Zulu clan names are used as a sign of respect to the clan and are also called izibongo.
They can be used with izithakazelo, which are names used to show respect to the ancestors.
Some examples of Zulu clan names include Ngubane, Mkhize, Hlela, Ntshangase, Ngcobo, Ngubo, Hlongwa, Gcabashe, and Cele.

Zulu translation:

Izibongo zamaZulu asetshenziswa njengophawu lokuhlonipha isizwe futhi abuye abizwe ngokuthi izibongo.
Zingasetshenziswa nezithakazelo okungamagama asetshenziswa ukuhlonipha amadlozi.
Ezinye izibonelo zamagama ezibongo zamaZulu zihlanganisa uNgubane, uMkhize, uKhumalo, uHlela, uNtshangase, uNgcobo, uNgubo, uHlongwa, uGcabashe, noCele.


More information is available on our YouTube channel