Motaung wa rampai ya mathibedi nakana le thulame le thulametse ha mohlomatsatsa ketswa ka montle ka mo hare ke tshabang ke tshaba di Nawo tsa maile mangkolwane


More information is available on our YouTube channel