Izithakazelo zakwa Ngcamphalala

Ngcamphalala mcusi wendlunkunku nina enagigqika ngesilulu nafika kwaNgwane naba yizinduna zempi ngobuqhawe beno nina abamandla. Kuthe amaswazi ahlaselwa naye nalwa impi nayinqoba. Wena owendlu yamandla kuthe sowunqobe impi amaswazi aphenduka amambukwe abuzana odwa athi niyambona kodwa loNgcamphalala ukuthi uyolidla lezwe libengelakhe……..

Izithakazelo zakwa Khomo

Khomo, sibiya, qwabe, gumede, ndaba, gazu,nandisa, mbende, sotobe, phakathwayo, khathi, zamisa

sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla

qwabe kamalandela. mnguni.

gazu kazembethe

zingelwayo. mkhananda owahamba nogodokazi wawela umfolozi kwahhiya.

manyelela njengentombi iy’esokeni.

khomo!zamisa

nina bakankomo isengelwa emaweni, yasengelwa esibayeni akuyona eyakhona.

mgxebe kayotho

khathi! nandisa

sotobe kampangalala! nobiya

magamanxane kangobe, ngobe esemngeni. nogwaza wom’belebele.

sikhobobo qhawe labaqulusi.

ndaba komkhulu. gumede!

Khomo surname history

Isibongo sakwakhomo sidabuka kwasbiya

sehlukene izigatshana naso ngokwaso, ngizothatha ukhomo zamisa, ngimshiye uphambuka nezinye. loluhlangothi lukakhomo lwabaleka ngesikhathi sezimpi zemfecane bayokhosela kwaxhosa bafika baphenduka amampondo, kodwa nakhona babuya bazinze empumalanga duze nenkosi umakhanya lapho namanje babizwa ngamampondo…

khomo, zamisa, mbundu, yiga, nomenco, ncamuza kancane abanye bencamuza kakhulu, mnyaphane, khomo ongathethi othetha ngoba konakele, sbiya ngezinkomo abafokazana bebiya ngamahlahla.

kukhona nokhomo phambuka yena ngingene manje kuye…

Imvelaphi yesbongo sakwa Thoweni

Thoweni uvela eBhekabantu lapho abagcwele khona. Thoweni uzalwa uLubhunga, owayebalekele kwelase Mozambique enguThobela odabuka eSwatini. Lensizwa yasibuya kweleli yazibiza uThoweni ngoba inqena ukubonakala ukth beyibalekela impi yakwaZulu. Kuthiwa Lubhunga ngoba kwaziwa ukth ibhungukile emaThobeleni abathakazela ngoMjadu. Lensizwa kuthiwa yayilokhu ihamba iphuza amanzi endleleni lapho ayayithi maseyikhathele igobe amadlangala khona.