Silinda, Mapopo, Rhambane, Lithonga, Mcal’wendlela way’hamba labany’bangay’hambi was’ukhetsa lihlatsi ngob’utsi liyajubetela ujake ebukhosini ujake makhosatane asesithenjini wats ngeke bahlale esithenjini ngoba bomile wafika wabanetisa bese batsi k’dzala balindze wena
Silinda!!! Mapopo!!! Rhambane!!!!


More information is available on our YouTube channel