Zulu Poetry | Izinkindlo: MKHUMBI WEZIMANGA

MKHUMBI WEZIMANGA
Usebenzile mkhumbi wezimanga
Ingathi utakule izigqila
Ezingazange zithole thuba
Ithuba lokuncela ubisi lomhlaba
Oluyifa lakho wedwa
Ongasoze walushiyela muntuMkhumbi wezimanga
Buzwakele ubuwelewele
Buzwakele ubigodlogodlo
Izitobhi zigcwele ziyanyinyitheka
Kulindwe wean Mkhumbi wezimangaSelokhu uqalile ugimbaawugcwali
Angithi ungundabuzekwayo?
Kuphuma intsha kuphume esinedolo
Kubukeka kuliphupho qiniso
Kwazwakala kuyimbude uqobo

Bobodwa abangazwisisi
Abathi ngozwa phambili
Bafike babheme bakholwe
Kuqhibuke izihlathi
Inhliziy’iphuphum’intokozo

Lapho umuntu ezibona
Ezibon’kwazi ukubamba
Usiba alubeke ephepheni
Namuhla kunamuhla
Isina muva liyabukwa

Ungene mkhumbi wahlwanyela
Ungene negugu lomhlaba
Wafika nokhiye uqobo
Wafika nefa laphakade
Namunye ongakuphuca lona

Ngithi phambili nenqola kamagayisa
Phambili nenqola emasondosondo
Phambili nqola enqamula
Izihosha nemiqansa
Ngisho kuwe lifa laphakade

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.