• Mkhonta
  • Mhlungwane
  • Dlabatsi Lemtimkhulu
  • Mawandla waNgwane
  • UMhlungwane loluhlata lonjengeNcoshane
  • Mahle eMahlungwane nasekuyoshona lilanga
  • Khonta
Mkhonta Clan Names | Mkhonta Surname

Mkhonta Mhlungwane lolihlata lonje ngencoshane Ndvubhandzisane Ntjibolozondla Madlingotsi Sibongi lesatiwa yinyoni !

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more