AMAHUBO 23 UJehova ungumalusi wami

AMAHUBO 23 1 AmaH. 80:1; Isaya 40:11; Jer. 23:4; Hez. 34:23; Joh. 10:11; Heb. 13:20; 1 Pet. 2:25; 5:4UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 2 Hez. 34:14; IsAmb. 7:17Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 3 Jer. 31:33Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. 4 AmaH. 46:2; Isaya 50:10Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi,