clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Category: Sinanatelo Page 1 of 6

Izithakazelo zakwa Nyoni 😍 Nyoni clan praises

Izithakazelo zakwa Nyoni 😍 Nyoni clan praises
phoswa gengeshe, 
gemase, 
chwensi, 
hlakahlela,
sgidi,
siba,
gwalagwala,
sophila,
giyoni,
wenungahlonywa bafokatane uhlonywa ngemakhosi;

wena mtiya mbili ingabamtsatfu iyadzabuka!

Izithakazelo zakwa Ximba

Izithakazelo zakwa Ximba

Thina singabakwa Ximba, 
Mlaba, 
Mabhoyi, 
Nodlela, 
Mbewumbili abanye bamhlophe abanye babomvana, 
nina enacaba isicaba ngokucazelana,
Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama,
Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa,
Njono wena wase Mdlangweni.
Luvuno wena owavuna abaliwayo!  

Izithakazelo Zakwa Ngcamu 😍 Ngcamu Clan Praises 😍 Ngcamu Surname 😍 Ngcamu History

Izithakazelo Zakwa Ngcamu 😍 Ngcamu Clan Praises

Mkhabela,
Shozi,
Gaba,
Mlothswa,
Maphalala njengophoko,
Sbumbu esiyingqilinga esingenalunza,uma sinonza syobe sonakele noma sfuze ekhaya konina.
Lokoza!
Maloko
Nhlunu beyisika beyenza umqwayiba,
Mzilankatha,
Shelembe,
Kwadlula intuthwane ithwele kwadlula engathwele,
Ncube,
Khambule,
Mphangazitha!
Mathula kamjezi,
Ngcamu ombewumbili njengodlubu luka mbokazana.mkhathini !

izithakazelo 😍 sinanatelo 😍 tinanatelo 😍 izithakazelo A-Z

TINANATELO SakaMncina

SINANATELO SakaMncina

Mkhwanati.
Mafuyandvuna.
Ginginini.
Nyawonkhulu.
Bikatana.
Wena wachamela esigodzini setjwala,
Wanyenyela Mkhwanati.

TAGA TESISWATI

TAGA TESISWATI

AKUKHO MUTI UNGATFUNYI INTFUTFU.
Kute likhaya leliya tinkhinga talo. Yonkhe imiti inetayo. Ungabona bantfu bahleka embi kwenu wena kantsi nabo tiyafika tikhatsi letimatima kubo.

BUCUBU LOBUHLE BUHAMBA NGABUBILI.
Lophumelelako ngulonebantfu labambonisako, bameluleke. Bucubu yinyoni, njalo buhlale buhamba ngabubili, lobudvuna nalobusikati. Sisukela lapho lesaga.

EMATINYO LIGUMA
Umuntfu ungabombona ahleka nawe base utsi uyakutsandza, ngoba inhlitiyo yakhe kawuyiboni yona, loko lakufisela kona. Ematinyo ayefana nje neliguma ngobe nawungephandle awukuboni lokwenteka ngale kwaleliguma. Kubuye kutsiwe EMATINYO TINTSABA.

IHLONIPHA NALAPHO INGEYUKWENDZELA KHONA.
Ubohlonipha wonkhe umuntfu ngobe kawati lapho uyawuphelela khona emphilweni. Ufane nentfombi, yona lehlonipha wonkhe umuntfu ngobe ingawati umuti leyawuphelela kuwo. Naswmhlabeni-ke kunjalo.

IMBIBA IDLA YETAYELE.
Umuntfu lapho ake asitakala khona uphindze abuyele khona nahluphekile. Uma wake wangeboleka imali, ngitatsi ngingahlupheka ngibuye ngitekweboleka futsi ngoba ngetsembile. Nembiba phela uma ihlangene nesikhowa sekudla, seyitabe solo ibuyela khon’ apho lapho yelamele khona.

IMPHI YEMNDENI KAYINGENWA.
Ungaboyingena lapho kucabene bantfwabemuntfu. Kusasa labantfu batawuhlala phansi bayikhulume bakhumelane umlotsa, wena utawusala usenkhingeni ngobe loya wawumvuna utabe asacolelene newakabo, kepha loya wawumlwisa uvuna lo utabe solo akwenyanya wena.

INDLU SIFU.
Ungabokhuluma ngemuntfu usendlini, ngoba kumbe ulangaphandle uyakuva. Nankho emalahle emhlane kuwe lapho! Uma ukhuluma ngemuntfu usendlini ungaboni ngephandle uyefana nje nemuntfu lotifaka esifini.

INGULA LENDZALA IVAMA KUNUKA.
Kulukhuni kabi kumuntfu kwekutsi ayekele imikhuba labesatayele kuyenta. Sicishe sifane nanasi lesitsi imfene ayilulahli lukhobo lwayo. Sisuselwa ekutsini ingula lesiyindzala noma ungayigeza utsini kepha leliphunga lemasi alipheli. Kunjalo-ke nekubeni nemikhuba loyetayele njengemuntfu.

Timphi TakaMLAMBO

Timphi TakaMLAMBO

Timphi takaMlambo timphi letalwiwa yinkhosi Mswati wesibili, ilwa kanye nebakaNhlapho baMlambo waMavundla. Kutsiwa bakaMlambo nje, kususelwa kuMlambo waMavundla, kepha sibongo sabo boNhlapho.

bukhosi babo boNhlapho bebusedvute nemfula liGwa, kuletindzawo namuhla bo-Ermelo, Sheepmoor, nabo-Morgenzon kudzimate kuyofika ePiet Retief ngasemfuleni uMkhondvo, eMpumalanga. Umuti wakhe Mlambo kukuseLusizini eNtabande ngaseMlomo.

Sekusuka umbango-ke uma asafa Mlambo. Usuka emkhatsin’ ebasa bakhe, boMhlangala, Bashele(Khulwane), Magodongo naMagobhoyi. Yena Mlambo abebeke Mhlangala njengendlalifa. Mhlangala sewutsi nasatsatsa bukhosi sewufuna kubulala labanakabo. Bashele yena wabaleka wabheka kaNgwane, Magobhoyi wabheka kaMshweshwe, Magodongo yena wasindvwa tinyawo, kanjalo wadliwa ngumkhonto.

Bashele ubalekela kaNgwane nje kusekhabonina, ngobe unina nguLaNdvungunye, ngudzadzewabo wemntfwanenkhosi Malunge eNyakeni. Uma afika kaNgwane sewuyatikhalela engwenyameni, kuMswati, kuLodvungandzaba weMbelebeleni. Usaphila unina, umshiye le kaMlambo. Ufika kuMswati utsi: ” Awu Nkhosi, ngilana nje angati kutsi make usele njani lemuva, nekutsi ngitamkhandza asaphila yini. Loku bayamhlupha laba balenye indlu, leletsetse bukhosi.”

Sebayatfukutsela-ke bakaNgwane, batfukutsela bagcwala kokane. Sewuyayikhipha-ke Mswati, ukhipha iNyatsi. Uyikhipha kantsi kusebusika. Phela lela lakaMlambo lisenkhangala, nakukusebusika nje lichwa lidla lubi, liyakhitsika nekukhitsika.

LekaMlambo kutsiwa batsi nabeva kutsi nayi ingene yakaNgwane, sekusuka logogo waBashele, lotala Mlambo, ente sihlati. Nenta lesihlati sewuphuma naletinye talukati bayaloya, baloya litulu. Lajika litulu lenta lichwa lelibi. Ifika leyakaNgwane seyifile ngemakhata. Seyigongobele, ayisakhoni nekulwa kahle. Kwaba kwehlulwa kwayo njalo bakaMlambo batigwazela nje.

Nayibuyela emuva imphi bafika bayabika kuMswati, kutsi: “Awu! Wena waphakatsi usehlulile. Sibulewe lichwa safika sesigongobele.” Awu kwaba kubi sibili. Kepha yabindzisa nje ingwenyama. Baphela busika, kwetfwasa lihlobo laphelela, kwagidvwa iNcwala loyo mnyaka nayo yaphela. Kutsite ngalolandzelako umnyaka, ngeNdlovu lenkhulu sekuphele wonkhe umsebenti welive, sewuyayikhipha futsi Mababal’ ahlome nengelilanga lelibi, uyayikhipha Mswati khawula bantfu ngemvimbi nangemvimbetelo! Ukhipha yona iNyatsi futsi.

Kutsiwa watsi natayikhipha kwelashwa inkunzi lendzala lesinembombo lomfincene wenta tivinco. Yelashelwa esibayeni eLudzidzini. Yatsi seyelashiwe yevakala seyibhonsa ikhonya. Kwatsiwa yikhululeni. Nembala bayikhulula. Yaphuma, ichutjwa yiNyatsi kudze kudze kaMlambo. Kuloku-ke phela kusehlobo, watsi uyaloya unina waMlambo kwafana nekusutela esitibeni. Yangena iNyatsi yaMswati yadla umhlanganiso yabachitsa bakaMlambo. Nakuya Mhlangala kudze kudze kulaMshwesh kanye nebakaNhlapho. Labanye basala bakhonta kuye Bashele.

TISHO TESISWATI

TISHO TESISWATI

KUHLANGANISA EMEHLO.
Kubonana nikhulume. Kushiwo kakhulu nome uyewukwekhuts umhlolo ekhaya lapho kuvele khona sifo, uyasho kwekutsi “Sisaya lapha kaMaseko siyewuhlanganisa emehlo.”

KUKHALA KUVE BANI.
Kweswela umuntfu lotakusita. Umuntfu nasebumatimeni nje angasho nje kwekutsi “Ewu! pho ngitawukhala kuve bani”, kukhombisa kwekutsi ute lotamncedza, usebaleni.

KUKHULUNYELWA ULIDLOTI YINI.
Kushiwo uma umuntfu asolo atfumela, angatikhulumeli yena. Kumbe sesheli solo sitfumela entfombini kutsi basisomele, intfombi ivakale seyitsi “Uyakhulunyelwa ulidloti yini lomngani wenu? Wehlulwa yini kutikhulumela yena?”

KUMBA WEMBULULE.
Kushiwo ngubaleka ngalelikhulu ligonso. Sibonelo kungashiwo nje kutsi “Kwatsi kungachamuka emaphoyisa wemba wembulula Ciniso, esaba kuboshwa.”

KUNGATI NEKUTSI LIDVUMEPHI.
Kungabi nandzaba, unganaki nje. Kushiwo kakhulu kumuntfu longatati netindzaba nemmango kumbe telive kwekutsi ” Hhawu loyo, akati nekutsi lidvumephi”

KUSENGELA ELUPHONDVWENI.
Kutsatsa intfo yemuntfu ngebucili nome ngemachinga, kutsiwa umsengele eluphondvweni loyo muntfu.

KUSHIYA EMEHLO.
Kutsetsisa kakhulu. Kutsiwa umuntfu usuke umshiye emehlo lapho umtsetsisile mbamba. “Mkhulu wangishiya emehlo sengehlulekile emendvweni kantsi abevele angekhutile kutsi ngiyaphi kamtsakatsi.”

KUSIKA LELIBUYAKO/LELIJIKAKO.
Kusonga inkhulumo noma kwengeta nje kancane enkhulumeni. ungasho nje kutsi “Awu bekunene, kusonga lelibuyako kuloku Mlungisi lasakushito, nami ngitsi…”

KUTALA NGETIMBAMBO.
Kushiwo uma umfati atele umntfwana loyinhlupho, kutsi ” awu wamtala ngetimbambo” Kusho kutsi maye uyahlupha nangu umntfwana waLaSibanibani.

KUTIGANDZA NGENDLEBE ETJENI.
Kukhuluma nemuntfu kepha angakulaleli, kutsiwa usuke utigandza ngendlebe etjeni. Kungashiwo nje kutsi “Udlala ngesikhatsi sakho ngekuyalana naloyo, utigandza nje ngendlebe etjeni.”

TIBONGO TENKHOSI MSWATI WESITSATFU

TIBONGO TENKHOSI MSWATI WESITSATFU

Mswati lomnyama kulabalutfuli.
Lodvungandzaba waseMbelebeleni,
Lodvungandzaba waseMamphondvweni.
Mgobo kalomphondvo.
Dvuma phasi-ke msa kaNdaba,
Bakuva nangetingcigco bayakubalekela.
Dvuma phasi-ke Mphandleni lonjengelilanga.
Lomagadlagadla waSobhuza.
Langa lelaphum’ eSitjeni kaNkhosikati,
Labonwa tingabisa tekhaya netsafeni,
Tagijima tayawutekela bonina emakhaya,
Baphuma balihlola ngetikhala temaguma.
Malokotsa lomnyama, ngulosenhlambelweni.
Nhlitiyo lemhlophe ngekwehlula emanga emadvodza.
Nembala Makhosetive sewukhulile,
Kukhula kwakho kungiphicile;
Ingani ukhule ngekutfula,
Wakhula ngentfutfuko Mbangazitha.
Kubhodla kwakho kuletsa kutfula Mlisa.
Unyatsele eShiselweni live lonkhe lanambitsa Silosikhulu.
Ubhodle eNgwane ekolishi, lakhula likolishi.
Mahamba yedvwa lonjengelilanga,
Mahamba yedvwa lonjengenkhom’ ilahlekile.
Ngikusho ngiyakwesaba-ke Makhosetive,
Inkhani awucedvwa Mlisa!
Uyimbube uyingwenyama!
Wena ungangaLudzeludze!
Bayethe!
Wena waphakathi!

TIBONGO TAZWIDE WALANGA

TIBONGO TAZWIDE WALANGA

Zwide abetalwa nguLanga, ayinkhosi yebakaNdwandwe. EmaSwati-ke abetsi nguZidze. Sive sakaNdwandwe bekusive lesikhulu lesasinemandla, sihlonishwa futsi. Bukhosi bakhe Zwide bachitfwa nguShaka mhla ibambene emfuleni uMhlathuze, lapho Zidze abaleka khona wabheka enyakatfo. Zidze utele Tsandzile, lobekangunina waMswati wesibili, lowaphindza waba yiNdlovukazi yemaSwati nayo leyayinemandla yaseLudzidzini. Uva nje emaSwati natsi nine bakaLaZidze kushiwo Tsandzile waZidze. BakaNdwandwe baseBulandzeni, eNkhambeni batalwa nguMadzanga waZidze kanye nebaseZikhotheni, batalwa nguNgolotjeni naShemane baZidze

Lonkhonkhela bantfu bahlatjwe,
Kuhlatjw’ iminyango lenesisila,
Yena bangamhlabi.
Etindleleni ufana nayiphi?
Ufana nalevundlako.
Emitsini ufana namuphi?
Ufana nemnyamatsi.
Etinyokeni ufana nayiphi?
Ufana nenyandezulu.
Sikhova saMkhonto naLanga.
Mashesh’ afike kuMashobane,
Neyise Langa angazang’ az’ afike.
Licili balihlabe lishona lilanga,
Tingakahlatjwa tibhabhayiyane.
Emakhubalo awadliwanga ngengubo yenkhomo,
Adliwa ngengubo yengwenyama.
Lijubuko lelimadvwal’ abusheleleti,
Lishelele Melusi waseNgoleleni,
Lashelela Dingiswayo waseLuyengweni.
Wena waLanga.
Mnguni.

TAGA TESISWATI

TAGA TESISWATI

AKUBUYELWA EMUVA KUNGASIWO UMGUBHO WASHAKA.
Lokwentekile sekwentekile. Imphilo ayibuyeli emuva, kepha ichubekela embili kuphela.

AKUGEZA INGENASIYELA.
Kute umuntfu lote emaphutsa kanye netici takhe. Nguloyo unalokuhle nalokubi ngaye.

AYIHLATJWA MVUSI, IHLATJWA NGULABASEMBILI.
Umuntfu utsi angacala intfo bese kusitakala labanyenti ngayo.

BUCUBU LOBUHLE BUHAMBA NGABUBILI.
Umuntfu lophumelelako ngulonebantfu labambonisako, bameluleke. Bucubu yinyoni. Buhlala buhamba ngabubili njalo.

IMIPHANDZA IBULAWA TAKHELANI.
Umuntfu uvama kulinyatwa ngulabo lasondzelene nabo. Umphandza yimbita lenkhulu lembelwa phasi edladleni emsamo ihlale lapho yetsiwe nje.

INGUBO YALONGEKHO NGUMNTANTAMISO.
Umunfu uma angekho intfo yakhe labakhona bayatentela nje ngayo bayisebentise umatsandza.

NYOKA AYILANDZELWA NASEYISEMGODZINI WAYO.
Umuntfu ungabe solo umhlokolota ususa lichweba nome akutiba.

IYAGODLA NAYIGCULWA, YEHLISE NAYINCENGWA.
Uma wenta tintfo ngesineke uyaphumelela, kepha nawugwamandza awuvami kukutfola lokufunako. Kususelwa enkhomeni. Kuyigcula kuyisenga ngenkhani lokwenta ilugodle lubisi, kepha nawuyincenga iyehlisa.

KHISIMISI UKANYE NGEMNYAKA.
Inhlanhla ivela kanye emva kwesikhatsi, ngako kumele nayikwehlele ubonge.

LINYENTI LIYABONA BUBENDZE.
Uma intfo inebanfu labanyenti kakhulu iyonakala, ingalungi.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: