Barack Obama in Kenya 

Image may contain: 1 person

Barack Obama, ongumengameli wase America(USA) wayesekhaya kubo lapha kuleluzwekazi lethu iAfrika eKenya, wayeseyibhungu enoyisemcane wakhe.
Vele uObama ungowase Africa uzalwa uBarack Obama sr waseKenya obekaye eMelika eAlaska ngokuyofunda imfundo yasemazingeni aphezulu. Wafike watholana nentokazi emhlophe eyazala lomongameli obusayo namuhla eMelika. Kwamanje usekhona ugogo wakhe ozala uyise eKenya. Washo umprofethi uMarcus Gavey waseJamaica ukuthi iMelika iyobuswa ngumuntu omnyama ngelinye ilanga ukusho lokhu ngo 1927 ebe sesontweni. Kulelo zikhathi ubandlululo lwaluseme ngenhla eMelika umuntu omnyama wayephathiswa kwesigqila engavunyelwe nokukhonza uNkulunkulu.

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen' owasok' Amadod' elibele ethi awuyikusoka, Kant' usoke Read more

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.