Mlipha,
Madlala Mphephetse,
LoseNgwedze neNgwavuma.
Wadl’umnakabodzadze wake watsi akananyongo akanamhlehlo.
Umhlehlo lotibhabhakatane.
Ulubekile lubisi lwaphalala.
Wena Malinga
Khula !


More information is available on our YouTube channel