Izithakazelo zakwa Mendlula ne mvelaphi yale sizwe

Abantu bakwa Mendlula bangabokudabuka eSwazini ka Ngwane. e Swazini lesizwe sasiholwa u Dumisa ka Mendlula ka Ntimeni endaweni yaku Maphungwane eduze kwemingcele ye Swaziland, Mozambique ne KwaZulu/Natal. u Dumisa wasala enkundleni kubambene u Mendlula no Mathenjwa empini eyadalwa yisizwe sakwa Mathenjwa esasedlula kulendawo sivela kwelama Nyasa, Malawi silibangise eManyiseni KwaZulu/Natal. Kulempi abakwa Mathenjwa badla umhlanganiso, bahlabana nange mfuyo nokunye. Kwa Zulu isizwe sa kwa Mendlula safika khona siholwa u Masuku ka Dumisa safika sa khosela, sahlala ngaphansi kwesizwe sakwa Mathenjwa esasiholwa u Gamula ka Mtikibola ngeminyaka yama early 1800s. Abakwa Mendlula bangaba kwa Ntimeni ababizwa ngo Ntimbane kwelika Mabhudu, Mozambique.

Izithakazelo zakwa Mendlula ;

Mendlula, Ntimeni, Magezangobisi, Mhlophekazi, Mluhlu.

Izithakazelo zakwa-Mthembu

Izithakazelo zakwa-Mthembu

Mvelase,

Qhudeni Mvelase,

Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,

Mvelase kaGuda,

Ongawadl’amathibani,

Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,

Mnisi wemvula ilanga libalele,

Ngoz’ovel’eNyandeni,

Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,

Nina baseMlamlankunzi!

Izithakazelo Zakwa Myeni

Izithakazelo Zakwa Myeni

Mdolomba

Mzukase,

Mnguni wasenhla

Wena waseNingizimu

Mabasendleleni zombili, enye ngeyokuya , enye ngeyokubuya

Gwebeshomnyama ,ophuza amanzi okuhlalelwa

Wena owabalekela insingizi ngokusindela uthi silwane

Mdlomba kaDuma

Wena ongengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyahlala

Ngwenya kaMalambe

Mzimela

Mziyankatha

Izithakazelo zakwa Manqele

Izithakazelo zakwa-Manqele

Duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle,

Mthonga weNdlovu,

Mpangazitha oziphangayo,

Mtholo,

Mahloko,

Diza kaMatoto,

Mkhawulez’ukuwela,

Mlotshwa,

Mahloko,

Phakathi kaMhawana,

Sgagu,

Khethankomo,

Mfolozi emnyama inkethabaweli,

Sthanda,

Mnkonyeni,

Wena wembange,

Wembangalala kankomo elala kalukhuni,

Mkhutshana kaSodondo kaNcungu,

Thanga limndindi,

Limndindinini ngokwethekela,

Wena ndlwana ezimbana zikaSomnguni ezimahlikihlikana,

Mkhatshwa,

Nxumalo!

Izithakazelo zakwa Mhlanga

Izithakazelo zakwa-Mhlanga

Mhlanga Khabako

Nina bakwaNkhomo

lekhabako yaboLanga wa

Mkhuhlakhuhla,

wasidvwaba silutfuli,

lowakhwela Lubombo

ngekuhlehletela,

waGabigabi lelingadliwa

ngulabasha,

lelidliwa ngulabadzala

bodvwana,

Jokojokwana,Gasela

lowadvonsela’emakhosi

eNshongweni.

Nine baka Gidzagidza

lowagidza egumeni

lemkhwekati

wesive saNconga naNdzinisa

naMakhunga Ntekati.