This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Month: Aug 2018 Page 1 of 12

Akasoze lyrics

Akasoze lyrics Joyous Celebration

Phakathi kwezinhlupheko kukhon’ ameva ahlabayo
Into engiduduzayo, ucabanga ngami.
Uyacabanga ngami, Nkosi wena ucabanga ngami.
Mina angesabi lutho, wena Jesu ucabanga ngami.

Owuqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yami
Nom’ usathane ehlasela, ngiyamethemb’ owaseCalvary.

Msindisi wami wongihola
Obambisisa isandla sami,

Akasoze angidele owangifela eCalvary.

Umoya Kulendawo lyrics

Umoya Kulendawo lyrics Joyous Celebration

Ukungena kwami
Ngeke’fane nok’phuma kwam’
Ngob’ umoya kaJehova
Ukulendawo

Kunjani weBangcwele
Laph’ omunye efakaza?
Omunye uyaqiniswa
Kuvuswe nokholo lwakhe

Kanti kunjani weBangcwele
Laph’ omunye eshumayela?
Isoni siyabuyiswa
Sithokoze nabangcwele

Izilimi kuyahunyuswa
Siyathola nemfihlakalo
Ngay’ umoya kaJehova
Okulendawo

Amadimoni ayabaleka
Kuyaphiliswa nezinhlungu
Ngay’ umoya kaJehova
Okulendawo

Inkinga ziyoshabalala
Ubuhlungu bami buyosuswa
Ngob’ umoya kaJehova
Ukulendawo

Uuuuu…..

Inkinga ziyoshabalala
Ubuhlungu bami buyosuswa
Ngob’ umoya kaJehova
Ukulendawo

Ngob’ umoya kaJehova
Ukulendawo

Inkinga ziyoshabalala
Ubuhlungu bami buyosuswa
Ngob’ umoya kaJehova
Ukulendawo

Ngipholise Nkosi lyrics

Ngipholise Nkosi lyrics Sfiso Ncwane

Nkosi ngilimele, ngipholise
Ngipholise, ngipholise lamanxeba

Baba ngidinga wen’ uzongpholisa
Oh, ngilimele enhliziyweni
Ubuhlungu obungaka, ngipholise, ngipholise

Noma kubuhlungu nkosi yami
Inhliziyo yam’ iyaqaqamba
Ngiph’ isibindi baba wam
Ukuthi ngikwazi ukuthethelela

Jehova Elohim, Jehova Shalom
Mpholisi wamanxeba
Wena wedwa ulithemba lami
Uzongisul’ izinyembezi
Ngipholise

Yeeeeeeh, yeeeeeah
Ngipholise

Jehova we’ntandane, ngikhala kuwe
Ngikhala kuwe
Baba ngipholise, ngilimele
Ngilinyazwe ngabantu ebengibathembile

Nkosi ngilimele
Ngilimazwe ngabantu engibathembayo
Bangihlukumezile, baba ngipholise
Ngilimazwe ngabantu engibathandayo
Ngipholise

Woza uzongipholisa nkosi
Ngipholise, ngipholise

Ngipholise la manxeba

Ingakho Ngicula lyrics

Ingakho Ngicula lyrics Sfiso Ncwane

Yingakho ngicula ngihlabelela
Ngob’uJesu wehla wangiphakamisa
Bengingaba yini baba kube wena wawungenami?
Ngabe angizange ngibe lapho ngikhona namhlanje

Kulungile Baba lyrics

Kulungile Baba lyrics Sfiso Ncwane

Baba kulungile
Ma kutintando yakho
Okwenzek’ empilweni zethu.

Kulungile ke Baba
(Kulungile Baba)
Kulungile ke Baba
eKulungile Somandla
(Kulungile Baba)
Kulungile ke
eKulungile makuyintando yakho
(Kulungile ke Baba)
Kulunge konke Somandla.
eKulungile ke Baba.
(Kulungile Baba)
Makuyintando yakho Baba
eKulungile ke Baba
(Kulungile Baba)
Konke okwenzekaya makuyintando yaKho Somandla.
Ye kulungile ke Somandla, kulungile ke.
(Kulungile Baba)

Makuyintando yakho ke Somandla,
Konke okwenzekaya empilweni zethu kulungile ke.
Noma kukubi
Noma kukuhle kulungile,
Kodwa makuyintando yakho,
Makuvhume wena.
Noma ukholo lwethu belunyakazisa Baba,
Noma imvungumvungu zifika,
Kulungile ke.
Kulungile ke Somandla.
Kulungile makuvhume wena.
Kulungile Oh!

(Kulungile Baba)
Kulungile ke Baba
Noma kwenzek’izinto ezibuhlungu empilweni zethu.
(Kulungile Baba)
Kodwa kulungile.
Noma besihlukumeza besihluphel’ukholo lwethu
Ah!
(Kulungile Baba)
Kulungile ke Baba.
Noma kubuhlungu
Kodwa kulungile.
(Kulungile Baba)
Lalela!
Ngithi noma kunenkinga laph’ekhaya kodwa ngithi ke,
(Kulungile Baba)
Makuyintando yaKhe kulungile ke.
Nom’omakhelwana behlekisa ngawe,
Kodwa makuyintando yaKhe,
(Kulungile Baba)
Kulungile.
Noma sebehleka ngawe,
Behleba ngawe kulungile ke,
(Kulungile Baba)
Ah!
Ngithi noma umshado wako ubhidlika laph’ekhaya kodwa ngithi,
(Kulungile Baba)
Makuyintando YaKhe yena,
Kulungile Baba
(Kulungile Baba)
Ah!
Kulungile.
Noma umsebenzi usukuphelele
Kodwa makuyintando yaKho,
(Kulungile Baba)
Kulungile
Ah!
Uyazi ulala ungadlile ekhaya,
Kodwa kulungile ke
(Kulungile Baba)
Makuyintando yaKho Baba kulungile.
Noma inkinga zikulandela
Kodwa makuyintando yaKhe.
(Kulungile Baba)
Mus’ ukukhala
Mus’ukhala usatane uzojabula.
Eh kulungile Baba.
(Kulungile Baba)
Kulungile Baba.
Kulungile ke Somandla.
(Kulungile Baba)
Makuyintando yaKho Baba.
Baba makuvhume Wena
Ngempilo zethu
Kulungile ke.
(Kulungile Baba)
Kulungile Baba.
Kulungile
(Kulungile Baba)
Ah!
Mus’kukhala, mus’kukhala,
Sul’inyembezi
Ah!

Baba Uyingcwele lyrics

Baba Uyingcwele lyrics Sfiso Ncwane

Baba ngyabonga

Baba ngith’ ungcwele, baba uyngcwele
Ngemisebenz’ emihle ongenzele yona
baba ngith’ umhkulu, baba ngith’ ungcwele
Ngemisebenz’ emihle ongenzele yona

Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga
Ngemisebenz’ emihle ongenzele yona

Oh baba nguwe wedw’ ithemba lami
Wen’ uphakeme, wen’ uphakeme
Mvelingqangi, nguwe wedw’ ithemba lami

Baba ngiyabonga, baba ngiyabonga
Ngemisebenz’ emihle ongenzele yona

Baba nguyabonga, wen’ uphakeme
Akekh’ ofana nawe, ngiyabonga
Ngyabonga (Wen’ uphakeme)

Amen hallelujah (x2)

Buya manje nkosi lyrics

Sfiso Ncwane Buya manje nkosi

Kuye kwaba nguye. kusenjalo namanje
Ngiyaz’ umhlengi wam’ ukhona (x2)
Buya manje nkosi, buya buya
Buya manje nkosi, sal’ usubuya
Mphefumlo wami ufuna wena nkosi (x2)
Uthembekile nkosi, uthembekile wena
Zulu lamazulu sthandwa somphefumlo wami (x2)

Buya manje nkosi (Oh buya nkosi)
Sizwe sifuna wena

Igama Lenkosi lyrics

Igama Lenkosi Sfiso Ncwane

Igama lenkosi liyiyo inqaba
Ophephelela khona uyokusindiswa
Ohlezi kulona akanakwesaba
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa
Abayokhulek’ egameni lenkosi
Bayakusindoswa, uyasho umbhalo
Libongwe abantu, libongwe yingelosi
Alikho igama elihle njengalo

Mhla ngiya kumuka ngishiye lomhlaba
Igama lenkosi liyakusindisa

Alikho igama elihle njengalo

Baba Ngiyabonga lyrics Sfiso Ncwane

Baba Ngiyabonga lyrics by Sfiso Ncwane

Ngiyabonga baba
Ngiyabonga Thixo
Sekuze kwakhany’ endleleni yami ekugcineni

Hayibo wena baba ungikhiphile
Ingonyama zifuna ukungidla
Ngiyabonga baba, sekuze kwafka la
hayibo wen’ ingonyama yezulu
Wena baba wesimakade
Oh ngiyabona baba

Ngiyabonga baba
Ngiyabonga Thixo
Sekuze kwakhany’ endleleni yami ekugcineni

Wen’ ubonile izinkinga zam
Wabona nokuth mele ngiphume ebumnyameni
Manje ngisekukhanyeni
Wen’ ubonile izikhalo zam
waphendula futhi imithandazo yam
Wena baba uyingonyama wena baba umkhulu kimi

Ngiyabonga baba
Ngiyabonga Thixo
Sekuze kwakhany’ endleleni yami ekugcineni

Phakama Nkosi lyrics Sfiso Ncwane

Phakama Nkosi lyrics Sfiso Ncwane 

Phakama nkosi yezulu
Phakama nkosi yezulu
Wongamele umhlaba wonk
Wongamele wonk’ umhlaba

Phakama empilweni zethu baba
Phakamis’ umusa wakho nasemizini yethu baba
Sithi phakamis’ uthando lwakho baba
Kumhlaba wonke. Sithi wongamele wonk’ umhlaba

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: