Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Zimbiwe insele (izinyosi)

Lokhu kusho ukuthola into okade uth uyoyenza uthole sebekwenzele noma sebekulungisele…..njengokuth uth uyokweba umoba uwthole vele usulele okwakho nje ukuth uwthathe

Insele uhlobo lwenyamazane oludla amakhekhe ezinyosi liwamba abe maningi lidle lishiye ofikayo ke useyozitaphela asho nokusho ukuth “zimbiwe insele”

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here