Ndcela ungijongele esi sithakazelo sikaMzongozi pantsi kwezithakazelo zaBathwa kiba nddifuman uukuti siphuma eLusuthu singaBathwa