Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Author: Fanelesibonge Simamane Page 1 of 874

Izithakazelo zakwa Simamane. Simamane Clan Names

Izithakazelo zakwa Simamane:

Qwabe,
Gumede,
Mnguni kaYeyeye,
Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,
Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba,
Abathi “dluya kubeyethwe”,
Kanti bahlinza imbuzi,
Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni,
Sidika lolodaba,
Phakathwayo!
Wena kaMalandela,
Ngokulandel’ inkomo zamadoda,
Amazala- nkosi lana!
Mpangazitha!

Kayikho impunga yehlathi | incazelo

Kayikho impunga yehlathi kusho ukuth ngisho noma ungahlale uphumelela ezenzwen zakho ezimbi kodwa ngelinye ilanga uyotholakala impunga umuntu osemdala #ihlathi Read more

Amazotsho

ndicela ukwazi ngokupheleleyo ngemvelaphi yalamazotsho ango ntsenge neziduko zawo, enkosi.

Izithakazelo zakwa Mngomezulu Dlakadla

Izithakazelo zakwa-Mngomezulu
Dlakadla
Nkabanhle,
Nkaba yenkosi,
Maphakel’indoda edengeleni ilambile,
Mfiso,
Mdluli,
Izithakazelo zakwa Simamane. Simamane Clan Names

Izithakazelo zakwa Simamane: Qwabe, Gumede, Mnguni kaYeyeye, Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo, Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba, Abathi "dluya kubeyethwe", Kanti bahlinza Read more

Amazotsho

ndicela ukwazi ngokupheleleyo ngemvelaphi yalamazotsho ango ntsenge neziduko zawo, enkosi.

Izithakazelo zakwa Nkosi | NKONJANE YENKOSI

NKONJANE YENKOSI | NKONYANE YENKOSI:

Bengicel ukulungisa lapha kancane nina boNdlangamandla, kwizithakazelo zakwaNKOSI, akshiwo ukuth NKONJANE YENKOSI kodwa kthiwa NKONYANE YENKOSI, ngicabanga ukuthi kwaba ne misprint kowayebhala izithakazelo,
NGYABONGA

Jessica Nkosi

Jessica Nkosi (born 20 January 1990) is a South African actress and TV presenter, best known for her leading roles Read more

Ukuthwala ngeqoma

Ukuthwala ngeqoma Kusho ukuthembela entweni iqoma yinto eyakhiwa ngotshani obuqinile ukuze ikwazi ukuphatha okuthile, yakhiwe njengomphongolo.....isetshenziswa ukuphatha izipho intombi esuke Read more

Umlando wakwa Buthelezi | Amakhosi Buthelezi

Nina beNyathi emhlophe yakithi eMcakwini ebisembethe izikhumba zeziNgwe nezeziNgwenyama🙏

Mina Mbhekiseni kaShibela Buthelezi eMcakwini ngidabuka eNdlini yaseKhohlwa eSigodlweni eThelezini seNkosi Ngwane kaShenge.

Akengizichaze ukuthi ngizaleka kanjani.
INkosi Ngwane izale uShabeni yena wazala uNonkonkela wazala uShibela yena wazala uMandulo wazala uNoxhaka wazala uFanyana wabe esezala mina Mbhekiseni.

MaShenge amahle ningadideki iNkosi Ngwane yigama lokuzalwa akusisona isibongo.

Ngilapha ekutheni umlando omuhle oyokhulunywa abakwaButhelezi kepha hhayi oyokhulunywa emgwaqeni ngoba kuningi okuphanjaniswayo.

AbakwaButhelezi bangesinye seZizwe ezindala kakhulu lapha eZansi neFrika.

Akesibelamanise ngokuzalana kwabo.

INkosi Buthelezi
Mlotshwa
Ndaba
Shenge
Ngwane
Phungashe
Mevana

Lawa amakhosi amakhulu aseNdlunkulu yeSizwe sakwaButhelezi jikelele adabuka abusela khona eMcakwini.

eBabanango igama le ntaba eNkulu yakhona lapho okwakubusela khona uKhokho OMkhulu uButhelezi Olidlozi labo bonke abantu besibongo sakwaButhelezi.

Igama elithi “Baba nango” laba isehlakalo noma isenzakalo.

Umlando esiwaziyo thina eMcakwini uthi , endulo ngenkathi kubusa iNkosi Shenge kwaku kade kunempi eyayiliwa kwabe sekuduka uMntanenkosi uLuzumane kaShenge.

Ezweni laseMcakwini laziwa noma lidune ngokuthi yizwe eline nkungu eyisimanga.
iNkosi Shenge yabe isikhipha amabutho ukuba ayothungatha umntanayo.
Nangempela kwezwakala sekumemeza ibhungwana selithi “Baba nango”

Labe selichuma lapho igama lentaba kwathi intaba yaseBabanangu , kepha ngenxa yokuthi endulo babe thefuya kanti namhlanje sekwaduma ukuthi kuse Babanango.

UButhelezi
Waye ganwe uNdlunkulu OkaMnguni.
OkaMnguni wazala izingane eziningi esingazazi amagama azo ngenxa yokuduka komlando ,ukusuka kuButhelezi kuya kuMlotshwa.

UMlotshwa yigama kepha akusisona isibongo.

UMlotshwa ube esezala uNdaba wabe eselanywa uMinyamanzi okukholelwa ukuthi wafudukela eSwatini.

UNdaba wabe esezala uShenge (1640) b okusolakala ukuthi uzalwa kuleyo minyaka. USixhobo ,uNtabeni

UShenge kuNdlunkulu OkaMageba Zulu iNkosazana yeNkosi Mageba Zulu wakwaNobamba eMakhosini wazibula ngo Ngwane , iNyathi ematheza , uMageba.

Sokhumbula ukuthi umuntu manxa ezelwe akabi negama elilodwa kukhona alethiwa uNina noYise , alethiwa zinsizwa ngokuhlaba ezimpini.
Igama elithi “Mageba” isidlaliso ayedlaliswa ngalo ngoba efana noYiseMkhulu ezala uNina iNkosi uMageba.

UShenge wazala ,uQwangubana , uMnandi , uLuzumane.
UMnandi wazala uSowalisa yena wazala uSondiya wazala uSondaba wazala uNtenetsha owagana iNkosi Senzangakhona Zulu.

ESigodlweni eMzansini iNkosi Shenge yazala uNgwane.

INkosi Ngwane yaganwa kakhulu yazala izingane eziningi.

eMzansini kuNdlunkulu wokuqala yazala uNduvana kanye neNkosazana uMzansi , eyake yaba yiBamba Bukhosi ibambele iNkosana Phungashe isencane.

KuNdlunkulu OkaMklebhula Khumalo wazibula ngoPhungashe ozalwa yedwa kwabo.

ESigodlweni eThelezini KuNdlunkulu OkaNtombela yazala uShabeni.

ESigodlweni kwaNomahhina yazala uMvulana noMpondo ababe ngamaWele.

ESigodlweni eMakhwatheni wazala uMpundulwana.

iNkosi Phungashe
EManqashiyeni izale uMsicwa
EMpelelamadoda izale uSiklovu
ESigodlweni eMcakwini wazala iNkosazana Mevana kanye neNkosazana uThelezana
EZinyambe wazala uSabobo welanywa uLubisi.
Namanye amadodana amaningi.

INkosi Mevana kaPhungashe kayibanga nayo inhlahla yokuzala izingane.

MaShenge amahle bengithi angikho phezulu ngibhale nami ngabhala abambalwa abaningi ngibashiyile kepha ungangilandela ekhasini lika Facebook elithi “iNkosi Phungashe eMcakwini”.

Kulelo khasi ilapho engichaza kabanzi ngomlando wamaShenge.

Buthelezi Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Buthelezi Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Buthelezi surname is not yet listed. This surname Read more

Buthelezi Clan Praises 🙌 Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi Shenge Sondiya Mvulane Phungashe Mlomomnandi Ngamundi ngath ungadliwa abantu nina enalobolela intomb nangany nangambili

Amazotsho

ndicela ukwazi ngokupheleleyo ngemvelaphi yalamazotsho ango ntsenge neziduko zawo, enkosi.


Amazotsho clan names


Amazotsho clan names Tyani (Mbulu, Mdumo, Noqobo, Nontshatsha, Manci, The clan of AmaZotsho)


Mtongana ® clan names. Izithakazelo zakwa Mtongana | Mtongana Origin. Mtongana History


Izithakazelo zakwa MtonganaMtonganaMamqoco Zikhali Jojo Tiyeka Butsolo bentonga ! The meaning, origin and history of the Mtongana surname is not Read more

Page 1 of 874

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: