clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: August 2021 Page 1 of 7

Umlando ka Phumlani

Phumlani Phumlomo from umzimkhulu ibisi. Father. Luvuyo Phumlomo
Mother: nompumelelo Mwisi. Both from ethembheni. Son Awonke Mbhewana and sivenkosi.
Work: Newcastle municipality

Izithakazelo zakwa Mathandela

I would like to know about Izithakazelo zakwa Mathandela

Clan praises for Mkwena’s

I would like to know the clan praises for people with the surname Ntilane that belongs to the mkwena clan

Direto Tša Bakone ba Phetla

SERETO SA GA PHETLA

Makudukana a hloka khomo a ja motho! Makudukana a Bo Mpatametje le Mathuhle! ‘na re bowa ga Mahlako a Makgale a Mashego le mong Rapulana Selepe! Mahlako malewa ke mohlwa, mabola ditheto!
Gagabo Rena ge ra e lwa ga re bake pheta re Baka tsheetshee !

Mma nketetje te phetoshe sekeepe ko bona maisimane ga ba Chuta mpya go leesa!
‘Na re bowa phateng ya masetsebe SA Mashego wa mashorohlohlo, sehlora le mong Rapulana ‘ Selepe . Gona moo Nate e ilego ya loma mosetsana sebopo ngwana’ batho a bapola mokaka bo ka namane’ a kgomo. Babo ba kgana bare ngwana wa rena ga a ratwe. Re bowa serodi sa besho tja thaba Shaga besho di tukelago bashele tja bona beng tja tima.

Rena re bana ba dithakga dira tja bo magatishe, ba rego ge nkabe dira di lopša ke be ke tlo ya Matebeleng ka ya ka kwa gore Theledi wa go kgana Hlabirwa o nyatšwa ke mang, kgorong?
O nyatšwa ke kwalepe wa madiagane, kwalepe ke eng e fo ba ditshila mo kgorong ya bo dipale ngwateng.

Thaga sella lehlakeng molodi wa tjwa le difate, mahlwana makalaketše e moso seloto, magapa tona tša batho ba gabo mahlaba phuting beng ba šala ba lekana dipola!

Ba ile kae? Matšwa selateng, ba ile kae maleta legola la Bo Mashego?

Rena re bana ba bo makgotla morena e a kgotlilego Shaka la Kgoši bošego mehlape yaya le lenyoro. Ba re tje ga di na taba, di kgapa ke nna malla ke lego Shobjana mogatja hlolwana o ja jwang go bedi ka molomo?!

Re mapudi a magolo a masesoka mongwato, ga gešo ga Phetla ge re re mapudi re ra basadi, ge e le banna ke maleta legola.

Rena re bana ba bo mamoyane wa Moopong. Ba bo nakana ga di re fedi di ra kwena madiba. Nakana ga di re fedi bitja tau thula tja ga mmuwane, ka thipa matjwa selateng.

Tau khukhuna le molapo wa molototsi, manaba a se tlo go bona morora, mafšega MaPhetla dikhudu. Mogudi šola o tšwa serobaneng. Mogudi šula o tšwa serobaneng sa thaba! Ba re aowa ga se mogudi ke pheku tša marumo ke kwetepe morwa mmuwane a ga Phetla sekgapu seala hlolo ga se mogudi ke thikithana a mokgopa mong Rapulana a selepe hleng o tšo thopa mehlape wa mapududu kwa ga bo sekete sa rainwana phokeng a ba a thopa le ngwanana wa basadi ba koma.

Tau šele e tswaletše sekgweng tubatse hleng badiši ba tau ga ba e lemoge, e tlo lemoga ke mong seretla mabjana e lego pula masenya lefase la bokone, mabotjagane a bokone.

Re batho ba bo Mathuhle a lephotwane a rego bopedi ga ke sa ya ke šatogile ke tšaba twakga, tšhikidi, tshehlo le malalaakwaetše. Ke a goma nna Phetla ke bowela bokone bjwa mmanakane maropeng ešo, kua ga bo letlapa le dual lengwe tletlolo phateng ya bo masetsebe sa Mashego.

Le patjeng ga ke sa ile. Ga ke ye lepatjeng. Lewa lehubedu še le le! Ga bo Makgathi . Ba re Makgathi o apere noga. Makgathi o apere noga ba bo ba re a e apole yena o a gana!

Tatago rena Makgathi Morudi a Mahlape, Lefokotsana la ga Sedikana yena he ba rego Mpšhye ba mo hlabile letsogo bana ba mafšega ba tšaba ge ba bona mahlong a tau go tuka. Mmuwane a RaKgame, muši maralla le thaba, muši maralla le legola. Mo satšwe Mashishing o a duma, mo satšewe Mashishing le ena o a duma!

Ke poo ya molapo, molapong wa poo! Ke tau mafulela kgole , kgaufswi ke tšhaba di tsheele tša malapana a ma nanyane.Mmuwane a raKgame! Muši maralla le legola! Tau ya legola.Legola la maela dithito ,legola la mamela tshehlo, la mela theepe le a huba!

Matedile Phetla Ntlokgolo ye ya baKwena, Sotho, Nyeebe? Naa o mosotho goba o Mokoni?

Sinanatelo saka Nyambi

Nyambi !
Soyeka tikhali !
Wena longahlebi bantfwu uhleba batsakatsi

Mhaule clan

Please tell me isithakazelo for MHAULE

Sinanatelo saka Mashwama

Mashwama Mshinga Maf`elesbayeni
Busuto Abukwafulwa Babulawa Ekhaya Nobubheva Bakhe

IMBILA YASWELA UMSILA NGOKUYALEZELA MEANING

“IMBILA YASWELA UMSILA NGOKUYALEZELA” which means you
must not rely on other people to do things that are primarily your
responsibility.

Babanyana Clan Praises

Babanyana,  wa Masungulo wa Nkovani wa Mhingwini wa Gintsu ra mapalapala ka Nhwanyana a nga tekiwi a tshamela N’wa-Pfuke lowo wa Nhlampfi va le xihlaleni xa Mpfuke va ka Madzenga. Wena waka ncila ava olori loko u olola wa tshoveka. Nwina va ka Khandziya murhi hi nsinya a jatama hi rhavi, wena waka Mpongo… Valoyi… Khalanga!!

Baloyi Clan Praises

Baloyi
Matimba wa Dlayani,
Dlayani wa Mhlava,
Mhlava wa Hatlani,
Hatlani wa Manavele (Xikalichani xa ku hatla ku vuya ka bokisi),
Xikalichani wa mambhekuke, Mambhekuke wa makovani, makovani wa Ximatsi,
Ximatsi wa Nghendu,
Nghendu wa Xolwani,
Xolwani wa Xivandali – Hi vakandzi va vutsulu a gombeni –
A vuxeni va va vita Valodzwi – Avupela dyambu va va vita khalanga – A dzongeni va va vita Munyai-ku-pinda lavo huma a sokwe ra gwambe – E nwa-lungu va va vita nwa-dzimi; va heti nkulu wa mavele a tshangaveni – Vo hlakula hi ririmi ra xolwani va tshika xikomu – Va ka mthondolovhani – Va ka ncila a va oli- loko wo olola wa tshoveka – Vo khadziya hi nsinya va chika hi rhavi – Ti mbulwa ta ku fuma – Va ka xibule, xibula ndlela enhoveni hi ku kasa – Va ka xigida-vusiku vagidela majaha yo hlamba hi thayi

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: