Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: Izinkondlo Page 1 of 12

Izinkondlo Zothando: UYONGIKHUMBULA UYONGIKHUMBULA

Related image

Izinkondlo Zothando:
UYONGIKHUMBULA

Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,

Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,
Uyongikhumbula ngephimbo lami,
Ebelikuhayel’ izinkondlo zothando ngemizwa yami,
Uyolikhumbul’ iqiniso lengqondo yami,
Uyowakhumbul’ amaceb’ emicabango yami,
Ebikad’ ikucushis’ ezincingweni zemicabang’ engcolile,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,

Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,
Empilweni yakh’ uyofikelwa usizi nokubalisa,
Ngalamazw’ uzothi ngiyakuqalekisa,
Kodwa ngizam’ ukudlulis’ usizi lwemizwa yam’ ebhekene nokujeziswa,
Bengizimisele ngokukunik’ uthando olungenakupheleliswa,
Kodwa walulahla waqom’ olokwenziwa,
Emva kwezinsuku namahor’ amabili luyovuthiswa,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,
Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,

Uyob’ usukuphi ngosuku lokuthath’ isinqumo?
Empilweni yakh’ esofika nolukhul’ uguquko,
Kuyophel’ izifiso namaphupho,
Ubumnandi bothando kuwe buyodlula njengehubo,
Uyob’ ubuswa umzwangedwa nenkumbulo,
Ungasenakusibuyisel’ emumv’ isikhathi sasendulo,
Um’ uthando selulahlekelwe yikho konke,
Umhlaba usuphelelwe yizinto zonke,

Uyongikhumbula ngokungaphez’ empilweni yakho,
Ngiyoba owokuqal’ omkhumbulayo ngay’ ihliziyo yakho,
Uyofikelwa ukwesaba,
Uphelelwe ukwenama,
Uvalo luyokushaya unqanyukelwe amandla,
Empilweni yakh’ uyophel’ umdlandla,

Izinkondlo: Okuhle
Izinkondlo: Okuhle

Izinkondlo: Okuhle Okuhle kusehlele emihleni yokuthandana kwethu,Endleleni sisahamba ngezinyathelo zemizwa yemizwa yethu,Okuhle ukuthi kufike esami isandla Read more

Izinkondlo zothando: Ngalahlekelwa
Izinkondlo zothando: Ngalahlekelwa

NgalahlekelwaIntokazi EnhleEnhle njengendoni yamanziEsho ngamehlo amhlopheKuhle kwamalandeMina ngalahlekelwaUsuka-sambe wentombi ekhuluma ngezwi elimtotiMangicabanga ngayeKuvele zehle izinyembezi Read more

Izinkondlo ELABO

Izinkondlo ELABO

ELABO leli izwe lawo BABAMKHULU,
izwe lawo KHOKHO bethu,
nami ngazalelwa kulo leli,
kwelamakhehla nezinkehli,
ngivumeleni ngibubule
ngidedeleni ngisukume,
ngibabongele,
ngibahayel’ emnand’ ebhalwe umzukulu,
ze ngishushuzel’ amanxeb’ aneminjunju,
LEL’ ELOBABA, LEL’ ELOKHOKHO,
masinambithisis’ impil’ enoju lawoKHOKHO .

Izinkondlo: Ngimbonil’ ufikil’ uhambile.
Izinkondlo: Ngimbonil’ ufikil’ uhambile.

Izinkondlo: Ngimbonil' ufikil' uhambile.Uthando lungenzile,Ngikhumbula lawo malanga ngisemncanyana,Ngingakalwaz' uthando lomunt' emhlabeni,Ngingakaze ngithande munt' ezweni,Bengihlala nogogo Read more

Izinkondlo: Khala Nhliziyo Yami Uzithulise
Izinkondlo: Khala Nhliziyo Yami Uzithulise

Izinkondlo: Khala Nhliziyo yami uzithulise, Akusasizi ukukhala ngoba usethule,Soze kwanginceda ukuqandula ngoba isidumbu sakhe sesiphumule,Nomphefumulo wakhe Read more

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Izinkondlo Zothando Ezimfishane

Olwami uthando olwamahhala
Lukhululekile, luyakukhulula
Ukuthi ube yikho lokho
Ofisa ukuba yikho
Noma kune nxenye yami
Engathanda ukuthi ikugige
Ikugigele esihlakaleni sesandla sami
Ibuye ikwemboze

Ngezintende zezandla zami
Okwetshe le rubhi* noma ubuhlalu
Beqophelo eliphezulu
Ukuze ngiku vikele
Ngibambelele kuwe
Ungalahleki nangengozi
Ungalahleki nangenhloso
Ngingakugiga nje kuphela
Ngokuthi Ngikugigele ekhanda lami

Ngemicabango yokucabanga ngawe
Ngenhliziyo ngikwemboze
Ngemizwa yoku langazelela
Kodwa ngikukhulule
Ukuthi ukhululeke
Ukungephula inhliziyo
Ngabe luyini kanti uthando
Uma lungeyona inkululeko
Yefu lincibilika
Liphenduka ubala olubuhlazana
Lapho ngithi ngiyakuthanda
Nawe uthi uyangithanda
Yilowo kuphela umculo
Olangazelelwa izindlebe zami
Ngiyakuthanda
Ngikukhumbule
Ngiyakw esabela
Ngikukhalele
Ngoba akukho okumele
Kwenzeke Ukuhlukumeza wena

Angikaze kule mpilo
Ngesabele enye impilo
Ukulahlekelwa yiyo
Noma Sengibabonile impela
Baze babaningana
Ikakhukazi emaphusheni
Abakudala nabakusha
Akekho onjengawe
Uma kungukuthi
Mhlawumbe ngalanga limbe
Ngenxa yezimanga namanga
Lendlu isayo bhidlika
Ngiyo kwazi enhliziyweni yami
Ukuthi ngenze okusemandleni
Kodwa uthando,
uthando selukwenzile konke
LLM Mbatha

Izinkondlo: Masibonisane
Izinkondlo: Masibonisane

Izinkondlo: MasibonisaneNgivula amehlo ami ngipheqe amakhasi,Kuze kuhlengezele izinyembezi ngifunda ngoMhlengi,Ngiqwebe uzakwethu ukuba angibonise,Ze afunde aqonde Read more

Izinkondlo Zothando
Izinkondlo Zothando

Izinkondlo Zothando InkondloNgibhala lenkondlo,Ngibhala lenkondlo ngedlulisa umnyalezo kulona othile osenhlizweni yam igama lakhe ligodliwe,Ng'yabonga thando ngokung'nika Read more

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: