Zimbiwe insele (izinyosi)

Lokhu kusho ukuthola into okade uth uyoyenza uthole sebekwenzele noma sebekulungisele…..njengokuth uth uyokweba umoba uwthole vele usulele okwakho nje ukuth uwthathe

Insele uhlobo lwenyamazane oludla amakhekhe ezinyosi liwamba abe maningi lidle lishiye ofikayo ke useyozitaphela asho nokusho ukuth “zimbiwe insele”


More information is available on our YouTube channel