Itibongo tamaBhaca | Iziduko zamaBhaca | Izithakazelo zamaBhaca

Itibongo tamaBhaca | Iziduko zamaBhaca | Izithakazelo zamaBhaca

 • Zulu – OoZulu, Khalimeshe, Nofisa ongafi, ofa ngamaloyo. Mageba, Ndabezitha ,  ooNombuso ooVebi ooWabane. Mafula ngesibumbu ngexa yokuswela ingobozi, Notibunwana etincane ngokwuswela tona, onato ufute kulo nyoko, Thole leSilo ngoba yiSilo ngokwaso…
 • Wushe – ooMjoli, Phathwa, Qubulashe, Mthsi owathsi ukuwa wabhekisa amasebe eThukela, Nonkasa, Mbedu, omaphungel’ esosini amakomitshi ekhona, masindza ngonwalu itizwana tisindza ngobulongwe, Godongwana kaMjoli ka Bekwa kaWushe ka Lufulwenja kaMageba.
 • Mjoli – Qubulashe, Indlu kaSondzaba, Hlathi, Nonina, Mswanzeli, Nokholwa wokwakhe, Wabane, Maqholo, Mthi owathi ukuwa wabekisa amasebe eThukela, Nyawo, Danisa, Ntundzela, uMalandelwa zintombi zithi ndizeke, Babalo, mzimvubu, Izotshw’elihle, Uphika-nelanga, uNoma-ndzondzo, uMshwawu, uDlilanga, oBuso bumnyama ngathi sisonka sojiwe
 • AmaChiya – ooGalweni, ooChiya wohlanga, Sodladla, Magangadz’ udonga kuvuleke indlela, cwangu cwangu.
 • AmaMpovane – Siwela, Vitsheka, Matalankosi, Songiwe, Nomlakalakane, Gubudza Nyamana
 • AmaDzanibe – Nqolo, Gaba kathsayithsi omahlambahlaletsheni ngenxa yokuswel’itawuli, abantu abangayekhathsi imbola ngoba bahleli bebahle, bakhi bexonya bangaleluki
 • AmaNcwabe
 • AmaJili  – Jili, Masengwa, Msingawothi, Vilakazi, Gqagqa, Nomjoli, Cholo. ooMaseng’ inkomo noba ilele ngenxayokuthsandza intusi
 • AmaJzhuqu /Juqu – Ngqiza, Juleka, Matalankosi, Sigwamba sentswangu, Xabanisa abantu belungisa, Zibutha kandaka-ndaka, Mlibati.
 • Mweli – Jili, Msingawuthi, Ngqambela, Sibakhulu, Ntlangwini senebathat yaseMakhuzeni
 • AmaNdlangisa – Thole, Gqagqane, Buzini, Ndlangisa, Mzimshe, Lwandle
 • AmaTshezi – Jalamba, Mqalungangenduku,
 • AmaTolo – ooTolo, ooDlangamandla, Mchenge Mabhanekazi
 • AmaJuta – OoJuta, Mencwa, Sjekula
 • AmaGusha
 • AmaNjilo – Manci, Mkhonde, iS’khonde esikrakrayo, iNdlovu esikwa ihambha, Vela bethetha, Njilo, Balisa, Debule, Msokweni, Silwa nenkunzi mbini, Kubhej’umsobomvu, Wabane, Tyani, Bhekiso, Ndlov’edli goduka, Mbali, Mdludla odludl’amthambek’ebhek’othukela, Qolo, Zotsho, Mabandla kamaqolo, Maqolo engqelezintabeni, Tshitshis’intaba, Mdludla ka Bekiso, Zinde Zinde, Zinemiqala engenamqala sisilima
 • Ntshele – Zotsho, Ndokhala, Nomabhunga ,Mthetho, Wabane, Qholo, Mbali, Mkhonde, Mdludla KaBekiso          (AmaNtshele ayinxalenye yamaZotsho, kwaye afumaneka kwizizwe ngezizwe. Akhona aphantsi kwamaMpondo, kumaXhosa, amanye aphantsi kwamaBhaca, ukanti amanye akumaMfengu kodwa ke ngokomnombo awanabudlelwane nezizizwe.)
 • AmaKhambule – Khambule Mncube Mayela omalandelwa yintombi ithsi bhuti nditeke
 • AmaMbothwe/ Mbotho – Myalo, Thoyane, Mtshikilana, Ntsindane, Mazama, Njongo, Fulela wanetha, Manyawo zibomvu. Mbothwe, Mlibati xabanisa abantu belungisa bona abangayi ebhoshi baze baye ngosuku lwesithathu, oMatalankosi abantu abangafi noba kunini abafa mhla kuthande bona. Nomtshwe.
 • AmaDladla – Molo, Seng’ inyathi, Mlambo, Ncwabane, Khakhaza

 

 • AmaBhele – Dlambulo, Khuboni, Qunta, Mafu, Langa, Mnomana, Mbutho, Ncwana, noNtanda kuphakanyiswa, Ulanga lokulunga, Umbutho, noMbikazi ngob’umnt’ogxathu akalahlwa,  umafuza afulele njengelifu, Ndabezitha, uNtshangase, Madiba-ndlela. Iinto ezidiba de zidibe nendlela, Unontanda Usengel’abantwana xa likhithika, unosepha ayigijimi iyakhokhoba ukubhek’ eluqala, undamane, amyengane, amayekethe, Undlwana zinamaphela phez’ukwentab kalenge, othebul’ukunatha nje ngabendl’enkulu Umakhunga, unkilane, umabandla, uvaphi, Iintw’ezimpundu zinga zingongiwa, Amatya egoduka khon’ukuze angathinjwa lithambo lasemzin, nditsh’abaty’isikhwebu sakwamkhwekazi, kwaNoqambulo. Inyathi eyasinda abazingeli sebeyosele, izinto ezingawudliyo umbilini wenkomo, zidla owenyamakazi yon’ihlal’emahlathini; Ingab’asilobhele elo, ngoba ibhele laphekwa nelitye lenyengane, lavuthwa ilitye, lasala ibhele lihleli, amaBhele izinto eziqhwanyaza ngemali. Zibunywana zibutshelezana zinga zingazingangiwa ngabakhwekazi, Bhedlana lase Lenge, amaBhele asicoco sinuka intsindwana amakrokrozela njengelifu lemvula, Mphemba abantu Bephemba ngamabele kanti abafokazana baphemba ngamaphepha, Silo sase Lenge ngwane yezixhobo zothukela, umthan’ ontyingantyingana omi phezu kwentaba.
 • AmaGamedze – Mntimande, Bhambolunye tingaba mbini tifute ekhaya kulonyoko
 • Rhadebe – Bhungane, Mthimkhulu, Ndlebentle’zombini, Makhulukhulu, Mafuz’ afulele njengelifu lemvula, Mashwabada owashwabadel’ inkomo nempondo zayo, Mbucwa, Zikode, Sbhushwana, Ngelengele.
 • AmaDlamini – (hayi isizwe samaDlamini, kodwa abanye abantu bakwaDlamini ngesiduko) – Zizi, Jama kaSjadu, Mabetshe, Bhanise, Ngxib’inoboya, Fakade, khatsini, mtikitiki, nomana ndab’azithethwa intsuku ngentsuku,bhengu, nonyathi
 • AbakwaMasoka
 • AmaXesibe – (hayi abantu besizwe samaXesibe kaXesibe wakuloMpondo noMpondomise, kodwa kukhona abantu abangena phasi kukaMadzikane bamaXesibe)  Nxanda kaXesibe, Mnune, Mkhuma, Nondzaba, Mbathane, Nondize, Bhelesi, Matshaya ngenqaw’ende abanye betshaya ngezimfutshane, Nxele, Bhimbi, Khandanyawana, Mayitshin’eyibheka njengomntwana, Mantsaka, Mganu. Tshomela ka Matsho!…………………….. oo Ncosa ooBhuku Sinqashe Nkamangane Mfazi webelelide elancelisa ingane phesheya komfula uMganu Sabela wabizwa emazibukweni Xesibe…
 • AmaBhovu – ooDumela oMvaw’bhekwa ubhekwa abawatiyo ooGxumisa
 • AmaNguse – ooFola Fakade Mabembe khabekhulu Fol’odlilaxa Nguse Ngubezizwe unyawunyawu
 • AmaGebashe –
 • AmaDzana – OoDzana oKhatsini omncwabe omfupi
 • Sinama – Rhadu, Mjoli, Somadoda, Fikeni, Nhlumayo, Gcuma, Malandelwa yintombi ithi ndizeke noba kungesipha samazimba, Iintombi ezinamadhusu amhlophe ngathi zihlamba ngobisi, Wulawula mathole endlovu
 • Mbanjwa – Gebane, Mpethwana, Mavuso

Bhaca people or amaBhaca

Related image

The Bhaca people or amaBhaca are an ethnic group in South Africa, mainly found in the small towns of the former Transkei homeland, Mount Frere and Umzimkhulu, and surrounding areas (a region that the Bhaca people call kwaBhaca, or “place of the Bhaca”). Their language, isiBhaca, is Xhosa with strong Zulu and some Swati influences. The origin of their name is unclear.

The word ukubhaca in Nguni languages means to flee, and it is argued that their names stems from their flight during the Mfecane to present day KwaZulu-Natal. However, the word ukubhaca among the Bhaca people also refers to the ritual scarring of the face known as ukuchaza, a complex rite that is sometimes done for healing. Thus the Bhaca people could possibly have been named after this practice.

The Bhaca were led by king Madzikane into what is now Eastern Cape. Currently the Bhaca are mistakenly considered to be part of the Xhosa people who dominate the province, but their culture is still very distinct and their kingdom is independent. Madzikane was the founder and a King of the Bhaca people. His successor as king was Ncapayi.

The Kingdom of Bhacas is currently being revived by the great house of King Ncapayi, Inkosi Madzikane II Thandisizwe Diko.

The Reign of King Ncapayi

King Ncapayi had many wives. The great and senior house gave birth to Diko and Sogoni, from the second wife (Indlu yekunene) was Makaula, the third wife (Iqadi lendlu enkulu) was Dabula and Mphongoma.

Ncapayi is said to have been a fearless freebooter, a diplomat of note who showed even more intelligence than his father.

Image result for Bhaca people

According to Rev. Soga, during the same year in which Ncapayi’s father –Madzikane – was killed, Ncaphayi entered Tembuland to avenge his father’s death. The Thembus under King Ngubengcuka made an ineffectual stand and the Bhacas swept away a large number of cattle (Soga, p. 443)

Before King Madzikane died and because of the relationship he had with King Faku, he advised his son to temporarily be a tributary King in Pondoland. He indeed did that and Faku at this time welcomed the Bhacas as this also coincided with the arrival of Nqetho, a Chief of the Qwabes who had moved from Natal running away from King Tshaka’s army because he could not serve under King Dingane. When he entered Pondoland and tried to secure land by violence, Faku was anxious to rid him out and therefore secure assistance from Ncaphayi to eject Nqetho. AmaBhaca drove them away back into Natal and Dingane issued an instruction to kill Nqetho

The Thembus defeat by the Bhacas discussed above, also led to Faku making an arrangement with Ncapayi when Pondos wanted to attack the Thembus. They entered Thembuland on three successive occasions and each time their raid was a success. Ncapayi is said to have been a fearless freebooter that was respected by many nations

Soga asserts that cupidity is said to have been the force that brought Faku and Ncapayi to work together. It is also cupidity that is said to have destroyed their good working relationship. Because they were both strong, it became difficult to know which one more powerful that the other. The freebooter attacked Nyanda, the Right Hand section of the Phondos under Ndamase, the son of Faku. He raided Nyanda successfully. Meanwhile the alarm had been raised with Faku and therefore Faku assembled a powerful army and this came up with the Bhacas and attacked them on all sides.

Faku drove the Bhacas before him on the ridge kuNowalala. Ncaphayi was wounded and forced over the rock, falling on to a ledge some distance from the Bottom. He was in helpless condition with both arms broken, besides a severe assegai wound. He laid there for days, persuading those who came to look at him to put an end to his misery and kill him. No one could do this until Faku gave orders that he must be killed. Thus the death of Madzikane’s son, king Ncapayi in 1845.

Conflict with the Afrikaners and the British

In about 1837 Boers arrived in Natal with herds of cattle and the Bhacas saw an opportunity to attack and raid. Between 1837/39/40, the Boers are said to have been fighting in Natal when the Bhacas teamed up with the Bushmen and raided.

In about February 1838 the Boers settled in the upland of Natal and had successfully set the foundation upon which they could erect the Republic of Natalia, which after their victories over Dingane, they extended northward to uMfolozi and St. Lucia Bay (Blue Book on Native Affairs, 1885). The Boers had managed to get into arrangements with other kings and therefore did not consider them as potential enemies anymore. For an example they considered King Faku to be a friendly king and rated Ncapayi as having a powerful military and as being a threat.

When the Boers came back, they decided to attack the Bhacas (Bryant, p. 400) and raided 700 and 50 horses (Nchanga, 119). This is said to have provided the spark for the British intervention in the Bhaca land (At this time this land had become part of Natal). There is still an area near the town of Maclear which is still called Ncapayi land (Kapayi land – because they could not pronounce “Nca”).

The Reigns of Diko and Makaula

By 1845 the Bhacas had already been stripped of their Kingdom through Maitland Treaty. Ncapayi, the First Enemy in the Maitland Treaty died and was survived by his first son, Diko.

Inkosi Diko was considered a hero, a stubborn and a fearless leader of courage. He led the amaBhaca nation for 35 years from 1845 to 1880 after the death of his father iKumkani Ncapayi ka Madzikane. Inkosi Diko was the grand-son of King Madzikane ka Zulu.

iNkosi Diko was a fierce leader who fought against the annexation of the land by the British Colonial Government and he even resisted handing over amaBhaca nation to become British subjects. As a result of his resistance to the oppressive rule of the colonisers he never became the favourite of colonial government of his time. That government could not stand him and they decided to overthrow in 1880. The oppression of Diko’s house has been felt by all eight (8) generations, for a period of 130 years.

IYELENQE (A CONSPIRACY) THAT CAUSED DIKO (THE GREAT SON OF NCAPHAYI) TO LOOSE

According to the writings of Anderson Mhlawuli Makaula (1988), by virtue of birth and according to tradition, Diko was the heir to iKumkani Ncaphayi, but, because of some councillors of amaBhaca who liked Mamjucu, the mother of Makaula, she was fraudulently made a great wife, hence her son attained chieftainship. Makhohlisa (the mother of Diko and Sogoni) who was Ncaphayi’s wife of the great house (uNdlunkulu), was not loved by these councillors, hence they plotted against her.

It happened that Ncaphayi had killed a man in one of the Mfecane battles and according to amaBhaca tradition, iNkosi was not supposed to have any contact with his wives until he had undergone some medical treatment. A separate accommodation was to be provided for him. Ncaphayi was then placed in isolation for a stipulated period. It was further conspired by the councillors under Qulu Siwela that the wife who goes to cook for iNkosi Ncaphayi in isolation and conceives during that period would be the one who would give birth to the chief that would succeed Ncaphayi after his death.

The councillors first went to uNdlunkulu Makhohlisa, (Diko and Sogoni’s mother) and deceived her that she must not dare put her foot in the isolation place where Ncaphayi was sleeping, because this would weaken her sons and thus cause death by assegai among her children. This sounded reasonable to Makhohlisa. Thereafter the same councillors went to advised Mamjucu, (the second wife) to go and cook for iNkosi Ncaphayi in the isolation place. She acted as instructed and her son, Makaula was then made iNkosi of amaBhaca.

Ever-since then, because of this conspiracy, this trick and treachery, the Great House of Ncaphayi has suffered a great deal of disrespect, degradation and injustice throughout generations that followed.

After iNkosi Ncaphayi’s death Diko (his first and eldest son) led amaBhaca from 1845. iNkosi Diko was always in conflict with the British Government and he blatantly refused the annexation of the land of amaBhaca nation. When the British supremacy pervaded the Transkei territory during the 1860s, the government pioneered the annexation of the Transkeian territories. Amakhosi were to give up their power and paramouncy and become subjects of the British Colonial government. Magistrates were to take over the power from amaKhosi, especially those who refused submitting their nations to be under the British rule. iNkosi Diko was one of those traditional leaders who resisted and he was then overthrown as iNkosi, deposed and made headman by the colonial government in 1880.

Battles were fought throughout this period, for an example, a friend to iNkosi Diko was iNkosi Mhlontlo of amaMpondomise who is said to have killed a magistrate at Qumbu in resistance against such annexation. Other amaKhosi who accepted annexation were rewarded for their loyalty to the oppressive colonial government and eventually they were looked after and treated well by the colonial government.

The plan to destroy any trace of iNkosi Diko and his descendants has prevailed over generations after this great hero had died. Even today, Diko’s files, from iNkosi Diko himself, Qoza ka-Diko, Mthakathi ka-Qoza, Mabhijela ka-Mthakathi, Dingumhlaba ka-Mabhijela and Mzawugugi ka-Dingumhlaba (all the descendants of Diko) have been removed from the archives in Mthatha. The big question is: What happened to these files and where are they?

It is a known fact that iNkosi Diko’s Great Place of amaBhaca was forcibly removed by the oppressive government of that time. The town Mount Frere is built on the land that was once iKomkhulu (the Great Place) of iNkosi Diko (it was called eMbondzeni). The land claims process and the documents in possession of the Land Claims Commission confirm this. Even the grave of iNkosi Diko is said to have been in this area, some say it is where the current Standard Bank is and others say it is where Malinge Wholesalers is. What this means is that the descendants of iNkosi Ncaphayi’s Great House never had access to iNkosi Diko’s grave and his remains. Who was responsible for this? Will this chapter ever be closed? Was it because he refused giving the land to the oppressive government of that time?

INKOSI UMADZIKANE WESIBINI (ll) THANDISIZWE DIKO (Bayede Tholelengwe)

AmaBhaca are mainly found in the small towns such as Mount Frere, uMzimkhulu, Xopo and some surrounding areas. The isiBhaca language is a mixture of isiXhosa, isiZulu and isiSwati. The language of isiSwati was influenced by the fact that King Madzikane’s mother was from one of the Royal Houses of the Swatis of aMalambo. He grew up within the Swatis from his mother’s side and therefore spoke the language. Although he accepts that he is not an authority on this, Jordan, A.C. (1953) argues also assets that in the traditional history of the Bhacas, “uDlamini and kwaDlamini” figure a great deal (P.5). He further states that the Bhaca language was stifled to death chiefly by isiXhasa through, amongst others, schools and churches and that a large number of enlightened Bhacas were taught to look down upon their mother tongue.

Madzikane is still a much respected King in Mount Frere and anywhere else among the Bhaca people.

Diko is the first son of Ncapayi, (Makhohlisa a daughter of Dzanibe clan was the first wife of Ncapayi) with his younger brother Sogoni from the first wife of Ncaphayi. The younger brother from the second wife was Inkosi Makaula followed by Inkosi Dabula and others from other younger wives. Inkosi Madzikane ll Diko is the Crown Prince of iNkosi Dilizintaba, ka Dingumhlaba, ka Mabhijela i, ka kaMthakathi, kaQoza ka Diko ka Ncaphayi, ka Madzikane, ka Khalimeshe, ka Vebi, ka Wabane, ka Didi, ka Zulu, ka Ntombela, ka Malandela, ka Dlungwana, ka Ndaba.

INkosi Madzikane II Thandisizwe Diko is currently the Head of the kwaBhaca/LuBhacweni Traditional Council at ELundzini Royal Kraal, Ncunteni Great Place, LuBhacweni A/A in Mount Frere, KwaBhaca.

AmaBhaca were therefore stripped off their dignity and their Kingdomship by the Colonial Powers, the Boers, the Griquas and later on, the apartheid systems did not make it any better. The home of the Bhacas is in Mount Frere, while other Bhacas who went back to KwaZulu are in Mzimkhulu and Ixopo under the Zulu Kingdom.

Izithakazelo zakwa Sithebe

Izithakazelo zakwa Sithebe

Sithebe,
Habile,
Mkholwa,
Ndlandla,
Mlozi omuhle okhala ezintabeni abangwe yizingwe nezingonyama.
Nkhwankhwa lebovu,
Siyibone ngani siyibone ngokuthiba tintuli.
Sithebe esimancancane,
Mabizwa ingonyama ehlathini.ndwandwe wasegudu,
Wena owaguduza inkomo zamadoda.
Nina bonjinji.
Nkomo zabantu zidla nezomlungu omhlophe,
Jantoni nobhostoli.

Izibongo zoMntwana uZibhebhu kaMaphitha

Izibongo zoMntwana uZibhebhu kaMaphitha:

INyosi :UGwebisa kaMandondo wakwaDlamini:

UMsongi wensimbi
Ayibek’ekhanda
Athi yikhona
Amagwal’ezakumbalekela

Usima ngandonga bangamhlabi
Bahlab’umbhantaka
Intak’eduke nabalandakazi
Ngoba iduke naBaqulusi

UMagwaz’ayiqhube
Ayis’ekhakonina kwaSothondose
UMngun’uyathentesa
Ufana nabasiki bebunda

Umfishan’ongubo ziyanyathela
Ingan’ezabade
Ziyalubuth’udaka
Umabatshazwa yimvubu yaseMzinyathi
Kwath’izingwenya zayikhex’imilomo

Umhlang’oshaya
Izinkomo zikaMaphitha
Usiyephuyephu siyimbube yakwaSekane
Emakhal’avuth ‘umlilo
Usinikiniki silishoba lenkunzi yezingonyama

UGwavumane waMasotsha
Umudli wezidid’ezimbili
Esinye singaphansi kweHlobane
Esinye singaphansi kweZungeni

Usibindi gidi
Usibindi simnyama
Simnyama nenyongo yaso
UMnumzan’ozihlabanelayo
Ingan’ abany’ abamnumzane
Bayasab’ukuhlatshw’emkhabeni

Uthukuthele mtakaNdaba
Walokuth’uMsebe
Wath’uyakugcwala
Nezingazi zamadoda***

Ungalo zimqingo
Ngokugwedl’ibhosho
Ngaphansi kweTshana
Ugwedlel’oMgazi noButhelezi.

IZul’elidume
Phezu koMzibomvu
Ugod’olukhwela
Amakhwent’eMzinyathi

Unkomo zinembedle
Zine mbedlelele
INkunz’ eMnyama
Yakithi kwaMandlakazi

Inzima lemnyama iyesabeka
Imnyama nezimpondo zayo
Iyesab ‘ukuthiba
Ngoba yesab’ukushelela

UNonqayiza bemthibela*
Uthitshelwa ngaMasotsha
NaMagumgedlela

Obhukudis’ abelungu kwaNolele
Bengasathand’ ukubhukuda
Usibhamu sadl’uMlungu
Sadl ‘ingwenya kwaNolele

UGqamu kwabad’ abelungu
Usihawuhawu ‘ungayinkondlo
Bayivumile
Ivunywe nguPhunga
Yavunywa nguMageba

Umudli wenguyazana
Yedwa kwaNolele
Lwalal ‘USuthu*
Lunga yidlanga

Ugxamalaza kuphum’ umbayimbayi
Ngaphansi nangaphezulu
Mjaheni Masotsha
Mjaheni Magumgedlela

OkaNdaba wayengasenakwephuka
KwaNolele
Ukuba wayephuka
Waye yokwephuk’eSANDLWANA*

Gijimani ngezindlela zonkana
Niyobikela abangakezwa
Nifike nibatshele ukuthi:
Lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa noZibhebhu kaMaphitha**

Ubuhle bakho Ndaba
Ngiyabesaba, ngibusolile
Ngithe uma ngibuqaphelisisa
Ngabufanisa namehlw’entethe
Won ‘asemhulubulweni

Bamethwes’ isicoco
OkaNdaba samfanela
Bamgibez’ ehhashini
OkaNdaba lamfanela
Bamnik ‘isihlangu
OkaNdaba samfanela

Nani maSwazi khawulani
Ukufunga uMahlokohla
Nith ‘uMahlokohla
Ngowakini kwaNgwane::

Ngob’uMahlokohla ngowakithi
Laph’eBhanganomo
Ohlokohl’izimbub’eGujini
Zaphum’ubusabalala

Zaze zashay’umtsheke
Zathi ngqu! Washesha!
Mhla uzakuza
NeZimbidl’ezimashoba

Unkomo zashaya
Ingwaqa ngwaqa kwelasoSuthu
UMngun’oMnyama
Wakithi kwaMandlakazi
UMngun’ovimbele
Abany’abeNguni
Engibaziyo bakoFebane

Mhla abeNguni
Beza ngothul’eNgxongwane
Wabuyisel’amagwal’emuva

Ujojo luvikel’amaklele
Khona lapha eNdimhlane
UNondondo welanga

UMababal’ahlome
Akadinwa ukuhloma
UNgqongqo yemikhonto
Uyazibang’izililo
Ngob’uyazibang’izinyembezi

USiguda mnyama nonyezi
UNompangisa kuyihlomisa
USihlangu sikaShaka noJama

Wamudl’uGodide kaNdlela
Emadunen’akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath’uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik’izinyoni zeZulu

Wamudla uNdwandwe kaMdlaka
Emaduneni akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath’uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik’izinyoni zeZulu

Wamudl’uSihayo kaXhongo
Emadunen’akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath’uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik’ izinyoni zeZulu

Wamudl’ uSekethwayo kaNhlaka
Ezikhulwini kwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath’uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik’iznyoni zeZulu

Wamudla uNtshingwayo kaMahole
Emadunen’ akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath’ uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik ‘izinyoni zeZulu

Wamudla uDikane kaHlakanyane
Emaduneni akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath ‘uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik ‘izinyoni zeZulu

Wamudla uBhulangethe kaMagidi
Emaduneni akwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabinda zalutho
Wath ‘uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik ‘izinyoni zeZulu

Wamudla uVumandaba kaNqethi
Ezikhulwini zakwaZulu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath ‘ uyababa
Akanonyongo akanamhlehlo
Wamnik’ izinyoni zeZulu

Wamudla uHayiyana noMakhoba
Kwaba kwenu
Wamaqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wathi bayababa
Abananyongo abanamhlehlo
Wabanik’ izinyoni zeZulu

Wamudla uNhlanganiso kwabakwenu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho
Wath ‘uyababa
Akananyongo akamhlehlo
Wamnik ‘izinyoni zeZulu

Usehla ngohologo
Kwelase Madletsheni
Abanye behla
Ngogongolo lwentaba

Wamudla uMsushwana kaMfusi
Kwezinkulu izindengezi zasoSuthu
Wamqumba phansi koludumayo
Akwabindaba zalutho

Wamfimfitha wamkhafula
Wath ‘uyababa
Akananyongo akanamhlehlo
Wamnik’ izinyoni zeZulu
Yasuka kwaNdunu

Mjulel’ abantu
Onjengo lembu
Ngob’ ujubele
UMsushwana kwabaseMdletsheni

OkaNdaba ugwaz’iduna
Kwazond’eliny’iduna
Nibabi maduna
AkwaZulu ngokuzondelana

Ube ngulamula mtakaNdaba
Ungemuthi wabeLungu
Ngob ‘ulamlele
USitheku kwabakaMpande
Wamnqumel’ezingamakhulu amathathu

Ndab’ uyalamlela
Lo munt’omemezayo
Umemeza njalo
Sengath ‘uyakhala
Ukhal ‘isililo

Uth ‘umtanakh’akendelanga lutho
Kwela kwaMandlakazi
Ngoba wendel’utho
Luka mbayi mbayi

Usal’ukutshelwa
Usal’ukunyenyezelwa
Ngonyama Nduna
Vuka bakuhlanganisile

Mbala wezinkomo nabantu
Awusabulali mtakaNdaba
Usuyasizila
Uqoth’ imbokode nesisekelo

Usimelele ngomkhonto
Phezu kweTshana
Wadondolozela ngenhlendla
KwaMthununtengayo
UMagasa emini libalele
Zonk’ izintaba zimbhekile
Izingwazi zamagwala zabola

Umkhumb’othi
Uyakhiwa wahlakazeka
Umkhont ‘oqed’amadoda
Ihhash ‘elimhlophe
Elinqand ‘amakhala

Uzungez’izintaba
ZaseMphelandaba
Kwaze kwazamazama
Izintaba zoBombo

Ithol ‘elingamqembu
Kwamany ‘amathole
Thole gqabula !
Kade lalizigqabul ‘izinsinga

Izul ‘elimnyama
LikaMaphitha
Elihlome laphindelela
NakwaNdunu
Ladl ‘amadoda

Uphehl’ itshe lingenambolo
Ngaphansi kwaGodlankomo
Laze labhoboka

Ithole elanyisa kuqala
Kwamanye amathole
Inkomo kaNdaba
Abayisengel ‘ethusini
Iye yakhab’ umbambi
Yakhab ‘umshayi

Ivondwe likaMaphitha
Eligend ‘amany ‘amavondwe
Lithe liyawagenda
Lawagendel ‘entendelezini

Impala eyasala
Kwezinye izimpala
Bezigumula bezibhoncula
Bezenz ‘amagudu
Okubhem ‘aBashokobezi

Umahlal ‘ehlomile
Ubenjengonhlanya
Ngoba nanamuhla
Usahlomile

Uhlany ‘oluze lugijima
Zalukhonkoth’ izinja zakoManqayi

Kanti ezakoNomsebedwana
Ziyalubungazela
Qatha langima
Nkomo zakwaNobandile

Kawukhawule Bhokotshiki
Ukutshikizela izinkomo
Zamadun ‘akini kwaZulu

Mhlanganiso kayibalwa
Ingani ‘eyaMamboza
Iyabalwa koDamushe

UMloyiswa kaNdaba
Okade babemloyisa
Beth ‘ akasayikufa
Akasayikumbelwa
UMagasa kaNdaba !

Izithakazelo zakwa Mhlongo

Izithakazelo zakwa Mhlongo

Makhedama,
Soyengwase,
Nina bakaBhebhe kaMthendeka,
Nina bakaSoqubele onjengegundane,
Nina baseSiweni!
KwaMpuku yakwaMselemusi,
KwaNogwence webaya,
Dlomo weNdl’ende!
Sihlangu samavaka seswel’ababhemu,
Wen’owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga,
Makhul’emini abafokazana bekhul’ebusuku,
Zingwazi zempi yakwaNdunu,
Njoman’eyaduk’iminyakanyaka!
Yatholakal’onyakeni wesine,
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa,
Langeni!
Owavel’elangeni!

Umlando wesizwe sakwaZwane

Umlando wesizwe sakwaZwane

MNGWENI, Lindamkhonto, Nsele, Ntshosho, Mafu, Mangethe, Cengesi, Thinta, Dumisa, Nkanyezi, Mhlanganyelwa.

Esizweni sakwaZwane iNkosi yaso eyaduma kakhulu uMangethe. Wayakhe umuzi wakhe ngokuyela ngaseHlobane. Namuhla kunomgwaqo osuka ngasoBivane wedlule eduze kwetshe elikhulu ngasesandleni sokudla. Lelo litshe yiTshe LikaMangethe.

Wayehlala phezu kwalo abuke yonke indawo yesizwe sakwaZwane. Lelo litshe namuhia liheha izihambeli ezisuka kulo lonke elakwaMthaniya namaphethelo. Eduze kwetshe kunethuna lakhe uMangethe ngaphansi kwayo intaba. Ithuna lisendaweni ezenza samgede.

Kuthe ngemuva kokubusa kukaMangethe sekufike noMntwana uMkabayi endaweni, kwagcina indawo isisikelwe nabakwaMthethwa bakaMnyayiza kaMthakathi, abakwaSibiya nabanye.

Izwe bese liqolwe ngabelungu bezenzela umathanda kusukela ngowe-1887 amaBhunu esungula into ayibiza ngeNew Rebublic ezweni lakwaZulu ngesikhathi seNgonyama uDinuzulu. Ngakhoke kusukela eMakhosini oCengesi kuya phansi eNkosini uMhlanganyelwa Zwane isizwe sakwaZwane besesihlakazekile. Iningi bese lingaseNewcastle abanye bengaseMnambithi.

Isizwe samaZulu sinomlando omude osuka eNubia okwakuyi-Ethiopia yasendulo, lapho namuhia sekulizwe laseSudan okukhona nenhlokodolobha okuthiwa yiJuba. Kulapho futhi zonke izizwe zabamnyama e-Afrika zadabuka khona ngowezi-3300 Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu.

Kulapho amaZulu ngaphansi kweNgonyama uNtu ozala uMnguni ohlangeni nabo bonke abomdabu ababelapho eNubia asungula khona impucuzeko yokuqala ngqa emhlabeni ebandakanya ulwazi lokubhala iMedu Netcher [Mdw Ntr], ulwazi lwesayensi imathemethiksi, ifiziksi, ubunjiniyela, ulwazi lwemithi, ezolimo, ezenkolo (uMvelinqangi), ikhalenda yokuqala emhlabeni nokunye okuningi ngesikhathi zonke izizwe zomhlaba ngokukaSolwazi uCheik Anta Diop waseSenegal zisahlala emigedeni nasemaweni, zisesebumnyameni obesabekayo.

Ukufudukela eningizimu kwamaZulu nokusakazeka kwezinye izizwe zama-Afrika ne-Afrika yonkana kwabangelwa ukuhlaselwa kwezwekazi lase-Afrika okwakuvela e-Asia okwaqala ngesikhathi kuhlasela amaHyksos ngowe-1600 BCE, abelungu bona bahlasela okokuqala ngqa ngaphansi kweGriki u-Alexander the Great ngowe-332 BCE kwagcina kuhlasele amaPersia ase-Iran nama-Asyria ase-Iraq.

Ngakhoke izizwe zama-Afrika zasakazeka nezwekazi lonke ngokukaDiop othi kodwa kusukela ngowe-14 ekhulwini Singakafiki Isikhathi SikaKhrestu lonke izwekazi i-Afrika lalihlala abaThwa babesakazeke nalo lonke kuze kuyofika lapho sekuseCape Town namuhla. Laba kuthiwa ngamaKhoisan. Ngakhoke bangama-Afrika ngokugcwele kwazise ulimi lwesiZulu o-X, C, Q, (ongwaqabathwa) lwabathatha kubo ngoba kwakuhlalwa ndawonye kwaganiselwana iningi lamaKhoisani lagcina lishabalele. Ngakho-ke alikaze izwekazi kuthiwe lalingahlali muntu ezindaweni ezithile.
Abahlaseli bama-Arab asebazinza e-Egypt, eTunisia, eLibya, eMorocco baqole lezo zindawo ngenkathi ama-Arab ehlasela kusukela ngowama-640 ADE echela inkolo yomphrofethi wawo uMohammed esuka eMiddle East.

Abelungu amaDutch ahlasele ezwenikazini ngowe-1652 amaNgisi ahlasela ngowe-1795 okokuqala abuya okwesibili ngowe-1806 esezoqola amazwe amaningi ase-Afrika.

Izizwe sakwaZulu zasizimele futhi saba ngesokugcina ngesikhathi seNgonyama uCetshwayo ukunqotshwa ngamaNgisi ekuhlaseleni kwawo mhla zingama-22 kuMasingana ngowe-1879.

Kuleyo mpi eSandlwana ngalelo langa amasotsha angama-580 amaNgisi abulawa agwazwa ngemikhonto yimpi yeNgonyama uCetshwayo, amanye abulawa futhi ngalo lelo langa eNyezane naseGingindlovu. AmaNgisi azama ukucoboshisa uZulu empini yakwaCezwa mhla zi-2 kuNhlangulana ngowe-1888 kodwa amabutho eSilo uDinuzulu adla umhlanganiso. Ngawo lowo nyaka abulala anqoba izimaku zamaNgisi ngaphansi kukaZibhebhu kaMaphitha kwaNduna eduze kwakwaNongoma mhla zingama-22 kuNhlangulana ngowe-1888 okwalandelwa ukuboshwa nokudingiselwa eSt. Helena kweNgonyama uDinuzulu sabuyiswa amaNgisi esethi silingana nawo wonke aMakhosi kodwa uZulu wakwenqaba lokho.

Kwaba ngokokuqala ngqa ukuthi iNgonyama yamaZulu iholelwe ngamaNgisi iholo lopondo abangamakhulu ayisihlanu.

Ngaphambi kwalokho zonke iziNgonyama zamaZulu zazinakekelwa ngamaZulu uqobo kwethulwa izinkomo zibulala inyoka kuze kufike eNgonyameni uCetshwayo lapho izinkomo iNyonikayiphumuli zazibulala inyoka zaqolwa ngabahlaseli bamaNgisi.

 • Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando waMakhosi Esifundazweni SakwaZulu, Umqulu 1.

Umlando wabakwaMthethwa

Mthethwa! Khubazi! Nyambose! Mbekane! Ndunakazi! Ndlovu! Madango! Xaba! Khayi! Jobe! Shangana. Dingiswayo. Mmbiya. Mlandela! Sitimela! Nina basezansi Nina basemaganwini Nina basemachibini.

Isizwe sakwaMthethwa esesibizwa ngoMthethwa sisukela kuKhubazi owazala uNyambose, uNyambose wazala uMthethwa/Mbekane okunguyena isizwe esagcina sibizwe ngaye. Wazala uNdlovu/Ndunakazi, uNdlovu wazala uMadango, uMadango wazala uXaba, uXaba wazala uKhayi, uKhayi wazala uJobe eNdlunkulu. UNomagaga kaKhayi! Umkhont’ omuke noNdiyane, Owahlatshwa yinkwantsha yakoKhuzwayo [isiqhwaga]. iSempu elidla ngomkhont’ oyingqamu, Amakhosikazi edla ngesiyanda. Umshoshobi ubongaxha lesilimela [isidlidli sezinkanyezi], Elibuyis’ abantwana ekuthezeni. Ugagane lwehlanze [umuthi onameva], Oluphal’ abantwan’ ezibunjini, Uthantatha ngemfunda yoswela, uNomagaga wabelungu [ngaseDelagoa Bay].

EKhohlo uJobe wazala uShangana. Waphinde wazala uMbikwana owazala uSiwangu owagcina eyinduna yaseBaqulusini. Leli gama waliqanjwa ngoba unina wayeliShangane. UJobe wazala uDingiswayo noMawewe. UNina kaShangana wakhulelwa kuqala. Lokhu kwadala inzondo, uKhayi wamkhipha inxiwa uShangana wayokwakha umuzi waseNhlambini, [owawususelwa egameni lenhlamba unina ayethukwa ngayo], empumalanga yeMfolozi eMhlophe wazala uMmbiya owakhula noShaka kwabo. Yena uMmbiya wazala uMlandela. Kwenye indlu uMadango wazala uCele yena owazala uLugogo ozala uNdosi owazala uMaganga yena ozala uNqumela owazala uLanga yena wazala uMkhokheli ozala uDibandlela. Ngakho-ke ubuhlobo phakathi kwabakwaMthethwa nabakwaCele buvela kanjalo ngoba bonke bedabuka esendeni likaMadango. NguDingiswayo owaduma kakhulu: uMaf’avuke njengedabane. USombangeya [wabanga nomfowabo uMawewe] kaNdaba! UMadlekezela, [ukungena ngenkani kwaMbangambi] inkomo yanganene,

Izothengana nayiphi enenekazi? Izothengana noMbangambi woVuma, eMashobeni uSombangeya kasoz’atshelwa izindaba, Uyatshelw’izindaba, ugijimel’ehawini, Impunz’evuke nomkhont’emawuna uNyawoth ‘omnyama! uNofukuthwayo! Khon’ungembon’ezula phezulu. UNgqwashi obomvu, wawoHhamuyana; Omabal’azizinge [iziyingelezi] sengath’abekiwe. Izulu likaPhiko, libaneka kanjani? LikaSombangeya kaJobe?

uQayambeya! [uQalambela] uSahlul’amakhos’ asohlangeni; Uye wavunula kwaMahlaba, Ezinkumbini [ogwini, osebeniJ zamanzi uZinto zakhe zamuka namanzi abaThembu bakhwaza [badamuka] Baya ngoJama kaMnisi; Kand’ukuba: “Jama zibayeni, ngezabathakathi” Bethabetha ngomoya waseMampondweni; Ngithe ngisadl’ezinye.

Izinkomo zabantu zinenkelenkele; [zinecala] Zikhungel’ ingobe, [umkhonto ogobile] isemashobeni. Ilanga limdondoza, likaMadladla; Elaphuma, amakhwez’ abikelana, NakwaNtombase, nakwaLanga.

Umuzi omkhulu weNkosi uJobe kwakuseBalungwini. Kukulo muzi lapho uJobe wazala khona uThana owelanywa nguDingiswayo. Kuthe lapho uDingiswayo esengumfana owelusa amathole, uJobe wakhipha omunye umuzi wakhe wakwabo Dingiswayo wawuqamba igama lokuthi kusoYengweni. Emzini wasoYengweni uJobe wayenabantwana abaningi beyizinsizwa. Unina kaDingiswayo igama lakhe kwakunguMabhamba uyise okwakunguNzimase kaDonda kaShiya wakwaMbokazi. UThana wayehlala ekhabonina ngaleso sikhathi kuphuma umuzi wasoYengweni eBalungwini. Waze wabuyela kubo uThana esethombile. Wafika sekwakhiwa oYengweni. Ukuhlala kwakhe ekhabonina nokuba akhulele khona kwakuyintando kayise uJobe kwazise wayemthanda kunabo bonke abantwana bakhe. Nokho zanda zabaningi izinsizwa oYengweni ngoba abafana abazalwa eBalungwini onina babo okungesiwo amakhosikazi babethelwa khona oYengweni.

Kwathi izinsizwa zikaJobe oYengweni sezikhulile zahlangana zakhuluma zodwa ngoyise zikhala ngokuthi wayeseguge kakhulu eseyixhegu elidla inyama egayiwe njengomcaba, seliphuza ubisi lingasakhulumi nazindaba. Izinsizwa zabuzana imibuzo yokuthi kazi uyokufa nini uJobe kubekwe enye inkosi engewona umdodovu wexhegu. Owayehamba phambili ekukhulumeni nguDingiswayo kodwa nezinye izinsizwa zivumelana naye.

Amazwi ayekhulunywa kulowo mhlangano uNodunga kaMakhanya kaNjonjonjo Mthethwa owayeyinduna oYengweni wawezwa wonke kwazise naye wayewuthamele, wayobika konke kuJobe.

Inhliziyo kaJobe yaba buhlungu kakhulu. Wapha wonke amadodana akhe asoYengweni inkabi ngayinye ngayinye. Wathumela uNodunga

ukuthi ayowazisa amadodana akhe ukuthi izinkabi azihlabe zonke kanyekanye. Wagcizelela ukuthi yena wayezofika esezobeka inkosi ezobusa isizwe esikhundleni sakhe. Kulowo mcimbi wayala ukuthi bangezi abafanyana. Nembala zahlatshwa-ke izinkabi kodwa uJobe wangafika ngelanga ezihlatshwe ngalo wathi uyofika sekudliwa izifuba zazo. Wagcina ethelekile uJobe ehamba namabutho akhe amaningi esewatshele ukuthi kufanele awagwaze wonke amadodana akhe kungasali noyedwa baqikelele ukuthi uDingiswayo owayengungqeqe phambili uyabulawa. Kwathike lapho sekungeniswa utshwala uJobe watsaka amathe okwakuyilona lisu amabutho akhe okwakuhlelwe ukuthi azobona ngalo ukuthi sekuyisikhathi sokuwagwaza amadodana akhe.

Sasuka-ke isidumo lapho ilanga seliyoshona amabutho abangenela ngemikhonto bonke abantwana bakaJobe bababulala ngaphandle kukaDingiswayo. Yena weqa uthango amabutho amciba ngemikhonto amhlaba ngenhlendla phansi kwezimbambo. Wabaleka nayo inhlendla leyo waze wayongenisa kuDlaba kaMavovo emaChubeni lapho bafike bamkhumula khona umkhonto. Wahlala emaChubeni kwaze kwaphola inxeba.

Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando waMakhosi Esifundazweni SakwaZulu, Umqulu 1.