IZINGCEZU ZENKULUMO:

1. Usobizo

2. Isichasiso

3. Isilandiso

4. Isikhanyiso

5. Isibabazo

6. Isihlanganiso

Asiyicubungule kahle-ke lento (Analysis by revealing sub-headings):

1. Usobizo  = igama elisebenza njengomenzi noma umenziwa emshweni.

* Ibizo   (noun)

* Isabizwana

– sokubala         (zonke, bonke, ngedwa, sonke etc.)

– sokukhomba   (lo, loya, loyaya)

– soqobo            (yena, bona, zona, thina)

2. Isichasiso  = igama eisichazela ngobunjalo buka sobizo / describes uSobizo

* Isiphawulo : adjectives isib.  -ncane, -khulu, -fushane, -de, -ningi, -hle, -mbi etc.

* Isibaluli : (usually colours) isib. elimhlophe, elimnyama,  elimnandi, ezimbalwa

* Ongumnini : Lisitshela ngokuthi into ingekabani/yakhiwe ngani/ isetshenziselwani noma                                         kuphi/

* Inani : (-ni, -nye, -phi, -mbe)

isib. Muntu muni ofike la?

Munye umuntu okhulume nami.

3. Isilandiso  = yigama elisilandisa ngokwenziwa uSobizo:

* Isenzo (verb) : lisitshela ngokwenziwa usobizo

isib. Umama uthethise umfowethu.

* Isibanjalo : lisitshela ngobunjalo bento.

Kusetshenziswa iziqalo: yi-, wu-, ng-

isib. Ubaba yibhubesi.

4. Isikhanyiso  = igama elisikhanyisela ngokuthi isilandiso senziwe kanjani

* Isandiso : sendawo, senkathi nesesimo

* Isenzukuthi

isib. UNonjie uhleli dekle akenzi lutho.

5. Isibabazo  = igama elikhombisa ukubabaza.

Kungaba ukubabaza okuveza:

– Injabulo (Halala! Ngcingci!)

– Ukunengwa/Ukudinwa (Nxa!)

– Ukunxesezela (Nxese! Phephisa!)

– Ezokulwa (Ashila! Maluju!)

-Ezokwenqaba (Cha! Chabo! Chabobo! Qhabo!)

…etc

6. Isihlanganiso (conjunction)  = lihlanganisa imisho emibili

isib. Geza izitsha anduba uyolala.

Qoqa izimpahla bese ukhipha izibi