This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Category: clan Page 1 of 8

Clan name meaning

The clan name is the name of the first ancestor or family that gave birth to the clan. Clans make up tribes and tribes make up nations.

Mabitsela Clan Praises

Sereto baTau ba ga Mabitsela

Kgomo  e  a tshwa!
E  Kgangwa    ke  mang ? E  Kgangwa   ke Motsomele  wa Meriti menga  mebedi maloba, tau  ya  Tsomela.
Ke Motho wa bo Mabitsela a bo di kgosi,
Tau  se jela Leopeng,
Se gakantšha  diphukubje le magokobu.
Ditau ge di e ja di a bopa tša  etša  maloba  ge dibola.
O se bone Madidimalo  go didimala ,
Pelo bohloko e bokwele.
Batho ba Motsomele o Mohwibidu.
Ke rena Batho ba Morua kgomo a Tsomele,
Ke rena batho ba go phušumana dithaba,

Mathabatha a bo Mosima.
Batho ba  bo-Tšhika makatse wa Tsomele.
Retlogile  Tsomele re phumegile,
Batho ba ka re bona ba re sega.
Ba dia  methito yela ye mentši e ile  kae?

Re šetše  re  seba  ka  fore mmammaswi.   Batau weee

Ba bina šoro wee!

Kapa*

DiTau
Matsumela a ma hwibidu Rita wee la morokobala la itšwe le mahufa gobedi

Ke Mabitsela wa ramme Tau sejela leopeng.

Le ge o ka e jela leopeng, magokobu a go bona.

Ke batho ba bo tlhatla phokeng,

Motho wa Mokgoshi wa mosegare.

Ke batho ba bo tshikamatsepe ramano.

Kgwading se kokotela lebitsi mokgotheng.

Ko tsumele e tshwetse ka mosela Ke Rita la mmaMokgadi le Rita selemo,

Lehlabula e be mehudi ya phoka-noka.

Ba re o se bone Rita go ifala bonanana bja yona e bo humane.

Ke ba sekurumane sa ya lla se se rego nkaba Matome a Rita ka opela koma borethe le macheru a motlapema e mothata modula maeba.

Banye bja lefe Matome bja nkgahla ka ya kumula ka leba nabjo;

Sekuruwe se se makgolo se se marotholodi a pula ke batlogolo ba Mathupi a di kgwetšwe seketane.

Yo a thapetšego manthata di tswetše o mošweu a šala  a lla tšiu o yo montšhi a šitwa ke go nkgatoga ge a tia lekgopolotše, ke letlankana o papa Ngwakoana Mabitsela. Ke batlogolo ba Matebe kgomomothoan’ e monnyane a mmalekakana bare Matebe a gabo ba mmitša. Moka o bitšwa ke mmamaropene a boile leeto o re  e tla o khunele bana dithokgolo.

Monna ke thopi mmaMošibudi a ramme…. Tsumele wee!

Ke tjhaba baDiti

Inama se go tshele!

Kapa*

DiTau

Ke bo Mabitsela a bo Dikgoši,

Tau sejela leopeng

Se gakantšha magaka le magokobu a mahlaka Rampuwele ke a tloga,

Motau wa bo dikatana.

Motau o lebelo go lwa ka thipa o se lahle,

Maremela wa bo Masai,

Tlou remela o sepela,

Kabu-kabu lenyama le fe ya batho Le loma la kgora ya bo mosela yo mošweu.

O thitsa a fiwa ke mang Mmasekgotse a ile badimong,

Pula ya mola wa kgomo ke seotše Marothobolong,

Pula ya bosasa a Mabitsela,

Ke Batho ba boyago lefa-laolo la mpata a kgori leotla dipororo,

Ke Motsomele o mohwibidu wa Machika a Matsepe

Matome Clan Praises

Sereto sa Matome

Ke Masipa,

Sipa la kgobe ke bodiba,

Ke hlako ya mahladi taolela kgole,

Ke Matome thata ya seepe kerema gatee kalesa.

Ke Mochidi wa mmasekgopene.

Wasare chidi boela sekgopene sa  Mailula sa  Mamotlhaka Seleko,

Letlabula ya ba kowane ya marega.

Ke Bachidi ba Mmasekgope re kgopa mmata maswi a kgomo ga  re kgope.

Ke setlokgolo sa  Mathunya keke salla maforong.

Ditlokgolo tsa  Makena sekoting ke mpowene,

Makena wa betsa lerumo godimo mapantiti a tshaba ba petlepetlisa melomo bagale ya ba le madi  kobone Motshwana.

Ke babo Morwafi a Mmatshidi tshwana Bonnyenyane le Moloto.

Ke ba bo  Mapudi Tsaka tsa  Matsapola pudi tsaka difula dikankane Seumone sa  bo  Maphenya Ngwakwana,

Ke ba bo  Ntsiki abo  Dithipa eja oba gomele nama ga  tseno,

Ke tsabo Nakedi La mafata fase  La fata  ga  le boe feela.

Bachoroma wee!!

Moshoma Clan Praises

Ke Moshoma molwantwa mohlabi a botla ya hlabang le ntse di amereng, mo na le kgomo o hlabe ya tona o sie ya tshadi e tlago tswalela mabotla wa rera melato ka yona, ke sebakeng sa marumo le mesebe melekelo ke ye mebe ya bana ba Hamese,Ke tlou se sepela se rwele mesebe ya rwala marumo go a lwewa,ndi Hamese tshi enda na mese muthudu o dho u wana phanda, aree tlou, aree mokgalaka mosadi tlo mo khumana pele !

Letlepo la Bapela | Bapela Clan Praises

Letlepo la Bapela’a Mokwena, baana ba madiba maswana ga ukamelwe, Kganye o rile kea ukamela a wela. Na re bao re boago Seoko, Seokodibeng se merithi mebedi meraro monga maloba, ga gabo Mmaselepe Mahlako, maeka eka le selepe ba re selepe gomela mere o remile o setlo rema le medutla menawa mehwaiyeng. 

Basia Ke mosia Clan

Basia Ke mosia motebatsi Motho WA ha mantsha thebe di omeDi se nna di omela makgabo tlungDi omele ka ntle mabaleng Moya o hlaha kaeO hlaha konkong Pakeng tsa mafika le majoe Ke Motho WA bo tshele le thuka Ka tshele o tshelle mangO tshelle lebajwa le nkwanyane

Mosia Clan | Basia

Sereto sa Basia

Ke Mosia,

Motubatsi,

Motho wa ha mantsha thebe di ome,

Di se nna di omella mokgwabo ntlung,

Di omele ka ntle mabaleng.

Ke Mosia Motubatsi,

Wa MmaTshele a Lebajwa la Nkwanyane,

Ha ke le wa Tshele, nka tshella mang?

Wa mmamokgomo phatshwa, sewehla,

Wa ntshang thebe di ome,

Di se nna di oma mokgwabo tlung.

Ke Mosia Motubatsi,

Motho wa ha mantsha thebe di ome,

Di se nna di omela mokgabo tlung,

Di omele ka ntle mabaleng.

Moya o hlaha kae?

O hlaha konkong,

Pakeng tsa mafika le majwe.

Ke motho wa bo Tshele le Letuka,

Ka Tshele o tshalle mang?

O tshelle Lebajwa le Nkwanyane.

Mphahlele Clan Praises

Mphahlele Clan 
ke Mokgaga wa Mmakubela , ke hlapa ka Maphoto ka Meetse ke tshaba go paologa/sehlefala. Bakgaga ga rena moeno, Re hweditse noka e tletse Rare go ana ke go thapa. Maupa a tia koma leopeng Marumo ga a tshabiwe Go tshabiwa tlala le moya. Ke nna Lehumo a Serogole Lehumo a sebidikana Ba rego le ge o ka hlapa wa tlola O ka se phale Lehumo la bo Ntlhodi. Ke nkwe masesane Ya go loma mediti, Makgopong a go befa le kgoshi. Makobatjatji James Mphahlele, Mokgaga wa Mmakubela.

Katamzi clan names

Katamzi
Zizi
Jama kaSjadu !

Mngwevu Clan Names

Mngwevu,

skhomo,

zulu,

mhlatyana,

rhudulu!

Page 1 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: