Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Miya

Abakwa Miya | Umlando wakwa Miya

Isibongo sakwaMiya savela ngoMiya kaMtiti wokuqala (Mzizi). Laba bantu bakwaMiya babuye baziwe ngokuthi bangabantu baseMazizini noma bangaMazizi.

Lokho-ke kususelwa egameni likayise kaMiya, uMtiti. Lesi sizwe saseMazizini sithe chithi saka cishe iMazansi iAfrika yonke, siyathilakala kwelikaMthaniya, eSwazini,eMabhaceni, kwaMthwakazi kanye nalena koMzimba eMalawi ngaphansi kubukhosi bukaNgwane Maseko.

Ngesikhathi iNgonyama uShaka ihlanganisa izizwe lesi sizwe sakwaMiya ‎sasakhe kusukela ngasesiyalwini soThukela(Mount -Aux -Sources)ngaseBergiville ,phansi kwezintaba zoKhahlamba nokuyilapho sisazinze khona nanamuhla kuze kuyofinyelela endaweni ebizwa ngokuthi iGiant Castle eduze kwesizwe sakwaMazibuko eMangweni.

Lesi sizwe sakwaMiya sasibuswa inkosi uXuza nokwathi ngemuva kokukhothama kwakhe kwabusa inkosi uMagangana. Sasakhelene naMaZolo (esisazobuye sixoxe ngawo) ayedume kakhulu ngokukhanda izinduku ezinhle zasebukhosini. Inkosi uMagangana yakhothama ibulawa nguSiphika Myeni wesizwe sakwaMyeni esasiqhamuke phezu kwezintaba zoKhahlamba sagcina sizinze eMkhanyakude lapho izizwe zakwaMyeni zikhona zikhona namuhla. USiphika waqola izinkomo zaMazizi wangakha lapho ngemuva kokubulala inkosi uMagamgana Miya.

Enye inkosi eyagqama kakhulu kwaMiya, igqanyiswa ukuziqhenya inkosi eyayibusa enye ingxenye yaMazizi eyayizinze ngaseMtshezi lapho sesitimela khona, eDrayccot. Leyo nkosi uDweba kaGwili.

Amakhosi aMazizi ngaseMtshezi alandelana kanje

Henqwa

Mkhuli

Makhuluza

Dlangamandla

Gwili

Dweba

Inkosi uDweba nayo yabusa ngesikhathi seLembe. (Mathathu amakhosi aseMazizini abusa ngesikhayhi seLembe.)Kuthiwa kwakuthi ‎uma iyozikhulula endle ithi makwendlalwe amacansi aze afinyelele lapho eyayiyozikhululela khona ukuze izinyawo zayo zingezukuthinta phansi enhlabathini.

Nempela aMazizi aqhubeka nokwenza lokhu ngazo zonke izikhathi nxa iyozikhulula. Kuthiwa ayigcinanga lapho inkosi uDweba, kuthiwa yagcina inqume ukuthi aMazizi ayendlalelwe amacansi eyayizohamba kuwo ngisho noma iyokhuluma izindaba zesizwe ebandla. Yayiphuma endlini yayo sekwendlwalwe amacansi ihambe phezu kwawo ize iyofika ebandla.

Kuthiwa langa limbe kwaqhamuka impi yenkosi uMatiwane kaMasumpa eyayikade ibalekela impi yeLembe yazithela esigodlweni saMazizi,kwagcina kuliwe enkulu impi. Impi yenkosi uMatiwane yayimandla vele kuneyenkosi uDweba, ngalokho-ke yahlulwa eyenkosi uDweba.

Inkinga eyavela ngeyokuthi inkosi uDweba ayikwazanga ukubaleka ngoba izinyawo zayo zazithambe kakhulu, ngoba zazingajwayele ukunyathela emhlabathini. Kwadingeka amadoda ayizidlakela aseMazizini ukuthi azame ukuyithwala abaleke nayo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. ‎Lawo madoda awakwazanga ukugijima nayo ibanga elide, zagcina ziwaficile izinsizwa zaseMangwaneni, zawathunga wonke ngemikhonto afa wonke, nenkosi uDweba nayo ayisindanga.

Elinye iqhawe laseMazizini elagqama kakhulu nguMphumane Miya owabe eyinyanga yeSilo uMzilikazi kaMashobana.

Uyakhumbuleka uMphubane Miya ngenkathi iNkanyamba yaseNdinaneni ibulala inkosi uMagodongo Mahlangu kwaNdebele. Kuthiwa inkosi uMagodong‎o yayinhke kakhulu emilingweni,ingena nesikhuni sivutha emanzini iphinde iphume naso sisavutha. Kuthiwa abahlali bakuleya ndawo yakwaNdebele basexwayisa iSilo saseNdinaneni ukuthi singalinge siyihlasele inkosi uMagodongo ngoba iyingozi kabi ezintelezini.

Kodwa lokho akuzange kwehle kahle kuMphubane, wazama ngazo zonke zindlela ukuqeda amandla enkosi uMagodongo. Kuthiwa langa limbe uMphubane wakhokhoba walandela inkosi uMagodongo ngenkathi iya endle iyozikhulula,wafika weba ucezwana lwendle yayo wayulusebenza ngemithi yakhe yaseMazizini.Awu! Pheliyane amandla kuMagodongo! Kuthiwa wonke amandla aphela kuMagodongo. Nguyena owayesenhena nesikhuni sibutha esizibeni samanzi aphune naso sizavutha. Esebona lokho umfoka Mashobana waphaka enkulu impi eyabulala inkosi uMagodongo.

Ake ngime lapho nina beNkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa umdlebe!‎

Source: indabukoyakho

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more

Miya Clan Names

Iziduko Miya Gcwanini, Sibewu, Sijekula, Salakulandelwa

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo)

Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe.

Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle hle usuke eyihlabe kulendawo ehlatshwa kuyo.

Izibongo zakwa Sithole

Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Miya Clan Names

Iziduko Miya

Gcwanini,

Sibewu,

Sijekula,

Salakulandelwa

Izithakazelo zakwaMiya

Izithakazelo zakwa Miya Gcwanini, Sbewu, Munja, Mabhingcel'ehlangeni amany'amadod'ebhingcel'ezindlini, Skhaban'esakhab'uvezi ngezinyawo, Sjekula,Msilak'phepha, Salakulandelw'esilandelwa 'zintombi kuphela, Genu, Gogela, Sonkosi, Zizi!

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

UMamonga woSuthu
UMamonga kabulali uyasizila
Uqotha imbokode nesisekelo
Ufana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo
UMgwazi kadinwa zinqapheli
Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin
Bawulabalabela
Ithole lakokaMsweli
Elanyisa liguqile
Indaba engiyizwe ngimncane
Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo
Usifuba sigungu sigungubele
Nyakane sabhoboka
Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*
Kulale yena esixhotsheni
UNdaba uhlomehlathini
Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*
Ephikelele kwaNdunu
UMphangela langa
Lingaphumi kwaNdunu
Lithe liphuma
Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi
Waziphonsa eMkhuze
Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uXukwana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha
Wamschaya phansi lokudumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSikhizane kaNomageje
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSomfula kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha
UMgwagwa wezulu
Umpondo zamil’enjeni
Engab’enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza
Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka
Ufana nemisebe yelanga
UDlotho’onjengebhubesi
Uliso lifana noyazi lwezulu
Sengathi ngelengwe
Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna
Umaqhamusela
Ngoba uqhamusele
Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*
Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile
Ivunywe ngabaMhlophe
Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho
Umathathel’ahlome onjengezulu
Lalela luntu omemezayo
Ungathi uyakhala
Ukhal’isililo

INkosi yensizwa
UMaphikelela
Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu
Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa
Suk’ukhulume
Uyayibon’imilom’eminingi
Iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana uZibhebhu benoHamu
Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume
Emva komuzi eNkalakuthaba
Lazithatha izingane
ZikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*
Niyobikela abakwaSidladla naNtini
NabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
nGoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu
Ngoba udadewabo enguSililo
Wagwaza impi yema
Yanjengegama likadadewabo uSimiso
Wagwaza umntu wameya
Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto
Njengemuzi waeMkhontweni
Ohlasele ngamahhashi
Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!
Ogagamele izinkomo zamaBhunu
Inkunzi yakith’eMkhontweni
Unophumuza abant’amaphika
Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*
Uthitshelwe nguMalimade
Kwabamhlophe abelungu
UMgwazi kaqaqi
Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane
INgweny’edlel’ogunjini lomfula
Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,
Yimisebe yelanga
Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza
Zashaya amagatsha emithi
Umgwadlaza nqola ziyakwethuka
Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu
Luyenqaba ukungena
Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko
Enhla komuz’Ekuvukeni
UKhozi lukaNdaba
Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaCetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana
Ulikhangele ngoFalaza
UFalaza wathukuthela
Uzitho zimbombo zimbombonono*
Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni
Okhand’abezindlu nabezindlwana
Abazindlu bayikhex’imilomo
Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*
Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma
Ingan’oButhelezi badiniwe
Abasematheni badiniwe
Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo
Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza
Wathi ukubufike oThaka
Kwathi iBhunu uPotolozi
Wakuthwesa isigqoko
Kwathi isigqoko sakufanela
Wena Nkonyane kaPhunga noMageba
Inkunzi kaShaka
Babethi iyahlaba
Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza
Zithi uMamonga ungakanani
Umthent’ohlab’usamila
Insimu yakwabo kaKhambi
Ivum’amanhla
Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala
seNgonyama
Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu
Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni
Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa
nguLukhwazi
Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguLukhwasi
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguNkosiluhlaza
Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza
Wawakha wayithukulula
Eyakuyibhekisa kuMantanga
Ezalwa nguMkhanyile
La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane
La kwakheth’amathons’esilimela
INtukuzo yakithi
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni
Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni
Uye wadabula emaNtungweni
Izalukazi zasemaNtungweni
Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana
Ezalwa nguNgqengelele
Nanamuhla lokhu
Abafana bakaSonkeshana bangavuma
Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi
Ipheth’ibhosho
Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu
UMngenuli wamaguma
Kusal’izmpahla
Ziyakusala zibadabula
Nanamuhla lokhu
Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase
NjengeNkosi yaMantshali
Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu
UMavel’ajahe
OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho
Abedutshulwa ngoNongqayi
ESikanekisweni kwaNongoma
Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma
Ujame ukuhlangabeza
Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane
Okhalweni kwaNongoma
Usibamba nkunzana bayesabayo
UMathang’adabululwandle
Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle
Wen’obon’iThole lakokaMsweli
Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!
Amany’amathol’akonona asakhulekiwe
USinakanaka sezincwadi zabamhlophe
abelungu
Beziloba bezinakazisa kakhulu
Zilotshwe ngamSotsha
Zalotshwa ngamaGumgedlela.

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izibongo zakwa Mpanza

Mpanza Thabekhulu,Sandanezwe,Nongalo,Mavundla,Siwela,Dubandlela,Soyikasi,Mzingane,Donda.

Itshe lomelele inhlama

Itshe lomelele inhlama Lesi simo sokukhuluma sisetshenziswa uma kukhulunywa ngokungabibikho kwento noma umuntu...... Kususelwa etsheni lokugaya Uma ngabe kugaywa itshe Read more

Izithakazelo zakwaMiya

Izithakazelo zakwa Miya

Gcwanini,
Sbewu, Munja,
Mabhingcel’ehlangeni amany’amadod’ebhingcel’ezindlini,
Skhaban’esakhab’uvezi ngezinyawo,
Sjekula,Msilak’phepha,
Salakulandelw’esilandelwa ‘zintombi kuphela,
Genu, Gogela,
Sonkosi,
Zizi!


Miya Clan Names


Iziduko Miya Gcwanini, Sibewu, Sijekula, Salakulandelwa


Iziduko zamaXhosa | Xhosa clan names


Bhayi (Khetshe, Mkhumbeni, Msuthu – they belong to the amaVundle people) Bhele (divides into several sub-clan groups: Dongo, Langa, etc.) Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: