Bhambhatha kaMancinza Zondi

IZIBONGO ZENKOSI UBHAMBHATHA KAMANCINZA ZONDI…

Ake simusho okaMancinza kaJangeni kaMagenge kaNomashumi kaNondaba…

UBhambatha imihlane yamadoda.

ULanga libomvu phuma sikothe, kade sikothela kude emafini.

Ubuhwanqa obudabuka nenhliziyo, obunye ubuhwanqa budake nemizimba.

Usephula imithi iphekiwe endlini kwabo kwaMaPhakade.

UMdludli odle izinkomo zikaVoyizana eMgunundlovana.

UMagaduzela owabonela empunzini.

USibhekuza siliqhina.

Sibhekuzele uDlovunga eMgungundlovana.

UMdabu zehla ngamasamaniso kuMakhalana eMgungundlovana.

UMagadu kaMancinza.

UBheshu libomvu liyazenza izindaba.

Kade liwenzela amabandla namabandlana.

NoNyoniyezwe limenzele,

NoGayedwa limenzele,

NoDlovunga Mhlophe limenzele.

USifukufuku silukhakhayi lwengane yakwaMfofelwayo.

Ethe izalwa kwakubikwa, bayifunela amaqanda eziNtshe.

NoNhlangumhloshane.

UMakhathakatha emgugudu.

UManzi amnyama elangeni, phuma langa sikothe, kade sikothela kude.

USidludlulu singankomo ithwele amanzi ekhanda…

Uyibindanda! Nondaba!…

Nkwelo Major Zulu