Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Mgegeba Clan Names πŸ™Œ

Mgegeba gusha limako shweme zilamkhonto mfulawuwelwa uwelwa ziinkonjane ngoba zindiza phezulu nolundzi mcetshwa phamla zozo masongololo akhuphuka iintaba zolundzi angasoze azdundubale ngenxa yobukhulu bazo shweme

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here