Dlamini Mntungwa Lokothwayo

Dlamini
Mtungwa
Lokothwayo
Ndlebe ezim’chewane
Nibahle nina bantwana benkosi!