clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: August 2011

Mvelase 😍 Izithakazelo

Izithakazelo zakwa-Mvelase

Mthembu,
Qhudeni Mvelase,
Owavel’eNyandeni yemikhonto yakwaMabaso,
Mvelase kaGuda,
Ongawadl’amathibani,
Angadl’amathibane indlala ngabe iwile,
Mnisi wemvula ilanga libalele,
Ngoz’ovel’eNyandeni,
Ngoza kaMkhubukeli, kaGazi,
Nina baseMlamlankunzi!

Izisho

Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo.

Isisho Incazelo
Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. ∼Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo.
Ukuba mtshingo ubethwa ngubani ∼Ukuba intandane.
Ukuba nenhliziyo engaphandle ∼Ukuhaha.
Ukuba nkomo ∼Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi.
Ukuba yinyoka ∼Ukuba nobuqili obufihlakele.
Ukubamba isisila sehobhe ∼Ukuthembela entweni engenampumelelo.
Ukubeka icala ∼Ukumangalela umuntu.
Ukubeka inkunzi ∼Ukuphawula inkunzi.
Ukubhodlela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubhongela emswanini ∼Ukukhala emva kwendaba.
Ukubophela amanqina enyathi ∼Ukwakhela uzungu.
Ukubukana ngeziqu zamehlo ∼Ukungezwani.
Ukubulala inyoka ∼Izinto noma abantu abaningi.
Ukubuya inhlazane ∼Ukubuya kwezinkomo emini yasekuseni sezizosengwa.
Ukubuya nembande yesikhova ∼Ukuba neshwa ungaphumeleli entweni obuyizama.
Ukucela induku ∼Ukwedelela okudala impi.
Ukuchathazelwa kwelengane ∼Ukuxoxelwa izindaba ezingandile.
Ukuchitha kwenkabi ∼Ukumisa kwenkabi izimpondo zivulekile.
Ukuchunywa imfuyo ∼Ukwandelwa imfuyo.
Ukucupha uchuku ∼Ukwedelela abantu ngento eyaziwayo ukuthi abayithandi.
Ukudla impundu ∼Ukuba umuntu okhohlwayo.
Ukudla ubhedu ∼Ukuba ingqwele noma uhambe phambili kulokhu okwenzayo.
Ukudla udaka ∼Ukuhlupheka.
Ukudukuza oswini ∼Ukungabi namqondo, udidekile.
Ukufaka kwenkomo ∼ukugcwala kobisi ebeleni lenkomo.
Ukufaka Umunwe esweni ∼Ukwenza into komunye umuntu angayithandi emphatha kabi okanye emdinayo.
Ukufinya ngolimi njengenkomo ∼Ukuhlupheka.
Ukugaqela eziko njengengane ∼Ukuzisondeza engozini.
Ukugodla ubisi ∼Ukungehlisi ubisi kwenkomazi.
Ukuguda inkomo ∼Ukusenga inkomo engasenankonyane.
Ukugxaza amanzi njengencuba ∼Ukuhlupheka, ukuba mpofu.
Ukuhlaba usentu ∼Ukuqhwitha umhlabathi.
Ukuhlahla inhloko ∼Ukuklabela ukhanda lwenkomo.
Ukuhlala phezu kwezikhali ∼Ukuhlala ulindele noma yini engenzeka njengokuhlaselwa.
Ukuhlamba imikhonto ∼Ukuhlaba izinkomo emva kwempi.
Ukuhloba kobisi ∼Ukuvuthwa kobisi.
Ukuhosha umongulo ∼Ukusenga izimfihlo.
Ukuhudula izikhumba ∼Ukuhona
Ukujikela eshobeni ∼Ukungenela into lapho ingenangozi ngakhona.
Ukukhipha inhlazane ∼Ukuvulela izinkomo ekuseni ngaphambi kokusenga.
Ukukhiphela inkonyane ∼Ukukhipha inkonyane enkomeni efile.
Ukukhunga umntwana ∼Ukupha umntwana izipho.
Ukukhwela phezu kwendlu njengenja ∼Ukwedelela abadala kunawe.
Ukulala ngenkomo ∼Ukuzivikela.
Ukulala ngophondo ∼Ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza.
Ukulandela amabheka ∼Ukufuza ekhabonina.
Ukuma ngenkomo ∼Ukuma ubambelele ehawini.
Ukumisa amanhlakomuzi ∼Ukulala ubheke phezulu umise amadolo.
Ukuncelisa amawele ∼Ukuyishaya emuva uyishaye phambili.
Ukuncelisa umbele ofile ∼Ukukhohlisa.
Ukunyathela ngabantwana ∼Ukuba nezitho ezinhle.
Ukuphehla uzuthu ∼Ukusukela umuntu noma abantu ngoba wethembe ubuqhwaga.
Ukupheka inyama ngomhluzi wenye ∼Ukuhlaba njalo.
Ukuphonsa kwenkunzi ∼Ukuhlaba kwayo lapho ilwa.
Ukuphuma amathambo ∼Ukukhumuka kwamazinyo obungane.
Ukuqhuba intwala ngewisa ∼Ukwedelela.
Ukuqhuma abathakathi ∼Ukuvela kwamazinyo enganeni.
Ukusenga inkomo nenkonyane ∼Ukungabi nasimilo.
Ukusenga ezimithi ∼Ukukhuluma amanga.
Ukusengela ophondweni ∼Ukonela umuntu into yakhe.
Ukusengela umuntu esigujini ∼Ukulutha ufake enkathazweni.
Ukushaya utshani ∼Ukuvele uhambe ngokushesha noma ukubaleka.
Ukushisela uphondo ∼Ukususa uthuthuva.
Ukusongela inkomo ingakahlatshwa ∼Ukukhuluma sengathi into seyenzekile ibe ingakenzeki.
Ukuthola isisu ∼Ukukhulelwa.
Ukuthola umntwana ∼Ukubeletha.
Ukuthwala ilunda ∼Ukuzazi.
Ukuzalela phansi ∼Ukushonelwa abantwana.
Ukuzichoma kumalunda ∼Ukuzithintela, uzithele enkingeni.
Ukuzizala ∼Ukuzala umntwana ofana nawe.
Ukweqa izinyawo zenkosi ∼Ukuba nochuku wenze izinto ezingakufanele, ezingekho ezingeni lakho, ezifanele abakhulu kunawe.
Ukweqela inkomo ∼Ukuvimba inkomo uyikhalime.

Ezinye izisho zizokwengeziwa kulezi ezingenhla ngezinsuku ezilandelayo, qhubeka ubheke.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: