clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Month: January 2017 Page 1 of 4

Izinkondlo: Sthandwa sami samaphupho

Izinkondlo: Sthandwa sami samaphupho

Ngixolise uma kuyiphutha ukuhluleka ukubekezela.
Ngithi angikubhalele lencwadi kwazise sesiside les’khathi ngihleli ngilindile ngidliwa umzwangedwa.

Selokho ngagqolozela intshonalanga ngilinde ukushona kwelanga ngazi ngani mhlampe wena ungumafika kushona ilanga.

Ufikile kimi ngephupho ukhophozela sibizana ngo bbe ngizwe kugijima igazi ng’ykuthembisa oyokuthinta kochitheka igazi.

Ng’yazi angikaze ngikubone sikhulume siyixoxe lendaba sijabule kodwa ngemicabango siyazithamunda ngikubone nangamehlo engqondo.

Ngathi seng’yabona sunyathela emagcekeni asekhaya kwazise unyathela ngabantwana phela wena uyilembali eqhakaza ingabuni.

Wena uyilento engithi mang’yicabanga kwehle izinyembezi zothando.
Sengathi ngakuthanda ngingakazalwa namanje ngisakuthanda futhi uyohlale ungothandiweyo wami.

Sengikhathele ukuwa ngivuka ngiphathwe nayikhanda ngenxa yokungqubuzana kwemicabango namaphupho enginawo ngawe sengifuna ukuba nawe themba lami.

Ngiyathemba la ukhona lencwadi izofinyelela, uze ungisize uyifundisise.

Izinkondlo: Leyomini

Izinkondlo: Leyomini 

Lashon’ ilanga layozilahla kunina,
Yafik’ imini yezinyembezi
Imin’ yezinhlupheko,
Imini yobumnyam’ ebalekis ukukhanya,
Ngenhliziyo yami ngiyabalisa,
Ukuhlupheka kwami kuningi ngikubala kudlul’ iminwe,
Kungcon nal’ ilanga lizilahla kunina,
Mina ngiwumtshing’ ubethwa ubani anginabani,
Ukubalis’ nezinyembez’ ikhon’ okubusi impilo yami,
Okwam’ okwezandl kub’ okwezinyawo ngabe kuyangshiya,
Njengo mam’ owangshiya ngingenabani,
Ngob’ ukuf’ izembe eligawula noba ubani
Leyomini ang’soze ngaykhohlwa,

Namhlanje ngiyintandan’ engenabani,
Angiluth’ entendeni yesandla sami kugcwel usizi nenhlupheko,
Amandl’ awaphelile umthwal’ ongehlelil’ onzima,
Umhlaba wami uyazamaza,
Ngiwa ngivuka ngizam’ ukzama,
Ngiyazabalaz’ ang’na bazali,
Ngiyintandane ngidla ngedwa,
Sengphenduk’ udlayedw’ inkomo esehlane,
Ngiy’mina ngiy’mina,
Angsoze ngaykhohlwa leyo mini,

‘Mfana wami khula, ufunde uzithande,
Ngiyak’thanda mfana wami’

Lawo mazw’ amazwi kamama wami,
Amazw’ akhe okugcin’ emhlabeni,
Amazw’ akh’ engigcin’ ukung’bona,
Amazw’ akh’ ayisiyalo sokugcina angipha sona,
Lamazwi’ayohlalΒ­a kim inguna phakade,
Koze kube inguna phakade ngicabanga ngaleyomini,
Eyafika langishonela yangicishela isiban’ empilweni yami,
Namanje ngisazilile,
Angisoze ngayikhohlwa leyomini.

Izinkondlo: Luphi?

Izinkondlo: Luphi? 

Wavuma ngezwi lakho wathi uzongithanda ngoba ngithi ngiyakuthanda,
Wathi sothandana ngaphandle kokuhle nobubi,
Wathi uzongengama noma ngisebubini,
Nalapho umhlaba ubhubha wathi uzoba nami,
Nasezivunguvungwini lapho umhlaba uvunguza wathi uzohlala nami,
Wathi uzoba uthi lokuvungul’ izinkinga zami,
Nami ngadideka ngakwethemba,
Ngasho ngawa nami kweyakh’ intende yesandla,
Nganginethemba ngithembile ngithenjisiwe kanti ngifumbathisiwe,
Kanti ngishayw’ ngemf’ iphindiwe.

Sengikhalela lomuzwa olapha ngaphakathi kweNhliziyo yami,
Owawenza wakuthanda,
Owawenza ukuth ukuthathe ukuthembe,
Owawukhohlisa ngamanga obuqili bakho,
Owawuthatha wawothisa umlilo wamaphepha,
Wawunikez’ uthando lwakho olungumaphelel’ endleleni,
Manje sengisele ngedwa ngidukile,
Ngihamba ngiyadunguza ezindleleni zobubi bakho,
Ngiyadukuza ematshotshombeni,
THANDO wawulapha kanti ukuphi?
Ngihamba ngiyalambatha ngiyamemeza,
Ukuphi nah?

Uma lusekhona ngicela ungikhothise lona ngibheme ngikholwe,
Ngishisele lona ngikhohlwe izinkinga zomjolo,
Uma lusekhona ake ungikhombise lona ngilubone ngamehlo,
Ze bethi ontanga sebechoma ngomasihlekisana babo,
Nami ngikukhombe ngelikhulu ithemba,
Ngaphandle kokushiswa amahloni,
Ngibonise uTHANDO lwakho.
Luph’ uthando lwakho

Ngabe amehlo ami asebuthuntu ukuze alubone?
Ngabe lubanzi lujulile ukuze kube olwami?
Okanye luyasinda angisoze ngalikhona?
Uthi lukhona lona na?
Ngize ngizibuze ngiziphale ulimi ngingesithutha?
Sengingaze ngizishaye ngendlebe etsheni?
Ngingempumputhe ngibona ngawo womabili,
Angith sasibabili siyixoxa lendaba,
Tshela mina ke sithandwa sami

Kanti luphi uthando lwakho na? 

Izinkondlo: Mama Ngiyeza

Izinkondlo: Mama Ngiyeza

Ngizokwehla estobhini ka Mafuleka,
Ngizolifulathela elasesilungwini ngomso,
Ngizotheleka nize ningilindele,
Utshele no dado benqamule izinyawo ze ngifike bebahle,
Yebo ngizofika emini bebade,
Mama ngiyeza,

Akusasele mahora namizuzu mingaki,
Sengisilungisile isikhwanyana sami engasithenga eflea makethe,
Sengime ngomumo ngisacilonga kahle isiphomoliya sami,
Sekuphele imizuzu ngiziphophotha esibukweni,
Ze bethi uma bengibona ondaba zakudala bebone ukuthi angisendaba zakudlala,
Mama ngiyeza,

Lapho ilanga lisaxosha inkungu,
Namazolo eseqala ukuzicelela empunzini,
Ngilunguze isibuko sami okokungcina,
Ngithintithe izinxabulela ze zicwebezele,
Ngigaxe isijumbana sami emahlombe,
Ngihlome ngikhahlele ngizibone zimhlophe izindlela,
Ngihlohl’ ingidi ngikinatele umfihla khanda,
Sengibhekise amabombo ngiyokhomba inqola,
Mama ngiyeza,

Lapho ilanga liqoqa amathunzi sizobe sesibonene,
Uze ulungise ungibike emsamo kuguqa sithandaze,
Ubatshele okhokho ukuba belungise amafutha,
Ze bengigcobise ebusweni bami,
Ngiyethemba nabadala bazohamba nami,
No Mdali uzongihlenga ngifike nginibone,
Mama ngiyeza,

Izinkondlo: Masibonisane

Izinkondlo: Masibonisane

Ngivula amehlo ami ngipheqe amakhasi,
Kuze kuhlengezele izinyembezi ngifunda ngoMhlengi,
Ngiqwebe uzakwethu ukuba angibonise,
Ze afunde aqonde ngesiZulu soqobo,
Ngivevezele njengo mnyovu kuze ngizwe uvo lwakhe,
Ngithi Masibonisane,

Kudela owaziyo ukuth bazosiqeda yin’ isikole laba,
Sisho sibabheka ngamehlo abomv’ abafund’ abangama Hlokohloko uma sifunda,
Siqhubeke nokubek’ usiba ephepheni,
Siyamanise imicabango neZihlabathi zolwandle,
Siziphuphe sesigqoke Imvunge yemiyezane,
Sithembe ukuth’ Lizokuna ngelinye ilanga,
Sihlale ngamaqoqo sibonisane

Noma sibhala isibizelo samagama amnandi,
Nalapho sibhala izindaba ngolimi lwebele,
Ngiye ngizibone ngikwitiza lapho sinenkulumo mpikiswano ngoluka Joji,
Eze eqhume ikhanda um’fundisi echaza izibalo,
Ngiqweb’ isiqenqe ukub’ sicije izindlebe,
Ze singitolikele kweyethu inkundla yokubonisana,

Uthisha ngimbhekisise okuka mabonakude,
Ngimlalelisise okuka makhalekhukhwini lapho engikapakela,
Ngimbone sengathi ungiphakela ikusasa lami,
Umbono wakhe ngiwubambise okwepeni enkambini yesivivinyo,
Esho eyibelesela umfana insimbi yokugoduka,
Akuphelile nakusasa kuseyithuba,

Sijabule besibambisene ngokosuku,
Besihle ndawonye sibumbene njenge mbumbe,
Sifunde lukhulu namuhla,
Okwelanga sesikufundile kulelibanga,
Osekusele okwasemakhaya,
Nakusasa kuseyilo elemfundo

Siyabuya sizo BONISANA,
MASIBONISANE

Izinkondlo: Ngicela ningixolele

Izinkondlo: Ngicela ningixolele

Ngikhanyisa isiphefu nginimemela oPhathe,
Nginindlalela isicephu ngicela nihlalisane,
Ngicela nivule izindlebe nize ningizwisise,
Lapho nginitshela ngalesi siqephu,
Ngizogeqa amagula nize nicije izindlebe ningilalelisise,
Angiqonde kuphula moya yenu,
Akunjongo yami ukuninyusel’ imimoya,
Bamban’ imimoya inganenyukeli,
Nginihlanzela iqiniso ngamathemb’ okuba ngeke linenukele,
Ngizol’ cel’ uxolo uma nje ningiph’ indlebe

Zolo lokhu ngiyaqonda besibodwe ngophin’ olulodwa njengamanzi nempuphu,
Sishunqa uthando olunamaphupho amhlophe,
Njengentuthu eshunq’ ebhodweni elibodwe layekwa ngenhlaza yophuthu,
Ngiyaz’ izinhliziyo zenu zimhlophe zisaphuphuma uthando, Njengempophoma enamanzi amtoti,
Ephuphuma ezintabeni ezijomba unqenqema loMvoti,
Noma lezi zindaba zizonehlaba enhlizweni njengameva omdolofiya,
Wona ahlaba ingan’ encane ingone lutho,
Yebo nakimi kubuhlungu keph’ indoda ayisikhihl’ isililo sika Nandi Ingemfazi,
Hho hhe nize ningiphe uxolo

Besithandana kukuhle zintombi zami,
Namathemba ami benginikile wona,
Kanjalo nothando lwami kanye nentando yami,
Nganethembisa ukuba inina eniphethe ubambo lwami,
Ngathi omunye nomunye uye yedwa qwaba,
Nganqaba neqiniso lokuthi niyizi nqwaba nqwaba,
Lena manje sekuyinkilayitheka isiphenduke inqaba,
Ngizocela ukuhlehla sanyovana njenge nqama,
Sesiside isikhathi sinyathela ndawonye singafiki kwandawo njenge nkukhu engumnqunywa khanda,
Sengicel’ uxolo ngiyehlika kulestimela,

Sengithol’ umasihlekisan’ umakitaz’ uqobo lwakhe,
Ngithol’ ingw’ edle ngamabalaba,
Intokaz’ emhloph’ njengamatsh’ ezulu,
Sengishayisane nomas’qabulan’ umathamnandi uqobo lwakhe,
Sengilufumene ngalubhadama ubambo lwam,
Lenyathuko ibibanz’ ngiyaz’ nani benikhona kulolu hambo lwami,
Dilikani manje zikheth’ kungene okhethiweyo wami,
Hlehlani ngomoy’ ogcwel’ ningayiphakamis’ imimoya,
Ngicel’ uxolo kini nonke.

Nize ningazond’ nize ningambekel’ umeqo,
Sulani izinyembez’ nithobise izinhliziyo,
Ningidilize emidlinzweni nasemicabangweni yezinqondo zenu,
Ze nilibale izithembiso zami, ,
Ngicela ningixolele

Izinkondlo: Ngihambile kakhulu

Izinkondlo: Ngihambile kakhulu

Ngilapha emhlabeni ngiyajubeleza,
Ngihamba nginqamula amazwe ngamajubane,
Sengihambile ngomqondo nangezinyawo zami,
Izindawo eziningi sengizinyathelile,
Okuningi ngamehlo sengikubonile,
Ukuhlupheka kwasemhlabeni ngikuhluphekile,
Injabulo yomhlaba ngiyibonile,
Izinsizi zomhlaba sengiyazazi,
Isililo somhlaba ngisikhihlile,
Sengihambile kakhulu

Kepha izinyawo zami ziyathuthumela,
Izindlela zami sengathi ziyafiphala,
Impilo sengathi ibukhali,
Nesihlangu sami asisekho bukhali,
Izikhali zami ziyephukela,
Ukhalo lwami emhlabeni lufinqiwe,
Kulomhlaba amehlo ami aseyaxhopheka,
Imithwalo yami isiyangisinda,
Nodondolo lwami selu ntekenteke,
Sengigaqe ngamadolo ngizeseka ngendololwane,
Akusanyatheleki umhlaba uyangihlaba,
Sengihambe kakhulu,

Ubungani ngikutshalile ensimini,
Izitha ngizivunile ensimini,
Isithandwa sami ngisithandile,
Abantwana ngibakhulisile
Ubuhlobo ngikukhuselile ngakuchelela,
Okomhlaba ngikwenzile,
Kepha ke seziya ngomutsha wendoda,
Isibongo sami ngizosishiya sizosala sibizwa,
Izingane zami ngizozishiya zizosala zikhula,
Bazokhala abangani nezihlobo,
Kepha mina ngizohamba nginenjabulo,

Ngizoyishiya imithwalo lena,
Buzosala ubucwebe lobu,
Buzophela ubumnandi lobu,
Bazosala abangani laba,
Ngizosala ngedwa ngibhekane nohambo lwami,
Ngizokhohlwa imiyalo yokuphila yasemhlabeni,
Ukholo lwami luye luzikhulumele,
Ngiye ngiyithabathe indlela yami,
Ngiwelele ngale kuleyondawo engenayo imithwalo,

Endaweni lapho ngophumula,
Noma isidumbu sami singasala siphumule lapha,
Umphefumulo wami uzohamba unokujabula,
Amanxeba ami azobhalwa ezandleni,
Izindlela zami zizongilandela,
Ukuphila kwami kuqale kubuyekezwe Nguye,
Ngizobe sengifikile emnqamulezweni,
Ngilinde ukuba angiwelise iJolidane,
Lapho sengihambile emazweni.

Ngizoma ngilinde igama lami ukuba Elibize,
Izwi Lakhe lizoba ukuphila kwami inguna phakade,
Uma lingabizwa ngizovuna engakutshala ensimini yasemhlabeni,
Ngizokhohlwa okwaleli zwe,
Ngizobe sengihambile kakhulu ngise Mazulwini,
Emhlabeni sengihambile kakhulu.

Izinkondlo: Ngimbonil’ ufikil’ uhambile.

Izinkondlo: Ngimbonil’ ufikil’ uhambile.

Uthando lungenzile,
Ngikhumbula lawo malanga ngisemncanyana,
Ngingakalwaz’ uthando lomunt’ emhlabeni,
Ngingakaze ngithande munt’ ezweni,
Bengihlala nogogo emakhaya,
Impilo biyinhle ekuphileni ngalezonsuk’
Kepha namhlanj’ izinto zijikile impil’ ingishintshele,
Ngithath’ uthando ngalufak’ enhlizwiyweni,
Ngabek’ ithemba lami kumuntu ngasondeza othi uyangithanda eduze kwami,
Ngamnikeza lonk’ uthando ebenginalo empilweni,
Wangithembis wath akasoze wangishiya,
Wathe empilweni yakh’ akekho omunye yim ithemba lakhe,
Impel’ ithemb’ alibulali,
Yebo ngimbonile ufikile phampi kwami,
Bese siside isikhathi ngimlindile,
Ngihlel’ ngensizwa ngizongile,
Ngibheke phansi ngizothile,
Bengihlek’ abangan’ bam bethi ngishimile,
Bekufana nje nokuth’ bebezishaya ngendlebe etsheni,
Ngibashay indiva ngazi kahle ukuthi ngilind’ ithemba lami,
Bengaz’ kahl’ ukuthi liyez’ ilanga lami,
Lapho nami ngizojabula ngibe nothandiweyo wami,
Bese kukade ngamngimlindile,
Ufikile ngimbonile kodw’ usehambile,

Bese ngizitshelil ukuth sengimtholile,
Bese ngimkhethile sengith sengimzuzile kant’ oyishayile akakayosi, noseyosile akakayidl’ noseyidlil usedl’ icala,
Icala lami ngiyasol ngisuk ngay’ khulumel emlilweni,
Isono sami ngisheshe ngamfak’ enhlizweyi,
Kant abafeth basazong’ phuc iqath’ emlonyeni,
Sengiphenduk’ inhlekis’ ebantwin,
Sengifana nohlany emphakathini,
Bayang’buz uphi lo bes’kbona nay’ emqwaqeni,
Bayang’buz uphi lo obus’chomela ngay’ izolo ephathini,
Izimpendolo zidl’ ogageni,
Ekhanda lami kusadum’ upotiyan’
Angimaz ushonephi,
Kodwa ngimbonil’ ufikil’ udlulile,

Yen’ ufikile ngimbambile ngimthandile,
Naye ungitshelil ukuth ungthandile,
Kepha manje amath’ am abuyel kwas’fumbu ngob’ usengishiye,
Amathemba ayafiphala ngob’ naye uvele waphelele emoyen’ njengentuthu,
Vele abafeth’ babeshilo bathi lo umlilo wamaphepha,
Bheka manje sengisele ngedw’ estikini,
Kushuth ubeman’ engimbambabula nje ngemfe ephindiwe,
Ushaye waphindelel enxebeni,
Washiy’ isibazi engiyosbuk’ inguna phakade,
Ubethe uzongithand kuze kube phakade kodwa usengishiyile,
Isifiso sami ukuthi lesibazi asishiyile kimi sivele siphenduk’ uthando lwakhe,
Ngoba sona ngizos’hlala nas’ inguna phakade,
Yena ngimbonil’ ufikile uhambile,

Kube ukuphazima kweso nje ngifulathele,
Ngathi sengiphenduk’ thandolwam’ wawulana lutho sebelutsholile,
Abafethu sebemthathile,
Abalisa sebemebile,
Khala lila linda xola phola nhliziyo yami,
Ulale ngenxeba wehlise umoya,
Akukho soka ladla kahle izimbangi zikhala,
Ngizokhala zome,

Yebo zimzwil’ izindle zami ufikile,
Izandla zami zimthintile,
Okuthokozise amehlo nje ukuthi ngimbonile,
Okukhalisi inhliziy’ ukuthi usehambile,
Okubuhlung’ ukuthi ukuthi usahlel emqondweni,
Kodwa okungikhalisay’ ukuthi usedlulile kimi,
Namhlanje ngonakele ngaphakathi,
Ngimbonil’ ufikil’ usehambile.

Izinkondlo: Ngivumele ngihambe.

Izinkondlo: Ngivumele ngihambe.

Emhlabeni ngifikile njengelanga,
Ngaliphila ixesha lami njengasekuseni kuya emini,
Kepha manje sekuyisikhathi sokuba ngiyosithela ezintabeni,
Usuku lwami seluphelile,
Amathunzi ayangixosha sekumele ngiyocambalala emahlabathini,
Nyezi wami lelizwe ngilishiya kuwe ukuba ulikhanyise ebumnyameni,
Mina sengizobona ngamehlo akho sibani sami,
Sala ungibekele kahle izulu lami,
Ungibekele iso emhlabeni,
Ungibhekele emathunzini nasemathafeni laph’ ebengiphumula khona,
Dedel’ isandla sami ngifulathele,

Ndlela zami zivuleka sengibona ngamehlo enqondo phambili,
Ngidondolozela ngidonsa kanzima,
Ngiphefumula ngephika sengibamba umoya wokugcina,
Ziphuma zizehlela ezihlathini ngingenamandla okuzesula,
Ngikubheka ukhala ungishushuzela njengomntwana ungeke usangibamba ungivimbe kulendlela,
Ungeke wangisiza uthanda ungathandi nakuwe sekuphele imizamo,
Ungibuka ngiphelela ezandleni zakho,
Ubona ngiqhaqhazela,
Sengakubuka ngakugqolozela,

Ngigodola ngigqokile,
Uhlavane lundlangile emzimbeni selwakhile,
Ngigedezela ngiquma ngibubula,
Ngichanyiswa ngiqukulwa ngitatanyiswa,
Endlini encane ngiphekezelwa ngixhakiwe,
Emtholampilo ngiyiswa ngigqutshwa sekwasala umndondo,
Ngitshathwa njengo godo,
Ogogo bephuma bengena bezongidungula,
Kudla ngifunzwa,
Mzimba ngigezwa,

Kubongwe ngivukile ekuseni ngalibona liphuma lishona,
Ngibanjwa ngibuthwa nezibi,
Ngigwiliza esizibeni ngingasenawo amandl’ okubhukuda
Ngicwila ngishona phansi ngingeke ngazenyusa,
Sengibheka ngacwebile amehlo angakhali ngisho nonyembezi,
Ungibheka ububule uklinywe isibibithwane usidinde esikaNandi,
Ngikuthulise ngenhliziyo nangaphakathi,
Amandl’ ami sekuphele nawokucwayiza,
Ngingeke ngakuthulisa ngomlomo,

Zingishaqa kabuhlungu izinhlungu,
Sebethandazela koPhezulu ukuba angethule lomthalo wezinhlungu,
Bemnxenxa ukuba ephethe indlela yami okungenani engithathe,
Uvumelana nabo ngekhanda,
Keph’ ngenhliziy’ uyenqaba,
Uthi asimcelele eliny’ ithuba,
Mhlampe ubesengaphila,
Keph’ uyayibon’ inyan’ iyaphika,
Inyama icubekile,
Namathambo asebuthakathaka,
Emzimbeni sengiphundlekile ngishayekile,
Sale usuvuma ukuthi sengithathekile,
Ngokuba nami sengivumile,
Kepha enhliziyweni yakho ngisabambekile,
Ngidedele ubavumele bengithandazele bengicelele ukuba ngijubalale,
Ngivumele ngilale,

Izinkondlo: Ngiyakhala

Izinkondlo: Ngiyakhala

Ngikhala ngiyabalisa ngemini yalolasuku ungishiya,
Ngishaya umkhululungwane njengomdlwane,
Ngikhuleka ubusuku nemini,
Imihla ngemihla angiliboni elenkululeko lapha kimi,
Sengifana nesiboshwa esigwetshwe esempilo etilogweni,
Sengilinde umushayi wecilongo,
Ngoba sengicinge imiqindo nemiqingo angilitholi isu nesixazululo,

Ngiyazinikela angeke ngisagadla,
Sengigadle sekwanele awunaneli,
Sengingaze ngidliwe ulwande njengezidwambi,
Angiqonde dlame kepha inhliziyo yami engihlakazayo ngaphakathi,
Iyangithakatha phela yona isena lowa mjovo,
Lowa mjovo wothando lwakho,
Usangitinyela njengo dosi lwezinyosi,
Sekuze kwaphela ngisho nembilisi,
Sengiyehluleka ukuzibamba nokuziba,

Sengigaqa ngamadolo ngikhumbula izolo,
Noma okwayizolo kungadleki,
Sengicela nje ungenze umfudumezo,
Ungifudumeze ungithakathe ngentando yakho,
Ubuyisele ukumomotheka ebusweni bami,
Ungifake indandatho yenjabulo emihleni yokuphila kwami.

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: