Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Kheswa Page 1 of 2

Kheswa ® clan names. Iziduko Kheswa | Kheswa Origin. Kheswa History

Kheswa’s history and izithakazelo

History if the Kheswa/Keswa

It is not clear how the descendants follow each other because this clan moved from under one king ship to another and there is no written evidence to substantiate any claims.

Kheswa’s never had their own king ship but theysurvived as the clan with their own chieftancy. AmaKheswa aluzalo lukaMnguni onguyise waw’onke amaNguni, uMnguni wazalauGumede owazala uLuzumane owazala uMalandela owazala uZulu owazala uMagebaowazala uMpangazitha. Ovelelayo kumadodana kaMpangazitha uSontshikazionguyise wamaMbatha, ezinye izindlu kufakwa phakathi lena okuzalwa kuyouMakhathini aziveli emlandweni.

UMakhathini wazala amadodana amabili uKheswa noMbanguba, akucaci kahleukuxhumana okusuka kuMpangazitha kuyakuMakhathini. OKheswa bebaziwa ngokuthiamaChumane, beyiNhlangwini (Ixobho-Mzimkhulu)ngobuzwe.Umlando wesizwesamaHlubi ukhomba ukuthi ngesikhathi kubusa uNtsele(1735-1760) yilapho amaKheswa axebuka khona emaChunwini angena ngaphansikwamaHlubi.

UMpangazithi kaBhungani walinikwa leligama nguyise uBhunganingokubheka futhi kuhlonishwa ubuqawe bukaMpangazitha kaZulu ngokuthi wayephanga impahla, izinkomo kanye nomhlaba wezitha zake asuke azinqobile.Ngalokho oKheswa oMpangazitha bakaZulu hhayi oMpangazitha (Phakaditha) bakaBhungani futhiuzalwa nje okaBhungani oKheswa besebevela besemaHlutshini futhi uninauyisizukulwane sikaMpangazitha kaNozulu.

Ngesikhathi sezimpi kwelakwaZulu( Mfecane wars) uMpangazitha kaBhunganewabulawa ngamaNgwane ebuya eLesotho. AmaHlubi agcwala lonke izwe amanye ayaeKoloni, oMehlomakhulu, Sidinane, Siphethu noZibi isizukulwane sakhe. Esinyesitholakala eLesotho babizwa ngoPhakaditha ngesisotho okusho ukuthiMpangazitha.Ngaphambi kowe 1700 oKeswa bayisizukulwane sikaMpangazitha kaZulu kodwaohlangathini lwakaXhosa (Ikeswa Xhosa word meaning Descrimination/ukukhishwainyumbazane).

Lamadodana kaMakhathini uKheswa noMbanguba babanombango baxabana bodwa,kwathi uLucuncu indodana kaLuboko ekubona lokhu waphaka eyakhe impiwabachitha. Abanye babaleka bawela iMpofana kodwa babanotwete lokuwelauThukela nokuhlaselwa isizwe samaHlubi ngaphesheya komfula. Omkhulubahlanganisa amakhanda baqhamuka nesu lokuwela umfula nelokungena esizwenisamaHlubi.

Umlando ukhomba ukuthi kwakuyikwindla kuwelwa uThukela, kwaqalwakwathunyelwa izintombi kwathi uma amaHlubi ebona izintombi ziwela umfulangomlazana onameva futhi zizinhle zibushelelzi okwetshe lomfula bazamukela.Ngokwamukela kwezintombi kwalandela isizwe sonke kodwa safika simpofusingenalutho ngenxa yezimpi ngingakho kuthiwa siyizimpofana kodwa ezidlengobuhle nangobuluhlaza.

Ngenxa yobuhle bezintombi zakwaKeswa uBhungane 2waganwa yenye yezintombi, yingakho phela sibizwa NGAMAZALANKOSI ngobayintombi yasemaKesweni eyazala uMthimkhulu 2, Mpangazitha kaBhungani kanyenoMahwanqa okungamakhosi wamaHlubi.Izithakazelo zethu zivela lapho amaHlubi ethakazela futhi ekhuzela izintombizakithi, lezizintombi bezithophwa kanje:

IZITHAKAZELO ZAKWA KHESWA
Kheswa,
Mnguni,
Nozulu,
Mpangazitha,
Mngun’ omuhle wakwamchumane (Ntolwane),
Nozulu liyasa liyasibekela
Wezulu eliphezulu,
Elathathamba lathathumuntu kwangakulunyandaba
Kwathiwa inkosaze iyadlala.
Amachumane amahle aluhlaza abutshelezi njenge litshe lomfula.
Eza emanconcobela nje ngekwindla
Izimpofane ezawela uThukela nomlazana onameva
Ngabakhungwa ngogongolo
Enhla ne Mpofana noThukela
Abacweng’ inga kudade bonkosi.
USuthu oluzalela izinja lungazalela izinzule luyahlanya!

Nozulu Clan Names

Nozulu Mpafana Mchumane Kheswa Tukela Mnguni Mpangazitha Buthelezi Mlamb'awuwelwa uwelwa uwelwa ziinkonjane kuphela Mchuchuza ka Nomchuchubela Zulu libethumntu kodw'alibekwa tyala Read more

Msiza Clan Names

Msiza Clan Praises: Msiza Liphahla Mrholozi Mswangubo ovela kaMgagadhla epumalanga kwalanga libalele Somhlawulan’ sihlawula tsweni ilihlo lomsuthu aliboni kubona lika-Somhlawulani Read more

Nozulu Clan Names

Nozulu
Mpafana
Mchumane
Kheswa
Tukela
Mnguni
Mpangazitha
Buthelezi
Mlamb’awuwelwa uwelwa uwelwa ziinkonjane kuphela
Mchuchuza ka Nomchuchubela
Zulu libethumntu kodw’alibekwa tyala
Chuchu.


Izibongo zakwa Kheswa


Nozulu,Dlungwane,Mnguni,Mchumane,Mpafana,Mpangazitha


Nozulu Clan Praises


NoZulu, Uthukela,Mchumane,Mbanguba,Ukheswa, Mpangazitha, Macocobela yena onempundu ezincinci ezifuna uncanyiswa, Qhudeni, Umvelashe, Umathibane,Ungoza, Usonyangashe, Umakhonz'egoduka, Umfazi uncamcisa usana ngebele elinye, Uthukela Read more

Msiza Clan Names

Msiza Clan Praises:

Msiza Liphahla Mrholozi Mswangubo ovela kaMgagadhla epumalanga kwalanga libalele

Somhlawulan’

sihlawula tsweni ilihlo lomsuthu aliboni kubona lika-Somhlawulani Ngumbina komo sazila isikhumba sayo, sazil’ ibisi layo, sadl’ inyama yayo Nguvovu okhal’ inyoni, Ngudzwiri awakhamb’ emagadeni emacatheni weenkomo Mavovo ako-nyoni Marhobejan’ ako-jaji Malil’ angakabethwa BoMsiza, BoSwangubo baphiwa ngu-Ndzundza no-Manala babuza bathi: laba ngibaphi? bathi: maSwangubo avel’ ebunguni. bathi: maSwangubo napu ubukhosi benu buthatheni! uMsiza wathi: ubukhosi bethu sabutjhiya ebunguni bathi: arha, sizakuthi, ungu-Msiza liphahla, owaphahla ikosi namadodana wayo maSwangubo.

Msiza

E! Msiza!

Msiza liphahla

Mrholozi!

Mbina komo yetlhaba.

Mfazi wamabele amade owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa niligwana.

Ngumathethela, Lilihlo loMsuthu aliboni libona tlhabalantsweni.

Simavovo akonyoni, Simarhobejani akojaja, Amalila angakabethwa

NguMsiza, owasiza uNdala amadoda alibele.

SingebakwaSomaphengwana.

E! Msiza!

Iimbongo zikaMsiza

Saphuma kuLangalibalele, kuDlomu kaMthimkhulu.

Sikhutjhwe ngezekhaya, sabetha ithango ngemva.

Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla,

Wehla ngamathango womabili, wehla ngeKangala, wathi asemithonjaneni yikaSwangubo wazibethela zajama.

Yehla inyoni yesirhodimo

Umoya omumbi owageda iinkomo nabantu.

Abantu sewuqede amatjhumi abunane, Iinkomo uqede amatjhumi alithoba nanye.

Wazibetha zasuka uSwangubo kaLiphahla.

Uthe angaphetjheya kweligwa neligwana, wazibethela zajama.

Kwavela uNdala. Undala uvela ngoNomude.

USwangubo uthi: “ungiliphi?”

UNdala naye uthi kuSwangubo “Ungiliphi?” wathi: “NginguSwangubo”

Uthi:”Ndala wenzani uvuthela igazi ngomlomo”.

UNdala wathi: “Swangubo, ubuza nelibonwako na?”

Usukile uSwangubo kaLiphahla, waya kunina uNangubokazi, wathi: “Mma uyezwa na? Nangu uNdala uphethe amathumbu ngezandla, uvuthela igazi ngomlomo.”

Unina wathi: Mntanami, isifo samanzi ngiyasesaba; Abangani bakho laba, bazakuthi nabakubulalako nawe uzazibulalela.”

UNangubokazi wakwaMnguni, umfazi onamabele amade, uthe: “Ngipha ingubo yedini”

Wayithatha wayimbatha emhlana, enye wamnikela waguqa ngamadolo phezu kwayo, wathi: “Mntanami ngibakhandisile, bazakuthi bakubulala, nawe uzibulalele, lambetha lingaziwa.”

Uthi uKumbuza kaMsiza, ukhumbuza abakhulu ukuhlabana, kandi abancani balibele.

Wahlulukela uGobholibi kaMasanabo,

USotjambunda wabandazela iimbambo zamadoda,

USomatjhiya, indoda eyakhotha ubovu ngomlomo,

USombambo zaya uluhlu zaya amasolokohlo.


Ntshebe Clan Praises, Ntshebe Meaning & History


Ntshebe: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please add Read more


Gxagwe Clan Praises, Gxagwe Meaning & History


Gxagwe: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please add Read more

Kheswa Clan Names

Kheswa iziduko

noZulu, 

Mpafane,

Mchumane,

Mpangazitha,

Macocobela,

Mbanguba,

Thukela


Izithakazelo zakwa-Kheswa


Izithakazelo zakwa-Kheswa Mnguni, Nozulu liyasa liyasibekela, Mngun'omuhle wakwaMchumane, Mpofane, Mchumane ,ngelengele, Liyasa liyasibekela, Nozulu, Mpangazitha, Maqhaqhambi wezulu eliphezulu, Izimpofana zawela Read more


Msiza Clan Names


Msiza Clan Praises: Msiza Liphahla Mrholozi Mswangubo ovela kaMgagadhla epumalanga kwalanga libalele Somhlawulan’ sihlawula tsweni ilihlo lomsuthu aliboni kubona lika-Somhlawulani Read more

Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon

Izibongo zeSilo uBhekuzulu kaSolomon


INkunzi elukhanda lubanzi
YakokaMathathela
Evimbel’uNgenetsheni
Yavalel’uButhelezi
Kwathiwa ivimbeleni bafana
Ingangen’ekhaya
Ngoba iyoth’ingangen’ekhaya
Ifik’zone izithole

INsingisi kaNdaba
Ebanga izul’ukuphendula
UMnguni wakithi

Itshe elehle phezulu
Kubo eNengeni

Libonwe ngoNdwandwe
Kanye nabaThembu
ONdwadwe bakithi eGudu
Balinomomozelela
AbaThembu bakithi eSandleni
Balinkwezela
Ngoba babeshaywa yisazelo
Kwakungeseziqaku lezinkomo zeNkosi

ISilo limaphandu
Yebo simaphumlela
Simpondo zingemva nangaphambili
Esifana nemvubu
Ngeyakithi oThukela

Ebuk’izinkomo yanyukubala
Yabuk’amadoda yamomotheka
UNondina kabuso
Ubuso badin’abakwabo
Uncwadi zafika kuqala
KuBhengu eMgungundlovu

UNdaba ofela ngezibomvu
Njengegama lomuzi
Wakub’eMgungundlovu

Isife sikaNdaba
Esobhabh’amadoda
Nanamuhla lokhu
Sisawabhabhile

Unomfaz’omuhle ngemilenze
Isigawuli semith’emkhulu
Emincane yayisal’iziwela
Isinambath’abasibonde
Basishiy’iphini
Siye saphakwa nguGilibethe
Obezalwa nguNgcongcwana
Kwathi uMdlangayedwa
Wasinda ngokuzibalekela

Ngoba edl’uNtabankulu
Ezalwa nguGwazil
KwabakwaMagwaza
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMasenjana
Ezalwa nguMkhanyile
KwabaseGazini
Wamqumba phansi
Koludumayo
Kwaze kwahuda
Nezimvana zakhe
Akwab’indaba zalutho

Wadl’uZindawule
Ezalwa nguMabheqemana
KwabaseMancwangeni
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Molweni
Kwabamhloph’abelungu
Embangweni eThokazi
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Ashion
Kwabamhloph’abelungu
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wadl’uMister Barthalom
EziMantshini kwaNongoma
Wamqumba phansi
Koludumayo
Akwabindaba zalutho
Inkunz’eyedlule ngodumo
Kubo eMsizini
Yaze yasengwa nguShester
Phezulu eChesterville
URobertson wakhala
Kwabamhlophe abelungu

Unkomo zal’ukwanda
Kwelakithi kwaZulu
Ngoba zaliwe ngoMashu
Zaliwe ngoRobertson
Zaliwe ngomfo kaKhambule

Isililo abasikhal’endlini
Kubo kwaZiphethe
Kwakungakhalelwa lutho boNdaba
Kwakuyikukhumbula nje
Kwasendlini kwabo kokaNtuzwa

UBhusha obukhali
UBhush’obhush’amadoda
Uncwadi zaphum’emqulwini
Kunina okaMathathela

UMngoma owethwasela*
Emthonjeni weMbile
Abany’abangoma
Bethwasela
Phezu kweNgoqongo

Ubuxhakazwa ngobemikhonto
Bebuxhakazwa ngamadoda
Ngawas’eNhlophenkulu
Kubuz’uSayitsheni
Engowas’Empangeni
Wathi madoda kwenzanjani?
Bathi sibangel’iNkunzi
Yakithi kokaMathathela

INkosana abayikhiphe nyova
Ekhaya kubo kwaDlamahlahla
Bayibhekisa iMpumalanga
Bathi ayisoze yalibusa
Leli iawoSenzangakhona
Kanti okaNdaba uzakulibusa
Aze ayonethezeka
Iphume maqede
Inyathi kaNdaba
Ithi iphakathi
KukaNdunu noNongoma

Yawajik’amabombo
Yabuk’uMaduna
Ezalwa nguNhlanganiso
Izinkomo zikaMaduna
Zawafaka phansi amakhanda
Zabuk’abafowabo kwaMshanelo

Zikubuke zakwesaba
Ezakini kwaMinyamanzi
Ezazidi’amabala
Zidla kolukhulu ukhalo
LukaManqwashu

UMashoshozela obenjengenyosi
Iyezulwini
Usibasa lukhalweni kwabemukayo
Ubase phakathi kukaNdunu
NoNongoma

Izulu eladuma
Ekhaya kubo oSuthu
Eladuma lathath’iSiyoni
ISiyoni safa kabi
Ngoba safa sizilandel’izindaba
Kith’eMahlabathini

Umbango wasuka ngezibomvu
Ekhaya kub’oSuthu
UGagane lukaNdaba
Lubiy’umuzi wakubo
Lapha kwaDlamahlahla

UChakide obepheth’igula
Ethi angaz’alivule
Ekhaya kubo kwaDlamahlahla

IBululu likaNdaba
Elalingulumi muntu
Elaliluma umuntu
Ngoba elinyathele

UNyazi lukaNdaba
Olushay’amadoda
Nebinezwana layo
Laphelela esiswini

UFezela oneshon’ekhalweni
Ugijime ngokhalo olude
NgoloPhiyane
Yakhethelwa zingane
NgezaseKhatholika
EmaLomeni

IMamba eshaya izinhlu
Phansi kwezintaba ngezikaNunu
Unkomo zabhek’eBombolo
KwakungezawoMsenteli

Kwagijima uMpehlempehle
Ezalwa nguNdabokanye
Wathi inkosi siyiphangile
Kith’oSuthu
Yemukelwa nguThuthuza
Wathi ngiyayithanda
Ngeyesithole sakithi kwaSibiya
UFudu lukaNdaba
Olwazalela ngaphezu
Kwezindlu zamadoda
Zabola zonke
Nanamuhla kalokhu zisabolile

Umthukululi wefindo*
Elaliboshwe ngamadod’amabili
Ayethi silifinde sifindile
Akakho ongabuye alithukulule
Hlanga lomhlabathi
Silo saMakhosi!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400


Luthuli Surname Meaning


The original meaning for this surname is: “Month when there is much Dust” (About June) in Zulu.


Izithakazelo zakwa Qoma


Izithakazelo zakwa Qoma | Qoma Clan Names

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: