Ngobese, Mqungebe

Abantu bakwa Ngobese

Abantu basemaQungebeni. Kuthiwa lababantu babehlala emigedeni ngase Ntabantuzuma kwaze kwaba nezinsolo zokuthi bangama Zimu kodwa zaphela uma kubonakala imfuyo eningi kanti futhi babenamasimu. Bavelele kakhulu ngesikhathi inkosi uSenzangakhona Zulu ethatha isithole sakhona uMphikase. Yiso lesisithole esingunina wenkosi uDingane owasoconga umnewabo iLembe. U Mphikase wabe engunkosikazi wesithapha ka Senzangakhona.

Indawo yabo beyisuka eBabanango ize iyoma ngomfula uMzinyathi. Ngalesosikhathi babeholwa uXongo owalandelwa indodana yakhe uSihayo obuse ngesikhathi se Silo saso Ndini uCetshwayo.
U Sihayo uzale uMehlokazulu no Mkhumbikazulu. U Sihayo yena ukhothame ngesikhathi uZibhebhu ecoboshisa izikhulu zaso Ndini ngo 1883.

Izithakazelo zakw Ngobese

Khaba, Xongo, Sihayo, Mehlokazulu, Mkhumbikazulu, Nonjini, Gudlumkhonto, Mdonswa, Mlambo,
Bantungwa abamnyama,
Mdlabela, Mthintisa, Gamandane, Phalane, Mzongela, Mbikwa, Malabela, Sothulisa,
Ntinde lase Ntuzuma,
Enadelumbuso nawunikwa abezizwe naqondukhlupheka,
Nina enakhishwa ngenoni emgedeni,
Bakwa nkonyane kazibukizulu,
Bakwa Nyathi ingalala ngecele kobe konakele,
Nina baka Nomashina ngoba eshanaze umuntu nge jozi!
Bakwa qhambule bethu uyaminya!
Mabhekana nempi yase Sandlwana,
Nina magqobhagqobhane yayikade ihlokolozwa.
Maqungebe Amahle!

Shabalala, Dubazane, Gumbi, Hlophe, Mhlungu, Ngobese

Tshabalala
Mshengu, Donga luka Mavuso, Ngxabalala, Chagwe, Mayaba, Mabhedla, Thapho, Thingisi, Shevi, Bhuqa, Sayiwana, Bhokwe, Samanisi, Mehlwempi, Sagqubha, Magudulela, Ndleko, Mnoniwa, Phikindaba, Nkosikayikho.
NB: Lapha amanye amagama awazange abe yizibongo.

Dubazane
Mntungwa, Mvelase, Mbulazi

Gumbi
Somkhanda, Ndandali, Mdakane, Jele, Mehlenkomo, Ntini, Mlotshwa

Jele
Nonyanda, Luvuno

Hlophe
Samela, Thumbeza, Khala, Myeni, Mabhengu, Nteshane, Mnguni

Mhlungu
Ndaba, Mwelase, Molase, Vezi, Masingasilele, Gina, Magadlela, Mthiyane

Ngobese
Mqungebe, Khaba, Xongo, Sihayo, Mehlokazulu, Mkhumbikazulu, Nonjini, Gudlumkhonto, Mdonswa, Mlambo, Bantungwa Abamnyama

Kheswa
Nozulu, Dlungwane, Mnguni, Mchumane, Mpafana, Mpangazitha