clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Mbambo Page 1 of 2

Izithakazelo zakwa Mbambo Clan Names

Ekhaya eMpendle eSmilo-bha sithakazela sithi,
Mbambo, Mthethwa, Nyambose, Mahlabadwane Machachacha, Wen’ owashay’ inkomo yadindiliza kazi umkhonto wawushonephi, Mageza kaJajikijela skhwebu, iskhwebu kasphumuli kuguga amadolo, Dingiswayo Goba !!

Izibongo zakwa Zwane

 • Mangethe,
 • Cebekhulu,
 • Mbengo,
 • Mbambo,
 • Mungwe,
 • Phikelela,
 • Nsela,
 • Ndabakansele,
 • Zikode,
 • Nsele,
 • Mafu,
 • Mthayi,
 • Mgabhi,
 • Mhlaba,
 • Mchwayo,
 • Ntshosho,
 • Cengesi,
 • Thinta

Abanye bazikhumbula kanje

IZITHAKAZELO ZOMBAMBO

Mageza ngobisi lwenqu… yabafazi bamanye

amadoda, abafakozana begeza ngamanzi,

Ubambo kaludliwa ngabafokazana, ludliwa

umlandokazi, Mbiko, Mkhemezela, khethwayo,

Jangaza, Bhubhu kaNdaba, Goba ngokugoba

amadolo, Mbambo kaLushozi kaMomoyi ka

Mandlovu.

Bambisa

Izithakazelo zakwa Bambisa:

 • Ngwenyama,
 • Cebisa
 • Mamba,
 • Luvuno,
 • Langa Libalele,
 • Nkomo zikaMshiza,
 • thina bakwaMaqoqotha,
 • thina esingahlahli ngezinti,
 • esihlahla ngamakhanda wamadoda,
 • thina bakwaNzipho ezinde,
 • ezibomvu ezim’nyama ngokuchwayana,
 • oMbambo Zabalwa ezintabeni kwanoBamba.
 • Ngwenyama!!!

uMlando wakwaMbambo 😍 Imvelaphi yabakwaMbambo

uMlando wakwaMbambo:

ABANTU bakwaMbambo ba-phuma kwabakwaMthethwa, okusho ukuthi bangama-

Lala-Nguni ngokwesigaba sabeNguni. Baziwa

ngoMbambo owabe eyindodana kaJangaza

kaJobe kaKhayi wakwaMthethwa. Le ndodana

kaJangaza yayizacile, inezimbambo ezihleli

obala, yingakho yagcina isibizwa ngoMbambo.

Kuthiwa uMbambo lona wayengaganiwe futhi

engakufuni sidalo. Wayezikholisa ngabafazi

babafowabo ngesikhathi besempini. Kwathi

angabanjwa ukuthi ugila lo mkhuba, wabizelwa ecaleni kodwa akayanga lapho.

Wavele wazigibelela injomane yakhe. Ngaleso senzosakhe wabe esebizwa ngokuthi nguNjomia okwagcina sekungesinye sezithakazelo zakwaMbambo.

AbakwaMthethwa banquma ukuba bamhlasele

ebusuku engazelele. Sebemkakile, wavele

waphuma nezinkomo zakhe wagoba walingana

nazo futhi wagobisa izandla njenge-zimpondo.

Wahambake nemfuyo yakhe wayozinza

ngaseMvoti. Lapho ke wafika wakha umuzi

wathi kukwaMbambo. Ngenkathi elapho

uMbambo, waqala wakhumbula ukuthi

kufanele aganwe ma-nje ngoba babengasekho

abafazi babafowabo njengenkathi

esekwaMthethwa. Waganwa ngamakhosikazi

amane.

Wazala kakhulu, uzalo lwakhe kwaze kwathiwa

ngolwakwaMbambo. Inkosana yakhe kwaba

nguZikhohlwana. Nayeke uZikhohlwana

waganwa. Inkosikazi yakhe yayengelwa iNdiya

elabe lakhe eduzane kwabo, wagcina ezale

ingane yomfana igama layo okwabe

kunguNkobezemfe. Naye uNkobezemfe wazala

inkosana yakhe uLusongo okwagcina exabana

nomndeni ngoba umsola ngokuthakatha.

Wabaleka wayokwakha eThekwini. Nethuna

lakhe lilaphaya eZimbuzini, ngaKwaMashu.

Kunabanye abakwaMbambo abalaphaya

eNdwedwe, bonake abazibiza ngoGoba.

Bakanye nabo laba abaphuma kwaMbambo

ngoba kuthe sebehambe kakhulu, base begoba

amadolo.

Bakhona abanye abahamba bayokwakha

eMthwalume naseBulwer. Kuthe uma abelungu

sebenikeza uMqundane kaMaboyi wakwaMlaba

eMahlabathini indawo, abakwaMbambo

nabakwaVilakazi bahamba nabo okwagcina

abakwaMbambo beba ngondunankulu

bakwaMlaba. KunabakwaMbambo

abaseDundee bona abazibiza ngoChiliza kanti

uma uya eMkhambathini, kunabakwaMbambo

abazibiza ngoMdunge. Kuyavela futhi

emlandweni ukuthi endlini encane yakhona

eMaDungeni amaDunge abuye athakazelwe

ngoMageza ngobisi lwenqu….. yabafazi ba-

manye amadoda.

OMbambo baseMvoti belamana kanje: UKhayi

wazala uJangaza, uJangaza wazala uMbambo,

uMbambo wazala uZikhohlwa-na, yena wazala

uNkobezemfe yena owazala uLusongo, uLu-

songo wazala u-Isaac ozala uJotham.

OMbambo abaKwaMaphu-mulo bazalana

kanje: USikana (uNjongolozemikhonto) waza-

la uSambane (onguMavalane ibutho lakhe)

yena wazala uNtinti.

OMbambo baseNhlungwane eMahlabathini

bazalana kanje: UNdaba uzala uBhubhu

(owakha umuzi wasoDondolo) wazala

uMahawule, uSikhulumi noNomalenje.

UMahawule wakha umuzi waseNkalangiphethe

nethuna lakhe likhona lapho.

USikhulumi wakhe umuzi wakwaDingumphathi.

UNomalenje uzalo lwakhe luseNjampela

KwaNongoma. UNomalenje uzale uNdindindi

noMbhali owaphuma nomuzi wasoDondolo.

USikhulumi wazala uChwasha (uShayitshe) no

Madolo.

IZITHAKAZELO ZOMBAMBO

Mageza ngobisi lwenqu… yabafazi bamanye

amadoda, abafakozana begeza ngamanzi,

Ubambo kaludliwa ngabafokazana, ludliwa

umlandokazi, Mbiko, Mkhemezela, khethwayo,

Jangaza, Bhubhu kaNdaba, Goba ngokugoba

amadolo, Mbambo kaLushozi kaMomoyi ka

Mandlovu.

Mbambo Surname Origin, Mbambo Meaning & Mbambo Last Name History

Mbambo: If you know any information about this surname, such as Mbambo Meaning, Mbambo Origin, Mbambo History or Mbambo Clan names, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN PRAISES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Please use the form below to add info for this or another surname/clan name:

Please complete the required fields.

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

UMamonga woSuthu
UMamonga kabulali uyasizila
Uqotha imbokode nesisekelo
Ufana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbili
Enye ngeyakwaNgenetsheni
Enye ngeyaseBhanganomo
UMgwazi kadinwa zinqapheli
Isikhomo esikhomo esimazinga

Umuzi bawuphume ehlathin
Bawulabalabela
Ithole lakokaMsweli
Elanyisa liguqile
Indaba engiyizwe ngimncane
Ngaze ngakhula ngayibona ngamehlo
Usifuba sigungu sigungubele
Nyakane sabhoboka
Umuntu uyakuzizwa izindada

Usikhipha mbila ehlathini kwaCeza*
Kulale yena esixhotsheni
UNdaba uhlomehlathini
Ube njengohlanya

UMashesha njengezulu*
Ephikelele kwaNdunu
UMphangela langa
Lingaphumi kwaNdunu
Lithe liphuma
Laliphuma ngezingazi zamadoda

Wazithatha  izihlangu zikaMandlakazi
Waziphonsa eMkhuze
Wamudla uMcwasimbana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uXukwana kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uNdlovu kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uPhuzukumila kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamudla uSiwana kaMaphitha
Wamschaya phansi lokudumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSikhizane kaNomageje
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wamudla uSomfula kaMaphitha
Wamshaya phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Isikhova sikaMaphitha
UMgwagwa wezulu
Umpondo zamil’enjeni
Engab’enkomeni zesabani
Lokhu sasiyokwenza
Amagudu okubhema

UDlothovu kabhekeki uyesabeka
Ufana nemisebe yelanga
UDlotho’onjengebhubesi
Uliso lifana noyazi lwezulu
Sengathi ngelengwe
Sengathi ngelengonyama

UMamba yeVuna
Umaqhamusela
Ngoba uqhamusele
Ezihlangwini zabasEkuvukeni

UMalokotha izizwe zilokotheke*
Usihhawuhhawu siyinkondlo bayivumile
Ivunywe ngabaMhlophe
Ivunywe ngabaphansi nabaphezulu

Uphaph’oluphezu kwendlu kaKhotho
Umathathel’ahlome onjengezulu
Lalela luntu omemezayo
Ungathi uyakhala
Ukhal’isililo

INkosi yensizwa
UMaphikelela
Ngob’ephikelel’amadod’akwaZulu
Esagunda izicoco azibeka emseleni

Mlomo ongawodwa
Suk’ukhulume
Uyayibon’imilom’eminingi
Iyavunana phakathi kwezwe
Kuvunana uZibhebhu benoHamu
Kuvunana uZiwedu benoMnyamana

Izulu elidume
Emva komuzi eNkalakuthaba
Lazithatha izingane
ZikaMaphitha zonkana
Lazithela eMkhuze

Gijimami ngazo zonke izindlela*
Niyobikela abakwaSidladla naNtini
NabakwaVuma
Nithi amanzi oMkhuze ningawaphuzi
nGoba uDinuzulu indaba uyenzile
Ulile ngomkhonto kwelakubo kwaZulu
Ngoba udadewabo enguSililo
Wagwaza impi yema
Yanjengegama likadadewabo uSimiso
Wagwaza umntu wameya
Ngoba udadewabo enguBeyisile

Ohlasele nemikhonto
Njengemuzi waeMkhontweni
Ohlasele ngamahhashi
Njengomuzi waseMahhashini

UMagagamela!
Ogagamele izinkomo zamaBhunu
Inkunzi yakith’eMkhontweni
Unophumuza abant’amaphika
Unonhlahl’amazibuko akwaSekane

UNongqayiza bayakuthibela*
Uthitshelwe nguMalimade
Kwabamhlophe abelungu
UMgwazi kaqaqi
Uqaqelwa zinyoni

Umkhonto kaShaka noDingane
INgweny’edlel’ogunjini lomfula
Ngaphezulu yesab’ukuhlatshwa,
Yimisebe yelanga
Ugubuzel’uCeza noHlathikhulu

Unhlamvu zamdeka kwaCeza
Zashaya amagatsha emithi
Umgwadlaza nqola ziyakwethuka
Ziyakushon’eNkonjeni

UPhondo lwendlovu
Luyenqaba ukungena
Ezindlini zamankengane

INgqungqul’egoq’amaphiko
Enhla komuz’Ekuvukeni
UKhozi lukaNdaba
Olweqe luphindelela kwaMandlakazi

IziNgqungqulu zibethene phezulu
NgekaMaphitha enye
NgekaCetshwayo enye
Angiqondi nezokubhabhalala
Kwathi ekaMaphitha yabhabhalala

UMkhangela jozi ngaphansi kweTshana
Ulikhangele ngoFalaza
UFalaza wathukuthela
Uzitho zimbombo zimbombonono*
Zifana nezikadadewabo uSililo

USomkhandi wakithi eMkhontweni
Okhand’abezindlu nabezindlwana
Abazindlu bayikhex’imilomo
Ucala lathethwa ngomkhonto kwaMalandela*
Amanye amacala  ethethwa ngezindukukwana

ISidlova kasidinwa nayikuhoma
Ingan’oButhelezi badiniwe
Abasematheni badiniwe
Indaba yenziwe ngabakwaNgenetsheni
Umkhosi bawuhlaba eBhanganomo

UNobhanaza ngendlela ezenyukayo
Eziqond’oThaka kuNkosiluhlaza
Wathi ukubufike oThaka
Kwathi iBhunu uPotolozi
Wakuthwesa isigqoko
Kwathi isigqoko sakufanela
Wena Nkonyane kaPhunga noMageba
Inkunzi kaShaka
Babethi iyahlaba
Kant’ithibela imihlambi yamadoda

Izizwe zonke ziyambuza
Zithi uMamonga ungakanani
Umthent’ohlab’usamila
Insimu yakwabo kaKhambi
Ivum’amanhla
Yavuma amazansi

Uthukuthele wayophuma ngesikhala
seNgonyama
Eyakudabula kuMlandu ezalwa uNkungu
Waphuma ngesikhala seHlobane neZungeni
Eyakudabula kuNdabankulu ezalwa
nguLukhwazi
Wayikhipha eyomnyatheliso

Wakhethelwa nguLevisa
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguLukhwasi
Kwabamhloph’abelungu
Wakhethelwa nguNkosiluhlaza
Kwabamhlph’abelungu

Ngomkhumbi wakho phansi kukaCeza
Wawakha wayithukulula
Eyakuyibhekisa kuMantanga
Ezalwa nguMkhanyile
La kwakheth’amathns’esilimela

Eyakuyidlulisa kuSinquma ezalwa uMvamane
La kwakheth’amathons’esilimela
INtukuzo yakithi
Ibithukuzwe ngabakithi eKushumayeleni
Ngomkhumbi wakh’omnyama

Eceleni kwabafana bakMlonyeni
Uye wadabula emaNtungweni
Izalukazi zasemaNtungweni
Kawabe usazinika mlomo

Eyakudabula kuSonkeshana
Ezalwa nguNgqengelele
Nanamuhla lokhu
Abafana bakaSonkeshana bangavuma
Bathi yedlule lapha insizwa yeNkosi
Ipheth’ibhosho
Ipheth’ihawu

Unxeba laphum’intunthu yesibhamu
UMngenuli wamaguma
Kusal’izmpahla
Ziyakusala zibadabula
Nanamuhla lokhu
Abanini Mpembeni basamangele

UMagalel’agase
NjengeNkosi yaMantshali
Ugasel’uZibhebhu kwaNdunu
UMavel’ajahe
OnjengeBhunu lakoPhewula

USitshongo  siyithuntu yamabhosho
Abedutshulwa ngoNongqayi
ESikanekisweni kwaNongoma
Umashishiliza ongazindlovu

Ziyakudl’amaganu kwaNongoma
Ujame ukuhlangabeza
Uhlangabez’izihlangu zaMankentshane
Okhalweni kwaNongoma
Usibamba nkunzana bayesabayo
UMathang’adabululwandle
Ngemvula yezinyembezi

Uyajabula mfazi waphesheya kolwandle
Wen’obon’iThole lakokaMsweli
Liyoke liwaphul’amany’amathole

Gqabula Thole !!!
Amany’amathol’akonona asakhulekiwe
USinakanaka sezincwadi zabamhlophe
abelungu
Beziloba bezinakazisa kakhulu
Zilotshwe ngamSotsha
Zalotshwa ngamaGumgedlela.

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400

Izithakazelo zakwaMdunge

Izithakazelo zakwaMdunge

Chiliza,
Mwelase,
Mbambo,
Makhathini!

Izithakazelo zakwaMbambo

Izithakazelo zakwaMbambo

Goba,
Mdunge, Theneza,
Mageza ngobisi lwenhlunu abanye begeza ngamanzi,
Jangase!

Izithakazelo zakwa-Mdunge

Izithakazelo zakwa-Mdunge

Chiliza,
Mwelase,
Mbambo,
Makhathini!

Ziyatholakala izikibha ezinezithakazelo zakwa Mdunge! Xhumana nathi ngo- Whatsapp kule nombolo: 061 868 5163 wenze i oda lakho!

Price: R200.00

Ntshangase:

 • Mgazi,
 • Biyela,
 • Menziwa

Mthiyane:

 • Ndaba,
 • Sokhulu,
 • Luvuno,
 • Zondo,
 • Mazwi,
 • Mzwili,
 • Nqoboka,
 • Skhangane,
 • Langa,
 • Ndlovu,
 • Dlemdlem,
 • Sokotshane,
 • Mhlungu,
 • Madela,
 • Lingode,
 • Sibhene,
 • Gobholubabayo,
 • Masingasilele,
 • Sokhulu

Zuma:

 • Nxamalala,
 • Msholozi,
 • Matomela,
 • Bophela,
 • Novela,
 • Mpisi,
 • Zitha,
 • Lugaju,
 • Chongochi,
 • Nyambisa,
 • Hlokohloko,
 • Maphumephethe

Zwane:

 • Mangethe,
 • Cebekhulu,
 • Mbengo,
 • Mbambo,
 • Mungwe,
 • Phikelela,
 • Nsela,
 • Ndabakansele,
 • Zikode,
 • Nsele,
 • Mafu,
 • Mthayi,
 • Mgabhi,
 • Mhlaba,
 • Mchwayo,
 • Ntshosho,
 • Cengesi,
 • Thinta

Maseko:

 • Ngcamane,
 • Sidwabasiluthuli,
 • Mdandulukwane,
 • Khubonye,
 • Ndlovu,
 • Maphanga,
 • Khabangobe,
 • Simelane

Msomi:

 • Meyiwa,
 • Mdayi,
 • Mlamula,
 • Bheshwana,
 • Maboza

Mlambo:

 • Mabhedla,
 • Sishango,
 • Mahwaqakazi,
 • Phisa,
 • Mandeku,
 • Mdineka,
 • Nhlabathi,
 • Manzi,
 • Nobamba,
 • Ntshikantshikana,
 • Makhokhoba

Mazibuko:

 • Mwelase,
 • Khondlo,
 • Nzima,
 • Phuthini,
 • Mgabhi,
 • Manzezulu,
 • Nkobeni,
 • Mzila,
  Mangwe,
 • Mpulo,
 • Siwela

Get yours! Price: R300 each ……Whatsapp me now, tap here ?? https://wa.me/message/Z7SY62F3M4F6N1

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: