The name, Mshanga, originates from South Africa. The actual Zulu name is Mhlanga which simply means ‘reed’. The name was brought to the north by freeing Ngonis and Ndebeles. Because on their way North Ngonis integrated other groups, the Zulu pronunciation disappeared and instead Mshanga, or Mushanga replaced Mhlanga.

Mhlanga is a very common surname among the Zulu in the south and the Ndebele including the Swatis in Zwaziland. Umhlang’a simple meaning is the reed found. Zulus and the Zwazi people attach great importance to reed. They occasionally hold a ceremony where young maids carry reeds and dance before the king.

Hlatshwayo origin

Hlatshwayo surname origion IMVELAPHI YEGAMA ELITHI HLATSHWAYO. -uHlatshwayo wayengo wakwa Nkosi ebukhosini baseSwazini. Kwenzeka ukuthi Read more

Khuzwayo origin 😍 imvelaphi yakwaKhuzwayo

uKhuzwayo Kwakuyingane yenkosi yakaQwabe yayizoba inkosi makukhoma uyise ngenxa yokuthi umndeni kaQwabe wawumkhulu kwaba nombango Read more

Abakwa Ntshangase 😍 Ntshangase Clan Names

Ntshangase Clan Names 😍 Ntshangase HistoryAbantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba Read more

Imvelaphi yakwaBhengu 😍 Bhengu surname origin

AbakwaBhengu 😍 Ngcolosi UMUNTU wokuqala ongukhokho wabantu bakwaNgcolosi nguSongololo. Yena wazala uLusibalukhulu, uLusibalukhulu wazala uDlabazana Read more