Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

SERETO SA GA-MMAKO

BAKONE BA NTJHI DIKGOLO MAFIRI WEEE!!! Ke batho ba bo sethothonkga sa matjedi, ke motho ka etana tja gagwe, Bao ba reng “tau e lle Mogale Mafeu”. Ke mafiri ‘a mmupudu, Bao ba reng “phiri ge ere ngou, eja motho” A e rwale ka molala,THALAGA. BAKONE WEEE!!! Ga e lale ka molala,Thalaga.

ke diphiri di lala ka melala, ka megetla di tjhaba go lalla ba bangwe. ke Thamagana tja melapo , Bao ba reng “mosadi wa leshata o gelwa motse thabeng” Ke batho ba bo Madimetja ‘a lesogana. Bao ba reng masogana le tsebeng “thaba ya gaMOTIDWA\MTIDWA” e sale gona,Nna sepetlele nka seye. Gobane ba boletje bakgalabje bare “rutang bana ditaola, le SE NATJO BADIMONG” Ke batho ba bo Nkgogo ‘a Mmasedisha ka pula, O areng “tate ke reng ke diisha ka pula,ke sa diishi ka medupi’ Bare “ka ya medupi go diisha ba batho ba ba telele bo mogishi ,batho ba go bona manaba ale kgole ba hlabe mokgoshi” Ke batho ba Maledu Sekgeretla, ke tau ya go ja kgomo boshego,ya sheleletja ka namane ya yona goseng ka shakeng.

Ke batho ba mashianoka ‘a lekgetla, Nonyane ya makhetla maila-go-kgongwa bare “le seke la kgoma gobane etlo kwata ,madimo atlo tsoga ratla ra hloka” Ke Bakone ba bo Motidwa wa Seboshwa, leswika lesokologa thabeng ge letla fase bare “letla ka marumo”

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here