Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Mnguni, Gumede, Khuzwayo

Mnguni
Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi

Gumede
Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi

Khuzwayo
Gumede, Qwabe,
Mnguni ka Yeyeye, Khondlo
Osidlabehlezi baka Phakathwayo,

Umnguni, Gumede no Khuzwayo abantu banye laba bonke badabuka ku Mnguni.

Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema Read more

Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Read more

Previous

Amangwane, Hlongwane, Khanyile

Next

Abakwa Khumalo

50 Comments

 1. Muzi

  Mina ngifisa ukwazi ngemvelaphi yesibongo sakwaMyeni, kanye nezithakazelo zonke

  • nndabenhle

   Bathi sivela e swazini asiyona ingxenye yakwa Gumede

 2. Muzi
  Asikazitholi izithakazelo zakwa Myeni kodwa esikutholile ukuthi kusengabantu bakwa Hlophe o Samela, Thumbeza, Khala, Mabhengu, Nteshana…
  Mbathastan

 3. nkosy khuzwayo

  Ngicela umlando ngobukhosi baka Khuzwayo esephumile kwa Gumede

  • Mina ngicela ukwaz nngomland kaQWABE esephumile kwa mnguni sebehluken nano Zulu

   • Philani Gumede

    @Sibulelo, mude kakhulu lomlando owucelayo mfe2. Nokho ngizokha phezulu ukuze usizakale kancane. Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Ngokunjalo naboGumede babili. Ngicabanga-ke ukuthi we a ubuza ngoQwabe wesibili ozalwa nguMalandela kaLuzumane kaMnguni. Njengamanjena buhlukene ka-5 ukukhosi bakwaQwabe; abaseMthandeni, abase-Waterfall, abaseNkanini, uQwabe-P noQwabe-N(labs ababili batholakala ogwini lweKZN). Amanye amaQwabe afudukela ogwini oluseningizima ngabakwaMakhanya. AbakwaMakhanya babehambisana namanye amaQwabe kuyiqembu elilodwa beta emcimbini omkhulu wesizwe. Uma sebrfike oThukela, lwangenisa abanye nasals ngaphesheya, bahlukana kanjaloke. Ekunqotshweni kukaPhakathwayo nguShaka, kwaba nombango esizweni phakathi kwendodana kaPhakathwayo kanyr naboyise abancane. Ekugcineni uShaka wabeka uNqetho kaKhondlo, owabe engumnaka Phakathwayo kodwa ezalwa endlini encane. Lutheran ekukhathameni kukaShaka, uNqetho wanqaba ukukhonza kuDingane. Wafuduka njalo elibangise eMampondweni. UDingane wamlandela ngempi eyahlangana amahlandla amathathu, kuwona wonke uDingane ubeshaywa abhulelwe amahlahla. Enye impi abatholane kuyo kwanzima, bekukwaNgcolosi ngakwaNyuswa. Nakalokhu kunendawo lapho okuthiwa kukwaNqetho eqanjwe ngalo igama laleqhawe. Umlando made mfethu, kodwa ngizoma lapho ngoba ngiyethemba ukuthi kukhona osukucoshile. Uhambo lukaNqetho nalo lwalunezigigaba eziningi esobuye sikhuluma ngazo. UQwabe-N engiphuma kuye mina, bayinzalo kaMteli kaPhakathwayo. UMtheli uzale uNgcukuca hyena ozale uNdunge. UNdunge uzale Stephen noShiyane. UShiyane wazala uNhlanhleni(Fortunatus). UNhlenhleni uzale ubaba ongizalayo. Uma kuba esidingo siyokwenaba ngemvelaphi yazozonke lezindlu zamaQwabe engizibalile, kuhlanganisa nabakwaMakhanya.

  • Thembela Khuzwayo

   Nakhu engikwaziyo ngomlando nobukhosi bakwaKhuzwayo engingenaso isiqiniseko kangako ukuthi: Umfana wakwaGumede ogama lakhe nguNyongwana wathandana nentombi yasebukhosini bakwaQwabe uNombedu eMthandeni, wabe esekhuzwa ngalesisenzo ngoba isibongo sakwaGumede siphuma kwesakwaQwabe ngakho-ke bayizihlobo. Abafowabo ababengazi ngalesisenzo bakhuza emva kwendaba, kanti umonakalo sewenzekile, usekhulelwe uNombedu. Sagcina sibikiwe isisu kwaGumede ukulandela isiko lesintu, izindaba zithe uma zifika enkosini yakwaQwabe mayelana nokukhuleliswa kwendondakazi yayo ikhuleliswa kwaGumede azangehla kahle, yabiza umhlangano wamaQwabe wonkana kukhona nabakwaGumede. Kwakulusiko kwaZulu ukuthi intombazane mayisikhulelwe kufanele umfana ayithathe ibe ngumkakhe, inkosi yanquma ukuqeda ubuhlobo phakathi kwabakwaQwabe nabakwaGumede, abakwaGumede bayiphikisa inkosi bathi umfana akathunywanga yibo, futhi bona bamkhuza ngalesisenzo kodwa akangalalela. AbakwaGumede banquma ukuzehlukanisa nalomfana, bamkhipha emndenini wabo, basebethi usenguKhuzwayo ngoba wakhuzwa, akakhe owakhe umndeni wakwaKhuzwayo. Inkosi yakwaQwabe yabona usizi indodakazi yayo ezobhekana nalo, ishada nomuntu ongenamndeni, yasika inxenye yendawo,yakaQwbe, yayinika indodakazi yayo uNombedu, wabe esegana yena uKhuzwayo, uNombedu waba yinkosi yokuqala yamaMbedu, kwaKhuzwayo. Ngicela ukulungiswa uma kukhona iphutha kulomlando.

   • Thandeka

    Mina cela ukwazi ukuthi usibiya ungena kanjani kuDlamuka noGumede

 4. Samukelisiwe S. Magagula

  mina ngifisa ukwazi ngemvelaphi yakwaQwabe,izithakazelo zabo,nokwazi mayelana nezibongo abahlobene nazo.

 5. Simphiwe

  Bayathandana abantu baka khuzwayo no mzimela ningichazela ngalabantu bobabili

 6. nhlanhla

  Ngicela ningifunise izithakazelo zakwa Mzila.

  • Bafowethu, ngicela ningiphe izithakazelo zakwa Mzila

  • Bagcinile Mzila

   Mzila : Nyambane Khuzwayo Nomaqele Funeka ,Mzilinkomo

 7. Sbonelo Mzimela

  Mzimela Mnguni Donda Lwandle aluwelwa luwelwa ziNkonjane Ntshishwayo wena wase Ndingazeni Veziwomlomo Sihubela Sbhakuza salolukhethe Njingili. Ilezi ezikaMzimela engizaziyo ngyazi kukhona more kodwa lento yokungfakela oGumede

  • Bonga Mfeka

   ngivumelana nawe weSbonelo, angimaz mina uMzimela wakoGumede ngaz ukuthi omnguni ababili abangafan labo. Ngyaxolisa kobhalile

   • Sbonelo:
    Uma umMnguni ethakazelwa kubizwa uMzimela ake uypbiza kwabadala bazokusiza. Ayikho sikhethe ukubhala Ku internet ukuze kusizeke abangazi, Abaziyo bona bangasisiza ngokuthi babhale kuma comments.

   • Noxolo

    Ngyavuma nami cha uGumede ngimazi emunye noQwabe noKhuzwayo njengoba nathi kwaMzimela sazi uMfeka, Ntaka ,Donda yebo singoMnguni sonke koda sehlukene kakhulu.

   • xolani Mfeka

    Mfeka,Mzimela yinto eyodwa.buza ngkuchazele yimi owase Mazimeleni.0828381433.singu Mnguni wasolwandle abanye oMnguni kusibo abakithi abanye benziwa yindlala nokungazi behanbe bezifaka nje,cha mina anginjalo Mzimela iyazisho lento futhi inhle ayidingi ukoniwa sizimele asincikile

   • Zandie Gumede

    uGumede noMzimela they share isthakazelo esisodwa qha uMnguni

  • xolani Mfeka

   UMfeka wayezalwa uGumede kuyindodana endala,wabe eseshiyelana ugwayi nodadewabo wambamba oqitsheni uGumede wanengwa washaya uMfeka waze wamphosa olwandle.emva kwezinsukwana waya olwandle uGumede lapho amphose khona wafike washisa inoni kusenjalo memfu uMfeka ehlamba emanzini olwandle eza kuGumede,wabe esethi uGumede:isenzo osenzile sibi njengoba uzimelele ngomsila kudade wenu ngakho-ke awusesuye uMnguni kaYeyeye usungu Mnguni wasolwandle njengoba uphume olwandle nje zimele.Savela kanjalo ukuthi singabase Mazimeleni sizimele .Umfeka,Mzimela yinto eyodwa yibo kuphela uMnguni wasolwandle.uma uthi Mnguni usuke ungakasho lutho.Mina ngatshelwa uMkhulu wathi singaganwa kwa Gumede akusibo abakithi ..nansi inamba yami 0828381433 .

   • Siyabonga Gumede

    Uyabona Xolani wabeka kwacaca bha incazelo yakho iyezwakala

   • Philani Gumede

    Ngiyavumelana noXolani. IMA uthanda ukupjikisa kumele wenze more one research from different sources. Uma usukuMfeka awukwazi ikudlulela kuyise ongeyena uGumede, why. IMA uthi batholakala kwaNdwandwe lokho akusho okuthi bazalwa khona. Kungenzeka ukuthi bayakhona ngoba bebalekela uGumede owamdingisa emndenini uMfeka.

    • Shine

     KwaNdwandwe kuzalwa uMngcwanga
     UMngcwanga uzala uFekhaya
     Isizukulwane sakhe uNhlekela noZwana noPhakathi
     UNhlekela uzala uMsane
     UZwana azale uMzimela
     UPhakathi azale uMfeka

     UMsane noMzimela kanye noMfeka yinto eyodwa ngimile kulelo.
     UNtaka uqale eZaphowane ngokudla izintaka labo bangabakwaMzimela.

     Ngiyacela ukuba ubaba ake ashiye iEmail addresses yakhe ke sithintane ngoba yena ukhombisa ukuba nenzondo ngabantu bakwaMfeka.
     Awukwazi ukuhlanganisa uMfeka noGumede ngoba abazani. UMlando uma uwazi kahle uQwabe noZulu banto yinye. So wena uma kuwukuthi uyakuphika akungagcini sekudukisa abantu ngoba okushoyo sekufana nentimbothi mase uhlanganisa izibongo ezingahlangani

  • Philani Gumede

   Into eyenza kubenokuphikisana okukhulu kangaka phakathi kwabaNguni wukuthi kunezizwe ezabekwa nguShaka. Ngingenza isibonelo ngoNqetho. Emva kokuba us haka enqobe uPhakathwayo kwaQwabe, wabeka uNqetho ozalwa ezindlini ezincane kwaQwabe. Ngenxa yolwazi olufishane ungathola abantu bakwaNqetho abanye bengasazi ukuthi bangaMaQwabe, abaNguni. Uzwe umuntu ephika ukuthi bavela kwaGumede, Mnguni kaYeyeye kodwa angakwazi ukusho umlando wesibongo sakhe before uShaka. Umlando kaYeyeye, Gumede, Mnguni,njll, usukela emuva kuIshmaela kaAbraham. Baningi asebaphuma kulolozalo bagcine nabo sebenomlando wabo ongasamfali uGumede noMnguni noQwabe. Noma bengasabafaki labokhokho babo ezithakazelweni, lokho akuwuguquli umlando wokuthi bayinzalo yakhona. Esinye isbonelo ngesabantu bakwaZulu. NgamaNguni oZulu kodwa abanye babo abasamfaki uGumede noMnguni yize bezalwa khona. Abanye babethi noma sebehlubukile noma bagxoshwa emndenini ngezizathu ezithize bangakulibali ukuqhubeka negama likaMnguni ongukhokho wabo. Kukhona ngisho abayisende likaKhondlo kaQwabe(okungesiwo umlando omdala kakhulu), asebekulibele ukuthi baphumaphi. UKhondlo wayenabafazi abaningi kanye nezingane eziningi. Esinye isibonelo ngabantu bakwaMzimela, kuvelaphi ukuthi uMnguni ovela olwandle? Uma uthi indabuko yabo bakhe eMpangeni, uyazi yin I ukuthi leyondawo(ongoye)bekungeyakwaQwabe? Abantu baseMazimeleni babekwa nguShaka kuleyondawo ngoba ingasenamuntu. Abantu bakwaQwabe babeyishiye kudala, engakazalwa noShaka lowo, sebethuthela eMthandeni. Nabo abaKwaQwabe, akusibona bonke abathuthela eMthandeni. Ngakho-ke ukuthi “uQwabe ovela eMthandeni” yisisho nje, not isthakazelo. Emthandeni yikoMkhulu labantu bakwaQwabe kulesikhathi samanje.OGumede, Qwabe, Mnguni, abanamncele, lonke izwe ngelabo.

 8. Mina ngiwuMNGUNI, MZIMELA GAGASI LWANDLE KALUWELWA LUWELWA IZINKONJANE NGOBA NZINDIZELA PHEZULU, BONA ABAMBEWU MBILI ABANYE BAMNYAMA ABANYE BAMPOFU, YITHI LABO!!! PROUD

 9. sboniso mnguni

  Ngiyawuthanda umlando wakamnguni kusukela endodaneni endala

  • Cedrick uMzukulu kaGweje Mnguni

   Nami @Sboniso ngilanda lapho endodaneni endala bafo

 10. nkosy khuzwayo

  Khuzwayo history after leaving Gumede clan

  • Umina lowo uMnandisi owabamnandi ngokwenganywa inkosi yakwaQwabe uMbhongela owabhongela inkosi yakwaQwabe imchapha ngenhlamba uMnandisi onjengoju.uKhuzwayo kwakuyinkosana kaGumede wayenenkani eluhlaza,kwathi ksuka abendlu kaQwabe besuka bakhethela inkosi intombi emfuleni befica izintombi zibhava kanti ingane kaKhuzwayo leyo kwathi makvela lokho bathi abafowabo bakaKhuzwayo bonabasedleli vele noKhuzwayo intombi bayayithatha,konke lokhu kwenzeka emvakokuba ezinye izindlu zikaKhuzwayo sezihambile zasuka Ongoye zeza emthandeni,labasebesele nalenkinga bagcina sebengoDlamuka Khuzwayo ngoba kwasekumele bedle inyama eyahlatshwa uQwabe esebanika isbongo sakwaSmamane basnqaba bathi bazodla inyama bemuke nempela bad lane mulatto kaQwabe,Khuzwayo lo wahamba kqala akangabe esamvuma lowasuka esebanika ngoba akawazi umlando owasala wenzeka ngemuva,uKhuzwayo unendlu eluhlaza.

 11. sboniso mnguni

  Ake niveze isibongo sakwajila nezithakazo

 12. KHONZANE

  HI Could u please find me izithakazelo za kwa-dlamuka.Ngoku dabuka sibuya ESHOWE(NDULINDE,NYONI)

  • udlamuka u khuzwayo usuzoziqhubekela vele ukhuzwayo kusewu gumede

   • nkosy khuzwayo

    Ubani ozala uDlamuka kwa Khuzwayo?

  • Zandie Gumede

   Abakwa Dlamuka abakwa Mboyi, but ngzokbuzela more coz sinabo oDlamuka ngasekhaya

 13. Mina ngazi ukuthi uMzimela izithakazelo zakhe uMnguni, Mzimela,Jiji, Mbizeni, Ntaka, Sheleza, Lwandle aluwelwa luwelwa ‘zinkonjane ngoba zona zindiza phezulu, Nzungane!

  Abanye bathi uMnyeni kwaku baba kaMzimela, yikho uMzimela engashadelwa kwaMnyeni. Manje engifisa ukukwazi between uMfeka noQwabe uMzimela ungena kumuphi?

  Ubukhosi bakwaMzimela kusekhona Empangeni endaweni yase Ndlangubo ngaphansi kwaImpiyezintombi Mzimela.

  • Sbonelo mzimela

   Mina ngazi ukuthi umzimela uzimele njengesibongo sakhe , ngizwa kuthiwa umzimela wazalwa undwandwe not umyeni , now umnguni lo okugumede ungumnguni kayeyeye lo okumzimela ungumngni waso lwandle . Omfeka ngizwa ngabo manje angbazi kodwa ke ugumede nomzimela bayaganana , o anti bam ababili bagane kwagumede

  • xolani Mfeka

   Ubongfonela ngkuchazele kuthi uMzimela uvela noma ungena kanjani kuMnguni.

 14. Ayanda Gumede

  Aybooo uDuma ungena kanjani manje koGumede? This is so confusing!!

  • Zandie Gumede

   ay cha bandla asihlanganin nakancane nje noDuma

 15. methuli Mnguni mdleleni

  NoZulu mpafana thukela into ezawela umlambo okhulu ongawelwa zinkonjane zinamaphiko oompangazitha into ezaza ngococobelo zisuke’mbo amambanguba Oomnguni

 16. Simphiwe Mnguni

  Mina nginguMnguni Mzimela ngentombi abafokazana bezimela ngodondolo. Ulwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu. USntanta manzini njengedada. Unjingili odla amahalahala,umbhedu kakhiwa, Donda!

  • lindokuhle mnguni

   oqhwabe iziphalaphala zentombi

  • Nokwanda Mnguni

   Ngicela ukwazi ukuthi abakwamMgobhozi,noManzini bayangena yin kwaMnguni

 17. thembelihle

  Celukwazi bantu ukuthi umuntu wakwa Mnguni engashadela yini kwa Msiza,futhy ngabe umnguni uhlukene kangaki

 18. Sabelo

  Ngicela ukwazi ngezithakazelo zaka Mnguni Magubela Nathakomo sizani bo ngiyi Ndebele kodwa sinokhokho oyedwa uMnguni

 19. ndlelanhle ndlela

  Ngicela ningazise izithakazelo zakwa ndlela BT not lesi sakosompisi lesi sobayeni plzzz

  • sibusiso

   Ndlela
   Bayeni
   Machunu amahle anyathela ngemikhonto esanda kulolwa

 20. lindokuhle mnguni

  nina abakwa Yeyeye,Gumede oKhuzwayo iNkosi mayibe nani ngezinkhathi zonke

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: