu.

Uze noMdlaka ngaseNtshobozeni,

tshelani uSphingo kwabakwaHlengwa.

Nithi iZilo zikaJama zibulelene,

esakwaDukuza nesakwaKhangela.

UMnguni unabele nakwese Ndlovu.

Muntu unesihlobo ngase Sichasheni.

Gijima ngazo zonke izindlela,

ubikele uMthezuka eSichasheni,

uthi uMthezuka igama likaMagugu akaliyeke.

UMagugu ngowakithi eMgungundlovu.

uVezi uManyelela onjengeVezimanzi.

Uyajabula mfazi waseNsuze,

wena owabona uManyelela eyobulala izitsha zaseNdinaneni.

UDledle ongankomo zecala,

zona zimabuya nasekwalukeni.

Ohambe ngokhalo lwamathafa,

waye wayibuthisa oBhalule.

Uthe ephuma oBhalule,

waye walala eNkuthu,

waye wawela eBulingwe kwaMzilikazi.

INyoka eqophe umqala yashiya isibili,

yathi izoqedela ngomhla izovela.

INsimu ethe ukuvuthwa yaxholoba,

zayidla amanhla zayishiya amazansi.

USomnandi wami woza ngange umlomo,

ngingaze ngisale ngibe nomngandeni.

Hlanga lomhlabathi! Vezi Silo sikaZulu….

No automatic alt text available.

Izibongo zeSilo Zwelithini kaBhekuzulu

Izibongo zeSilo Zwelithini kaBhekuzulu

INdlondl’enophaphe’ekhanda
Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo
Umemeza sengathi uyakhala
Ukhal’isililo
Uth’igula likaJama lichithekile
Lichithwa yiNgwel’endala
Ngeyakithi kwaMalandela
Ubesibindi Buthelezi
Ngokukhuthazel’umtakaNdaba
Bemthuka bemcokofula
Bethi uZwelithini kayikubusa
Kayikuba Nkosi
Kanti bamgcoba ngamafuth’empepho
Yakithi kwaMalandela
USodidase!
INkonyan’encane kaNdaba
Edid’imibala
Umphikelele wensizwa
Ngo,ephekele’amadod’akwaZulu
Esephelelwe ngamandla
UMaphokophela longay’insizwa
Eyisinikinikana
Engabubende bezingwe
Nobezingonyama

Ogijime ngandlelande
Ngal’uvivi
Eya kwadadewab’Nonhlanhla
Nani MaNdebele
Seniyoguga nidelile
Enike nabon’iZinyane
NgeleSilo sikaNdaba

Ohlamb’izandla
Ngamakhand’amadoda
Wathi yiwon’ayomhlabanela
Kuye kwagcwala
Izifunda zemifula
Esinye ngesoMkhuze
Esinye ngesoThukela

Nani magundwane
Ahlal’ezikhotheni kwaNongoma
Gijimani ngezindlela zonkana
Niyobikel’abangakezwa
Nithi lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa neNdlov’emnyama yasOndini
Izoshis’izikhotha
NgezakwaNongoma

INkonyan’encane kaNdaba
Ekhwele phezu kwendl’Egazini
Bath’oyise noyisemkhulu
Hhawu!!
Ngasiha Ndaba
Usuyahlola!
Kanti yibon’abahlolayo

INtul’ebande ngodonga kwaBhekuzulu
IMvukuzane kaNdaba
Evukuz’ubusuku
Iye yabonwa ngumame
NgowaseMaNdebeleni

UBhejan’odl’abakayise
Phum’esiqiwini mtakaNdaba
Kade bekuvalele
Ungalonde kaGabela
Kayingangezawoyise
Izigqunswana
Ngisho bethi bayakwelula
Kuphelela ezinqulwini

Eyakho inde!
Iye yashaya
KuVoster ePitoli
Kwazamazama uM C Botha
INdlov’enebatha
Kwabamhloph’abelungu

Umgud’ubomvu
Ubheke kwaNongoma,
INdlunkulu yehla yenyukanyuka,
Ngebhasi likaMatimati Zazini.
Eladuka laduka

Beyogingq’izithupha.
Bethi Ndaba
Ngek’ubuse kawukaqini,
UQasa likaWasa*
Inkom’esengwa yiViyo,

UZiyayinhlonhlonga!*
Inkom’ethandwa zibawu
Suk’eduze komuntu wami
Ndaba ngiyagulelwa,
Ufulathel’uBombo lwabhidlika,

Ukhulumis’uLuthwethwe
Lapha kumaBhunu,
Kuye kwazonda uBhondi
BenoKhwashakhwasha,

Ziyeke lezo nkomo
Ukuzikhiph’amakhalane
Kaziseluswe nguwe
Sezeluswe yiNdlondlo
Yakithi kwaKhethomthandayo,

UMthunduluka ovuthwe ngeNala
NgowokaThayiza Mdlokombana!
Vuk’ume ngentaba
Udl’amadoda

Umlandeli webhodw’eliconsayo
USocije uMagwaza loshayizaququ
Impi yeqhathwe nguMathangetshitshi
Ezalwa nguMaswabhula
Lapha kwaMgiliji eMahhashini

Uyeqhathe ngesinqe
Ngob’esab’ukungena
Ethwel’idlokolo eNdlunkulu
Usihlangu simagqabha
Sinamanxeba
Sagudl’iVuna
Ngiyesab’ukukubiza ngegama
UnguNtabankul’uLangakazi

INkosi yakith’eNaleni
Eshawodwe nguChampion
UMhlathi kwezephephandaba
UMthente kaJama
Ohlab’usamila

Usekelwe yiNdlunkulu
NgeyakwaDlushiye
UMwelela kweliphesheya
UMzac’ozikhombamaNguni
Usejamile mame wapheshey’uBhejane
Woz’usize
Usicoshele leyo Nkuna kaNdaba

Indidandidane
Edid’izinsuku
Namhla okaNdaba
Eyakubuya phesheya
UZulu neNdlunkulu
Bebheke ngakusasa
Kant’iNkosi
Ifike ngayizolo

Indaba yenziwe nguTorlage
Kwabamhloph’abelungu
Ovul’imigoqo
Ivalwe ngamadod’amabili
Kuval’u-Otty uZulomhlophe
Beno-JJ Boshoff uMehlomane
Kwaze kwasa
AMakhosazana esebikelana
Iwuhlabe yawulawula
INkosazana uGretta
Egane kwaShamase
Yalala ingalele
EkaBhusha emaNdebeleni

INyathi kaJama
Empondo zimakopela
Ibhansele ngoManyasa
Obezalwa nguMadwala
Lapha kwaDukuza
KwesikaShaka

UNdab’omuhle kakhulu
Onyembezi zophela ngaphakathi
Mhla eyokhalela
Isizwe sakhe
EThekwini emaDilamini
Kwaze kwagxumagxuma
Umam’omhlophuMaNdlovu
Udadewabo ka-JJ Boshoff
Kwabamhloph’abelungu

Izul’elibhul’umlilo ngamazwi
Abanye bewubhula ngamahlahla
Ubaswe yinxokonxoko ngeyakwaMagenqe
Yini lena
Eyenzek’eThekwini?

Wabakhuzel’izimpukane zakho Ndaba
Izingqapheli zakukhiph’ephepheni
Ushishiliza kwelimahholo
Limhlabe limbhedule
UNzuza benoNhleko
EZikanekisweni

UGwajumbe noMazibuko
EZinyangeni zasoSuthu
Seziyobabhule mhlahlo
Ndaba zibanuke

Ibhubes’elimthende likaNdaba
Elidlule lishishiliza
Phakathi kwezintaba ezimbili
KweliMasilo neliMasilwanyana
KwelaseFlayistata
Kuye kwagxumagxuma
UKlenyeklenye
Ezalwa kwaCebekhulu
‘Ngalakithi lelo Bhubesi eMahhashini’

Belidilay’izintaba
KungezePitoli
Liphekezelwa nguMister Sondag
Igug’elihle likaKekana
Kade ehamb’ezibuka ngalo
Ebhek’eMamelodi

Udaxe wadaxa Mtaka Ndaba
Simumumu uvuka ntambama
Udaxabula uKuka wakh’ekuphekela

UMhlahlandlela ngowaMakhosi
NgowawoCetshwayo
NgowawoMpande
Onyawo zinhle MtakaNdaba
Ezingakhethi mabala
Ezigxobe lapho kungakaze
Kunyathele khona
EzawoYise noYisemkhulu

Ibhek’amaged’avuleka
NangakwaMahamba
Nowayengenapasi napasipothi
Simethuke eseseSwazini
Yakhethelwa zingane
NgezakwaLobamba
Zathi thatha Ndaba
Nanku umqamelo wakhe
Uyoziqamelela ngaw’eNaleni

UNompunyumpunywana*
INkunz’abayibambe
Ngandlebende yaphunyula
OYise beyivalela ngehlahla
Bethi Ndab’ungaluwel’uPhongolo
Uyodayisa ngezwe likaSenzangakhona
KwelakwaNgwane

INkunz’ekhwele phezu kwezintaba
ZaseMabane
Amabombo yawajikijel’eZitheni
UShabalala waxhaphazela isisu wazihhudela
Wabhal’ubunwayinwayi
Uyajabula mfundi weLanga
Wen’owaz’amang’asephepheni

UNdab’omuhle kakhulu*
Ohlasela ngothando
Lokwandisa abakaMthaniya
Abanye behlasela ngamaAK 47
Ngikuthanda uhlasela
Ngothando kwabakwaNgwane
Zanqundeka izikhali zaseNgwavuma

INkos’ethombel’ehlathini
Amany’aMakhosi
Ethombel’ezindlini
Ikhiph’izinkomo
Zehla ngohhologo
Zibheke kwaMshanelo

Kwagijim’uQholobana
Ezalw’emaNkwanyaneni
Wayobikel’uMzweni
UMzweni wazihudela
Kwamanz’ibheshu
Esehl’enyuka

Mfula kaNdab’ungenise kabi
Ngob’ungenise wenyuka
Eminy’imifula
Ingenis’ibhek’ezansi

Usibambana Nkunzi
Beyesaba eMbumbulu
Wambamb’uHlengwa qede
Kwephuk’uMkhonto kaShaka

Mgoq’ovalel’izinkomo zaseSusweni*
Athul’amaThembu
Angaz’asho lutho
Ukhulumis’uMkhwintshi
Esilevu simhlophe
Kwezinde zikaNyangantathu
Wamjika phansi koludumayo
Wavuka sesibomvana

UMhlob’omuhl’eNdlunkulu
UDokotela uBerker
Kwabamhloph’abelungu
UNogwaj’ozokhundlakhundla*
Esinye ngesokulala
Esinye ngesokwethamela

Indaba yenziwe nguMadondo
Othath’izinkomo zakaManqele
Wazidida nezeNkosi
Kube kazi madod’aseDumbe
Nithule nithini

Uvava lweNkunzi*
Yakithi kwaKhethomthandayo
Kayigweb’ichoma ngazo zombili

Shintsha!
UShintsh’ibhulakifesi
Walenz’idina
Dubula begagasa
Bethi liyahlohl’iTheku
Usikhiphi sabadala
Kuyakusala kungen’abasha

Inkungu eyembath’izintaba zakwaDayeni
Kwadidek’amadod’amadala
Nanamuhla lokhu asadidekile
Indaba yenziwe nguMalinga
Ezalwa kwaZondo
Uland’iNkunzi yakithi
KwaKhethomthandayo

Yafike yawafuz’amaxhiba
Kwavela nokwakufihliwe
Wadeda uMagayisa
INkosana abayibeka beyiphika
KwabakwaMvundlane

Ulotsholelwe ngehem’eMdletsheni
Kwalilizel’umam’uMaMthethwa
Wathi,’Li li li li! Yaze yangen’INkos’ekhaya’
UNdaba bambas’eyinyama
Lapha kwaKhiphunyawo
Wajika wayiqaqa
Wanukel’uMkhunjini
Ezalw’emaNdlovini

Umbambi weMpak’endala kwaDleka
Ingabe ihamba phansi nje
Ingumswenya yini
Impaka enkulu ngeyakwaBongumenzi
Eyeza ngehlombe eNdlunkulu
Yafike yaqathaka kithi eMkhontweni

Zenabe kab’izintanga zakho Ndaba
Zenabele kwaYizenze
KwaNdwandwe kwaKhabengathandi
INkos’ebhala ngemvubu
Amany’aMakhos’ebhala ngepensela

Lagida!
Ligide liphindelela
Wambamb’uSigoma
Khona kwaNdwandwe
Ekhakonyoko koHlokolo
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabi ndaba zalutho
Walobola wazilanda
Khona kwaSitholana

Washishiliza ngoNdwandwe
UHomu kwabaseNgwanenja
Wayikhipha eyomnyatheliso
Ugadle ngenduku yombangandlala
Ngob’ugadle ngoMntwana uSibuko
BenoNzuza

Sangom’esibhula
Umhlahlo ngomthndazo
Sezehlulekil’ezemiyeko
Iphakule naleyo ungayesabi
Inkulu ngeyakwenu nguLangakazi

IZul’elidume phakathi
Kwezintab’ezimbili
Phakathi kweSigwegwe noLangakazi
Umbani lawuhlaba ezintabeni zakoMbuzi
Lamudl’uMafehla
Ezalwa kwaKhambule
Umsizi waphumela kuVovo
Ezalw’emaNseleni
Baphuma baphatheka

Sekuyakujabul’umfazi wakoNoziyingili
Oyakubona lelo thambo likaMndindili
UMhamb’esakh’amanxiwa
INkunz’ejam’okhalwen’olude
KuMavumengwana
Zanyamalal’ezikaSitshulu
Ezalwa kwaButhelezi
Yajama phezu kweNkuzana
Zanyamalala ezikaKali benoGelegele
Athule nje amadod’akwaSithole
Kawaz’asho lutho

Imbenembena inkulu inkabi
NgekaBhush’obukhali
Iyeke C J Mthethwa !
Isikhulile!
Kayisavum’ukuy’ejokeni
Iyakunqamula amazinyo
Bayigqogqe ngezikeyi yaze yavuma

Inyon’abayibize ngephuphu
Ekusen’Ondini
Ntambama yandiza qede
Yanqamul’amajoka
Zasal’iZikhulu zikaHulumeni wakwaZulu
Sezibhekis’amakhanda phansi
Bath’uthekwan’uphezu kwendl’Ondini
Uhlolizul’ukuduma
Kalisadumi eNkalakuthaba
Liyamjabhis’uSotshwebhu
UShifu Wiphu
Ezalwa kwaChonco
Ngananti ihansi elidala
Lakithi eMfangibhekile
Lihehez’izindaba liyabaxabanisa

Ikhowe ebelizakuqhibukela u-P.W.Botha
Kaliqhibulanga uHansmeyer
Kith’Ondini
Ukhulumis’uBadenhosrt MtakaNdaba
EziMantshini kwaNongoma
Kwaye kwancibilik’umkhaba

INkosana kaBhush’obukhali
Abayibeka beyibangisa kwezikaDlothovu
Ngocwecwe oluncane nje lwensipho
Lugez’ibandla Ondini
Alwaze lwaphelela ezandleni

Isihluthu umabhula imbawula
INkwaz’emaphikwamhlophe kaBhusha
Ekwakwe ngamadoda Ondini
Ningayithinti lelyo nyoni ngeyezulu
Mhla nayithinta kozamazama
ITheku nolwandle

UDokotela uMfuphi
Inyanga eselapha
Iphikiswa kwezephapha
NgetshelikaFezela
Abaliginqele kwaNodwengu
Lafike laminyana

Untaba zimbili zakhelene
Zintula ngisho ukuxhawulana
Indidakubhalwa
Incwadi ebhalwe nguR.R.Mbongwa
Wayifunda maqede wamyukubala
UHansmeyer kithi kwaNongoma

Ngenganekwan’abayitheth’emini ePitoli
Babefak’izint’ekhanda
Ngoba besaba ukumila izimpondo
Wonakalelwe uKoorhnorf
Lapha kumaBhunu
Ufike kith’Ondini ekhala lide
Wafike walihlephula uMtakaBhush’obukhali

Zawel’iMbekemuzi
ZaweliMfolozi
Zazibhee kuTyson Dlamini eJozini
Zembulek’izinqe
KwabaseMdletsheni

Mfula kaNdaba
Ogobhozekhanda kuMathanzima*
Amaxhosa onke esula izimpandla
Athi’Khini!Mfondini! Kuyanetha!’
Kanti kugobhoz’uMageba

UKhozi lwakith kwaGqikazi
Olugibel’iNkonjane yabelungu
Lwathi qathatha eGazankulu
Nani maGazankulu
Niyizwil’ekaBhushobukhali
IBhubesi ukubingelela
Elinye ngomjojantaba
Zazamazama zonke izintaba zamaGaza

Wabaleka uMhlonishwa
UShifu Gumede wabhangazela
Wanqamula ngaseTshaneni
Uthe eseTshaneni
Wawajika amabombo
Wawabhekisa kithi Ondini

Ugcwalelwe kabi Mageba
Ugcwalelwe ngumfula eGazankulu
Wadondolozela ngeShangan uGasa
Ngisho amaGazankulu ayibonile le ndaba

Umlabalala abawubhale phansi
KwaNoziyingili eManguza
Wehlulekile uShifu uMzimba Tembe
ukuwudlala
Esaba ukugcwala kweNgwavuma
Yacwila itheni tawuzeni dolazi

Isalukazi sangithunuka idolo
Sabhibha isilonda
Sehlula ababholofethi
Wehlulekile uMzamo ezalwa kwaZulu
Wehlulekile uZondo uMalinga kwaDayeni
Kwaye kwehluleka uXaba uMtshebhe
Ngale koPhongolo

Yingqophamlando yakithi kwaNodwengu*
Ewuqophe qede oMngotho noTasi
Benwaya izimpandla ngicikicane
Bathi,’Hhi-i’
Asiyivumi le ndaba

Yimfohlamaguma ngeyakithi*
KwaKhethomthandayo
Iwafohle eMaritzburg
Zajabha izihlwele
Uhalahala bemloyisa
Bethi ngeke
Igide kwaKhethomthandayo
Yagcagca kithi
Ondini olumahlikihlikana

Ngonyaka kunonyaka
Usuhlasele ngothando
Phesheya koMzimvubu

Sibone ngoThabo Mbeki
BenoJacob Zuma
Ukuthi bazobhula amazolo
Omuntu omuhle oza emva kwabo
Utwayi olumile abakwaMchiza
Sebeyathe bayalwenwaya luyavumbuka
Sebelwenwaye lwaze lwawohloka
Umanda wehlule abaphalazisi
Ziwele uMzimkhulu
Ziwuphindelela ezikaMthaniya
Zivusa emidala imizila

Ubuhle benziwe nguMshengu Shabalala
kwezomculo
Wanikela ngengwe emabalamdaka
Ezinye izingwe
Zimabalamnyama namhlophe
Halala Mshengu
Indlela enhle kweliphesheya

Unukisele uBheki
Evuna uGqozo ngepuleti laseNdlunkulu
Sasuka isibhicongo eBhisho
Baphela abantu
Ngumlilo osuke isiqubula
Awukhwezelwanga ngazikhuni
Ukhwezelwe ngemvula yezinyembezi

Ziphume enduneni uCebekhulu
Ezalwa nguNhlayenza
Wakhwezelwa yinduna uJackonia
Ezalwa kwaNtshangase
Ngenkukhu emnyama

Wakhwezelwa nguJerry
Ezalwa nguGodongwana
KwaMthenjana eNhlophenkulu
Ngenkukhu emnyama

Washa uThulani eBhethani
Ezalwa nguSijungujungu kwabakaMawu
Wathathela waya kuMntwana
wakwaMandlakazi
Wafike wamhlanguza wachithiza

Labubula iBhubesi
Lakithi kwaKhethomthandayo
EPrinces Magogo Stadium kwMashu
Lawathela amathonsi esilimela
Zancibilika izinyembezi zikaReggie
Ezalwa kwaHadebe
Obevale ngomgoqo
Ethi iSil ngeke siwugubhe kwaMashu
Sawugubha qede kwajabha
Ngisho ozwe ngephepha

Wagagamela Magagamela
Ugagamele uNgqongqoshe
Wezemfundo namasiko
KuHulumeni wakwaZulu
UMister L.P.H.M. Mtshali

Wadideka wathuma
UMntwana waseNkombabantu
Wathi:’Hamba Mageba uyongishwelezela
Ukukhuluma ngokwakwenu endlini’
Wafika wamhlanguza wamchithiza

Ukuhamba koniwe ngu-J.K. Dladla
Wenqolobane yamagugu akwaZulu
Ayidibhanga ekaMageba eSandlwana
Kwafika late isipeshini
Ummese obukhali
Ongakhethi ukuphakula
Ophakula ngisho
ABantwana baMakhosazana
USipho UMdoda
Ezalwa kwaShamase
Nanamuhlanje uyantshilantshila

Umlilo othathe ubuhanguhangu
Osuke phezulu eTable Mountain
KwelaseKapa
Yajuluka yabomvu impandla kuDe Klerk
Kwabamhlophe abelungu
Untaba zimbili zakhelene
Zintula ukuxhawulana

Doneyishini inkomo ezingenabelusi
Usehlafune uBhengani wasutha
Wazeakha isitezi kubo eMlazi
Zalamba iziTshudeni
Waphela Silo Zilomo zakho
Zinyathele idwala elibushelelezi
LaseNdlunkulu linethombonkala
Zashelela Nkomo ezondwa Zilomo

Seveni Kilos
Yaphela inyama
YoThisha bakusasa kwaGqikazi
NguNdlovu ezalwa nguZihlahla

Sandla sinenkwantshu
Asivumanga ukuxhawula
KuMadiba kwabaseKoloni
Umlilo ubaswe nguWini
Egane uMandela

Ushaye ezihlweleni MtakaBhusha
Igazi laphuma ku-UDF
Zasha izikhotha
E-Orlando,Alberton,Thokoza,Thembisa
Kwaye kwasha nesikhulu
E-Alexezander Soweto
Bathinte amalakazane
Akho Ngonyama ayabatinyela

Usehlafune uMhlongo
EGamalakhe eZingolweni
Wasutha waze wabhodla umbobo
Waze wanukela uNganencane
Ezalwa kwaMzobe eGreytown
ENhlalakahle

Mgqomo kadoti uMasipala
Uncwadi zaphuma ubuhlaphalala
Zadida uMpanza uMgubevu
UThabekhulu eTown Board waNongoma

Uhleze ebopha abantu
Bephuza bedayisa nje
Bayamehlula ogwaz’phepha
Bezithuthela emgqonyeni
Ziyeke lezo ncwadi
Ziyakunibangela umkhuhlane

Isikhukhukazi esimatshweletshwele
Esidle ngokufukamela
Ngoba sifukamele uXaba
Lapha kwaBhekuzulu
Kwaze kwajabha uMfundisikazi
Webandla lakhe

Asha amadam’anamanzi
Zacima izibani
Zanqamuka izindaba
Wena weContralesa
Uyoyizwa ngani eyomhohozo

Uzunge lwenziwe nguNdamase kwabakaFaku
Lwenziwa ngu-F.W.De Klerk kwabakaPewula
Bathi uMageba akavimbe
Ngesibhakela njengebhoksa
Abe-ANC bavimbe nge-AK 47
Wathi kungabhubha leli likaMpande
Ngeke nikubone lokho
Amabombo ngingawabhekisa kithiOndini

Sidikadika somkhulu umkhoma kaJama
Fokwata kayize nebele layo
Hikihiki nyama
Bathi beyidla beyidla oMsibi kubalimi
Babeyithentesa bathiibimhlanla mncane
Kasilazi iznyo likaMsibi ehleka
Sambona ehleka
Edleka
Edla iqatha laseNdlunkulu

Isimenyezwana sikaNdaba*
Esimenyezwe nguMkhwanazi kuBalimi
Ikhalane elimile eshobeni leNgonyama
Selihlula noma umuntu ethi
Uyaligcoba ngoshibhoshi

Thatha isitokwe soqwali
Ukhunge isaka
Uninde ushibhoshi
Uligcobe lizakuwohloka

Isimenyezwane sikaNdaba*
Esimenyezelwa futhi
Namuhla simenyezwa nguThishomkhulu
UMacingwane kwaDinuzulu

Kwathi uThishomkhulu
UNgobese kwaMshanelo
Wema phezu kwetshe wabukela
Wathi yini lena
Eyenzeka kwaGqikazi
Amabutho omdabu kawasadli
Sekudla awesonto kaNkulunkulu

ULwandle lwakithi KwaZulu
Oluqubuke maqede
Lwasibekela zonke izintaba zase-Afrika
Umweli wemifula ongabuzi zibuko
Abanye abaweli
Behamba bebuza amazibuko

Uwel’iZambezi uMtakaNdaba
Kazabuza zibuko
Wawel’uBhalule uMtakaNdaba
Akaz’abuza zibuko
Wawel’uMzibomvu uMtakaNdba
Akaz’abuza zibuko

UNdaba ongene ngodumo kwelaseYuganda
Wangena ngodumo kwelaseGana
Useqa mgoqo
Bewuvale ntambama
Ilanga liyakushona
Wawuvalwe nguDokotela F.T.Mdlalose
KuHulumeni wakwaKwaZulu-Natal
Bethi okaNdaba angalubeki kwelaseGana

Kwathi lapho ehamba khona
Kwasala kunyakaza izibilini zamadoda
Izizwe zonke uMtakaNdaba
Ziyamemukela
Zithi kagadli ngampi
Kagadli ngazikhali
Ugadla ngenduku yoxolo

IBhubesi likaNdaba*
Elibubule phakath’ePhalamende
ESouth Carolina
KwelaseMelika
Nanamuhla kalokhu
Umbhongo walo usezwakala

INkanyezi yakithi
KwaKhangelamankengane
Ekhanyisal’amazwe
AseMpumalanga
Yaze yakhanyisela nawaseNtshonalanga

ISilo sikaNdaba
Esimayikayika ngokuzihlabanela
Ngoba sidl’umhlanganiso
Khona lapha
Ongoye Yunivesithi
Ngequ zobuDokotela
Akwabindaba zalutho

Sadl’umhlanganiso
E-New Port Yunivesithi
Ngeziqu zoShansela
Akwab’indaba zalutho
Sadl’umhlanganiso
Ngeziqu zobuDokotela
Khona eCoca College
KwelaseMelika
Akwab’indaba zalutho
Sadl’umhlanganiso
Ngeziqu zobuShansela
Khona lapha
E-ML Sultan eThekwini
Akwab’indaba zalutho
Sabuye sadl’umhlanganiso
Nge-People’s Card
Khona kuPeople’s Bank

Umbungubungu!
INhlwathi kaNdaba
Ebuthise phezulu
Entabeni kwaNongoma
Kwath’osekudeni noseduzane
Akaz’alibon’ikhanda layo
Yadl’ezawo-De Wet Nel
Kwabamhloph’abelungu
Yadl’ezawo-Torlage
Kwabamhloph’abelungu

UNdaba owehle njengonyazi
Phakathi kwezigod’ezimbili
EsakwaDabhazi nesaseMaye
Wahamba uSandanezwe
Ezalw’eMambatheni
Wamqumba phansi koludumayo
Akwab’indaba zalutho

UMthandi wokuthula
Kanye noxolo
Uthande uMlaba benoHadebe
Ngokuleth’uxolo
Khona lapha eMpumalanga
Wathanda uC.J.Mthethwa benoJ.Z. Zuma
Ngokuleth’uxolo kwelakithi KwaZulu -Natal
Ingwe emabalabala
Engakhethi mabala
Onk’amabala ayo
Ewakhotha ngokuwanakelela
Akusekho Mxhosa
Akusekho Msuthu
Kwelakithi KwaZulu

INdlondlo kaNdaba
Ethe indlondlobala
Bayibalekela abasezitheni nabasemakhaya
Umhlanganisi wezizwe
Ezazingakwazi ukuhlangana
Uhlanganise aBaThembu kanye noZulu
Wahlanganisa abaHuruntsi kanye noZulu
Iziwe zonke ziyivum’ingoma
Yabanye kwaKhangekamankengane

Bayede!
Wena weNdlovu!
Silo saMakhosi
Akith’oHlangeni!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon

Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon
INkunzi elukhanda lubanzi
YakokaMathathela
Evimbel’uNgenetsheni
Yavalel’uButhelezi
Kwathiwa ivimbeleni bafana
Ingangen’ekhaya
Ngoba iyoth’ingangen’ekhaya
Ifik’zone izithole

INsingisi kaNdaba
Ebanga izul’ukuphendula
UMnguni wakithi

Itshe elehle phezulu
Kubo eNengeni

Libonwe ngoNdwandwe
Kanye nabaThembu
ONdwadwe bakithi eGudu
Balinomomozelela
AbaThembu bakithi eSandleni
Balinkwezela
Ngoba babeshaywa yisazelo
Kwakungeseziqaku lezinkomo zeNkosi

ISilo limaphandu
Yebo simaphumlela
Simpondo zingemva nangaphambili
Esifana nemvubu
Ngeyakithi oThukela

Ebuk’izinkomo yanyukubala
Yabuk’amadoda yamomotheka
UNondina kabuso
Ubuso badin’abakwabo
Uncwadi zafika kuqala
KuBhengu eMgungundlovu

UNdaba ofela ngezibomvu
Njengegama lomuzi
Wakub’eMgungundlovu

Isife sikaNdaba
Esobhabh’amadoda
Nanamuhla lokhu
Sisawabhabhile

Unomfaz’omuhle ngemilenze
Isigawuli semith’emkhulu
Emincane yayisal’iziwela
Isinambath’abasibonde
Basishiy’iphini
Siye saphakwa nguGilibethe
Obezalwa nguNgcongcwana
Kwathi uMdlangayedwa
Wasinda ngokuzibalekela

Ngoba edl’uNtabankulu
Ezalwa nguGwazil
KwabakwaMagwaza
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMasenjana
Ezalwa nguMkhanyile
KwabaseGazini
Wamqumba phansi
Koludumayo
Kwaze kwahuda
Nezimvana zakhe
Akwab’indaba zalutho

Wadl’uZindawule
Ezalwa nguMabheqemana
KwabaseMancwangeni
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Molweni
Kwabamhloph’abelungu
Embangweni eThokazi
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Ashion
Kwabamhloph’abelungu
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Barthalom
EziMantshini kwaNongoma
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho
Inkunz’eyedlule ngodumo
Kubo eMsizini
Yaze yasengwa nguShester
Phezulu eChesterville
URobertson wakhala
Kwabamhlophe abelungu

Unkomo zal’ukwanda
Kwelakithi kwaZulu
Ngoba zaliwe ngoMashu
Zaliwe ngoRobertson
Zaliwe ngomfo kaKhambule

Isililo abasikhal’endlini
Kubo kwaZiphethe
Kwakungakhalelwa lutho boNdaba
Kwakuyikukhumbula nje
Kwasendlini kwabo kokaNtuzwa

UBhusha obukhali
UBhush’obhush’amadoda
Uncwadi zaphum’emqulwini
Kunina okaMathathela

UMngoma owethwasela*
Emthonjeni weMbile
Abany’abangoma
Bethwasela
Phezu kweNgoqongo

Ubuxhakazwa ngobemikhonto
Bebuxhakazwa ngamadoda
Ngawas’eNhlophenkulu
Kubuz’uSayitsheni
Engowas’Empangeni
Wathi madoda kwenzanjani?
Bathi sibangel’iNkunzi
Yakithi kokaMathathela

INkosana abayikhiphe nyova
Ekhaya kubo kwaDlamahlahla
Bayibhekisa iMpumalanga
Bathi ayisoze yalibusa
Leli iawoSenzangakhona
Kanti okaNdaba uzakulibusa
Aze ayonethezeka
Iphume maqede
Inyathi kaNdaba
Ithi iphakathi
KukaNdunu noNongoma

Yawajik’amabombo
Yabuk’uMaduna
Ezalwa nguNhlanganiso
Izinkomo zikaMaduna
Zawafaka phansi amakhanda
Zabuk’abafowabo kwaMshanelo

Zikubuke zakwesaba
Ezakini kwaMinyamanzi
Ezazidi’amabala
Zidla kolukhulu ukhalo
LukaManqwashu

UMashoshozela obenjengenyosi
Iyezulwini
Usibasa lukhalweni kwabemukayo
Ubase phakathi kukaNdunu
NoNongoma

Izulu eladuma
Ekhaya kubo oSuthu
Eladuma lathath’iSiyoni
ISiyoni safa kabi
Ngoba safa sizilandel’izindaba
Kith’eMahlabathini

Umbango wasuka ngezibomvu
Ekhaya kub’oSuthu
UGagane lukaNdaba
Lubiy’umuzi wakubo
Lapha kwaDlamahlahla

UChakide obepheth’igula
Ethi angaz’alivule
Ekhaya kubo kwaDlamahlahla

IBululu likaNdaba
Elalingulumi muntu
Elaliluma umuntu
Ngoba elinyathele

UNyazi lukaNdaba
Olushay’amadoda
Nebinezwana layo
Laphelela esiswini

UFezela oneshon’ekhalweni
Ugijime ngokhalo olude
NgoloPhiyane
Yakhethelwa zingane
NgezaseKhatholika
EmaLomeni

IMamba eshaya izinhlu
Phansi kwezintaba ngezikaNunu
Unkomo zabhek’eBombolo
KwakungezawoMsenteli

Kwagijima uMpehlempehle
Ezalwa nguNdabokanye
Wathi inkosi siyiphangile
Kith’oSuthu
Yemukelwa nguThuthuza
Wathi ngiyayithanda
Ngeyesithole sakithi kwaSibiya
UFudu lukaNdaba
Olwazalela ngaphezu
Kwezindlu zamadoda
Zabola zonke
Nanamuhla kalokhu zisabolile

Umthukululi wefindo*
Elaliboshwe ngamadod’amabili
Ayethi silifinde sifindile
Akakho ongabuye alithukulule
Hlanga lomhlabathi
Silo saMakhosi!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

INkayishan’enkulu kaMenzi
Ephuz’umlaza ngameva
Ulanga lisehlule madoda sesingavikithi
Ngosib’olusenkundleni
Kith’oSuthu
Luntula noyedwa ongaluthintayo

UNogwaj’oshiy’izinja zasOndini
UNgcede onyonkel’isife singawi
UMadlokovu sabel’uyabizwa
Bakubiza eNkonjeni

Ubizwa ngabamhlophe abelungu
Kawubizelwa ndaba zalutho
Bakubizel’ukukhuluma
Ngomhlabathi wakithi kwaMalandela
Bakubiz’ePitoli wavuma
Bakubiz’eMgungundlovu wavuma
Bakubiz’eShowe wavuma
AbakwaZulu bakubiza ngohlanya

Bathi mtakaNdaba uyazula
Ngoba udonse ngentambo ende yosizi
Wabuya ngentambende yosizi

Wathatha iziphakanyiswa
Wathi kazihlale ndawonye
Zibenjengamankankane
Wona ahlala ludweni lunye
Enqamulela umsundu
Umudli waMakhobongwana amabili
Elinye kungelakwaMadumelana
Elinye kungelakwaFelaphakathi

INyath’emnyama kaNdaba*
Eshoba limhlophe nasogabeni
Efuz’amahlath’amabili
Iwaphindela
Ngoba ifuze uMkhombe
Yafuza iNkonjeni
Lapho kuhlangana khona izifunda
Kwakungezemiful’emibili
KwakuyiSikhwebezi
Kanye neMfolozi

Umshisi wesikhotha
EsiseZindumeni phezulu
Kuze kuyosha esikuNdaba
Esibanzi ngasoPhongolo

UPhongolo olumanz’abomvu
ISigolodla sikaNdaba
Esibheka umuntu
Kube sengathi simjamele

Uphaphe oluphezu kwendlu
KokaNtuzwa
Kakho noyedwa
Ongalwathulayo
Ngisho kwabamnyama
Ngisho kwabamhlophe

INkomankoma kaNdaba
Ekhaz’amajaji
Lapha kwaNongoma
Yaze yakhaza aseEShowe
Umvuli wamasango
Namhla izwe belivalile
Abamhlophe abelungu

USingqungqungqu!
Kakhulumi kanamlomo
Unjengongaphakathi
Ezihlangwini zamadoda
Ugwabaa ebeliphethe mgodo
Nonhloyiya angalibuka
Az’akhathale

Umpondo zinde
Zingangamagudu ngawezinyathi
Indaba yenziwe
Ngamadoda ngawakwaNobamba

Yenziwe nguNdabankulu
Ezalwa nguluKhwazi
Yenziwe nguLokothwayo
Ezalwa nguZembe
Yenziwa nguMankulumani
Ezalwa nguSomaphunga

Abathath’izinkomo
Zakith’eMahhashini
Baze bazithela ndawonye
NezakwaNgenetsheni
Lidume lawathela
Amathons’esilimela

INkosi efungelwe
Ngamhlophe abelungu
Bathi akusekubakho Nkosi
Kithi koSenzangakhona

UmtakaNdabaa!
Uhlomel’ehlathini
Kwathi izibilini zamaJaji
Zabhambazela!
Kubhangazel’uMchitheki
Obezalwa nguZibhebhu

Kanti umtakaNdaba
Akaxabene namuntu
Wayeyodla umhlambi
Wezinyamazane nangaseNkonjeni
UMdlongodli wakithi Ezibindini
INcwincwi kaNdaba*
Ephuza kwezind’iziziba
Ithi ingaphuza kwezimfishane
Ibuya nodaka
Umthungo wofa lwembiza
Eyathubekela oThukela
Eyachezuk’izingcezu ezine
Olunye lwaya oSuthu
Olunye lwaya kwaMandlakazi
Olunye lwaya kwaNgenetsheni
Olunye lwaya kwaDukuza kaNomboza

Othunga limbe
Seliyosengula lingenamantshumpa
Umhlanganisi wemihlambi efanayo
Uhlanganise uNgenetsheni kanye noSuthu
Wahlanganisa uMandlakazi kanye noSuthu
Wahlanganisa uZulu wonkana

USeqamkhaya!
Losatshwa zinkonjane
NgezikaFalaza nezeMbokodebomvu
iNkosi ebhale ngozipho
Mhla iyakwehlukanisa
AMampondo kanye namaXhosa

Ngeshoba leNkonkoni
Elalibhul’izangoma
NakwaSoshangane
Izanoma zamnuka kwaMchunu
Isibhuxa esimathanga abushelelezi
NgesokaNtuzwa
Usikhafula mithi
Iphekiwe endlini kwabo
KokaNtuzwa

UMqwalajuba ngowoBeyisilie
UMqwalajuba ziyakwethuka
AmaWombe
Intaba ehlal’iNgonyama
Ngokwesab’izulu
Ukuduma

Kwathi iziphakanyiswa
Zayivula imilomo
UBayede!
UBayede kaNdaba!
INkosi yohlanga!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

UMamonga woSuthu
UMamonga kabulali uyasizila
Uqotha imbokode nesisekelo
Ufana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo
UMgwazi kadinwa zinqapheli
Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin
Bawulabalabela
Ithole lakokaMsweli
Elanyisa liguqile
Indaba engiyizwe ngimncane
Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo
Usifuba sigungu sigungubele
Nyakane sabhoboka
Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*
Kulale yena esixhotsheni
UNdaba uhlomehlathini
Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*
Ephikelele kwaNdunu
UMphangela langa
Lingaphumi kwaNdunu
Lithe liphuma
Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi
Waziphonsa eMkhuze
Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uXukwana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha
Wamschaya phansi lokudumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSikhizane kaNomageje
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSomfula kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha
UMgwagwa wezulu
Umpondo zamil’enjeni
Engab’enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza
Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka
Ufana nemisebe yelanga
UDlotho’onjengebhubesi
Uliso lifana noyazi lwezulu
Sengathi ngelengwe
Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna
Umaqhamusela
Ngoba uqhamusele
Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*
Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile
Ivunywe ngabaMhlophe
Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho
Umathathel’ahlome onjengezulu
Lalela luntu omemezayo
Ungathi uyakhala
Ukhal’isililo

INkosi yensizwa
UMaphikelela
Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu
Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa
Suk’ukhulume
Uyayibon’imilom’eminingi
Iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana uZibhebhu benoHamu
Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume
Emva komuzi eNkalakuthaba
Lazithatha izingane
ZikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*
Niyobikela abakwaSidladla naNtini
NabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
nGoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu
Ngoba udadewabo enguSililo
Wagwaza impi yema
Yanjengegama likadadewabo uSimiso
Wagwaza umntu wameya
Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto
Njengemuzi waeMkhontweni
Ohlasele ngamahhashi
Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!
Ogagamele izinkomo zamaBhunu
Inkunzi yakith’eMkhontweni
Unophumuza abant’amaphika
Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*
Uthitshelwe nguMalimade
Kwabamhlophe abelungu
UMgwazi kaqaqi
Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane
INgweny’edlel’ogunjini lomfula
Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,
Yimisebe yelanga
Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza
Zashaya amagatsha emithi
Umgwadlaza nqola ziyakwethuka
Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu
Luyenqaba ukungena
Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko
Enhla komuz’Ekuvukeni
UKhozi lukaNdaba
Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaCetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana
Ulikhangele ngoFalaza
UFalaza wathukuthela
Uzitho zimbombo zimbombonono*
Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni
Okhand’abezindlu nabezindlwana
Abazindlu bayikhex’imilomo
Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*
Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma
Ingan’oButhelezi badiniwe
Abasematheni badiniwe
Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo
Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza
Wathi ukubufike oThaka
Kwathi iBhunu uPotolozi
Wakuthwesa isigqoko
Kwathi isigqoko sakufanela
Wena Nkonyane kaPhunga noMageba
Inkunzi kaShaka
Babethi iyahlaba
Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza
Zithi uMamonga ungakanani
Umthent’ohlab’usamila
Insimu yakwabo kaKhambi
Ivum’amanhla
Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala
seNgonyama
Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu
Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni
Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa
nguLukhwazi
Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguLukhwasi
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguNkosiluhlaza
Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza
Wawakha wayithukulula
Eyakuyibhekisa kuMantanga
Ezalwa nguMkhanyile
La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane
La kwakheth’amathons’esilimela
INtukuzo yakithi
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni
Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni
Uye wadabula emaNtungweni
Izalukazi zasemaNtungweni
Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana
Ezalwa nguNgqengelele
Nanamuhla lokhu
Abafana bakaSonkeshana bangavuma
Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi
Ipheth’ibhosho
Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu
UMngenuli wamaguma
Kusal’izmpahla
Ziyakusala zibadabula
Nanamuhla lokhu
Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase
NjengeNkosi yaMantshali
Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu
UMavel’ajahe
OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho
Abedutshulwa ngoNongqayi
ESikanekisweni kwaNongoma
Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma
Ujame ukuhlangabeza
Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane
Okhalweni kwaNongoma
Usibamba nkunzana bayesabayo
UMathang’adabululwandle
Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle
Wen’obon’iThole lakokaMsweli
Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!
Amany’amathol’akonona asakhulekiwe
USinakanaka sezincwadi zabamhlophe
abelungu
Beziloba bezinakazisa kakhulu
Zilotshwe ngamSotsha
Zalotshwa ngamaGumgedlela.

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izibongo zeSilo uCetshwayo kaMpande

Izibongo zeSilo uCetshwayo kaMpande

UZulu eladum’obala
Lapho kungemunga, kungemtholo
UHlamvana bhul’umlilo eNdulinde
Ubaswe uMantshonga benoGqelebanaInzima lemnyama
Engabunde bezingwe nezingonyama
Ibiqhutshwa uMseleku benoNongalaza
Bethi ifanele ukuyosikwa izihlangu
EMkhweyantaba

Bathi iyekeni
Ubumnyama bayo buyesabeka
Ifanele ukuyocela imvula
KuNkosinkulu

Unqabel’abantu ukudonsa
Umanz’aphum’ezimbotsheni zoMtshezi
Isiguqa esizifulele ngamahlamvu
AseNdodakusuka

Umsindo wobuntilingwe ngowani
Ubangwe ngabaseNtingweni
benabakwaKhinya
Bathi baxokozelela iNdlondlo yakokaTshana
Bathi Ndlondloni lena engabhuli amaphiko
Izindlondlo ziyabhula amaphiko

Ozingel’izwe laseNhlungwana ngobhumbuluzo
Amavaka aseNgwengweni nawaseNdlondlweni
Abaleka abhangalaza
Zingel’ugcine nganeno koThukela mtakaNdaba
Ngaphesheya kukhon’abamhlophe abelungu
USigwembe esal’ukulanyulwa ngabamhlophe
USinakanaka sezincwadi
ebezibhalwa uMalimade
Kwabamhloph’abelungu
Eziloba bezikaza kakhulu

IKhaba elimile lodwa ngaseNhlungwana
Amany’amakhaba emila izixexelegu
Thambekeka mfazi owaliwayo
Thambekeka wewuse iNtambanana
Nangezinyembezi

Mhla eyakudabula ngakwaNgxangaza
Abafazi bakwaNgxangaza
Bazakulal’ezibayeni njengamathole
Kazi amathole azakulalaphi
Uye wadabula kuMlaba
Obezalwa nguKhwani
Wafike wamnika
Inyanda yemikhonto
Wathi MtakaNdaba
Uz’ubahlabe nasemehlweni

INyathi kaNdaba
Empondo zimakhenkenene
Bayivimbele ngamaphanda emikhonto
Bethi uMhlathuze kayikuwuwela
Uthe esewuwela

Wasewuwela ngamakhanda amadoda
Washikizela umashikizel’omnyama
Edondolozela ngenhlendla yakhe ebimithatha
Impi yakhe eyakuyibuthisa eNdliwayini

Wazihlaba kanye namathole azo
Kwathiwa ziyeke lezo Mtaka Ndaba
Ngezikanyokokhulu,
NgezikaLangazana

Washikizela umashikizel’omnyama
Edondolozela ngenhlendla yakhe
Eyakushona ngesikhala
SikaMpehlela noMaqhwakazi
Eya ngoNohadu ezalwa nguMsweli
Uyakuwukhokha umnyatheliso

Iqabi lakwabo lezinkabi elimpunga
Uya ngoMpepha obezalwa nguNdengezi
Uyakulikhokha iqabi lakwabo
Elimnyama lezinkabi

Uya ngoGawozi obezalwa nguSilwane
Uyakuwukhokha umnyatheliso
Iqabi lakwabo elinkone lezinkabi
Washikizela umashikizela omnyama
Eyakushona ngesikhala
Samahlathi amabili
IShowe kanye neDlinza
Eya ngoSikhonyana
Obezalwa nguNgqungqulu
Uyakuwukhokha umnyatheliso
Iqabi lakwabo elixube imibala

Udondolozela ngenhlendla
Ngoba umuzi wakhe kuseziNhlendleni
Uye wedlula kuMankayiyana
Obezalwa nguMenziwa
Uyakuwukhokha umnyatheliso

ISilo esimaDuna sakokaTshana
Esikhangel’abantu baduka nolwandle
Nanamuhla basadukile
Abafana ababili

Baphonseke kwesinezimvumu nezingwenya
UNdaba kazimudli zimbukani?
Zimbona ngoba ekhafulwe yiNdlovu
ISilo esimaDuna
Esimenyezwe nguMzwili
Ezalwa nguSiniswayo

Wathi ningayihlabi leyo Ndlovu
Ningayihlaba niyobe niyibangile
Iyakuvusa imilando emidala
Eyayenziwa ngoyihlo

Uhlohloloza ngeNdlovu enohlanya
INdlovu ethi imuka babeyixokozelela
Uzitho zimagwegwe
Ngokugwegwa abakayise

UJininindi omnyama
Ongabubende bezingwe nezingonyama
Ongangamabuya eziziba
Zolwandle noThukela
Usakha lukhalweni enhlanganisweni
Lapha kuhlangana khona imifula
Kanye neyabafo
Kanye neyabafokazana

UGaqa libomvu lawoBathoyile
Isibuko sikaMaphitha benoNzibe
Abebezibuka ngaso beya kwaNkosinkulu

Ohlathi limnyama
Limnyama konke nemizi yalo
Ebelinjengebelihlala izindlovu
EzikaMakhehle

Igwalagwala likaMenzi
Elisuke eNtumeni kwbhej’iNdulinde
Kwaze kwaya kwabheja
Ulwandle noThukela

ISiguqa sikaNdaba
Abasifulele ngamashoba
Sath’ukuvuka sadl’amadoda

IZulu elidume phezulu eNdulinde
Lazithatha izihlangu zamadoda
Indaba yenziwe nguManqina
Obezalwa nguNkontshela

Nguyena othathe izinkomo zaseMangweni
Waye wayozithela ndawonye
NezaseMkhweyantaba
Ngoba ethathe uNxaba kamkhonto

Isiziba sikaHhamu benoZiwedu
Esibhukudise izihlangu zaseMkhweyantaba
Ilanga liyakushona
Abantu baseNtengweni
Ngiyabesaba ngibasolile
Bazibukule itshe

Itshe linemamba
Imamba yathi ukuvuka
Yangena ehlathini
Ihlathi linembube

Yamaphula uBusobengwe kaNongalaza
Ungalo ezinjengezengonyama
IMbube elishoba liyisilikithi

UMthunduluka ovuthwe eNdulinde
IZigqoza ziyawulabalabela
Udl’uNomsimekwana
Obezalwa nguBhikwayo
Wamshaya phansi koludumayo ezinqungeni
Akwaze kwaba ndaba zalutho

Wamudl’uMashayayishukule
Obezalwa nguSiphingo
Wamshaya phansi eziqungeni
Koludumayo
Akwaba ndaba zalutho

Wamudl’uSigombe
Obezalwa uMatshana
Wamshaya phansi ezinkambeni
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudl’uFaku
Obezalwa uMatshana
Wamshaya phansi ezinkambeni
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudl’uBambelela
Obezalwa nguSotobe
Ngasezinkambeni
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Uwaba lenkomo zakwaMshweshwe
Udunusel’uNdi noKhahlamba
UMzingela kaShaka benoDingane
Uz’uzingele ubuye nganeno MtakaNdaba

Ngaphesheya kukhona abaMhlophe
Uzuyesab’imilando emidala
Eyayenziwa ngoYihlo

IBululu likaPhunga noMageba
Elidonde ukusuka
Kwaze kwasuka awezindlwana
OShela kaDolofu kuMaqadasi
OZitshani kuMaqadasi
OSomtswewu kaSozica kuMankinsimana
Amabululwana ezindlwana

UMagwaz’eguqile njengethole
USinikiniki singamashoba oSuthu
INgqamungqamu likaShaka
Elingamlil’oshayo

Bathi kush’umlilo
Kanti kuvuth’umuzi wasEKuweleni
Izinhlansi zabaqhashela
Ziqhashele oMthondo

Ubhukudise abantu
Bengasathandi ukubhukuda
Ngoba ebhukudise amadoda amadala
Ngoba ebhukudise uNongalaza
Obezalwa nguNondela
Wabhukudisa uThemana
Obezalwa nguNohaye
Wabhukudisa uMgebisi
Obezalwa nguJokwe
Wabhukudisa uMatshekana
Obezalwa nguMaqhoboza

Umamba yeVuna
Umaqhamusela
Umamba eth’ukuvuka
Yadla abakaYise

Wamudla uMbheduka kwabakaYise
‘UMbheduka njengesona
UPhaqa njengelanga
UTakasa njengebhoyi
INyathi yaseNhlakanhlakeni
INdlovu enezihlonti
Ikhwani elisikwa lihluma
Ngenxenye linguPhunga
Ngenxenye linguMageba’

Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande
Wamudla uShonkweni
Obezalwa nguMpande
Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande

Wamudla uMantantashiya
Obezalwa nguMpande
Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande
Wamudla uSomklawana
Obezalwa nguMpande
Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande
Wamudla uMdomba
Obezalwa nguMpande
Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande
Wamudla uDabulesinye
Obezalwa nguMpande
Amakhubalo adliwa nguCetshwayo
KwabakaMpande

UNozila kudla kwamagwala*
Amagwala adl’ububende
ILanga elaphuma endlebeni yeNdlovu
Nyakamumbe liyakuphuma kweyeNgonyama

IMpunzi kaNdaba
Bayibambe ngandlebenye
Phezu kukaLangakazi
Yadlamuluka yadlamadoda

IZulu likaNdaba lithukuthele
Liyokwehla ngoMagula
Laqumb’isichotho
Layakwehla ngoMagula
Laphakwehla khona elinye

Izulu elidume phezu kweSandlwana
Umbane lawuhlaba eMankamane
Bayamemeza bathi nans’iNdlovu
Belengu ningayishayi ngesibhamu
Noba niyibangile

Anoyiphathela amaphanda
Angawezinhlendla
Yaphel’imibhobho yamaphoyisa
Yaphuk’ubumohlomohlo
Yaphulwa yiJaha elidala

Yebo thambeka MtakaNdaba
Wen’ongasilambalala
Ngimfumane egeza kwelamadwala
Ubenzipho zimhlophe njengeNgonyama
Uguqa badele
Inhlambamasoka

Odl’uMvemve oncokazi kwabaMhlophe
Wadl’uZithi obezala nguSotobe
Wadl’uSigwabugwabu ezinyangeni
Wadl’Gqoboyiya kwabathwal’imvokwana

UNtaka yeVuna
Zala umhlanga zikhothame
Oze noNdumundumu ezalwa nguNotatela
Weza noQhongolo ezalwa nguNgede

Unsusi wezigebengu eNdodakusuka*
UGuqa bathokoze! INhlambamasoka
USigenyana somqubula
Odl’uKhathaza ezalwa nguSiyabandiya
Wadl’izibunu zizibili zaseMkhweyantaba
Esinye singuMunci
Esinye siguMdeyi khona eMkhweyantaba
Odl’uZangwana kaMgunyana ngaseMaphiseni
Wadl’uNhlanhlanhla ezalwa
NguNgudumana ngaseMaphiseni

Undondela kuyalwa
Ingani nabanoyise bayayalwa
Ngoba udlule kuMpande ekuyala
Wadlula kuSomtsewu ekuyala
Washo uMpande wathi
”Kuze wabusa
Mfana kaNgqumbazi
Liyohanjwa zinkonjane
Lokhu udlula ukuyalwa kokubusa”

Usakha mizi ngemikhonto
Abanye beyakha ngokunikezelana
Uguqa badele iNhlambamasoka
Onjengeziziba zomfula

Sengathi ngamabuya
Olwandle noThukela
Oshise owakwaSibatha
Ingani owakwaSibatha
Kawungenwa ngasango
Wawufohlwa ngecele

Zethuk’izibhaxa
Zaphonseka kwabaMhlophe
WawushisaowaSenzanazo
Hawu washa owaseKuweleni
USofukuzelwa oyinsonyama
INgonyama enohlonza emhlane

INsukamini kaMjokwane
Esuke ilanga liphezulu
Wadl’uPhoyiuphoyi ngaNdondakusuka
Wadl’uMzimuzimu ngaseNdondakusuka
Izingwazi zabola ngakwaNyoka
Usal’ukutshelwa usal’ukunyenyezelwa
Mshisi wesikhotha esiseDlebe
Kuze kushe esiseMalaleni

Uzandla zimnyama
Ngokuphatha imisebe yelanga
Wamudl’uHabana kuMaphoyisa
Wamudl’uMahlangwana ngaseMkhweyantaba
Wamudl’uMagazukaza eSwazni
Wamudl’uMdumela ngaseSwazini

UMvuleli wezinkomo
Zingakwazi ukuvulelwa
Ngoba uphume nezinkomo
Onke aMakhosi aKwaZulu
Engakaze azikhiphe

Uze noMajumba kaLugagane ngaseSwazini
Weza noMhlanganiso ngaseSwazini
Ukhande amaSwazi
Akhawula ukudla izinkomo zaKwaZulu
Usenzele amanqe ngaseSwazini

UMbhubhulo!
Obhubhule zonke izinkomo zaMakhosi
Ngoba ebhubhule izinkomo zanaSwazi
Wabhubhula izinkomo zakwaMzilikazi
UMzilikazi kabe esahlasela

Oze nobhelu NgakwaMzilikazi
Odle uSenzenje ngakwaMzilikazi
Wadla uQabana ngakwaMzilikazi
UDlamvuzo!
Bayede!
Ungangezintaba!

Izibongo zeSilo uMpande kaSenzangakhona

UMsimude!
Owavela ngesiluba
Phakathi kwamaNgisi namaQadasi
INkonjane edukel’ezulwini
Unowela muva wawoShaka

Mdayi sabela kweliphesheya
Izalukazi ziyosala emanxiweni
Amaxhegu ayosala emizileni

ISikhukhulane sikaNdaba
Esikhukhul’omame sabetshatha
Saze sababeka ezinkwazini zemifula
EZinkwazini zoThukela

UNdaba uwele ngelasoDlokweni
UGagangamanzi angawesi mlomo
Amanz’odw’azosal’ebabaza

Izimvubu zayikhex’imilomo
Izingwenya zaphephel’ezintabeni
UMnguni wahlala phansi
Wavumis’izindaba ezinkulu
Ezikhulunywa kubo kwaMalandela

Wakhand’izihlangu
Wazikhandel’enkamangweni
Wakh’izindlu ngezinzala zotshani
Wakh’amaguma ngomsingizana

Wabuz’iMpofana neNdaka
Wath’uMzinyathi
Ngiyowubuza phambili koSilevu

Wathukuthela phakathi kwezinyanga ezimbili
Phakathi kukaNhlangula noNhlangulana
Wayophuma phakathi kweDlinza neShowe
Iziqu zemithi zabheka phezulu
Waphuma phakathi kukaMphehlela
noMaqhwakazi
Iziqu zemithi zabheka phezulu

INkwenkwezi kaNdaba
Ephume izilwane zabikelana
Kubikelane iKhwezi neSilimela

Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela uMaphitha noTokotoko
Nithi impi kayibizwa yithi
Nithi ibizwa nguMadela
Ngowakithi kwaMalandela
Wadel’izinkomo
Wazinik’amadoda

Wathi yiwona ayomhlabanela
Wathi ayihlathi lokuphephela
Wathi linjengelaseDlokweni
Wathi lingubaba lingumama
Wathi linguNongogo

Ngeqand’elilodwana
NgelekokaNgontsha
INtonga yethusi
Eyasala kweziny’izinduku

Abakithi ngibasolile
INkosi yakithi kabayitshelanga izibuko
Bayiweze ngelezimvubu nelezingwenya
Isikhoth’esish’eThokazi
Kwaze kwash’eesiseGudunkomo

IZulu elidume phezu kwaMaqongq’omabili
Laduma lazithath’izihlangu zoMbelebele
Lazithath’izihlangu zikaBulawayo
Lazithath’izihlangu zeZinyosi
Lazithath’izihlangu zoDlambedlu
Lazithath’izihlangu zikaNodayana
Lazithath’izihlangu zoMgumanqa

INhlehlanyovane kaNdaba*
Ihlehlele futhi ngoBulawayo
Ihlehlel’izinkomo zamaSwazi

Lalelani lowo muntu omemezayo
Umemeza sengathi uyakhala
Sengathi ukhal’isililo
UMalambule benoSidubelo
Banonina kaPhenduka
Bamemeze behlez’eMfihlweni

Bathi godl’ekhwapheni
Lukhozi lukaNdaba olumaphikw’abanzi
Lufulel’uSomahhashi koFabase
Lufulel’uNdengezi ezalwa nguMayibuka
Nkomo zay’eHluhluwe zabuyelela
Zabuya sezinembali yamazwi
Nkomo zakhuphuka zithwel’iNingizimu
Nangezimpondo
Ziyabuya sezithwel’iNyakatho nangezimpondo

Weza nezibhaxa ezimbili
Esinye sengathi singuNomampo
Esinye sengathi singuNoziqubu

Weza noMalambule kwabakaSobhuza
Weza noSidubeko kwabakaSobhuza
Weza noThekwane kwabakaSobhuza
Weza noMgidla kwabakaSobhuza

AmaSwazi akhawula ukumfunga uSomhlola
Ayihhulula imfibinga
Ngaphakathi kwaNodwengu
UMakhalimakhande njengezulu*
Lona limakhalima limandindizela
Isikhaphukhaphu singamanz’oMkhuze
UMkhuze siwuwele siwukhaphuza

Umfaki waMajomel’ezimpophomeni
Kuze kuse aMajomel’ebikelana nemiqhele
USongo lwensimbi yakoNdikidi
Elidl’uDambuza benoSikhombazana
Inzingelezi kaNdaba
Ngokuzingelezel’izinkomo zikaMswazi
kaSobhuza
Wazingeleza izinkomo zikaJobe kaGece

Umgwaqo wezinqola uMashishiliza
Umuntu ewulandela
Angaze afike kwaHlathikhulu
Uhlasele libalele koMleshe
Wahlasela libalele koFabase
Wahlasela libalele koSikwata

Wabhoboz’umthombo wemvula
Imvula sasingasakwazi ukuyibona
Kithi kwaMalandela
Utshwala bukaGologo
Babungaphuzwa muntu kwaMalandela
Babuphuzwa yimihlambi yezinyamzane

Usibasa ndleleni kwabemukayo nabahleziyo*
Bathi abahleziyo
Yikhona bezosala besokh’umlilo
Umhlane kaMmama
Hamba simuke
Siqonde kweliphesheya
Laph’abantu bakhona
Bnagangemihlambi yezinyamazane
Indab’engiyizwe ngiphesheya
Bathi nakwaMalandela

Izwe limangqephungqephu
Eminy’imithwalo iqonde kwaVuma
Eminye iqonde kwaNyawo
Imamba ebamba izinhla
Yenyus’iVuna

Imihlambi yamaduna yagugudeka
Kugugudeke ezawoTokotoko
Kwagugudeka ezawoMaphitha
Owadl’izinkomo zawoPhalane zonkana
EzoMbelebele zamuka nomoya

Usibamba siyaphula siliBhubesi
Isihlahla sentshungu sombhelebhele
Sigawulwe nguKlwana
WaseMbongombongweni
Amazembe anqundekile

UMzingeli kadinwa lihawu
Ingan’abadala libadinile
Ube ngumsingi wasenhla
Engumsingi wasezansi

INtakansinsi kaNdaba
Okade kwasa besisitheka
Abakithi kwaZulu
Izinkomo zayithwala imilomo
Zaqonda eSibubulungu

Usimayedwa njengelanga
Lona limi lodwa ezulwini
Usanda sithebeni njengensonyama
Umhlophe ophandlayo
Kithi kwaNodwengu

INkonyane kaNdaba
Eyakhula zeyizonda
Njengesixhumo enyamazane

Isimemezane!
Simenyezwe ngamaSwazi
Athi zaphela izinkomo zikaMswazi
Azinqum’amashoba
Azibon’ukugeza

UMpande kazithand’izinkomo
Ezilotshwe ngencwadi
Ngoba izinkomo
Ezinencwadi ngezamaBhunu

Ubesaqonde kwezikaSomcuba
Uthe engakagezi nokugeza
Esahlezi noNongalaza noSondada
Wasethatha isihlangu
Esihloma umgobo
Ngoba yiNkosi yakosihlangu

Khawuleza nkuna kaNdaba
Uzoyifica imizi emaphethelweni
NgeyawoDambuza kaNtombela
NgeyawoNdlela kaSompisi

Ungabafumanisa behlezi endlini
Besakhe izithanga
Uwufake entombini
Uwufake endodeni
Kuyaya kwaHlathikhulu sekulushongolo

UMdayi ubalekel’unya
LwakwaNtuli nolwakwaNtombela
Ababulal’umuzi kaNdaba
Bathi bawunikiwe
Bawunikwe nguMageba

UMakhalia khande onjengezulu*
USomnandi kaNdaba
Woza ngange
Umlomo uyangiwa
Kithi kwaMalandela
Othukuthele wawela uBhalule
Ngemvula yezinyembezi
Enqonde enqabeni kaSikwata kubeSuthu

Izibongo zeSilo uDingane kaSenzangakhona

zibongo zeSilo uDingane kaSenzangakhona

UVezi uNonyanda uMgabadeli
Owagabadel’inkundla yakwaBulawayo
Odonswe ngezintab’ezimakhelekethe
UVezi wakwaSimangalunyawo
UMbombosh’omnyamaUVemvane lukaPhunga noMageba
UVemvane olumabal’azibhadu
Ngibe ngiyalithinta lwahwaqabala
LunjengoPhunga waseBulawini
LunjengoVuma kubangoma

Obuz’amanz’eMbozamo andukuwela
Amanz’eMbozam’;osal’ebabaza
Owel’iMbozamo ngumtakaJama
Wawel’iMbozamo kwash’iziziba

Ebegez’uDukuza neNkinsimana
Beyigeza bebheke kithi kwaZulu
Nanamuhlanje abanini beMbozamo
basamangele
Kumangel’uManqondo wakwaShiyabanye
Kwamangala uPhampatha wakwaNkinsimana

Isizib’esiMavivana Dingane
Isiziba esinzonzo sinzonzobele
Siminzise umuntu ethi uyageza
Waze washona nangesicoco
Ngobucoco ngimbonile
Ubephuma laphaya kwaSodlabela
UNgama yena waseMaphiseni angavuma

Uqambi lankomo
Ukuba zilahlekile
Ziyakufa uMdlebe kwaSoshangane
Ezinye ziseMatikhulu
Ezinye ziseMkhumbane

INkone ethi isenkone kwephuk’isihlalo
UGwebhesh’ongamanz’okuhlalela
UNomashikizela
Umashiyimpi yakhe
UMziziny’ungamathunz’ezintaba

UFipha luyindlov’enamanxea
ULuhlaza lwangayinyongo yenyamazane
UMhlophe owakhanya ukusa kwadabuka
Wangangabazigeli bakwaMavela
Ababezingela izimbongolwana

USela lintongande lawoBaleka
Lithabathe umshiza lawetshatha
Liyakugalela ngawo emaNkenganeni
INdlov’ekulala kungqwambayiya
Ezinye ziyalala ziyathokoza

UMvusi omnyama wawoSikhakha
Ovusel’abantu ukuhlatshwa
INkom’ekhal’osizini kwaNhlapho
Umlomo yawubhekisa kithi kwaZulu

Izizwe zonke ziyizwil’ukulila
Yezwakala kuNhlapho kwaMlambo
Iye yaziwa ngamaNtungwa akwaSokhumalo
AmaNtungwa odwa esab’ukumehlela

IZichwe uVezi azimhlabanga eya phambili
Zalibala ukumbuka izinyawo
Zathi ziyakumhlaba esegoduka
Kuth’esegoduka zase zilibele
Ukubamb’izingxangx’emfuleni

Bantu ninemihlola ngaseNsingweni
Gijimani niyotshela  abakwaMashobana
Nifike nithi lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa noNdaba wawoBayeni
Silufanisa noPhunga noMageba

AbakwaMashobana belelesile
Bazibukule itshe linemamba
Sebejiyelwe nokulisibekela

Ohlangane nodwendwe lwamaQhikiza
Wadla uNginani kuMakhosazana
Wadla uNgiyalile kuMakhosazana
Wadla uNozipholo engowaseNdinaneni

Wadla uNtasane noNozinyanga
kwaMashobana
Wathi bayobona inkundla
yakith’eMgungundlovu
Wadla uMahabulangweb’isashisa
kwaMashobana
Wadla uNsizwazana unina kaMzilikazi
kwaMashobana

Wadla uKhwababa-esambath’impaka
kwaMashobana
Wadla uMlomodlelememaveni njengembuzi
kwaMashobana
Wadla uMhlane beleth’igudu kwaMashobana

Wadla uMlomo wezinqaba kwaMashobana
Wadla uGundane kumitha kwaMashobana
Wadla uNkomo ikulala kulukhuni khona
kwaMashobana

Ngikhuluma nje nanamuhla
Akuphekwa kwaMashobana
UMashewulana ongazembe loMlungu
Ubengababele lutho kwaMashobana
Ubeyocel’inkwelo eMhlahlandlela
Ethi kumbe bangamtsheleka

Isihlangu sikaMzilikazi
Sasal’entaben’ende yeMpama
Sesiswele nendoda esithathayo
UMancwaba wezwe lamaphethelo
Lona lincwaba emikhemezelo

UVezi bath’umoya mnandi
Ngokunuk’inyama
UBhungebhu ongaboya bengonyama
UVezi uyadla’umhlane uvele
Ngokuswel’iqoq’elimsithayo

IZibuko likaNdaba
Elimadwala abushelelezi
Lashelel’uPiti nendodana
Owadla uPiti kumaBhunu
Wamudla wamshwabadela

Odle uMzibhelibheli kumaBhunu
Wadla uPhuzukuhlokoza kumaBhunu
Wadla uHwahwini kumaBhunu
Wadla uJanomude kumabhunu
Wadla uJanejembuluki kumaBhunu

Wadla uMazinyansakansaka kumaBhunu
Wadla oSisini kumaBhunu
Wamfimfitha wamkhafula
Wathi bayababa kabananyongo
Kabanamehlo

Wadl’iMihloph’emibili
Omunye kunguPiti
Omunye kunguNoziwana
UMkhwamude wangisik’isilevu
Usungulo lwangithunga impumulo

INdiha lebabayo enjengebhaha
Sona simababa kuMahashanga
UVezi ngimfumene bemzila
Ngafike ngamudla
Kanti ngizifaka iloyi esiswiniVezi!
Kof’abantu
Kosal’izibongo
Yizona zosala zibadabula
Yizona zosala zibalilela emanxiweni

UJonono ongantonga yezulu
Ibhaka lamanzi lawoNdikidi
Lisibekel’izinkomo zamaSwazi zanyamala
NoNgwane kaZikode wanyamalala

Ofingq’amehlo ethunzi lentaba
Wangangabazingeli bakoNogenya
Abazingel’izimbongolwana

USobathintela !
UMalamlela !
Owalamulela abafazi namadoda
Walamulela izintombi namasoka

IMbuzi kaDambuza benoNdlela
Abayibambe ngendlebe yabekezela
AyinjengekaMdlaka ngaseNtshobozeni
Yona ayibambe ngendlebe
Yadabula yaqed’amadoda

Obhambathe iNgome iphezulu
Izinkomo zikaBheje zaphuma zamlandela
Ziphume zinqini zonkana
Wadl’Mabhede kwelikaBheje
Wadl’uNgazana kwelikaBheje
Wadl’uMabelengiphela koNtshoshoUPheqe ongakumana kwamaqhikiza
UMsuthu owadla izinyosi zemukela
Abanye bezidla ziyazalela
UVezi owadl’ezivezayo emaZimeleni
Owadl’ezikaMananga nezikaMandeku
Wadl’ezawoMagcekeni kwaNonkokhela
Wadla nezasoPhondweni emaZimeleni
IDingwa lezinkomo zawoButhikazi
NezawoNomaphela
UBhaxa liyakhula
Bayasola baphathela
NabawoNoqongqo nabawoDladlama wakwaMajola

Ithole elinsizwa lakokaDonda
Elihamba liwakhahlela
Amanye amathole
Izingazi zaphuma ngezimpumulo

Ngoba lakhahlela elakwaBulawayo
Lakhahlela uMagaye kwaDibandlela
Lakhahlela uNzwakele kwaKhushwayo
Lakhahlela uMadlanga wasEkuvukeniUMakhonjwa ngendololwane
Konj’imininwe izakukhomba abanjani
UMshingili ongaziNdlovu
Zihlatshwa ngabanini mahlanga
Obeyaye ngapho wabalekelwa
Ngokuswel’iqoq’elimsithayo

UMkhont’owadum’ekuseni eSwazi
Wadl’uNdomba induna kaMswati Swazini
Wadl’uGebhuzizulu ezinduneni zikaMswati
Wadl’inceku kaMswati uNdibindwane
Edl’iminkantsha

Wadl’uNzimanzana eLudidini
Wadl’uHhohho eSwazini
Wadl’uSiphika eSWAZINI
Wadl’uPhambana nabahluzayo
Wadl’uNoziwawa

UBhelekeqe ungayinkomo ekHALIMAYO
Kungathi bayibangile nabakwaZulu
Umpha nkomo inabele
Umgud’ungazindlelaeziya eNhlangeni

Sigquma khuluma bawuzwe umoya
Abasezitheni nabasemakhaya
USigquma kakhulumi kanamlomo
AkanjengoDlondlwane lwakithi kwaBulawayo
Lona olwaqed’umuzi ngokunkenkeza*

Owamemez’amaNTUNGWA akwaSOKHUMALO
Kwasabel’uMdleleni kwasabela uMakhatha
UMalunguza izindonga kandukuwela
Ogeze izandla zaze zomel’eBandla
Ngokuba nhliziyonhl’emadodeni

INzima leyikwena koMkhumbane
Khona kwena kungafakwa lunyawo
Ugaga ngamanzi angawes’umlomo
Amanzi odwa asal’ebabaza

Mlung’ungapheshela komfula
Omunye enganeno
KukaMpehlela noMaqhwakazi
UNdaba ungithume phezulu
Ngabuya ngaqangqatheka
Ngalala ngidlile nangakusasa
Nangolwangomhlomunye

Gijimani ngazo zonke izindlela
Nime phezu kwamadwala
Niyobikela uNsimbini noMahlakeza
Ukuthi kabamazi uVezi
Ukuthi yiNsizwa kubi

Angahl’athathe isihlangu
Asihlom’umgobo
Ame ngasemnyango kwaMpikase
NakwaBhibhi kuze kuse evevezela
Engasalalanga nabuthongo

Idadane belimzimba muhle*
Nangendlala enkulu
INdlandlama yakithi eMgungundlovu*
Inkone evele ngobuso eMantiyane
Yadla ezawoGuluzana kaManaba
Uvivi lungamnyama wokusa
Uyishaye iziyingi
Phesheya kweMpofana
Kwasabel’uSithungu noSithulu
Bathi zishaye ngezelongwe
Zibizwa yinduku yeThusi
Yakithi eMgungundlovu

UPhondo lwendlovu uMashiqeka
Belushiqel’Mandlanga ngasoFasimba
Inhlabathi yoNdi noKhahlamba
Ngifice abakwaMalandela beyihlela
Nami ngafika ngahlala phansi ngahlela

ISilwan’esibanga izililo
SakokaMlilela
Samxosh’uMzilikazi
Sayombeka lapho ilanga
Lingashoni khona

Wadl’uNkayishana kaMashobana
Wadl’uNokufa emakhosikazini
kaMzilikazi aseNsingweni
Wadl’uNothando emadodakazini
Ezigodlweni zikaMzilikazi

Wadl’uNozinhlwathi inkosazana kaMzilikazi
Wadl’uNomabhunu kwaMashobana
Wadl’uNomabhudle kwaMashobana
Wadl’uDambuza-mthabathe
Ezinduneni zikaMzilikazi
Wadl’uDumaphansi ezindneni zikaMzilikazi

Wadl’uDidiza ezincekwini zikaMzilikazi
Wadl’uNdengezimashumi
Ezincekwini zikaMzilkazi
Wadl’uMginqilizana kwaMashobana
Wadl’uGolela kwaMashobana

Wadl’uChachaza kwaMashobana
Wadl’uPhuzukuyekela kwaMashobana
Wadl’uNkomedlemeveni kwaMashobana
Weza nesibhoma sikaNomanhlala

Alidume!
Alidume leyame ngentaba
Aleyame ngoMpehlela noMaqhawakazi
Ophendule onyana bezindlwana
Ubhungebhu ongaboya nengonyama
Yona ibineziyephunga nasemlenzeni

Ntong’enzimande  uMalamlela*
Ntong’enzimande ngokushaya amadoda
Uze noNolube ezinyangeni zaseSwazini
Uze noSamvu ngakubaLondolozi ngaseSwazini
Udl’uMthunz’ohlalabaLondolozi
ngaseSwazini

Uthathel’uThekwane ezalwa nguSobhuza
Uze noNomaphela waseNtabathweni
Uze noNgiyaphela wakwaGcwensa
kwaMagonondo
Ngqongqo yemikhonto ibang’izililo

INkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane*
Ezinye ziyokufa umdlebe
UNjunju weziTholatholi
USimakade saMakhosi

USomnandi wami
Woza ngang’umlomo
Ngingaze ngisale
Ngibenomngandeni

IHwanqa eladl’amanye amaHwanqa*
Ngoba ladla uPiti kwabaseMgungundlovu
UKlebe ukwehla kwezikaMagaye
Uth’eseMhodi wanyamalala

Unyamalala ngakhona uKlebe
Ubengenaso isiphuku sokwembatha
Sasisele kwaMashangisa
Wayembethe ubuyiyane bezinyoni

Wadl’uZihlandlo kaGcwabe
Ethi ukuwela ukweyama
Wadl’uMashukumbela kaGcwabe
Eth’ukuwela ukweyama
Wadl’uMagaye kaDibandlela
Eth;ukuwela ukweyama

UBhelekeqa ongankom’ekhalimayo
Kungathi bayibangile nabakwaZulu
UMpha-nkomo yenabele
Ngoba uVezi
Ungiph’izinkomo zifana zonkana
Nyakamumbe uVezi
Uzakungipha neph’qithole

USingqungu kakhulumi kanamlomo*
KanjengoShaka
Yena waqeda umuzi ngokunkenkeza
Amanzi kaMalinga abeyiziwolokohlo
Abenjengawo awakwaBulinganto
Wona abengesiwolokohlo

Mnguni ngubande nakwesendlovu
INkonyane ekhwele phezu kwendlu bayihawuza
Kwangalokhu bahawuza ezawonina
INtandane kaMphehlela noMqhwakazi
Evele uMkhindi wanyamalala
UMjele ogubaze amadlebe
Emva komuzi waseZimpukaneni
Izinkomo zaphuma zamlandelaUngangisiza Madlokovu
Uye kwaMthanuntengayo
Utshani bakhona kabushi
Busala iminyele

Langa phuma bakothe abakwaZulu
Abezizwe kodwa bazokubalekela
INsukamini yakith’eMgungundlovu*
Bayizwa ngendaba
INsukamini bayakhela imikhanyo
Nabasezitheni nabasemakhaya

Dada lodudu nothobothi
Gijimani ngazo zonke izindlela
Nibikele uMancaka noNxumalo
Nithi uVezi mhlanzeni izinyawo zonakele
Uliyekil’ebeliwel’aBantwana
Phond’olumnyama lwakoKhubazi
Ludl’uMxhamama kaSoshaya eZibisini
Ludl’Ntendeka kwaDlangezwa
Ludl’uNxazonke ezalwa nguMbhengi
USilwane vukel’abant’ekweneni
USilwane ubeyinduna kwaGibixhegu
Uze noMdlaka eNtshobozeni
Tshelani uSiphingo kwabakwaHlengwa
Nith’iZilo zikaJama zibulelene**
EsakwaDukuza nesakwaKhangelaqhaMngun’unabele nakweseNdlovu
Munt’onesihlobo eSichasheni
Gijimani ngazo zonke izindlela
Niyobikela uMthezuka eSichasheni

Nithi igama likaMagugui
UMthezuka kaliyeke
UMagugu ngowakith’eMgungundlovu
UManyelela ongantomb’iyesokeni*
UManyelela njengevezimanzi

Uyajabula mfazi waseNsuze
Wen’oyakubon’uManyelela
Eyakubulal’izitsha zaseNdinaneni

UMthakath’osibindi*
Simnyama nakwabakaYise
Uze noMhlangana kwabakaYise
Uze noMgqojama kwabakaYise

Uze noMdungazwe kwabakaYise
Uze noSomajuba kwabakaYise
Uze noSophane kwabakaYise
Uze noMfihlo kwabakaYise

Uze noNxazonke ezalwa nguMbhengi Elangeni
Uze noZikhungweni ezalwa uMbhengi
Elangeni\Uze noMkhweco ezalwa nguDubo Elangeni
Kazi wenzani ngasElangeni

Uze noNqetho ezalwa nguKhondlo kwaQwabe
Uze noNgwadi ezalwa  nguGendeyana kwaQwabe
Uze noSomponjwana kwaQwabe
Uze noKhawuze kwaBhekanyawo kwaQwabe

Uze noNwakele ezalwa nguKhushwayo
Uze noNogele ezalwa nguKhushwayo
Uze noNgiyaphela ezalwa nguMandeku

Ujulubez’amathaf’akulungele
Ogudl’amahlathi engayi kuwo
Ogedle iNtumeni wagudla iShowe
Uvunulela ezingunjini zomfula
Wesaba izinto zakho
Zingaze zemuke namanzi

UDledle ongankomo zecala
Zona zimabuya nasekwalukeni
Inkom’ezungez’umuzi nangezinyembezi
IMamba eyath’iphansi yayiphezulu

UMjikiza ungamashoba eziNyathi
Uze noGaqa ezalwa nguMendameli
Uze noZikhawu ezalwa nguQumbumbethe
Uze noNondaba ezalwa nguDubo

Uyithathe wayaba oDlambedlwini
Wamhahabuza uSigwebana ezalwa nguMudli
Wawel’iMfolozi esegijima
Uye wayibuthisa eMahlabaneni
KuMkabayi ezalwa nguYisemkhulu
Uwele ngomnyama eMahlabaneni
Izalukazi zakoPhuthule
Zayithwala iminqwazi
Uwel’uSuthu ngezinyembezi

Uyakubuthisa koMagonondo noMyando
Udabule kwaNtabakayikhonjwa
Izichwe zayithwala imililomo
Kwabathi, ‘Qha, bo bo bo bo bo bo !’

Izimpangele ziyawulabalabela
Uzulu ladum’ekuseni
Ladum’ekhaya
Umnyama wendlu yakoPhuthile
Ukhethelwe zimbongolwana phezu kweGwa
Udabule kuLubisana esegijima

Uhambe ngokhalo lwamathafa
Lukadedangendlale
Waye wayiuthisa oBhalule
Uth’ephuma oBhalule
Waye walal’eNkuthu
Waye wawela eBulinga kwaMzilikazi

INyok’eqoph’umqala yashiya isibili
Yathi izoqedela ngomhla izovela
Insimu ethi ukuvuthwa yaxholoba
Yathi ukusuka
Zayidl’amanhla zayishiy’amazansi

Unkomo zinezisini emlonyeni
Zinqundeke ziyokuphuza eMhlahlandlela
UMgabadeli onjengebhubesi
Odonswe ngezintaba ezimakhelekethe
Injonjololo engaziziba zolwandle

UVezi uMaphakamela**
Owaphakamela iNkunzi yakwaBulawayo
UQhamana!UNdabende wamakhanda
USigongonono esinkabi legodla
Ebikhetha iziqhozana kungezakoYengwa

Indab’engiyizwe ngikude
Engiyizwe  ngisoBonjeni lwezinyathi
Ngabheka emuva
Ngajiyelwa lapha ngiya ngakhona

Ngendaba kaMbopha benoNkunziyendlovu**
UMzaca ongwegwe
NgokaMbopha benoNkunziyendlovu
Othukuzelwe futhi eMahlabaneni
Bawufihle nami ngaze ngathanda
Bathi bayogalela ngawo kwaBulawayo

UDingana omnyama ngabomu
Ukhanya phakathi kukaFojisa
benoNomagoma
Impunga engene ngamahlashana onkana
Kanti ibiyobulala umuzi kungokaGendeyana

Ungezwa bethi ”Dlula ! Dlula! Pheqe
kaNdaba!”
Kanti basho oVemvaneni
Ngemuva kwakho bakugodlele
Amaklwa kanye nezinqindi

Odazule kuZulu umfo kaNogandaya
UZulu wabaleka wabhangazela
Ukuma kweqhawe lethuka iNkosi
Ukuma kweSilo sethuka esinye iSilo
Ukuma kweZilo ziyethukana

INkonjan’ebuwaba busephikweni**
Engenjengazinkonjane zasendlo
Zona zibuwaba buseqolo
INhlendla yeThusi kaMjokwane

UMbomb’oye wakhanya
kuMsalela kwaNxumalo
UHlahla lomnqawe neloMqokolo**
Bathi ukulivuna kwabo balihlohloloza
UMsontane ongambo yomnxeba
Ngisho ngamazwi
Abakusontela wona abakwaZulu

Mdingi kaMpikase
USo linkonyeni zabantu
Induku emnyama kaPhunga noMageba
Eyasha amanzi kwavela udaka
Emuva kodaka kwavela izinomoUntakantinsi zinqwamene phezulu
Angiqedi nezophuka iphiko
USomkhanda ngokubakhandanisa
INyoni kaMahube uMashulubeza

UShikila limuva muhle
Unkomo zimakhekheba
Ngokuhamba zihlala

IJaha elinamandla nasemandleni
UZul’libeth’izihlambi
ULanga laphuma endlebeni yandlovu
Nyakamumbe liyakuphuma kweyeNgonyama

Yaminz’iNdlovu!
Ulibinda Zul’eliphezulu !
Ulibinda Ngonyama !
Ulibinda Silo !
Ulibinda Ndlovenkulu !

Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

UDlungwane kaNdaba*!
UDlungane woMbelebele!
Odlung’emanxululumeni
Kwaze kwasa amanxuluma esebikelanaUMjokwane aNdaba
Usalakutshelwa usalakunyenyezelwa
Usishaka kasishayeki
Unodumehlezi kaMenzi
Ilembe eleq’amanye
Amalembe ngukukhalipha

Igawu bazakuliluma
Bazakuliphimisa
Bakhumbule amagawu abebesi
Uteku lwabafazi bakwaNomgabhi
Ababetekula behlez’emlovini
Beth’uShaka !
Akayikubusa , kayikuba ‘Nkosi
Kanti kuyinyakana
UShaka ezakunethezeka

UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka
UShaka kwakuyiNkosi yaseMashobeni
Umlilo wothathe kaMjokwane
Umlilo othathe ubuhangunguhangu
Oshise izikhova eziseDlebe
Kwaze kwasha neziseMabedlana

Inkom’ekhal’eMthonjaneni
Izizwe zonke ziyizwile ukulila
Iziwe nguDunjwa waseLuyengweni
Yeziwa nguMangcengeza wakwaKhayi
Yaye yezizwa ngamaNtungwa akwaSokhumalo

Intethe egolwe ngazinti zamkhonto
kwaMalandela
Yathi ukusuka yajubalala
Ungezwa bethi valela njalo Solunjalose
Kanti kabasho kuwe
Wena kaNdab !

Basho unyoko uMbulazi
Yena ovalele iNgonyama endlini
Odabule kuNdima noMgovu
Abafazi abanendeni baphuluza
Imikhubulo bayishiya izinqindi
Imbewu yasala emanxiweniOdabule kuBhuzane phezulu
Wakhethelwa udwedwe lwamaza
Wadlula kuMcombo zigoduka
Wabuz’indlela kuDunjwa
Kanti ngabe uyibuze uBhuzane
Owandulele ukuya kwaNomagaga
Lafika iqhude lamvimbela

ILanga eliphume linsizwa
Lathi liphezulu lansasa
Ngoba lifuna ukothiwa
Yimizimbazimba
ILanga eliphandle elinye ngemisebe
Ngoba liphandle elaseMathandeni

Ozulu lizayo khwezani abantwana
Ngabadala bodwa abazozibalekela
UDunjwa yedwa limkhandanisile
Uye wakha amanxiwa oThukela
Lapho kucushwa isilo ngomwowane

Ohamba ebasa amakloba
Ophehlwe weva wanjengomlilo
Imamba edl’umuntu bathi iloyelwe

Okhangel’ezansi naMadungele
Izinkomo zawoSihayo zamlandela
Kwaze kwalandela nezawoMafangosi
Ebezisengwa yindiki yakwaMavela

Ungangencumbe yamabele engadliwa
Ungangembiza yamashongololo
Uphekwe ngembiza enkulu
Ebipheka aMakhosi akwaNtombazi
Kavuthwa uShaka kaqedwa

Wayilanda inkomonye
Ilandwa kuMakhendama
Ekhaya konina
Izulu elidume emva komuzi eKuqobekeni
Laduma lazithatha izihlangu zaMaphela

Wamudla uNomhlanjama ezalwanguZwide
Wamudla uNqabeni ezalwa nguZwide
Wamudla uMphepha ezalwa nguZwide
Wamudla uDayingubo ezalwa nguZwide

Wamudla uNombengula ezalwa nguZwide
Wamudla uMpondophumelakwezinde
emaPheleni
Wamudla uMtimona ezalwa nguGaqa
emaPheleni

Wamudla uMdandazi ezalwa nguGaqa
Wamudla uMakhwela ezalwa nguGaqa
Wamudla uNozigaba kaTatho
Wamudla uNkayishana eCwecweni

Ondande ngokhalo, wabuya ngokhalo
Waya ngoBhoyiya kwaMdakuda
Wandanda ngokhalo olude
Wadabula emathanjeni abantabakaThayi
Ababegodola beya kuMacingwane
eNgonyameni

INdlovu ethimuka babeyixokozelela
abasElangeni
Ibuyise inhloko yadla amadoda
USilwane helele!
Emizini yabantu
USilwane ubengelutho
Ubeyinduna kwaDibandlelaOZihlandlo kaGcwabe ngibasolile
Abasokoco !
INkosi kabayitshelenga izibuko
Bayiweze ngelisaconsa amathe
Ebelisasuka kuphela
UNtube wakwaMajola

Amanzi omthombo wakwaNonamba
Engiphuze kuwo ngaze ngagangatheka
Ngaphos’ukudliwa zimamba
UMlunguzi wezingoje
Izingoje zilunguzelane

INyathi esihamba isengama amazibuko
INyathi ejame ngomkhonto phezu
koMzibvubu
AmaMpondo ayesaba nokuyehlela
Nani boGambushe
Nani boFaku

Ningingamhlami okaNdaba
Ukuba nimhlabile
Kobe senehlabe uPhunga
Nahlaba uMageba

Wahlangana nodwendwe lwamankankane
Mhla eyakudla amaMpondo iziphukuphuku
INtaba emahwanqa kaMjokwane*
Ebingadli mihlambi yankomo
Ebidla imihlambi yezinyamazane
Obesixhokolo singamatshe aseNkandla
Abekade ephephela izindlovu ukuba liphendula

ULusiba gojela ngale kweNkandla
Lugojela nje ludla amadoda
INdlondlo yakithi kwaNobamba
INdlondlo ehamba ibanga amacala
UNdaba ocaba ngomkhonto
Amanye amakhosi ecaba ngamazembe

Ubhiyoze kuNomangci phezulu
Eyakunqamula umbango wakwaNyuswa
Kwakungabangwa lutho kwaNyuswa
kwakubangwa izinhlakuva emanxiweni
Bethi nkete nkete
Lindani amajuba

Umxoshi womuntu amxoshele futhi
Nanku lapha ngimthanda khona
Ngimthanda exosha uZwide ezalwa nguLanga
Emthabatha lapha liphuma ngakhona
Emsingisa lapho lishona ngakhona

UZwide wampheq’amahlonjan’omabili
Ukuma kwakhe
Umuntu omdala
Ukwethuka okusha

Buya Mgengi !
Indaba usuyizwile
UZwide umphendule isigcwegcwele
Namuhla futhi usamphendula ndodana

Izindaba ngazizwa ngesalukazi
Sona singumasala emanxiweni
Izindaba ngazizwa ngexhegu
Lona lingumasala emzileni
UMaswezisela omnyama
Wakithi kwaBulawayo
Oswezisele uZwide ngamagqanqulaUSishaya ndlondlo kaMjokwane
Ubusika nehlobo bahlukene
ObakwaNtombazi nobakwaLanga
INkonyane ekhwele phezu kwendlu
kwaNtombazi
Bathi iyahlola
Kantyi yibona abahlolayo

Uthi lwempundu oluhlala izikhova
Oluhlal’uPhungashe wakwaButhelezi
Ubhincakade waze wafunyaniswa
Ovunulel’ezimfundeni zamanzi
Izinto zakho zamuka namanzi

Mgengi pheza izitha kusehlobo
Utshani bude buzokugibanisa
UKlebe engimbone ukwehla
kwezikaMangcengeza
Kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala

Kwakungasakhali nkomo kwaNtombazi
Inkomo yayisikhala kithi kwaBulawayo
UGasane kade lubagasela
Lugasele uPhungashe wakwaButhelezi
Lwagasela uSondaba woMthanda
Ehlezi ebandla

Lwagasela uMacingwane eNgonyameni
Lwagasela uNxaba kaMbekane
Lwagasela uGambushe emaMpondweni
Lwagasela uFaku emaMpondweni

UDlondlwane luya luhlezi
Luya ludlondlobele
Luyadla lubeke isihlangu emadolweni
Isidlukula dlwedlwe
Uhlanya olusemehlweni amadoda

Unkomo zabontu inkelenkele
Zikhungele izibongo emashobeni
UMasukwana kus’onjengeNgonyama
UMasuku ubehamba kwaMadilika
Uhlumayo lumananga ,uDlungwane
Uhlumayo lumananga lunkone
UMananga ubengelutho
UMananga ubeyinduna kwaJiyampondo

Siphuphuma simadel’imiyalo
Obhoboze isikhala emaNcubeni
Weza noMvakeli ezalwa nguDlaba
Weza noMaqobho ezalwa nguDlaba
Weza noKhwababa ezalwa nguDlaba

UMsingi wazansi wosinga nasenhla
Woze usinge lapho kushona khona ilanga
Ovuso eladla umntana osesiswini
UMavuso ubeyinduna kwaNomgabi

Odle imihlambi kungeyabahwebi
UNgelengele kalingani nantaba
Wena omkhulu kakhulu
ONgangezwe lakhe

UngangoMpehlela noMaqhawakazi
Ongangesihlahla esisokhalweni kuMaqhwakazi
Esasihlala amaNdwandwe namaNxumalo

UQangabhodiya wawoMkabayi
Ungisize Maphitha ninoNgqengelele
Umnike nkonye afunde ukukleza
Umnike ukhande lpkuzimbela

Osifu sinenqaba
UBayethe kaNdaba
UNdaba ngiyameba, ngimuka naye
Ngimbuka kwehla nezinyembezi
Kuba sengathi ngubuka isihlahla soMdlebe

IGwija likaMdlaka ligwegwe
Lijiyiza abasini bengoma
UNdaba ulududu emanxulumeni
UDlungwane ongenamthekeleli

UShaka ufumanise izilwane zimbili
Zihlangene phakathi kweNsuze noThukela
Izilwane kunguThondolozi noSihayo
Wafika waphonsa ihawu zahlukana

Ogcagce emagcekeni koPhuthile
Wadla uMsikazi koNdimoshe
Wadla umfazi mka Sukuzwayo
Wadla uSukuzwayo nendodana
UHlabuhlungu bazoshumayezana
Nabasezitheni nabasemakhaya
Uhlaza lwangayinyongo yenyamazane
UVemvane lukaPhunga noMageba
Olumabala azizinge sengathi abekiwe

UMzizima ongamathunzi ezintaba
Khona kuhlwa kuhamba abathakathi
Ubhidi elimathetha nangazinyembezi
INgqayingqayi kaPhunga noMageba *
Engiyibuke ngaze ngayejwayela
UMasengo mahla inkonyane yenkomo
Kwangixaka ukukhaba kwale nkomo
Yakhaba osengayo yadela ummbambi
Umoya womzansi womngenela
Ohleze ubangenela nangomnyango

Oth’esadla ezinye wadlezinye !
Wath’esadl’ezinye wadlezinye !
Oth’esadl’ezinye wadlezinye !
Wath’esadl’ezinye wadlezinye !
Bayethe ! Hlanga lwamakhosi !

IBinda Nkosi

IZibongo zeNkosi uSenzangakhona kaJama

IZibongo zeNkosi uSenzangakhona kaJama
IMbongi ::uTholudaba wakwaNdlovu

UMjokwane kaNdaba
Usalakutshelwa usalakunyenyezelwa
Ubhid’elimathetha ngezinyembezi
LinjengelikaPhiko waseBulawini

Inyath’ehamba
Isengama amazibuko
Injengomzingeli kumaMfekwane
Ozothebe zinhle uMjokwane
Ezidliwa ngamancasakazi

Udle umfazi umkaSukuzwayo
Wadla naye uSukuzwayo nendodana
Wamudla uMahamule kaMlomo
Wadla uNonhlambase ingqongqokazi
Esaththeth’izindaba zasesiNyameni
Wamudla uMabebetha kwaNonkokhela
Wadla uMsikazi noNdomoshe
Ingabe ubeyokwenzani kwaMabasamlilo
Lapho imihlambi yabantu iselayo
Umashwabadela kaMaqanda noNsele
Owashwabadela izindlubu
ZakwaMudli namakhasi

Udle izimfe zambili kwaSondombana
Ikhambi kodwa laphuma lilinye
Awuyi ebandla, awuyi emaDuneni
UnjengoVimba wakwaMangwekazi

Igawu bazakuliluma, bazakuliphimisa
Bakhumbule amagawu abebesi
Umlunguzi wezingoje
Izingoje zilunguzelane
Ngoba walunguza ingoje
Yomnewabo uzuvalele.

Unyaluthi omnyama kaHlayukana
Bamothe bengakayi enyangeni abakwaZulu
Umbebe kaMmama, beba simuke
Abanye basemhlane konina babelethwe
Ababelethwe ngabawoMbuso ngabawoNsele
NgabawoSicusa kaDungankomo
Intethe egolwe ngazinti zomkhonto
kwaMalandela
Yathi ukusuka yajubalala
Ungezwa bethi valela njlo Solunjalose
Kanti kabasho kuwe
Babhula unyoko uMbulazi
Yena ovalele iNgonyama endlini

Umqingo wangalitshe laseZihlalo
Umqingo wangalitshe obeyalezwa
Ngabalola izinhlendla
Thina bamaklwa singekhethe litshe
Ngiba sithi singafumana ichoba silole

UMenzi kaNdaba !
UMenzi kabongwa ngabalandakazi
Ubebongwa zinjenje zaseMqekwini
Abanye bahlezi Menzi kaNdaba
Abahleziyo ngabathetha amacala

Uthi lwempundu oluhlala izikhova
Oluhlale uPhungashe wakwaButhelezi
Lwahlala uDladlama wakwaMajola
Othe ewisa waze walililela
Ayabuya usewazeka izibongo

UNgelenge kalingani nantaba
Ubelingana nentaba yaseSikhume
Uthe ukulala wangangemifula
Uthe ukuvuka wangangezintaba
Uthe usubuya amaxhegu enyanya

UQangabhodiya wawoMkabayi
Uqabi kwezameva eNtendemuzi
Obesiyaka singamanzi endlela
UNombanga kubuya wawoPhalo

Usisa nhloko nxa abanye
Besisa izinyawo

ILanga eliphume linsizwa
Lithe liphezulu lansansa
Lifuna ukuthiwa yimizimbazimba
Ukhulume kwakuhle kwaze kwathi lwanye
Waba ngumnyama usiza nemvula

Sigqila nganhloko kuzonde intamo
Nyakamumbe kuyozonda isibili
Ongithume ngiphansi ngaya phezulu
Ngabuya nencobho ngebula ngapheka
Ndaba bayosala beshumayezana
Nabasezitheni nabasemakhaya

Godi elimnyama lakwaNobamba
Lohamba liwahila amaqakalana
Ogqamise idukumbana elikuNgcingci
Obemnyama izimpunga zombili
Unjengehlaba elikuSidubela

Waphotha intambo ende
MtakaNdaba
Wayihotha yaze yafika ezulwini
Wathi yikhona izithutha zakoMageba
Zingayikufinyelela khona
Zobathe ziyakhwela
Zaphuke amazwanyana

Amanzi aseMpembeni Ndwandwe kaNdaba
Amanzi aseMpembeni yinguqunguqu
Angiqedi nalapho ayayo
Amanye ayewuka
Amanye ayaqonsa
AnjengoQonsa wasesiGezeni
Mthombo wamanzi wakwaNobamba
Engiphuze kuwo ngaqangatheka
Ngaze ngaph’ukudliwa nazimamba
Ebezilala ehlozini nasephungweni
Imamba edle umuntu bathi iloyelwe
Kanti bazi ngeyakubo eloyelwayo

INakazi emnyama yakithi kwaNobamba
Ehamba ibanga amacala
UMunxephepha !
Nant’itshe lokukhunjulwa
Lingawa engubeni
Lizowa ehlombe
Lizophamba liwe emhlubulweni

Oye ngomnyama kwaMazolo
Wabuya ngonyezi
Amadoda aphenduka umbhejazane
Umphiwa nganxanye
Kanti kakuphiwana kuyabuyiselwana
UMkhombe ongononde wawoNonkombo
Othe ukukha wagogoda
Weza nenqumbu
Weza nenqumbulo

IBhicongo elimzimba ubuthaka
Obemzimba muhle nangendlala enkulu
Obebuso bungenandawo yokusolwa
Obemehlo angenandawo yokusolwa
Obezandla zingendawo yokusolwa
Obenyawo zingendawo yokusolwa
Obezitho zingenandawo yokusolwa
Obesiphundu simbhukwane ngezinqa
Kazi bazobukani ngamajadu
Khona beza beyinkungu
Menzi kaNdaba
Ngisho abakwaButhelezi
Siyakubadabula
NguNgoboza yedwa,
Oshe onyaweni…

IBinda Nkosi !

TIBONGO TENDLOVUKATI TSANDZILE NDWANDWE

TIBONGO TENDLOVUKATI TSANDZILE NDWANDWE

INdlovukati Tsandzile, uLaZidze, italwa nguZidze kaNdwandwe. Yendza enkhosini Sobhuza wekucala, Somhlolo, yatala Mzamose lowendza kuLangalibalele inkhosi yemaHlubi kanye ngeNgwenyama Mswati wesibili. Beyihlala emtini waseLudzidzini, indvuna yakhona kunguSandlane Zwane.

Tsandzile lowente buhle ngekubuya etiveni
KuZwide kaYanga.
Nyawo tibovu tinjengeteligwalagwala.
Sihlahla semsinsi sihlume eLudzidzini etaleni
Sibikela indvuna Sandlane kutsi lihlobo lisesandleni.
Luhlunguhlungu lolwamila ekhatsi nesigodlo
Lwabatjatwa ngemakhosikati.
Wahloma lijozi lelibabako,
Wayawuhlasela tive takaMlambo;
Wafika wazoda kudla imihlambi yetalukati,
Watsandza kudla ematfokati.
Mncabela mbube icedza betive,
EmaKandzambili.
Nkhosi!
Ndlovukazi!