This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: Swati

Mashaba Clan Names – Swati

Mashaba Clan Names – Swati Clan Names
MASHABA MPOFU SILUMANI WENA LONGENALO UVALO WENA OKWAZIYO UKUTHANDA NOKUXOLELA NGENHLIZIYO KODWA UNGAVANI NAMANYALA, NHLITIYO LENGAFUNI KUKHUBEKA INGAKHUBEKA INGAKHUBEKA KUVELE KUME INJABULO KUBAY’KHUBILE NGWENYAMA YOKULUNGA MPOFU

Umlando wamaSwati

Swati people (Swaziland now known as eSwatini)

Ngwane

Kanti yini ukuba yiNgwane? Ingabe sihlobene? Singumdeni? Nazi izibongo ziyanda abantu bathing bangamaNgwane, lokhu kusho ukuthi ngeke usashada?

Singaba AmaNgwane sonke kodwa lokho akusho ukuthi sihlobene sonke. AmaNgisi awahlobene wonke, abaSotho abahlobene bonke, amaPedi amaHlobene wonke ngakhoke AmaNgwane awahlobene wonke.

AmaNgwane ayisizwe hhayi umndeni noma iqembu lezihlobo. Uma ungaya eCameroon uzofica abantu abasebenzisa uNgwane njengesibongo sabo. Lokhu kusipha isithombe sokuthi uNgwane akaqalanga lapha emzansi ne Afrika kodwa thina sifike naye sisuka enhla me Afrika.

Umlando wamaNguni ngiyathemba sawufunda kancane esikoleni ochaza ngokufuduka kwabantu abamnyama be za ngapha emzansi. Ngwane akasuki ezweni elibizwa ngeSwaziland noma kaNgwane. Mswazi/Mswati igama leNkosi, ukhokho wakhe uNgwane ingakho kuthiwa ikaNgwane. Igama lesizwe engakabusi uMswati bekuthiwa ngamaNgwane kodwake kugcine kunezimpi kwasungulwa ubukhosi Even if you are right, lack of confidence in your responses gives your audience uncertainty; easily dismissible as false or inaccurate. #Learnt2day kwabakhona ubukhosi bukaMswati kwathiwa abantu ngabakaMswati bazibiza ngamaSwati.

Amanye amaNgwane akazange Abe ingxenye yokusungulwa kwesizwe samaSwazi baqhubeka bezibiza ngamaNgwane.

Izimpi ezidume ngokuthi uMfecane zadala ukuthi abantu balahlekelwe ubuzwe babo abanye abaningi ulwazi. Kwagcina abantu ubezwa bethi bangamaZulu kodwa ngokwemvelo bengawonye. Abaningi badidwa ukukhonza kwamaKhosi abo KwaZulu kwaphela kanjalo ngomlando.

Ukufika kwamabhunu akusizanga, walahleka kakhulu umlando namasiko. Ukubuya kwamandla kuhulumeni omnyama kwenza abantu bafune amasiko zabo ingakho silapha.

Ukhuluma ulimi olubizwa ngesiZulu kodwa awuyena uMzulu. Uma uphikisa noma udideka ngizohlaziya kancane.

The Zulu nation is named after the founding father Zulu son of Malandela.

Malandela spoke a particular language which was not named after his sons nation? So a language existed before it was named. When the English came, the interaction was more with people of Zulu therefore they could not describe what language those people spoke but rather say “the language of the Zulu” thus Zulu Language. The people Mswati thus Swati Language. The people of Basotho thus Sotho language, had the Ngwane been prominent it would have been “the Ngwane Language”

Ngizodlula…….

Engizama ukukuchaza ukuthi AmaNgwane ayisizwe, akubona bonke abantu abahlobene ngoba ngokwesintu ubuhlobo buhamba bunqamuke. Lining I ucwaningo kulesigaba oludingekayo ukuze kuphume incazelo eqondile kokuphela kobuhlobo.

Ake ngenze umzekelo. UHlongwane uyahamba ayocela ubuhlobo kwaMhlongo, kuchithwa igazi bahlobane. Ingabe lokhu kusho ukuthi angeke asashada omunye uHlongwane nelunga lomndeni wakwaMhlongo? Cha..ngoba lobo buhlobo kukhona lapho buphela khona.

Ukhokhokazi wami umaHadebe kodwa ngiyathatha kwaMthimkhulu.

AmaNgwane awahlobene ngoba ayisizwe, ukuhlukana kwezinye izibongo kuba nomthelela. Ezinye zibiza uNgwane zihlonipha ubuzwe nobukhosi hhayi ngoba zihlobe kuNgwane.

Kukhona abakwaDlamini abahlonipha ubukhosi bamaNgwane ngokuzithakazela kodwa bathathe kwaSangweni. Why? Ngoba amaNgwane yisizwe hhayi umndeni.

Siyaqaphelisa ukuthi nikhulume nabadala ukubheka ukuthi iziphi izibongo ongeke wathatha noma waqoma kuzo.

Ngiyema lapho

Umlobi: Sizwe Hlongwane

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: