Ngibingelele. Bengicela ukuthola ulwazi lemvelaphi yakwaMzinyane. Ukuthi baqanjwa ngoMzinyane kusukela kuyiphi indlu yakwaHadebe


More information is available on our YouTube channel