Imvelaphi nobuhlobo phakathi kukaBiyela noNtshangase

Imvelaphi nobuhlobo phakathi kukaBiyela noNtshangase:

Abantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba kaZulu kaMalandela. UNdaba wayenemizi yakhe, kodwa ngemibili engizoyibalula lapha. Owokuqala kuseMqekwini. Lona kwakuyiwona muzi omkhulu. Yilapho kwavela khona inkosi uJama nabafowabo oNkwelo noMhana ababebalulekile embusweni wakhe uJama.

Umuzi wesibili kwakuseGazini. Ukuze kuthiwe kuseGazini kulo muzi yingoba yiwona muzi okwakuthi uma kunemicimbi yakomkhulu kuhlatshwe khona. Ngakho kwakungumuzi obaluleke kakhulu esizweni senkosi uNdaba. Lapha eMqekwini kwakukhona uShwankeni umfowabo kaXhoko kanye noMgutshwa nabanye.

Kwavela esikhulu isigemegeme ngesikhathi abantwana baseMqekwini sebefuna ukuganwa ngabantwana baseGazini. Abakuthandanga abaseGazini lokhu ngoba bethi laba ngabafowabo.

Ngenxa yokuphikelela kwalaba baseMqekwini laba baseGazini baze bashintsha kungentando yabo kwase kuthiwa bangabaseMgazini. Kwaqhutshekwa nokuganana kwezingane, kodwa abaseMgazini noma sebebizwa kanjalo abakubusisanga lokhu kuganana.

UXhoko kanye nabanye abafowabo bazama ukuba babiyele umuzi wabo ukuze kungenzeki lokhu abangakufuni. Base bebhinqwa kuthiwa babiyela umuzi, base bethola isibongo sokuthi ngabakwaBiyela. Kwathi uShwankeni yena wathola esakwaNtshangase, ngoba kuthiwa bantshingiwe.

Kunamaqhawe abalulekile kwaNtshangase afana noMdlaka owayeyinduna kaShaka kanye noMasiphula owayeyinduna kaMpande.

Mhayise, uNgwanya, uSiyendana, uCebisa!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.