Gcaga Clan
Gqokashe,
Madluba !
Lubhelu olu Manz’ eNdonga,
Khela,
Mfaz’ obele linye elanyelis’ iwaka labantwana phesheya komfula,
Sihlobo sika-Tshotsho,
Ndzwane !!