clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Category: Izinkondlo Page 1 of 4

Izinkondlo Zothando: UYONGIKHUMBULA UYONGIKHUMBULA

Related image

Izinkondlo Zothando:
UYONGIKHUMBULA

Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,

Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,
Uyongikhumbula ngephimbo lami,
Ebelikuhayel’ izinkondlo zothando ngemizwa yami,
Uyolikhumbul’ iqiniso lengqondo yami,
Uyowakhumbul’ amaceb’ emicabango yami,
Ebikad’ ikucushis’ ezincingweni zemicabang’ engcolile,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,

Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,
Empilweni yakh’ uyofikelwa usizi nokubalisa,
Ngalamazw’ uzothi ngiyakuqalekisa,
Kodwa ngizam’ ukudlulis’ usizi lwemizwa yam’ ebhekene nokujeziswa,
Bengizimisele ngokukunik’ uthando olungenakupheleliswa,
Kodwa walulahla waqom’ olokwenziwa,
Emva kwezinsuku namahor’ amabili luyovuthiswa,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,
Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,

Uyob’ usukuphi ngosuku lokuthath’ isinqumo?
Empilweni yakh’ esofika nolukhul’ uguquko,
Kuyophel’ izifiso namaphupho,
Ubumnandi bothando kuwe buyodlula njengehubo,
Uyob’ ubuswa umzwangedwa nenkumbulo,
Ungasenakusibuyisel’ emumv’ isikhathi sasendulo,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,
Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,

Uyongikhumbula ngokungaphez’ empilweni yakho,
Ngiyoba owokuqal’ omkhumbulayo ngay’ ihliziyo yakho,
Uyofikelwa ukwesaba,
Uphelelwe ukwenama,
Uvalo luyokushaya unqanyukelwe amandla,
Empilweni yakh’ uyophel’ umdlandla,

Izinkondlo ELABO

Izinkondlo ELABO

ELABO leli izwe lawo BABAMKHULU,
izwe lawo KHOKHO bethu,
nami ngazalelwa kulo leli,
kwelamakhehla nezinkehli,
ngivumeleni ngibubule
ngidedeleni ngisukume,
ngibabongele,
ngibahayel’ emnand’ ebhalwe umzukulu,
ze ngishushuzel’ amanxeb’ aneminjunju,
LEL’ ELOBABA, LEL’ ELOKHOKHO,
masinambithisis’ impil’ enoju lawoKHOKHO .

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Olwami uthando olwamahhala
Lukhululekile, luyakukhulula
Ukuthi ube yikho lokho
Ofisa ukuba yikho
Noma kune nxenye yami
Engathanda ukuthi ikugige
Ikugigele esihlakaleni sesandla sami
Ibuye ikwemboze

Ngezintende zezandla zami
Okwetshe le rubhi* noma ubuhlalu
Beqophelo eliphezulu
Ukuze ngiku vikele
Ngibambelele kuwe
Ungalahleki nangengozi
Ungalahleki nangenhloso
Ngingakugiga nje kuphela
Ngokuthi Ngikugigele ekhanda lami

Ngemicabango yokucabanga ngawe
Ngenhliziyo ngikwemboze
Ngemizwa yoku langazelela
Kodwa ngikukhulule
Ukuthi ukhululeke
Ukungephula inhliziyo
Ngabe luyini kanti uthando
Uma lungeyona inkululeko
Yefu lincibilika
Liphenduka ubala olubuhlazana
Lapho ngithi ngiyakuthanda
Nawe uthi uyangithanda
Yilowo kuphela umculo
Olangazelelwa izindlebe zami
Ngiyakuthanda
Ngikukhumbule
Ngiyakw esabela
Ngikukhalele
Ngoba akukho okumele
Kwenzeke Ukuhlukumeza wena

Angikaze kule mpilo
Ngesabele enye impilo
Ukulahlekelwa yiyo
Noma Sengibabonile impela
Baze babaningana
Ikakhukazi emaphusheni
Abakudala nabakusha
Akekho onjengawe
Uma kungukuthi
Mhlawumbe ngalanga limbe
Ngenxa yezimanga namanga
Lendlu isayo bhidlika
Ngiyo kwazi enhliziyweni yami
Ukuthi ngenze okusemandleni
Kodwa uthando,
uthando selukwenzile konke
LLM Mbatha

Izinkondlo Zothando : Imfihlo, yaziwa yimi nawe

Izinkondlo Zothando : Imfihlo, yaziwa yimi nawe


Imfihlo, yaziwa yimi nawe
Phansi ekujuleni kwenhliziyo
Ngaphansi ezinzulwini zezibilini
Lapho ngifukamele khona uthando
Kwagadla imfihlo yonyazi

Kwangathi kugadla unyazi uqobo
Maqede yaphela imizwa yothando
Imizwa yothando lomunye umuntu.
Imfihlakalo yaloluthando yaziwa yimi nawe
Ngiyayizwa intokomalo kwinhliziyo
Maqede ngezwa izinyembezi
Ngithi lapho ngizama ukuzibamba
Zehle njalo ngezihlathi
Ziphelele ezindebeni zomlomo
Ngimoyizele ngicabanga ngijulile
Ngiyibhale ngiyiqede nencwadi yothando
Lapho uma ngicabanga, ngilalele umsindo
Umsindo wempophoma

Ngithuke sengibhala inkondlo ngempophoma
Nayo eqala kancane iyisiphethu
Ngiqonde nothando lwethu olwaqala kancane
Lwaqala kancane kuhle kwesiphethu
Lwakhula kuhle komthombo ongashi
Nendodana yethu esathi kuzoba uNtando
Isiphendule lolu thando ngathi sadlisana intando
Eyethu i-Valentine insuku zonke
Usuku lwezithandani kuthina sibungaza ukuhlanganisa iminyaka
Impumelelo yalolu thando isezandleni
Kwesami nesakho isakho
Ingakho ngithi kwazi mina nawe
Imfihlakalo yalolu thando.

Inkondlo yothando ?????? Sthandwa Sami

Inkondlo yothando

??????
Sthandwa Sami
Sengikhona ngingangawe,
Woza mtaka mama,
Woza ethafeni lokuhlangana kwethu,
Lapho okushaya khona umoya opholile,
Laphokuhlanganisekhona umculo wezinyoni ezicikoza kamtoti okokhokho bazo,
Nowezinyosi Ezizingela impova namanzi oju,
Woza sithamundelane izindaba zothando olumingezinyawo oludlula iziqongo,
Sixoxe kunganyakazi zindebe zomlomo
Odlulayo nobukayo angibuke angibone ngisenhlameni yenomfi,
Kanti ubuso bami nokuzithoba kwami yikhona okumshaya ngemfe ephindiwe,
Wozake mtaka mama ngikugqolozele ungigqolozele ezinhlamvwini zamehlo ziphuphuma okwethaba,
Nothando olucwebile oluyaye lushayelwe
ubuwahlawahla behlombe,
Wolwandle ludlalisele phambi kwethu
Luzibumbele imibhimbhi emihle ekhangayo efa ivuke ngukuphazima kuhle okwedangabani ,
Wozake mtaka mama ngikubambe ngqih
ngikuwolele esfubeni sami sethabe othandweni olujulile.

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Thando
Thando usungehlule,
Inhliziyo yam lungehlul
Impilo yam
Ngiyadabuka,
Kusasa lam ngiya dabuka,
Thando usungehlule,

Abantu bagcina basebenzise ubuthi ngenxa yakho Thando,
Ukwazi kwenz’umuntu azibone ayisehluleki uma asehlulekile umaqondana,
Wena ukwazi ukuthand’umuntu ngaphandle kwemvumelwano phakath’kwakho nenhliziyo,
Uthanda lapho Obana khona ukuthi kunezitha zam,
Thando waba njani?

Usungaze uphukwe inhliziyo?
Usungaze ushintshe izimpilo zabantu,
Usungaze wenze I stress sokuthi Ahluleke ngish’ukudla,
Ahluleke ngish’uk’lala,
Azizwe engathi ulahliwe emhlabeni wakhe yedwa ngenxa yakho yokuphuka kwenhliziyo,
Thando lwam’usungehlule,
Sebengaze babulalane ngempela,
Ngenxa yenhliziyo ethanda kuze kweqe nenhliziyo engumenzisi,

Izinkondlo Zothando : Mama wam

Izinkondlo Zothando : Mama wam

Mama wam

Uyisipho senhliziyo yam engay’phiwa ngumdali,

Uyisibani senhliziyo yam,

Ngyabonga mama wam,

Ngiyaziqhenya ngawe,

Uyiqhawe lamaqhawekazi,

Uyikho konke kim,

Ngyabonga mama wam,

Wangithwala izinyanga eziyisishiyaga lolunye ngesisu sakho,

Ngangingaba yini ngaphandle kwakho?

Wangincelisa ubisi lwebele,


Ungihambisa kodokotela uma ngigula,

Wena mama uyisibani esikhanyisa ikhaya uma kumnyama,

Noma kumnyama ekhaya kodwa wena uyakhanyisa,

Ukuba nawe kube yigugu kimina,

Ngoba uhleze ungifisela okuhle,

Angizimiselanga ukukuphoxa,

Ngizimiselanga,


Mhla ngigula nguwena obona kuqala,

Mhla nghluphekil okubona kuqala lokho,

Ng’yabonga mdali ngomama,

Ngyabonga mama ngokungivikela,

Ngoba ng’lala ng’dlile,

Ngoba ng’yafunda,

Mhlazane ngakubonisa ukuthi ngikuthanda kangakanani uyoziqhenya ngami,

Nawe wangishiya emhlabeni ngoba kwakugelona iphutha lakho,

Ng’yazi uyangibona laph’ukhona,

Uhlale nami,


Ngizohlala ngikuthanda mama,

Ngingasoze ngakukhohlwa nguwe,

Ngingeze ngabakhohlwa odadebethu nabafowethu,

Nabo bayakukhumbula,

Izinkondlo Zothando

Izinkondlo Zothando 

Inkondlo
Ngibhala lenkondlo,
Ngibhala lenkondlo ngedlulisa umnyalezo kulona othile osenhlizweni yam igama lakhe ligodliwe,
Ng’yabonga thando ngokung’nika uthando olungaka,
Usungaze ufunge uthi ng’yahlanya,
Ngihlanyiswa nguwe thando,
Thando uyang’hlanyisa,

Thando ujabulisa inhliziyo yam,
Angikwaz’uk’lala ng’cabanga wena,
Ngyehlulek’ukudla uwena osenqondweni yam,
Uma ngicabanga nguwe ofika kuqala enqondweni yam kubobonke abantu engike ngahlangana nabo phambilini,
Uyithemba lamathemb’ami
Uyithemba lami,
Uyisipho senhliziyo yam,
Ngiphele uma nginawe,
Injabulo yam ngiy’bona kuwe,
Ikusasa lam ngil’bona kuwe,
Ng’yafa uthando lwakho,
Uma ngikubona ukhophozela

kugijime igazi liy’enhlizweni bes ivele iyagxumagxuma
Uyay’jabulisa inhliziyo yam,
Ukube kuya ngam ngabe uhlala nam’ingunaphakade sthandwa sam,
Abantu bahlala bethi ungidlisile kodwa mna angikboni lokho,
Ungabanaki noma bathini kuwe ngam okubi,
Angeke phela bakutshel’okuhle ngami ngoba bafuna ukubhidliza uthando lwethu,
Bayohlala bakubeka amabala njengengwe enamabalabala kodwa mina ngingeze ngavuma,
Inhliziyo yam ingeze yavuma ukulahlekelwa nguwe,

Ungavumeli sthandwa izitha zingene phakath kwethu,
Ngizizwa ngiphephile since ngibhale lenkondlo,
Indlela ukuk’khombisa ukuthi ngik’thanda kangakanani,
Mbali yam,
Imbongi: SANELE Zulu

Izinkondlo Zothando: Nomalwandle

Izinkondlo Zothando: Nomalwandle

Sekungaze kufe umuntu,
Abulawa nguthando olungaboni
Ngathanda wena nomalwandle ngoba ngiz’misele ngawe,
Akekho wang’qhuba ngenkani,

Ngangik’thanda kodwa wena wakhetha ukwephula inhliziyo yam,
Ngangiz’tshela ukuthi uyang’thanda kanti uyang’maketha,
Nam ngase ngizitshelile ukuthi abalwa nawe nam ng’yokulwela,
Uyakhumbula ung’khalela
Ungtshela ukuthi abantu bathi kukhona omunye eng’naye oseceleni,
Ngak’buza ukuthi ukholwa ngabantu?,
Ngendlela engangik’thanda kodwa wangphoxo,
Hamba juba bayokuchutha phambili,

Wawungemuhle kwunguphuma langa sikothe kodwa manje sekungushona langa zigibele emthini izinkukhu,
Ngangiz’misele ngok’thumela omaluke kodwa ngesimo sokuthi ngang’phila nomndeni ophofu,
Nawe wang’thembisa ukuthi wena awuthandi imali uthanda mina,
Seng’yabona ukuthi kanti waw’ng’makethe,
Ukuze uma kfika abadla izambane likampondo uzongdayisa,
Sasingamathe nolimi,
Kodwa manje uma ngik’bona avele amathe abuyele kwasfuba,

Izinkondlo : NGANGINGENJE

Izinkondlo 

NGANGINGENJE
sengiyabonga mhlaba ngidelile,
okwenze kimi ngikubonile,
izigameko zakho zingimoshile.
sengicela ukuthula ngaphakathi,
anginandaba noma bengathi bethini,
okwasemhlabeni mina kungithintile,
Kanye nempilo yona ngiyiphilile.
awu mhlaba uyahlaba,

mina ngihlebele imfihlo yakho,
ngaba nenjabulo yesikhashana
wena owabona umuntu ewine imali.
ngahlala ngibalisa njalo,
ngahlala ngibala izinto engabe ngizenzile,
ukube wena awuzange ungidonsele ophathe.
bengingunobuhle ngakihi,
ngiyinkanyezi yemvelo,

ngilapha izinsizwa ngobuhle bami,
ngikhumbuza amakhehla ebusheni babo.
bengimuhle ngifana nezimbokodo zolwanle,
ngikhazimula okwezinqansi zomlilo,
wena owabona amalahle ethintana.
bengithanda iwowonke umuntu,

ngifunwa ngapha nangapha,
wena owabona inalithi iwele otshanini.
bathi guga mzimba sala nhliziyo,
ubala izinto ondlule kuzo.

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: