Izithakazelo zakwa Sikhakhane

 • Mboma kaMqhele,
 • Mathula,
 • Nzimase,
 • Sdwaba esinembobo,
 • Wena sango elingezantsi,lapho besa khona imilomo,
 • Wena owangena nesikhuni emanzini sivutha, waphuma naso sivutha,
 • Wena kaMboma os’hlahla samila edwaleni,
 • Wena kaSoqhafuza, umlung’odla izinkobe,
 • Wena nyoka eyacaca emthini ingenazinyawo,
 • Inkomo esengelwa emeveni ngoba wayisengela ethungeni iyalikhahlela,
 • Wena okhishwa ngenoni emgodini,
 • Wena ophatha amakhosi uma esedukuzela,
 • Wena owahlabana ngokwehlula izinyanga nezanuse,
 • Wasuka lapho waxhoshiswa ngokaSenzangakhona, ngezinkomo zekhethelo,
 • Wakhushulwa, awabanankosi, ngoba inkosi yakho kunguNodumehlezi kaMenzi,
 • Mboma,wena wase Nkandla!
Sishi Clan Names
Sishi Clan Names

Clan Names: SishiSishi,Nzimase,Mathenjwa,Ncwaba!

Amabutho esilo Shaka kaSenzangakhona
Amabutho esilo Shaka kaSenzangakhona

Izihlabani zeSilo uShaka Lawa amaqhawe ayehlabana ngemphela ezimpini zalo iLembe. Yiwo enza kufezeke iphupho lesilo Read more