• Dewa !
  • Sayi
  • Vumabalanda
  • Mageza ngochago abanye begeza ngamanzi
  • Nhliziyo imhlophe okweqwa !
  • Wena omubi ngabomo abanye ngokudalwa
  • Ilozwi likaMambo
  • Isihlahla esithela ebusika ezinye zihohloka
  • UMdaka omnyama !