Izithakazelo zakwa Sikhakhane

 • Mboma kaMqhele,
 • Mathula,
 • Nzimase,
 • Sdwaba esinembobo,
 • Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,
 • Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,
 • Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni,
 • Wena kaSoqhafuza, umlung’odla izinkobe,
 • Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,
 • Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,
 • Wena okhishwa ngenoni emgodini,
 • Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,
 • Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,
 • Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,
 • Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,
 • Mboma,wena wase Nkandla!
Sikhakhane Clan Names

Sikhakhane, mboma kamqhele, mathula kanaka, nzimase, sdwaba esinembobo! wena sango elingezantsi, lapho besa khona imilomo! wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, Read more

Ukungapholisi amaseko

Ukungapholisi amaseko Lokhu kusho ukungabe usakwaz ukulinda uvele wenze nje into Amaseko amatshe okuseka ibhodwe eziko ukuth lingawi, uma kuqedwa Read more