Shoyisa mnqayi nsele enduna kalindamkhonto ntabanene ntab’engakhwelwa umfazi ekhwelwa umfazi makonakele sqongo sinojojo dadalikangethe eliminza lingafi babhala ngozipho zonkizizwe zibhala ngepensela wena wasezansi ,mzungulu.


More information is available on our YouTube channel