Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Jan 2017 Page 1 of 13

Izinkondlo: Sthandwa sami samaphupho

Izinkondlo: Sthandwa sami samaphupho

Ngixolise uma kuyiphutha ukuhluleka ukubekezela.
Ngithi angikubhalele lencwadi kwazise sesiside les’khathi ngihleli ngilindile ngidliwa umzwangedwa.

Selokho ngagqolozela intshonalanga ngilinde ukushona kwelanga ngazi ngani mhlampe wena ungumafika kushona ilanga.

Ufikile kimi ngephupho ukhophozela sibizana ngo bbe ngizwe kugijima igazi ng’ykuthembisa oyokuthinta kochitheka igazi.

Ng’yazi angikaze ngikubone sikhulume siyixoxe lendaba sijabule kodwa ngemicabango siyazithamunda ngikubone nangamehlo engqondo.

Ngathi seng’yabona sunyathela emagcekeni asekhaya kwazise unyathela ngabantwana phela wena uyilembali eqhakaza ingabuni.

Wena uyilento engithi mang’yicabanga kwehle izinyembezi zothando.
Sengathi ngakuthanda ngingakazalwa namanje ngisakuthanda futhi uyohlale ungothandiweyo wami.

Sengikhathele ukuwa ngivuka ngiphathwe nayikhanda ngenxa yokungqubuzana kwemicabango namaphupho enginawo ngawe sengifuna ukuba nawe themba lami.

Ngiyathemba la ukhona lencwadi izofinyelela, uze ungisize uyifundisise.

Izinkondlo zothando: Olwami uthando
Izinkondlo zothando: Olwami uthando

Olwami uthando olwamahhalaLukhululekile, luyakukhululaUkuthi ube yikho lokhoOfisa ukuba yikhoNoma kune nxenye yamiEngathanda ukuthi ikugigeIkugigele esihlakaleni Read more

Izinkondlo Zothando
Izinkondlo Zothando

Izinkondlo Zothando InkondloNgibhala lenkondlo,Ngibhala lenkondlo ngedlulisa umnyalezo kulona othile osenhlizweni yam igama lakhe ligodliwe,Ng'yabonga thando ngokung'nika Read more

Izinkondlo: Leyomini

Izinkondlo: Leyomini 

Lashon’ ilanga layozilahla kunina,
Yafik’ imini yezinyembezi
Imin’ yezinhlupheko,
Imini yobumnyam’ ebalekis ukukhanya,
Ngenhliziyo yami ngiyabalisa,
Ukuhlupheka kwami kuningi ngikubala kudlul’ iminwe,
Kungcon nal’ ilanga lizilahla kunina,
Mina ngiwumtshing’ ubethwa ubani anginabani,
Ukubalis’ nezinyembez’ ikhon’ okubusi impilo yami,
Okwam’ okwezandl kub’ okwezinyawo ngabe kuyangshiya,
Njengo mam’ owangshiya ngingenabani,
Ngob’ ukuf’ izembe eligawula noba ubani
Leyomini ang’soze ngaykhohlwa,

Namhlanje ngiyintandan’ engenabani,
Angiluth’ entendeni yesandla sami kugcwel usizi nenhlupheko,
Amandl’ awaphelile umthwal’ ongehlelil’ onzima,
Umhlaba wami uyazamaza,
Ngiwa ngivuka ngizam’ ukzama,
Ngiyazabalaz’ ang’na bazali,
Ngiyintandane ngidla ngedwa,
Sengphenduk’ udlayedw’ inkomo esehlane,
Ngiy’mina ngiy’mina,
Angsoze ngaykhohlwa leyo mini,

‘Mfana wami khula, ufunde uzithande,
Ngiyak’thanda mfana wami’

Lawo mazw’ amazwi kamama wami,
Amazw’ akhe okugcin’ emhlabeni,
Amazw’ akh’ engigcin’ ukung’bona,
Amazw’ akh’ ayisiyalo sokugcina angipha sona,
Lamazwi’ayohlal­a kim inguna phakade,
Koze kube inguna phakade ngicabanga ngaleyomini,
Eyafika langishonela yangicishela isiban’ empilweni yami,
Namanje ngisazilile,
Angisoze ngayikhohlwa leyomini.

Izinkondlo: Ngiyakhala
Izinkondlo: Ngiyakhala

Izinkondlo: NgiyakhalaNgikhala ngiyabalisa ngemini yalolasuku ungishiya,Ngishaya umkhululungwane njengomdlwane,Ngikhuleka ubusuku nemini,Imihla ngemihla angiliboni elenkululeko lapha kimi,Sengifana Read more

Izinkondlo Zothando : Imfihlo, yaziwa yimi nawe
Izinkondlo Zothando : Imfihlo, yaziwa yimi nawe

Izinkondlo Zothando : Imfihlo, yaziwa yimi naweImfihlo, yaziwa yimi nawePhansi ekujuleni kwenhliziyoNgaphansi ezinzulwini zezibiliniLapho ngifukamele khona Read more

Izinkondlo: Luphi?

Izinkondlo: Luphi? 

Wavuma ngezwi lakho wathi uzongithanda ngoba ngithi ngiyakuthanda,
Wathi sothandana ngaphandle kokuhle nobubi,
Wathi uzongengama noma ngisebubini,
Nalapho umhlaba ubhubha wathi uzoba nami,
Nasezivunguvungwini lapho umhlaba uvunguza wathi uzohlala nami,
Wathi uzoba uthi lokuvungul’ izinkinga zami,
Nami ngadideka ngakwethemba,
Ngasho ngawa nami kweyakh’ intende yesandla,
Nganginethemba ngithembile ngithenjisiwe kanti ngifumbathisiwe,
Kanti ngishayw’ ngemf’ iphindiwe.

Sengikhalela lomuzwa olapha ngaphakathi kweNhliziyo yami,
Owawenza wakuthanda,
Owawenza ukuth ukuthathe ukuthembe,
Owawukhohlisa ngamanga obuqili bakho,
Owawuthatha wawothisa umlilo wamaphepha,
Wawunikez’ uthando lwakho olungumaphelel’ endleleni,
Manje sengisele ngedwa ngidukile,
Ngihamba ngiyadunguza ezindleleni zobubi bakho,
Ngiyadukuza ematshotshombeni,
THANDO wawulapha kanti ukuphi?
Ngihamba ngiyalambatha ngiyamemeza,
Ukuphi nah?

Uma lusekhona ngicela ungikhothise lona ngibheme ngikholwe,
Ngishisele lona ngikhohlwe izinkinga zomjolo,
Uma lusekhona ake ungikhombise lona ngilubone ngamehlo,
Ze bethi ontanga sebechoma ngomasihlekisana babo,
Nami ngikukhombe ngelikhulu ithemba,
Ngaphandle kokushiswa amahloni,
Ngibonise uTHANDO lwakho.
Luph’ uthando lwakho

Ngabe amehlo ami asebuthuntu ukuze alubone?
Ngabe lubanzi lujulile ukuze kube olwami?
Okanye luyasinda angisoze ngalikhona?
Uthi lukhona lona na?
Ngize ngizibuze ngiziphale ulimi ngingesithutha?
Sengingaze ngizishaye ngendlebe etsheni?
Ngingempumputhe ngibona ngawo womabili,
Angith sasibabili siyixoxa lendaba,
Tshela mina ke sithandwa sami

Kanti luphi uthando lwakho na? 

Izinkondlo Zothando
Izinkondlo Zothando

Izinkondlo Zothando InkondloNgibhala lenkondlo,Ngibhala lenkondlo ngedlulisa umnyalezo kulona othile osenhlizweni yam igama lakhe ligodliwe,Ng'yabonga thando ngokung'nika Read more

Izinkondlo: Thando unjani.
Izinkondlo: Thando unjani.

Izinkondlo: Thando unjani.Ukube uthando lunjengempahla,Bekuzothi lapho sesihlukene nobethandwe inhiziyo,Luvele nalo luguge lufane nesidwedwe,Bengizolihlubula ngilidabule,Bese ngiyolishisa Read more

Page 1 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: