Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: history Page 1 of 2

Gcabashe clan brief history❤️

Gcabashe comes from Gumedes family, hear the story. One of the son of gumede pregnant her owned sister and king found that and chasing away at home and giving that surname Gcabashe because ugwaze ekhaya. That’s where Gcabashe come from.

Izithakazelo zakwaMsimanga❤️Msimanga clan

Abantu bakwaMsimanga bangamaHlubi Awukho umehluko phakathi kwaMsimanga Msimango Msimang but konke kuya ngokuthi uphila ngaphansi kwasiphi isiFundazwe nange-Accent yendawo okhulele Read more

Umlando wakwa Mbanjwa nezithakazelo | Mbanjwa history

Umlando wakwa Mbanjwa Isizwe sakwaMbanjwa singaMakhuze ngeminyaka yawo1700 .ngezikhathi zokufuduka kwabantu .oMbanjwa bebehamba nesizwe SakwaDlamini nesakwa Khuboni nezinye izizwe bonke Read more

Izithakazelo zakwaMsimanga❤️Msimanga clan

Abantu bakwaMsimanga bangamaHlubi

Awukho umehluko phakathi kwaMsimanga Msimango Msimang but konke kuya ngokuthi uphila ngaphansi kwasiphi isiFundazwe nange-Accent yendawo okhulele kuyona.

uMsimanga, Msimango or Msimang uyomthola kuwo wonke amaProvinces eSouth Africa, Botswana, Lesotho & Zimbabwe.

IZITHAKAZELO:
Msimanga/o
Thabizolo
Nonkosi
Songo
Muthwa oliThuli yena owehla ngesilulu abafokazane bona behla ngoMcacambane.
Abathwa abaziQunjane zimbili esinye singenhla esinye singenhla, esinye singezansi kwendlela.
Abathwa abamzimbomuhle njengowosana, kwangathi ngingawanga,
Abathwa abafunga uNonkosi nami ngaze ngahawuka kwangathi nami ngingamfunga.
Abathwa abanzipho zimnyama ngokuqhwebana,
Ehhhene iyanini maHlubi, nihlabele ngezindlela zonke, Niyobikela abaseMasimangweni ukuthi ubhedu lwaphukile.
Amazala Nkosi ngokuzala uBhungane. Nina abokhukho lomhlanganiso olwahlanganisa indlu yakwaDlomo.
oSengama…umhlahlela sdindi uMahlasela yedwa njengoHlanya imizi yabaFokazana ngeJozi.
oMdidwa ziNdlubu ezamila eMthondweni.
Unkonka weFusi yena owama eNsimini yaseMantshalini yaphenduka iMfaba.
uMpembe kaLokothwayo….Thabizolooooo!!!

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Izithakazelo zakwaMsimango

izithakazelo zakwaMsimango Msimang Thabizolo Nonkosi Mhlahlela Zinhloko zobafo Sisinda asisophuki sihlula madoda Umpande olumkenkenke!

Umlando wakwa Mbanjwa nezithakazelo | Mbanjwa history

Umlando wakwa Mbanjwa

Isizwe sakwaMbanjwa singaMakhuze ngeminyaka yawo1700 .ngezikhathi zokufuduka kwabantu .oMbanjwa bebehamba nesizwe SakwaDlamini nesakwa Khuboni nezinye izizwe bonke bengaMakhuze bekhonza ngaphansi kwesizwe SakwaDlamini sonke kuthiwa singsbase Makhuzeni iNkosi ebeyibusa amakhuze .

Kusukwa enhla neSwaziland bekuwuFodo Dlamini .kwabaWuKhukhulela nali iliba lenkosi uKhukhulela kwaKopi eMsinga..ngibuyele kwaMbanjwa ..amaMbanjwa uma eyisizwe ewodwa kuthiwa amaSami yikona kunezi godi
Okuthiwa yiseMasamini amaMbanjwa okusuke kuyisizwe sabo isithakazelo leso esibizwa ngaso oKhathini Msami .ke sihambe njalo ke AmaKhuze eNtunjambili amaMbanjwa uyawathola.ePMB. Sweetwaters .Mgwagwa Richmond.Ixopo Pholela .underberg .

Ahambile ke AMakhuze .akhile azinza e Richmond nenkosi uMiskofil bafuduka bawela uMkhomazi.phesheya nkoMkhomazi uyawathola eSpringvale .lapho aMakhuze neNkosi ebusayo yamaKhuze neSizwe saseMasamini usithola ePholela Esidangeni eECentocow emMZIMKHULU KUPHELA THINA MAMbanjwa izithakazelo zethu ziyefana kodwa kakhulu sisebenzisa obabaMkhulu ngezindlu ….kodwa niyongixolela ma Mbanjwa ngolwazi lwami ..nani seniyojobelela maSami

Izithakazelo :Mbanjwa khathini Msamu Lwandle aluwelwa luwelwa zinkonjane zona ezindiza phezulu omancishane kancane .abaphekwa netshe lavuthwa nina nangongobala masami

Ngaleka Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Ngaleka Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Ngaleka surname is not yet listed. This surname Read more

Nsimbini Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Nsimbini Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Nsimbini surname is not yet listed. This surname Read more

Chewa People | Chewa tribe

The Chewa are a Bantu people of central and southern Africa and the largest ethnic group in Malawi.

The Chewa are closely related to people in surrounding regions such as the Tumbuka and Nsenga. They are historically also related to the Bemba, with whom they share a similar origin in the Democratic Republic of the Congo.

As with the Nsenga and Tumbuka, a small part of Chewa territory came under the influence of the Ngoni, who were of Zulu or Natal/Transvaal origin. An alternative name, often used interchangeably with Chewa, is Nyanja.

Their language is called Chichewa. Internationally, the Chewa are mainly known for their masks and their secret societies, called Nyau, as well as their agricultural techniques.

Chewa

Oral records of the Chewa may be interpreted to refer to origins in Malambo, a region in the Luba area of the Democratic Republic of the Congo, from where they emigrated into northern Zambia, and then south and east into the highlands of Malawi. This settlement occurred sometime before the end of the first millennium. After conquering land from other Bantu peoples, they regrouped at Choma, a place associated with a mountain in northern Malawi, and the plateau of northeastern Zambia.

This is one of a number of different interpretations of the early oral records of the Chewa. The first Chewa kingdom was established some time before or after 1480, and by the 16th century there were two systems of government, one maintained by the Banda clan at Mankhamba (near Nthakataka), and the other by the Phiri clan at Manthimba. The Phiri are associated with the Malawian mountain Kaphirintiwa.

By the 17th century, when the ‘Malawi’ state had been unified, the Portuguese had made some contact with the Chewa. Although the Portuguese did not reach the heartland of the chiefdom, there are well documented records of contacts between 1608 and 1667. By 1750, several ‘Malawi’ dynasties had consolidated their positions in different parts of central Malawi, however the Chewa had managed to distinguish themselves from their neighbours through language, by having special tattoo marks (mphini), and by the possession of a religious system based on the nyau secret societies.

The Phiri aristocrats later owned most of Malawi’s tea estates which was repossessed by the Malawian government in the early 1980s. This is a fable made up by people wanting to ingratiate themselves politically with Dr Bakili Muluzi, the truth is that Tea was brought to Malawi by an English family who planted it at the foot of Mulanje Mountain, and still to date own the same Tea Estate, The Dorington Family. Then came other European families, namely the Conforzi’s (Italian), Cathcart-Kays (English), Barrows (English).

The first Malawian owned Tea Estate was a Government Estate, Established by Dr Hastings Kamuzu Banda, under the Tea Growers Association in the early 1970s.[citation needed]

Chichewa can also be classed as a Shona dialect as some scholars in the region point out. This forms a strong historic link of the Nyanja, Bemba and Yao people, to the ancient Shona empire, who can point their earlier origins to Mashonaland. The ancient Shonas who temporarily dwelt in Malambo, now in the DRC, eventually shifted into northern Zambia, and then into Malawi.

The Chinyanja language, ChiChewa or Chewa, emerged as a distinct tongue in the 16th century, according to scholars. In the 21st century, Chewa vocabulary and grammar is similar to Shona dialects spoken in Zimbabwe, especially ChiZezuru and ChiManyika.

Izithakazelo zakwaMsimanga❤️Msimanga clan

Abantu bakwaMsimanga bangamaHlubi Awukho umehluko phakathi kwaMsimanga Msimango Msimang but konke kuya ngokuthi uphila ngaphansi kwasiphi isiFundazwe nange-Accent yendawo okhulele Read more

Umlando wakwa Mbanjwa nezithakazelo | Mbanjwa history

Umlando wakwa Mbanjwa Isizwe sakwaMbanjwa singaMakhuze ngeminyaka yawo1700 .ngezikhathi zokufuduka kwabantu .oMbanjwa bebehamba nesizwe SakwaDlamini nesakwa Khuboni nezinye izizwe bonke Read more

Abakwa Ntshangase | Ntshangase Clan Names

Ntshangase Clan Names | Ntshangase History

Abantu bakwaNtshangase kanye nabakwaBiyela bavela emzini wenkosi uNdaba indodana kaMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaGumede. BangaMantungwa Nguni, njengabo abantu bakwaZulu(isibongo).

UNdaba wayenemizi yakhe eminingi, kodwa ngemibili eyagqama kakhulu. Owokuqala kuseMqekwini. Lona kwakuyiwona muzi omkhulu. Yilapho kwavela khona inkosi uJama(uyise kaSenzangakhona owazala iLembe) nabafowabo oNkwelo noMhana ababebalulekile embusweni wakhe uJama kaNdaba.

Umuzi wesibili kwakuseGazini. Ukuze kuthiwe kuseGazini kulo muzi yingoba yiwona okwakuthi uma kunemincimbi yakomkhulu kuhlatshwe khona.

Ngakho kwakungumuzi obaluleke kakhulu esizweni sonke senkosi uNdaba. Lapha eMqekwini kwakukhona uShankweni umfowabo kaXhoko kanye noMgutshwa nabanye.

Kwavela esikhulu isigemegeme ngesikhathi abantwana baseMqekweni sebefuna ukuganwa ngabantwana baseGazini. Abakuthandanga abaseGazini lokhu ngoba bethi laba ngabafowabo.

Ngenxa yokuphikelela kwalaba baseMqekwini laba abaseGazini baze bashintsha kungentando yabo kwase kuthiwa bangabaseMgazini. Kwaqhutshekwa nokuganana kwezingane, kodwa abaseMgazini noma sebebizwa kanjalo abakubusisanga lokhu kuganana.

AbaseMgazini babiyela umuzi wakubo ngesinqalanqala sothango ukuze kungenzeki lokhu abangakufuni. Base bebhinqwa kuthiwa babiyela umuzi, base bethola isibongo sakwaBiyela.

Kwathi uShwankeni yena wathola esakwaNtshangase, ngoba kuthiwa bantshingiwe. Kunamaqhawe abalulekile kwaNtshangase afana noMdlaka owayeyinduna yenkosi uShaka kanye noMasiphula owayeyinduna yenkosi uMpande kaSenzangakhona. UMdlaka wabulawa nguDingane ngoba wayeyisihlobo saikaShaka. UMasiphula yena wazala uSithambe owazala uMqumusheli. Indlu kaMqumusheli kaSithambe kaMasiphula ingaphesheya koPhongolo endaweni yaseSimdlangentsha. Kanti ekaMdlaka yona iseMagudu..

………………………………….

Ukwelamana kwabantu baseMgazini(abakwaNtshanase)

UNdaba kaMageba kaZulu kaMalandela wazala uNtopho

UNtopho wazala uMamba noNcidi

UMamba wazala uMasiphula

UMasiphula wazala uSithambe

USithambe wazala uMqumusheli

UMqumusheli wazala uMlomokazulu owazala uLandokwakhe.

Kanti uNcidi yena wazala uMdlaka

………………………………

Izithakazelo zakwaNtshangase !

Ntshangase,

Mgazi, Menziwa,

Njezi ka Xhoko!

Ndabezitha!

Mvundlane wasoKhabeni,

Mbeng’osinda abosi.

Mazibuko Surname Meaning & Origion

Mazibuko Surname Comes from the noun amazibuko, which means 'river crossings'. This South African clan apparently got it's name from their Read more

Mshanga Origin and Meaning

The name, Mshanga, originates from South Africa. The actual Zulu name is Mhlanga which simply means 'reed'. The name was Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: