Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Nhleko.
Mgilija ! β™‘ πŸ’•
Mngcwangu lemhlophe netinyawo takhe.
Madluzululu.
NguboYengwe neyeNgwenyama.
Batsi bakaNhleko bayakhala kantsi bagidza tingoma.
Lucu kalulingani lulingana ngekutsekeletela.
Nine bakaLawuba.
Nine baseNcandweni.
Nine lenashishilita ngemzaca kaMangwayane.
Nhleko, Mgilija.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here