clan names đź’™ clan history đź’Ż

izithakazelo

Author: Lerato SETLABA Page 1 of 1134

Iziduko zakwa Stofile

Ngicela iziduko zakwa Stofile.

Tibongelelo taMswati

THE CHILDREN OF MSWATI (MOSES)
TIBONGELELO TA-MSWATI
Wen’omhle kakhulu
Wena weluhlanga
MSwaz’omnyama kulabaluthuli
Ngiyesaba ekhabo’MSwati ngob’ekhaboMSwati bayabulalana
Ekhabo,MSwati akuvalwa ngemahlahla kuvalwa ngetinhloko temadvodza
Wena lowa shikashikana nendvodza es’hlahlleni
Kufa kwendvodza kungumshikashika
Kufa kwe muntfu kungumtamo
Lwandlel’khulu lwandlel’bovu, lwandle ludvungene
Waze wal’khuta lwandle lwakubalekela
Lwandlel’makhenekhene
Umagwazegijima
’Gebhula ngejozi kukhaphak’igazi ngamakhala amadoda
Luvuso lolwadla umuntfu aseswiswini
Kwatsi longephandle wasindza ngokutibalekela
Lifu lelimnyama lalihace leyo tsab’uMdzimba
Kwasa ngitfutfumele mine muntfu’wanyana
Mlomo longacali manga
Mashosha phansi ngezandla nangezinyawo
MSwati uyedzelela sibili
Uchamela kumuntfu uphindze uchamele enkhomeni
Sidlukeladledle sakitsi sale kaLobamba
Lesitsi sibapha sibe sibadlukutisa
Gwalagwala
Wachakaza ’keMswati wabanje Ngemhlambi wemagwalagwala
Mphandleni lokhanya njengelilanga
Ulilanga
Uyimbube uyingwenyama uyabalekelwa
Uyesabeka Wena Waphakathi
Bayethe Mbhangezitha. Bayethe Wena waphakathi

Origins of Nguni people

Mnguni is the name given to Moses by his mother. Musawemanti (Mswati) is the name given by the Egyptian princess. Study the book of Exodus. Uyayeyeza uMnguni. Mlomo longacalimanga Ex 4:12-17. Wena loMuhle kakhulu; Mntanomhle, wena weluhlanga, wohlanga Ex 2:1-10. Mlentengamunye = single pillar of cloud/fire that led the children of God (Bantwabenkosi). Wena lokhanya njengelilanga; wena waphakathi Ex 34:29-35. Lwandle lukhulu lwandle lubomvu – the red sea.

Comment by Admin: We have noticed that the above post made by one of the blog visitor is very peculiar but we have approved it so that others can see it and make comments below. And hopefully the author will be able to answer any questions that may arise.

Admin

Izithakazelo zakwa Langazane Clan Praises

Mtolo, Mshikilane, Gogela, Dlangamandla, wena owalandelwa intombi yathi ngizeke

Madiba Clan praises

KOENA EA MADIBA

O TSWA KAE?
KE TSWA HA MANTILATILANE
WA JANG?
KAJA BOHOBE
WA FUTSELA KANG?
KA METSI A PULA
THELLA KE UTLOE HE
KE THELLENG KE LE MOKOENA, KE LE LEKGWAKGWANYANA LA MMASEDIMONTHOLE
MAPHUTSI LE MARAKA KE IMETSWE. MOTHO WABO DIJO, WABO MOSELANE HABO DIJO.
HOTHLABANA DITHOTSELA, MOTHO WA TUMANE YA POTSELA.
KOENA HAE HLAPE METSING E THULAME, E HLAPA E NYOLOSA LE LIBOHO. KOENA!!!

Sgudu clan praise

SGUDU. Mswandle wena owagcuma edwalweni washelela wabikela injokozane nesililo Mshengu ka Tshabala mazombasibekele zembe elibukhali elakhaliphela abafokazi Ndabezitha.

NTUTA CLAN SURNAME

GAJAWUGWE LIKA NTASI
TSHABUZA
UHANANA
UZINGWE
UMSOBHO THAPHE THAPHE

FAKUDZE CHIEFTAINSHIP/ eMANTOLWENI TRIBAL HOUSE

Wandza njalo MNGAYI FAKUDZE nemndeni wakhe, sekunguye losingatse BUKHOSI BA’MSWATI’. Sonke sive sa MNTOLO, salandzelela loMdzala, bantfwana bakhe nabo beba tingwazi letesabekako embutfweni walomdzala ‘MNGAYI’.

Sasabalala lapho ke sive sase MaNtolweni saba emakhandzembili kuphundla sive saMswati. Lijaha laloMdzala FUSI MUZI FAKUDZE kwaba ngilo lelaba nguphuma silwe lawahlaba umjeko eMphakeni kulungiselela kuta kweBUKHOSI BENKHOSI /KA-LOMSHIYA .

Kwaba ngilapho sive sase MANTOLWENI neBukhosi baso sasabalaliswa kungena kwebelumbi batsatsa emapulazi takhamuti taba tisebenti tema plazi ebelungu bagaholi kodwa babanika lisaka lemphuphu.

Mlungu Clan Names

Izibongo zakwa Mlungu:

Nxasana,
Skhonza,
Dumbelimdaka,
Malilelwa !

Mathye Clan Praises

Hina va ka Mathye
hi va tindlopfu a tiluvani, tiluvana hi mincila ya tona
va ka xibasa-milenge hi ku kandziya entlhaveni
Dli-mithi
Mathye Ndlovu
Gatsheni

Mathye clan is a branch of the Ndlovu Tribe. The clan originates from a place called Babanango in Kwazulu-Natal province of South Africa. Their ancestor, Mathe, migrated to a place called Mapulanguene in Mozambique long time ago. He started his family line there before the big family scattered again, some went to Zimbabwe, some went back to South Africa(mainly Limpopo and Mpumalanga provinces) and some migrated towards the central part of Mozambique around Manica and Sofala provinces. They are now regarded as part of the Tsonga/Shangaan ethnic group, although they are originally of the Nguni ethnic group. Some members of the Mathye Clan uses Ndlovu as their surname, while some also write their surname as “Mathe”. The surname Mathye should not be confused with another similar Zulu surname called Mathe. The Mathe clan which is found amongst zulu people today originates from a different tribe, they are not of the Ndlovu Tribe. They are actually of Ncanana lineage.

Today, Mathye people are found mainly in Mozambique (Gaza and Maputo provinces) and South Africa (Limpopo, Mpumalanga and Gauteng provinces).

Page 1 of 1134

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: