clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Imilolozelo: Yebuya hobhe

Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Imilolozelo: Yebuya hobheYebuya hobhe
Uyob‘ uphetheni?
Ngiyobe ngipheth‘ inja.
Uyob‘ uyiyisaphi?
Ngiyobe ngiyes‘ endle!
Ekhaya kunani?
Ngesab‘ obaba

Bazongephuca Besul‘
izindevu Zomuntu Omkhulu
Ohlez‘ efusini
Eqatha amabele
Ethi Maye! Maye!
Kazi ngizoshonaphi?
Ngizoshona kobaba
EMgungundlovu

Bangiphe ucwephe
Lwemvu endala
YakwaMasasana
Masasana vuka
Ngivuke kanjani
Ngibulewe njena
Abafana bakwaThabethe Thabethe muphi?
Yena lona osenhla
Shay‘ inkabi Injunjuthe
Msila wenja
Uyanuka uthi Phu! Phu! Phu! 

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here

Previous

Izisho nezichazelo zazo

Next

Izithakazelo zakwaNyandeni

1 Comment

  1. sacela ukubuza ukuthi imilolozelo isiza kanjan ekukhuliseni ingane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: