Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

TAGA TESISWATI

AKUBUYELWA EMUVA KUNGASIWO UMGUBHO WASHAKA.
Lokwentekile sekwentekile. Imphilo ayibuyeli emuva, kepha ichubekela embili kuphela.

AKUGEZA INGENASIYELA.
Kute umuntfu lote emaphutsa kanye netici takhe. Nguloyo unalokuhle nalokubi ngaye.

AYIHLATJWA MVUSI, IHLATJWA NGULABASEMBILI.
Umuntfu utsi angacala intfo bese kusitakala labanyenti ngayo.

BUCUBU LOBUHLE BUHAMBA NGABUBILI.
Umuntfu lophumelelako ngulonebantfu labambonisako, bameluleke. Bucubu yinyoni. Buhlala buhamba ngabubili njalo.

IMIPHANDZA IBULAWA TAKHELANI.
Umuntfu uvama kulinyatwa ngulabo lasondzelene nabo. Umphandza yimbita lenkhulu lembelwa phasi edladleni emsamo ihlale lapho yetsiwe nje.

INGUBO YALONGEKHO NGUMNTANTAMISO.
Umunfu uma angekho intfo yakhe labakhona bayatentela nje ngayo bayisebentise umatsandza.

NYOKA AYILANDZELWA NASEYISEMGODZINI WAYO.
Umuntfu ungabe solo umhlokolota ususa lichweba nome akutiba.

IYAGODLA NAYIGCULWA, YEHLISE NAYINCENGWA.
Uma wenta tintfo ngesineke uyaphumelela, kepha nawugwamandza awuvami kukutfola lokufunako. Kususelwa enkhomeni. Kuyigcula kuyisenga ngenkhani lokwenta ilugodle lubisi, kepha nawuyincenga iyehlisa.

KHISIMISI UKANYE NGEMNYAKA.
Inhlanhla ivela kanye emva kwesikhatsi, ngako kumele nayikwehlele ubonge.

LINYENTI LIYABONA BUBENDZE.
Uma intfo inebanfu labanyenti kakhulu iyonakala, ingalungi.