Izithakazelo Mnyakeni

Mnyakeni
Sasuka ondini emthombo tugela lapho kwahlukana ama phahla amabili, ingamaphahla komonye Kandi nekanye maphahla komonye
Seza sothi ilanga ngomhlana abanye na olotha ngezisu
Utshani bakhona buya bubula buphethe I ntonga Inga Besana bayekwaluseni
I Yama yakhona idliwa ngenkgedlana abanye nabayidla ngamazinyo

Saze safunyanwa ngu Mathibela ahlahla indlela ngenyawo
Wathi Vundla malanga uyangaphi na? Wathi ngingu Vundla malanga ngilandela ubaba u mrori wakwaMboni
Usolimazile udla adle emagacaweni
Vundla ngeligwa elibewu kibo siyatshela
Ku Muthwa

Utshili alinungwa ko Velaphi kunungwa zamakhosazana
Abo Msulangwe, abo Somaliyani
Ikabi khulu ngophangokazi
Ngu Njonjo njengoMfazi wamabele a made umabuza zoke zakwa Vundla
Athi abanye bazakuthiwani
Ngudolo ngu Somakhini okhamba nehlolani
Bathi asizange sibone ihlolani ikhamba nezitha, ngu Dolo ngusoMakhini okhamba nezitha

Madoda phuma ndibone u Sobayengiwe akasena mkhondo akasenasihlangu
Nguzubungela ka Quba ubunge wasinda emagacaweni
Ungaboni I Gininda ukukhamba litsebula
Bayiphanga emagacaweni
Sayiphanga emasangweni

Gininda Mcuba tshatsha

Singebakwa Manala, simaNala amgcongo.

Isibongo nesithakazelo sakwaManyathela

Isithakazelo: Manyathela

Manyathela,
Mwelase,
Mthombo,
Zwangobani,
Wena ongaweli ngazibuko, owela ngezihlengele zomfula
oMzwayo kaMaphoqo,
Masina kaNkobe
Thokoza kaNcikazane

Indawo lapho kukhona inzalo yakwaManyathela, kuseDundee nezigodi ezimaduzane nalapho. eNorth West, Limpopo naseZimbabwe.

Umlando ngokuthi wayeqhamuka ngaphi uMthombo, kodwa ingazathi ubaba wakhe wayevela ngasendaweni eduzane naseMkhomazi.