This blog is for all African's who love their culture & heritage

Category: Izithakazelo Page 1 of 290

Iimbongo zakwa Masilela | Masilela Clan Praises

Ngusehl’enyuka nomlambo nomthwalo ngemhlana. Amadoda athi Dlambili ubeletheni ngemhlana? Wathi ngibelethe ibukhahlo
EngatJho yona ndaba ebelethe amathumb’endoda

Yingagaru emdwadwakazana
Eyahlamba isphanga nomlenze yehla nomlambo
UDlambili yingidi ngeyakomdibana
Yayidla amanyagwana
Ngusala kugoduka
Ngusala kubuyekhaya
Ngusala kumenyezwa amakhosi

Ngujama ngezakhe
Abanye bejame kezobelo
Ngunqondobeza, ngudeyi lamadoda
Sigaja sikampemvu
Asimpemvu wembala, ngewodaka

Zonkobe zohlwahlwe
Zamila emthini zayatha
Zamila edwaleni zakrhabakrhaba

Ngenduna, ngathana ubentakazana
Wawuzakudinga ababelethisi
Ngokudlela egembegembeni

UDlambili, ikomo eyaya amasiso kwaPondo
Yaya ihlaba beyabuya ihlaba
Ibuyela ekhaya kwamakoro Ndebele
Ithangeliya sathi sesilihlobokile
Lithloga umhlobi
DLAMBILI!!!

Izithakazelo zakwa Nzotho

Nzotho,
Nyelenzi,
Rharhabe,
Gcaleka,
Malangane,
Gcwange,
Nkosiyomtu,
Phalo!

Izithakazelo zakwa Lekhuleni

Lekhuleni
Porapoloko
Mushushumentan wena lowabuya enkwalman ebutshabela ntaba
Nooto Nooto nooto
Matjeya

Izithakazelo zakwa Tlou Maphuthuma

Please help me kasereto saga Tlou maphuthuma

Itinanatelo taka Ncongwane

Ncongwane: Mvila Ndzimandze Nkhwakha lebomvu

Nkulumo tiyamlandzela ngob’ atimnamatseli kube tiyamnatsela ngabe akasabonakali

Ngumasoma intfombi lenhle kukhale sonke Sive sakaNgwane sibutane kutsi wentani uMvila ?

Kuvakale sekuphendvula indvuna yeSive itsi “tintfombi atimcomi ngoba timvela kepha timcoma ngoba timtsandza”

Ichudze likhal’ emin’ amany’ ekhal’ eyintatsakusa

Sendze kalingeni lingena ngokucindzetelwa

Izithakazelo zakwa Thanjekwayo

Thanjekwayo
Masina
Nkundlazitha
Mvemve zezanonina khabo nina ndlovu zadl ekhaya ngokuswela abelusi
oyinyoni luzaluny zingabambili

Izithakazelo zaka Mzoneli

Msomi,
Phingoshe,
Nomndaye,
Gasa,
Meyiwa,
Gcogcobala

Hlabathi Clan Praises

UnguHlabathi! Mboqo!
Sibongo esihle!esizondwa abathathakathi..sithandwa izizwe zone..ondlebe Zikhanya ilanga Ndabezitha!

Iziduko zakwa Mazingisa

Mazingisa,
Mganu,
Mayaba,
Malandelwa intombi ithi ndizeke,
Xesibe!

Izithakazelo nomalandu wakwa Mphakathi

Ngithathanda ukwazi kabanzi ngezithakazelo nomlandu wakwa Mphakathi

Page 1 of 290

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: