AMAHUBO 23

1 AmaH. 80:1; Isaya 40:11; Jer. 23:4; Hez. 34:23; Joh. 10:11; Heb. 13:20; 1 Pet. 2:25; 5:4UJehova ungumalusi wami,
angiyikuswela.
2 Hez. 34:14; IsAmb. 7:17Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;
uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.
3 Jer. 31:33Ubuyisa umphefumulo wami;
uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe.
4 AmaH. 46:2; Isaya 50:10Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa,
angesabi okubi, ngokuba wena unami,
intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza.

5 AmaH. 92:10 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami;
ugcoba ikhanda lami ngamafutha;
indebe yami iyachichima.
6 AmaH. 15:1; 27:4 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela
imihla yonke yokuphila kwami;

ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.5 AmaH. 92:10 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami;
ugcoba ikhanda lami ngamafutha;
indebe yami iyachichima.
6 AmaH. 15:1; 27:4 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela
imihla yonke yokuphila kwami;
ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.