Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Izithakazelo zakwa Sambo

Izithakazelo zakwa Sambo
Kwazulu-Natal

Sambo
Nomleti kamaDinane
Zonk’izizwe zithi
Mlete nina baka Nyoka
Eyakhwel’ emthini
IngenaziNyawo
Mcangcanyana.

Nina baka Nyathela
NgeziThende abanye
Banyathela ngezinzwane
Ovika Mkhonto abanye
Bevika ngeziNduku.

Nhlala mathunzini
MaNgophoza
Shwawu
William.

Izithakazelo zakwa Sambo

Sambo Mankani wakubhabeli Makhaleni Bomatikiti

Sambo Clan History & Origin, Indzabuko yakwa Sambo

Sambo Surname Background Mndeni waka Sambo, indzabuko yawo i-KwaZulu-Natal. There is Sambo Mlahleki, Sambo Mpangane, Sambo Nomlete, Sambo Mankani. Indzabuko Read more

Previous

Izithakazelo zakwa Molosi

Next

MTHANTI CLANS

3 Comments

  1. Mndeni waka Sambo,indzabuko yawo I KwaZulu-Natal,Sambo Mlahleki,Sambo Mpangane,Sambo
    Nomlete and Sambo Mankani::::Indzabuko yaka Sambo yinye lesive sidzabuka KwaZulu-Natal,sasuka ngesikhatsi indvuna yelibutfo so Shangaan atfunywe kuyolwa able live lase Mozambique,ngekwendzabuko baka Sambo batilwi batsandza impi.Bahamba na SoShangaan labanye labambalwa basala.Libutfo la SoShangaan endleleni lancuma kungasa buyeli emuva,Badzabuka phakatsi labanye bangena e Swatini kwatsiwa ngibo Mlahleki,Lachubeka libutfo bangena badla i Mozambique,Bushbakridge ,Venda and even part of Zimbabwe.Lebasele e Mozambique bo Sambo Mahhelani mankani yakubaba makhaleni[baka Aloe,inhlaba beba lapha ngayo].Leba-around Mpumalanga bo Sambo Mpangane,Laba KwaZulu-Natal bo Sambo Nomlete,bonyathela ngezi thende abanye banyathela ngezintwane.

  2. Thank you very much for this information,keep it up,

  3. Mpangane,Sambo nine baka nyoka eyakhwela emthini ingenazi nyawo,Mcangcanyana.

    Nine baka Nyathela ngezi thende abanye banyathela ngezintwane.

    Ovika mkhonto,abanye bevika ngezinduku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: