This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: history

Izithakazelo zakwaMsimanga | Msimanga clan

Abantu bakwaMsimanga bangamaHlubi

Awukho umehluko phakathi kwaMsimanga Msimango Msimang but konke kuya ngokuthi uphila ngaphansi kwasiphi isiFundazwe nange-Accent yendawo okhulele kuyona.

uMsimanga, Msimango or Msimang uyomthola kuwo wonke amaProvinces eSouth Africa, Botswana, Lesotho & Zimbabwe.

IZITHAKAZELO:
Msimanga/o
Thabizolo
Nonkosi
Songo
Muthwa oliThuli yena owehla ngesilulu abafokazane bona behla ngoMcacambane.
Abathwa abaziQunjane zimbili esinye singenhla esinye singenhla, esinye singezansi kwendlela.
Abathwa abamzimbomuhle njengowosana, kwangathi ngingawanga,
Abathwa abafunga uNonkosi nami ngaze ngahawuka kwangathi nami ngingamfunga.
Abathwa abanzipho zimnyama ngokuqhwebana,
Ehhhene iyanini maHlubi, nihlabele ngezindlela zonke, Niyobikela abaseMasimangweni ukuthi ubhedu lwaphukile.
Amazala Nkosi ngokuzala uBhungane. Nina abokhukho lomhlanganiso olwahlanganisa indlu yakwaDlomo.
oSengama…umhlahlela sdindi uMahlasela yedwa njengoHlanya imizi yabaFokazana ngeJozi.
oMdidwa ziNdlubu ezamila eMthondweni.
Unkonka weFusi yena owama eNsimini yaseMantshalini yaphenduka iMfaba.
uMpembe kaLokothwayo….Thabizolooooo!!!

Umlando Wako Tshuma

Ekukhulumeni nabantu abadala, ngithole ukuthi oTshuma bama Nanzwa nabamKalanga bangabantu abasuka kuso isizwe sakwa Mthwakazi. Abantu bako Tshuma bangama nguni, indabuko yabo isuka khona kumaNguni khona ezweni lakwa Zulu.
Njengoba nezithakazelo zisho oTshuma bayinzalo yakoQwabe ehlangene neyako Khumalo kuMzilikazi. Abantu bakoTshuma abakoGolide abakoGumede oMoyana oGumbi.

Ngyabonga
✊🏿

Umlando wakwa Mbanjwa nezithakazelo | Mbanjwa history

Umlando wakwa Mbanjwa

Isizwe sakwaMbanjwa singaMakhuze ngeminyaka yawo1700 .ngezikhathi zokufuduka kwabantu .oMbanjwa bebehamba nesizwe SakwaDlamini nesakwa Khuboni nezinye izizwe bonke bengaMakhuze bekhonza ngaphansi kwesizwe SakwaDlamini sonke kuthiwa singsbase Makhuzeni iNkosi ebeyibusa amakhuze .

Kusukwa enhla neSwaziland bekuwuFodo Dlamini .kwabaWuKhukhulela nali iliba lenkosi uKhukhulela kwaKopi eMsinga..ngibuyele kwaMbanjwa ..amaMbanjwa uma eyisizwe ewodwa kuthiwa amaSami yikona kunezi godi
Okuthiwa yiseMasamini amaMbanjwa okusuke kuyisizwe sabo isithakazelo leso esibizwa ngaso oKhathini Msami .ke sihambe njalo ke AmaKhuze eNtunjambili amaMbanjwa uyawathola.ePMB. Sweetwaters .Mgwagwa Richmond.Ixopo Pholela .underberg .

Ahambile ke AMakhuze .akhile azinza e Richmond nenkosi uMiskofil bafuduka bawela uMkhomazi.phesheya nkoMkhomazi uyawathola eSpringvale .lapho aMakhuze neNkosi ebusayo yamaKhuze neSizwe saseMasamini usithola ePholela Esidangeni eECentocow emMZIMKHULU KUPHELA THINA MAMbanjwa izithakazelo zethu ziyefana kodwa kakhulu sisebenzisa obabaMkhulu ngezindlu ….kodwa niyongixolela ma Mbanjwa ngolwazi lwami ..nani seniyojobelela maSami

Izithakazelo :Mbanjwa khathini Msamu Lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ezindiza phezulu omancishane kancane .abaphekwa netshe lavuthwa nina nangongobala masami

Chewa People | Chewa tribe

The Chewa are a Bantu people of central and southern Africa and the largest ethnic group in Malawi.

The Chewa are closely related to people in surrounding regions such as the Tumbuka and Nsenga. They are historically also related to the Bemba, with whom they share a similar origin in the Democratic Republic of the Congo.

As with the Nsenga and Tumbuka, a small part of Chewa territory came under the influence of the Ngoni, who were of Zulu or Natal/Transvaal origin. An alternative name, often used interchangeably with Chewa, is Nyanja.

Their language is called Chichewa. Internationally, the Chewa are mainly known for their masks and their secret societies, called Nyau, as well as their agricultural techniques.

Chewa

Oral records of the Chewa may be interpreted to refer to origins in Malambo, a region in the Luba area of the Democratic Republic of the Congo, from where they emigrated into northern Zambia, and then south and east into the highlands of Malawi. This settlement occurred sometime before the end of the first millennium. After conquering land from other Bantu peoples, they regrouped at Choma, a place associated with a mountain in northern Malawi, and the plateau of northeastern Zambia.

This is one of a number of different interpretations of the early oral records of the Chewa. The first Chewa kingdom was established some time before or after 1480, and by the 16th century there were two systems of government, one maintained by the Banda clan at Mankhamba (near Nthakataka), and the other by the Phiri clan at Manthimba. The Phiri are associated with the Malawian mountain Kaphirintiwa.

By the 17th century, when the ‘Malawi’ state had been unified, the Portuguese had made some contact with the Chewa. Although the Portuguese did not reach the heartland of the chiefdom, there are well documented records of contacts between 1608 and 1667. By 1750, several ‘Malawi’ dynasties had consolidated their positions in different parts of central Malawi, however the Chewa had managed to distinguish themselves from their neighbours through language, by having special tattoo marks (mphini), and by the possession of a religious system based on the nyau secret societies.

The Phiri aristocrats later owned most of Malawi’s tea estates which was repossessed by the Malawian government in the early 1980s. This is a fable made up by people wanting to ingratiate themselves politically with Dr Bakili Muluzi, the truth is that Tea was brought to Malawi by an English family who planted it at the foot of Mulanje Mountain, and still to date own the same Tea Estate, The Dorington Family. Then came other European families, namely the Conforzi’s (Italian), Cathcart-Kays (English), Barrows (English).

The first Malawian owned Tea Estate was a Government Estate, Established by Dr Hastings Kamuzu Banda, under the Tea Growers Association in the early 1970s.[citation needed]

Chichewa can also be classed as a Shona dialect as some scholars in the region point out. This forms a strong historic link of the Nyanja, Bemba and Yao people, to the ancient Shona empire, who can point their earlier origins to Mashonaland. The ancient Shonas who temporarily dwelt in Malambo, now in the DRC, eventually shifted into northern Zambia, and then into Malawi.

The Chinyanja language, ChiChewa or Chewa, emerged as a distinct tongue in the 16th century, according to scholars. In the 21st century, Chewa vocabulary and grammar is similar to Shona dialects spoken in Zimbabwe, especially ChiZezuru and ChiManyika.

Abakwa Ntshangase | Ntshangase Clan Names

Ntshangase Clan Names | Ntshangase History

Abantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaGumede. BangaMantungwa Nguni, njengabo abantu bakwaZulu(isibongo).

UNdaba wayenemizi yakhe eminingi, kodwa ngemibili eyagqama kakhulu. Owokuqala kuseMqekwini. Lona kwakuyiwona muzi omkhulu. Yilapho kwavela khona inkosi uJama(uyise kaSenzangakhona owazala iLembe) nabafowabo oNkwelo noMhana ababebalulekile embusweni wakhe uJama kaNdaba.

Umuzi wesibili kwakuseGazini. Ukuze kuthiwe kuseGazini kulo muzi yingoba yiwona okwakuthi uma kunemincimbi yakomkhulu kuhlatshwe khona.

Ngakho kwakungumuzi obaluleke kakhulu esizweni sonke senkosi uNdaba. Lapha eMqekwini kwakukhona uShankweni umfowabo kaXhoko kanye noMgutshwa nabanye.

Kwavela esikhulu isigemegeme ngesikhathi abantwana baseMqekweni sebefuna ukuganwa ngabantwana baseGazini. Abakuthandanga abaseGazini lokhu ngoba bethi laba ngabafowabo.

Ngenxa yokuphikelela kwalaba baseMqekwini laba abaseGazini baze bashintsha kungentando yabo kwase kuthiwa bangabaseMgazini. Kwaqhutshekwa nokuganana kwezingane, kodwa abaseMgazini noma sebebizwa kanjalo abakubusisanga lokhu kuganana.

AbaseMgazini babiyela umuzi wakubo ngesinqalanqala sothango ukuze kungenzeki lokhu abangakufuni. Base bebhinqwa kuthiwa babiyela umuzi, base bethola isibongo sakwaBiyela.

Kwathi uShwankeni yena wathola esakwaNtshangase, ngoba kuthiwa bantshingiwe. Kunamaqhawe abalulekile kwaNtshangase afana noMdlaka owayeyinduna yenkosi uShaka kanye noMasiphula owayeyinduna yenkosi uMpande kaSenzangakhona. UMdlaka wabulawa nguDingane ngoba wayeyisihlobo saikaShaka. UMasiphula yena wazala uSithambe owazala uMqumusheli. Indlu kaMqumusheli kaSithambe kaMasiphula ingaphesheya koPhongolo endaweni yaseSimdlangentsha. Kanti ekaMdlaka yona iseMagudu..

………………………………….

Ukwelamana kwabantu baseMgazini(abakwaNtshanase)

UNdaba kaMageba kaZulu kaMalandela wazala uNtopho

UNtopho wazala uMamba noNcidi

UMamba wazala uMasiphula

UMasiphula wazala uSithambe

USithambe wazala uMqumusheli

UMqumusheli wazala uMlomokazulu owazala uLandokwakhe.

Kanti uNcidi yena wazala uMdlaka

………………………………

Izithakazelo zakwaNtshangase !

Ntshangase,

Mgazi, Menziwa,

Njezi ka Xhoko!

Ndabezitha!

Mvundlane wasoKhabeni,

Mbeng’osinda abosi.

Khuzwayo origin | imvelaphi yakwaKhuzwayo

uKhuzwayo Kwakuyingane yenkosi yakaQwabe yayizoba inkosi makukhoma uyise ngenxa yokuthi umndeni kaQwabe wawumkhulu kwaba nombango wobukhosi okwagcina buthathwe bayendlin ekwakungafanelekile u khuzwayo bamphuca ngoba bethi uluhlaza.

Bajika bathatha inganeyakhe bayikhethisa inkosi mabebuza abanye bomndeni bathi bona abasadlelani ñendlu khuzwayo wasethi u khuzwayo is omelette nisethe isbongoke mina nendluyami bathi uSmamane ngoba inganeyakhe imamathekele inkosi wasnqaba,bathi uMbhongela ngoba ubhongela inkosi imetha isbongo wathengamane edlinyama eyayihlatshiwe aGoduke,waDlawemuka kaQwabe.

Izindlu zikaKhuzwayo zaseziningi kangangokuthi ezinye zasezisukile Ingoe lasasibekwekhona singoQwabe sazesathola esithi Gumede ngoba ungovernable lunemigelekede emaguma uGumede uqhamuka kanjalo,so abanye bendlu kaKhuzwayo abazikwasala kwabanesbongo esasthola Ongoye ngoba isibongo sakithi sasvele ngesici oKhuzwayo ebasebesukile Ongoye ababebesayizwa eyokuthi thina singoKhuzwayo bakubo bathi ababona bona I dlamuka uMnguni insila yomuntu omvelaphi yakhe ikwaZulu.

uMzimela isici lapho omunye womndeni wazimelela ngenduku yethusi ekhaya

Tshonga History | Tshonga People Origion

Tshonga history

History of Tshonga people

These people were so named mainly because of their geographical location and dialects. Though they spoke different dialects, the language and cultural practices were largely the same. Hence they constituted a single cultural and linguistic community. It is for this reason that when one reads Vutlharhi bya Vatsonga (a collection of Tsonga proverbs) by Junod, it is difficult to separate proverbs along the different dialects!!!!

For over centuries Tsonga have assimilated other cultural groups who came to live with them in the South East Africa region. The following clans are a case in point:

(a) Shona

(i)Tembe-Karanga (Kalanga)- were in Delagoa Bay region by 1554

(ii) Baloyi(Valoyi) –Rozvi (Lozwi) – they were already in the N’walungu region during the time of the Dutch occupation of the Delagoa Bay (1721-31). Some Hlengwe oral traditions claimed that the Hlengwe were actually the ones who converted the Valoyi from Rozvi (Lozwi) into Tsonga in Zimbabwe and Mozambique. This probably happened after the death of the powerful king of Rozvi, Changameri Dombo in 1696.

(b) Shiburi (Xivuri) were Sotho. They entered Mozambique as conquerors from the Mpumalanga lowveld in the 1700s as separate groups, but they organised themselves into a Shiburi (Xivuri) chiefdom.

(c) Manganyi were Nguni who lived in Kwa-Magoda in Kwa-Zulu Natal

(d) Mabunda and Maswanganyi were part of the Mazibuko (Nguni) clan in KwaZulu Natal.

(e) Gaza-Ngoni-Shangaan: several Nguni clans who left with Soshangane to Mozambique from 1821 abandoned their Nguni language and became Tsonga speaking

(f) Chopi- several Chopi people have joined the Maluleke clan.

(g) Ndau- several Ndau clans like Mashaba (Maxava or Machava), Sithole, Moyana, Miyambu, Simango are now part of the Tsonga.

(h) Nkuna- came from Ngome in KZN.

It must be understood that although the Tsonga assimilated foreign cultural elements, it does not follow that the people are merely a hybrid of the assimilated groups mentioned above. In fact, the Tsonga have for centuries been identified as a cultural and linguistic group sufficiently different from other neighbouring cultural groups like the Tonga of Inhambane, The Zulu (Nguni or Ngoni) and the Karanga and the Sotho in South East Africa.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: