TAGA TESISWATI

TAGA TESISWATI

AKUKHO MUTI UNGATFUNYI INTFUTFU.
Kute likhaya leliya tinkhinga talo. Yonkhe imiti inetayo. Ungabona bantfu bahleka embi kwenu wena kantsi nabo tiyafika tikhatsi letimatima kubo.

BUCUBU LOBUHLE BUHAMBA NGABUBILI.
Lophumelelako ngulonebantfu labambonisako, bameluleke. Bucubu yinyoni, njalo buhlale buhamba ngabubili, lobudvuna nalobusikati. Sisukela lapho lesaga.

EMATINYO LIGUMA
Umuntfu ungabombona ahleka nawe base utsi uyakutsandza, ngoba inhlitiyo yakhe kawuyiboni yona, loko lakufisela kona. Ematinyo ayefana nje neliguma ngobe nawungephandle awukuboni lokwenteka ngale kwaleliguma. Kubuye kutsiwe EMATINYO TINTSABA.

IHLONIPHA NALAPHO INGEYUKWENDZELA KHONA.
Ubohlonipha wonkhe umuntfu ngobe kawati lapho uyawuphelela khona emphilweni. Ufane nentfombi, yona lehlonipha wonkhe umuntfu ngobe ingawati umuti leyawuphelela kuwo. Naswmhlabeni-ke kunjalo.

IMBIBA IDLA YETAYELE.
Umuntfu lapho ake asitakala khona uphindze abuyele khona nahluphekile. Uma wake wangeboleka imali, ngitatsi ngingahlupheka ngibuye ngitekweboleka futsi ngoba ngetsembile. Nembiba phela uma ihlangene nesikhowa sekudla, seyitabe solo ibuyela khon’ apho lapho yelamele khona.

IMPHI YEMNDENI KAYINGENWA.
Ungaboyingena lapho kucabene bantfwabemuntfu. Kusasa labantfu batawuhlala phansi bayikhulume bakhumelane umlotsa, wena utawusala usenkhingeni ngobe loya wawumvuna utabe asacolelene newakabo, kepha loya wawumlwisa uvuna lo utabe solo akwenyanya wena.

INDLU SIFU.
Ungabokhuluma ngemuntfu usendlini, ngoba kumbe ulangaphandle uyakuva. Nankho emalahle emhlane kuwe lapho! Uma ukhuluma ngemuntfu usendlini ungaboni ngephandle uyefana nje nemuntfu lotifaka esifini.

INGULA LENDZALA IVAMA KUNUKA.
Kulukhuni kabi kumuntfu kwekutsi ayekele imikhuba labesatayele kuyenta. Sicishe sifane nanasi lesitsi imfene ayilulahli lukhobo lwayo. Sisuselwa ekutsini ingula lesiyindzala noma ungayigeza utsini kepha leliphunga lemasi alipheli. Kunjalo-ke nekubeni nemikhuba loyetayele njengemuntfu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.