oNjokweni sisi duko sama mfengu oDlamini,
Njokweni,
Mntatela,
Lunika,
Ngxal’noboya,
Xuza,
Ndombane,
Hlalutshilo,
Dweba,
Mazizi,
Dlamini otlaza
Wena othanda into engathandwayo ngamanye amadoda athi onele wena uthi iza nayo ndayifuna.


More information is available on our YouTube channel