Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Category: Umlando Page 2 of 16

Umlando wakwa Malunga

Izithakazelo zakwa Malunga

Gatsheni,
Boya benyathi,
obusonga busombuluka,
Mpongo kaZingelwayo,
Nina bakwaNdlovuzidl’ekhaya,
ngokweswel’abelusi,
Zaze zeluswa intombi uDemazane,
Nina bakwaKhumbul’amagwala,
Nina bakwaDemazane Ntombazana,
Nina bakwaS’hlangu sihle,
Mthiyane, Ngokuthiy’amadoda emazibukweni,
Nina bakwaMdubusi!

Uma kukhona onomlando wakwa Malunga, sicela uwufake kwi-comment section. Siyabonga.

Malunga Surname Meaning. Malunga Origin. Malunga History:

Malunga Surname Meaning. Malunga Origin. Malunga History: The meaning, origin and history of the Malunga surname is not listed.This surname Read more

Umlando wakwaQwabe 😍 Imvelaphi yabakwaQwabe

Imvelaphi yabakwaQwabe 😍 Qwabe surname origin Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Read more

Imvelaphi yakwa Ndlovu

Imvelaphi yakwa Ndlovu

Imvelaphi yabantu bakwa-Ndlovu

Ukufika kwabantu bakwa Ndlovu, bafika ngesikhathi kusabusa iNkosi uShaka. Umlando usitshela ukuthi iNkosi uShaka yayihamba ihlasela izizwe ngezizwe azinqobe bese eyazihlanganisa zibe isizwe esisodwa. Umlando uthi-ke wehluleka ukuhlanganisa amaZulu nabeSuthu. 

Wayeshaywa into eyodwa njalo uma efika entabeni kwakunenkungu, wabe eseqoqa amabutho akhe wabanikeza umyalelo wokuthi uma ngase bathole noma oyedwa wabeSuthu abombamba bangambulali bese bemletha kuye khona ezoke bambuze ukuthi iphi inyanga yabeSuthu. Uma kwenzeka amabutho ethola inyanga uqobo lwayo ukhokhovula bangalinge bambulale, nangempela bamthola bandla umSuthu bathi ukumjezisa kancane waze wayoyikhomba inyanga yabeSuthu lapho yayicasha khona, bayithola emgedeni ihleli babuya nayo-ke lenyanga. Igama laloKhokhovula kwakunguTLOU phecelezi Ndlovu ngesiZulu, lo owayedidiyela amakhubalo anzima abeSuthu. Amabutho kaShaka ayengababoni nhlobo abeSuthu uma sebesokhalweni impi isiphisele, kodwa abeSuthu babebabona bavele bame phezulu entabeni bagingqe amatshe afe amabutho kaShaka.

Umlando uthi iNkosi uShaka wamthatha uNdlovu waya naye esigodlweni sakhe , wabe esethi akakhiphe lomuthi wenkungu, nempela wamnika uNdlovu umuthi wezinkungu.Kwahamba isikhathi uShaka wamuzamela intombi ngoba wayesefa uNdlovu umuzwangedwa, kuthiwa-ke wamnikeza intombi eyayisikhulile. Umlando uthi lentombi yayisikhulile ngethambo impela, futhi kukholakala ukuthi yayingakaze imthole umuntu wesilisa , kwakusoleka nokuthi ikhubazekile kancane. Intombi yahlala-ke noNdlovu yaze yakhulelwa bathola ingane yomfana.ahamba amabutho eseyobikela iNkosi uShaka ukuthi uNdlovu usethole ingane. Inkosi yafike yathi, “ Ninamanga uthol’dala kukhona lapho lingakhipha khona?” yamangala iNkosi ukuthi kukhona uthi olungaphuma la kulento esindala kanje. Igama lalengane kwagcinwa isiqanjwa ngayo igama elithi uThol’dala.

Umlando uthi uThol’dala wakhulela endaweni yase Malimede (Melmoth) ngaphansi kweNkosana yakwa Biyela, uMkhosana Biyela. Bakha lapho kuze kube imanje basatholakala abantu bakwa Ndlovu. Abanye oNdlovu bafudukela kwezinye izindawo zakwaZulu, abanye baze bafika bakha eThaleni eNkandla. Abafika eNkandla bafika sebeholwa iNkosi uMpongo kaZingelwayo. Kuthiwa isizwe sakwaNdlovu kwakuyisizwe sasingezwani nomsindo kanyye nezimpi. Bafika bakhelana ngokuthula nezinye izizwe ezazakhe khona eNkandla. abakwaNdlovu baqala bakhelana nesizwe sasemaChunwini khona eThaleni. Ngalenkathi uShaka eshakazisa izizwe ngenhloso yokubumba isizwe esisodwa , ngaleyonkathi uMpongo Kanye nabanye bakwaNdlovu babekhonza iLembe.

INkosi uMacingwane kaJama wasemaChunwini Kanye neNkosi uNgoza Mthembu benqaba ngoba bethi ngeke bakhonze umfana bona ngoba bawontanga benkosi uSenzangakhona uyise weNkosi uShaka. Ukukhonza kwabakwaNdlovu bekhonza iSilo uShaka kwabangela amazinyo abushelelezi esizweni samaChunu. iNkosi uMacingwane yayithi uma ihlangene nesizwe sayo isitshele ukuthi iNkosi uMpongo kaZingelwayo iyathakatha. Okuthe langalimbe iNkosi uMacingwane wakhipha inqina wathi maliyozingela ingwe, leyo ngwe ibanjwe ngamabutho eNkosi bese eyayibhila ngemithi enzima bese eyayithumela ingwe iyobulala iNkosi uMpongo eyamfica elele, kwaba ukuduka kwakhe uMpongo. Ukubulawa kweNkosi uMpongo kanje kwasithukuthelisa kakhulu iSilo uShaka besemzingela sifuna ukumbulala. Ngemuva kokubulawa kweNkosi uMpongo, isizwe sakwa Ndlovu safuduka sayokwakha ngasemfuleni iNsuze, ngaphansi kwentaba yaseQhudeni.kunendawo lapho esafike sakhelana nesizwe saseMbo. (Mkhize) uzalo lukaMavovo. Ngaleso sikhathi abaseMbo babeholwa uZihlandlo kaGcwabe Mkhize

Babehleli kahle, ukwakhelana kwabo kwakukuhle kakhulu, babelima, kusiselwana nangemfuyo. Lezizwe bezikhonzene kakhulu. Ukuzwana kwalezizwe kwathukuthelisa inkosi uDingane wabonakala eseyingozi kakhulu uZihlandlo kaGcwabe uMacingwana. uMacingwana wabe esehlasela isizwe saseMbo, sabe sesifuduka nabanye oNdlovu baya eNhlazuka (Richmond) eduze nomfula iLLovo. Isizwe sakwaNdlovu sase siholwa uNogwijela? Ngema? Kwathi ukufika eNhlazuka , uNogwijela waphinda wasuka waya kwaNogqaza, eMngeni (Howick). uMpongo ngenxa yamandla akhe, nobuchule, nobuhlakanipha, wabe ebizwa ngo “Mandle’zizwe” bathi unguboya benyathi, buyasonga bube busombuluka.

Izithakazelo zakwa Dada 🔥

Dada, 💖 Dlamini, Sibalukhulu, Magaduzela, Mndlovu, Mabonelempunzini, Fodokanombewu, iNkosi ayiqedwa !

Izithakazelo zaMampondo akwa Gcuda ❤️

Izithakazelo zaMampondo akwaGcuda Yekana Doyi Sikha Mntshontshose Mzi wokuzenzela Umphunguli wembiza Kuba kuthiwa bayarhala bengerhali

Umlando wakwa Mzobe

Umlando wakwa Mzobe

Uma kukhona onolwazi lomlando wakwa Mzobe, sicela usazise nge ngokubhala i-comment ngezansi.

Izithakazelo Zakwa Ndlazi 😍 Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa NdlaziNdlazi kaLokothwayo Swebelele Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla Read more

Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane - emandulo Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshanekwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba Read more

Dinuzulu kaCetshwayo

King Dinuzulu kaCetshwayo

Dinuzulu kaCetshwayo was the king of the Zulu nation from 20 May 1884 until his death in 1913. He succeeded his father Cetshwayo.

Born: 1868, Babanango
Died: 18 October 1913, Transvaal
Parents: Cetshwayo kaMpande
Children: Solomon kaDinuzulu, Magogo kaDinuzulu
Books: The trial of Dinuzulu on charges of high treason, at Greytown, Natal, 1908-09
Grandchildren: Mangosuthu Buthelezi, Cyprian Bhekuzulu kaSolomon

 

Izithakazelo Zakwa Ndlazi 😍 Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa NdlaziNdlazi kaLokothwayo Swebelele Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla Read more

Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane - emandulo Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshanekwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba Read more

Lobengula kaMzilikazi

This is a very rare picture of king Lobengula kaMzilikazi, the son of Mzilikazi who was Shaka Zulu’s right-hand man.

Lobengula took the reigns of the now Zimbabwen Ndebele people. His father ran away from the Zulu Kingdom all the way to the land now called Zimbabwe.
This piece of history alone, makes us realise that, we Africans are one people.

This is a picture of Lobengula’s youngest daughter

Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane - emandulo Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane 😍 Umlando wesibongo sakwa Mpontshanekwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba Read more

Umlando wakwa Fakude 😍 Umlando wakwa Fakudze

Umlando wakwa Fakude 😍  Fakudze surnameFAKUDZEUmlando womlomo usitshela ukuthi isibongo sakwaFakudze savela ngesenzo sendoda eyayihlala ezintabeni zaseSwazini . Kuthiwa ngesikhathi Read more

Page 2 of 16

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: