Amazotsho, ooSuthu, Valela, Ntmonde, Skolpadi, Noyhiyhiyhi, Malandelwa 🙌

Amazotsho migrations (according to a blog user in South Africa)

Basuka embindini weAfrika and went to kwaZulu, and then basuka Kwa Zulu benyuka Baya emazantsi we Zimbabwe, bemka eZimbabwe Baya e Lesotho, Bafuduka Baya eTarkastad which is why Amazotsho amaninzi ekwilali zakumneno we Nciba.


More information is available on our YouTube channel