UHubhu kaBhejane.

Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu uma eqamba amanga kuthiwa uhubhuza uHubhu kaBhejane

Umsuka: uHubhu kwakuyindodana kaBhejane isbongo kungowakwaDludla wayephila ngeskhath senkos uCetshwayo….kuthiwa uHubhu wavele wasukeleka nje wayobika ukuth abantu benkosi baphelile befa sekusele izidumbu nje esho eqamba amanga, kwasukela lapho ke ukuth umunt uma eqamba amanga kusetshenziswe lesaga.

Motimele Clan Praises, Motimele Meaning

Motimele : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please Read more

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.