Contact us

Uma ufisa ukulungisa noma ukufaka izithakazelo zakho, xhumana nathi ngale email: minthemaking@gmail.com

Uma ufuna ukwenza i order le tshirt elinesithakazelo sakho, xhumana nathi kule email: bongsk7@gmail.com

118 thoughts on “Contact us

 1. Mbili Langa

  Ngicela ningsize ngezithakazelo zakwaMbili. Sobandeka,mbama…

  1. Michael Thamsanqa Majozi

   Umlando wakwa Majozi e Nkandla ngaphansi komndeni wesende lika Ndasane Majozi.
   Thina sisendlini ka mkhonowebhunu owayaziwa ngegama elithi Mshebelele Majozi,owayeganwe (01). nguMakhaba, owazala uMhlikiza owayaziwa ngelikaSam Majozi,owayeganwe ngumaBiyela ozala uFanisani oyinduna yaseMangidini enhlababo isigodi kuward 07.(02).Kamajola omunye umakoti kaMkhonowebhunu, owayaziwa ngelika Jojo intombi yaseNdinana eMatshenezimpisi kuward05,Yena wazala uGuga intombi eyaganela kwaBiyela yagana uChiphatheka Biyela bona bazala uPhuphu Sipho Biyela benoJabulile umuzi wakubo useSphezi Eshowe. uJojo wabuye wazala Mfanuyazi Phillip Majozi owayganwe intombi yakwa Ntombela eyayizalwa eVungwini, eyayaziwa ngokuthi Sthokozile Elizabeth yena owazala izngane ezingu 06 amagama azo Bhekinkosi ,Khulekani, Harrison, Thabsile, Thamsanqa (Michael) noNkosikhona (Nqa) Majozi. UJojo wazala Wata owayeganwe nguMalanga umndeni lowo uSemawoti eNanda bona baza uMammane, uGuju kanye noZakhe owayisotsha. UJojo wabuye wazala uMkhetheni ongaganwanga kodwa owazala izingane kuKholekile Biyela amagama ezingane Thulane (Tuva),Phumelele,Mzamseni,Bongumusa Kanye Nontombenhle Majozi. UJojo wabuye wazala uBhizeni ongaganwanga kodwa owaba nengane nomaMkhize uNtombemhlophe bazala ingane eyodwa igama layo Ncane (Philile)Majozi.Jojo wabuye wazala uBongi owayendodana eyodwa igama layo ngu Sakhiseni owayemzale kwaBiyela.(04)Mabiyela omunye umakoti KaMkhonowebhunu yena owaza UMabandla owaba yinduna yas-Ophindweni isgodi kuwadi 11 emaChubeni.,yena wazala uGada, Tusokwakhe noSbusiso. UmaBiyela wabuye wazala UmaJuda owayegane kwaMagwaza owazala Phangubude, Ntombizenzani,kanye no Joseph Magwaza. umaBiyela waphinda wazal uElida owayegane kwaMathenjwa owazla uLindiwe,Themba noThandiMathenjwa.Omunye umakoti kaMkhonowebhunu umaNtombela Disa (Dumisukonisa) owazala uNtamoyetshitshi owayeganwe nguMaMkhize Florence ozala uThokozani, Khethiwe kunye NoMpala owamzala kwaMbatha keyena umama. uDisa wabuye wazala Phuthisa oganwe ngumaShezi uSthombe bona baza uSphiwe ,Mjabuliseni,Hloniphile,Mandlenkosi,Tozi,Dumisani kunye Bongi Majozi.Lemindeni itholakala eNkandla kuward 11 Ophindweni ngaphansi kwenduna Mbanndleni Alson Mahaye,inkosi Bhekisabelo Shezi

 2. Nompumelelo Nobuhle Mbokazi

  Ngicela ungiphe izithakazelo zakwaMbokazi

 3. Thandiwe

  Hi there,bengisacela ningisize ngesithakazela sakwa Mdakane.Ngoba ubhuti kaBaba wami akafuni ukungitshela zonke He said Mdakane,Mafuza Afulele Onjenge Lifu Lezulu Nina Bakwasikhova Simponjwane Nina Bakwa Bonda Aliwelwa Liwelwa Liwelwa Ngaba Folokazana Nabo Bafike Bakhethale.Kepha mina angisitholi,ngobaakekho omunye omdala ongasiza.Ozithobayo Thandiwe Noluthando Mdakane

 4. Fortune M Mtshali

  Ngiyabingelela Sontshikazi
  Ngake ngabhalele kulengosi ngivele izithakazelo nomlando wakwaNyaba,ngizalwa yintokazi yakhona manje atonal ulwazi kahle ngoba yabhujelwa abazali isencane

 5. TEREKI MBONANI

  Good day can you help ngeembongo nomlando wabantu bakwa Mbonani

 6. sibusiso Xaba

  Kuyajabulisa ukwazi imvelaphi yakho bengicela ubaba angiphe ulwazi ngemvelaphi yakwaXaba

 7. Mthandeni Lushaba (Ladysmith)

  Izithakazelo zakwa Lushaba

  Lushaba
  Gumede kaNtanzi
  Machol’ amabili anjengawenkosi
  Mphalaza
  Dlabh’ elidla lingasuli mlomo
  nina bakoSmelane ngokumela amanye amadoda,
  umkhonto uduma njengezulu,
  mbuya yamila esangweni zangena ziyinyathela zaphuma ziyithekelela,
  thina esibiyela ngamakhanda amadoda abanye bebe bebe bebiyela ngamahlahla,
  nina bakosihhawu inkondlo bayvumile,
  ivunywe abaphansi yavunywa abaphezulu,
  omtheth wecala namhla kungenacala,
  mpangela yamahumane,
  MaSwazi amhlophe ngenhliziyo.
  MaSwazi Amahle!!!

  aww inkosi ayqedwa.
  ziyashiwo nangeSiSwati

 8. Lindiwe Khonjelwayo

  Sawubona,

  Igama nginguManzolotshwa Khonjelwayo; ngicela ukwazi ukuba ngabe siyakhokha ukuze sikwazi ukusebenzisa lelikhasi.

  SingamaSwazi kodwa sikhula sisebenzisa isizulu, nami ngiyafisa ukungabona izithakazelo zakithi zivela isizwe Sukazi.

 9. Nkululeko Mafu

  hi I need to know history of Mafu people, who are they and where they come from. Thank you.

 10. JL Nkosi

  Sanibonani bengisacela umlando wesibongo sakwa Yaka nezithakazelo zakhona.

 11. Lungile Langa

  Hello,Ngiyayithanda indlela ochaza ngayo izibongo nemvelaphi yazo kanye nezithakazelo,bengisacela unginabele ngesibongo sakwaMadondo badabuka kuphi Labantu,UZIthakazelo zabo zithini.

 12. Sibongile Mahlangu

  Hello .. Mina bengicela izithakazelo zakwa Mahlangu

 13. makhekhana sitheni

  ngincela ukwazi ngomjoli thina salwa ngunonzipho owafika nodado wabo emampondeni bafikela kwa ntusi ngoku sandile sifuna ukuzimela singomjoli emampondwe siyile kaninzi kwisigodi kuntaba etsizwa ngase rhothe asitholi mkhondo safikela kutata wakwamjoli zange asicede please sifuna ukucedwa opho singacedakala khona thankes

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.