Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Sawubona, hello.

This blog is mainly about keeping a record of clan names, clan praises & their origin and history.

How you can participate? We have recently allowed you, our dear blog visitor, to add your own knowledge of your culture & history. To do so, Click here.

Imibandela nokumele ukwazi ngaphambi kokusebenzisa le-blog:

izithakazelo.blog iqukethe ulwazi lwezithakazelo kanye nomlando ikakhulu wabantu baseNingizimu Afrika kanye namanye amazwe aseAfrika. Sisebenzisana ngokuhlanganyela nanoma ubani okhuthalele ukugcina ulwazi lwethu singama-Afrika.

Ngakho-ke, le-blog ivumela noma ubani one-inthanethi ukuthi afake ulwazi analo ngomlando noma izithakazelo zesibongo esithile. 

Sicela wazi ukuthi ulwazi oluqukethwe lapha aluzange lwabuyekezwa yizazi-mlando.

Ngakho-ke ngeke sithweswe icala nganoma yiluphi ulwazi oluqukethwe lapha okungenzeka ukuthi aluphelele noma alulungile.

Lokho akusho ukuthi ngeke uthole ulwazi olubalulekile nolunembile; isikhathi esiningi uzoluthola. Nokho, izithakazelo.blog ayikwazi ukuqinisekisa ubuqiniso bolwazi olutholakala lapha ngaso sonke isikhathi.

Inqubo yokushintshwa kolwazi oluqukethwe lapha:
Wonke umuntu ovakashela le-blog kumele ahlolisise ulwazi ukuthi lulungile futhi lushaya esikhonkosini - kumele afunde imibono (comments) yabanye abantu ngezansi kwalolo lwazi, azwe ukuthi nabo bayavumelana nalo noma bayaluphikisa.

Sesiphetha, uma-ke kunolwazi olubonile lapha olungashayi khona, sicela usazise ngokushesha khona sizolubhekisisa bese senza okufanele. Sazise ngokuthi ufake ikhomenti ngezansi kwalololwazi ofisa lulungiswe. 

Wonke amakhomenti afakwayo kule webhusayithi, siyakhona ukuwabona nokuwaphendula ngokushesha.

Alternative website:

www.zuluring.blogspot.com